Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ene-Margit Tiit: Eesti rahvaarv 2000–2014. Täpsustused ja parandused

1,026 views

Published on

Eesti rahvaarv 2014. aasta 1. jaanuari seisuga ning esialgsetele andmetele tuginedes 2013. aastal aset leidnud rahvastikusündmustest (sünnid, surmad, ränne). Samuti aastate 2000–2013 rahvaarvu ümberarvutused.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ene-Margit Tiit: Eesti rahvaarv 2000–2014. Täpsustused ja parandused

 1. 1. Eesti rahvaarv 2000–2014 Täpsustused ja parandused Ene-Margit Tiit, Statistikaameti peametoodik
 2. 2. Sisukord  2011. aasta rahvaloenduse alakaetus  Rahvaarvu täpsustamine registrite abil (isikupõhine arvestus)  Rahvaarv 2000–2012  Rahvaarv 2013 ja esmane rahvaarvu hinnang 2014 17.01.2014
 3. 3. 2011. aasta rahvaloenduse alakaetus 17.01.2014
 4. 4. Rahvaloenduse tulemusena leitud rahvaarvu parandamine  2011. aasta rahvaloenduse tulemusena saadi Eesti rahvaarvuks 1 294 455.  Otsekohe selgus, et mingi hulk inimesi jäi loendamata     17.01.2014 Ajutiselt kodunt ära sõitnud inimesed; Eemalehoidujad; Loendajate vead; E-loendusel ekslikult loendatuks arvatud eluruumide elanikud
 5. 5. Pärast loenduse lõppu laekunud teated loendamata jäänud inimestest 17.01.2014
 6. 6. Tegeliku rahvaarvu hindamine Eestis on suur hulk registreid:  Rahvastikuregister RR  Eesti hariduse infosüsteem EHIS  REL2000 andmebaas  Ehitisregister EHR  Kaitseväekohustuslaste register KVKR  Ravikindlustuse andmekogu KIRST  Sotsiaalteenuste ja –toetuste register STAR  Sotsiaalkindlustusameti Infosüsteem SKAIS  Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste register EMTA  Meditsiiniline Sünniregister EMSR  Kinnipeetavate register VANGIS  Kinnistusraamat KR 17.01.2014
 7. 7. Rahvaarvu täpsustamine registrite abil (isikupõhine arvestus) 17.01.2014
 8. 8. Isikupõhine rahvastiku arvestus  Kõigis registrites, samuti ka REL2011 andmebaasis on isikud identifitseeritud isikukoodidega.  Analüüsimiseks kasutatakse krüptitud koode, mis seovad andmeid, kuid ei anna infot isikute kohta.  Rahvastikuregistris Eesti püsielanikena kirjas olevate, kuid loendamata jäänud isikute koode võrreldi teiste registritega. 17.01.2014
 9. 9. Eesti elanikud Eesti elanikeks loeti need, kelle kohta oli mitmes registris andmeid aktiivsuse kohta 2011. aastal:  Hariduse infosüsteemi andmetel õpivad statsionaarselt Eestis;  Saavad Eestis sotsiaaltoetusi;  On Eestis käinud Eesti tervisekindlustusega ravil;  Töötavad Eestis paiknevas ettevõttes jne 17.01.2014
 10. 10. Eestist lahkunud  Eestist lahkunuteks loeti need isikud, kelle kohta registriaktiivsus 2011. aastal täiesti puudus või nad olid sellistes registrite nimekirjades, mida jooksvalt ei aktualiseerita (nt haigekassa, lapsed ja pensionärid). 17.01.2014
 11. 11. Rahvaarv 01.01.2012  Hinnangud arvutati kolme meetodiga kolme isiku poolt (K. Meres, M. Vähi, ettekandja), tulemusi kontrolliti, esitati teadusnõukogus ja rahvusvahelistel foorumitel, sh ÜROs.  Tulemusi täpsustati, arvestades üksikisikutega loendustevahelisel perioodil toimunud rahvastikusündmusi (A. Tammur, A. Lenbaum, T. Järvpõld).  Tulemus: rahvaarv 1.01.2012 on 1 325 215.  See on 2011. aasta loenduse rahvaarvust 30 760 inimese võrra suurem. Loenduse alakaetus oli 2,3%. 17.01.2014
 12. 12. Rahvaarv 2000–2012 17.01.2014
 13. 13. Rahvaarv aastail 2000–2011  Arvutuste tulemusena selgus ka, et Eestist on ajavahemikul 2000–2012 välja rännanud vähemalt 20 000 inimest, kes ei ole oma lahkumist rahvastikuregistris registreerinud.  Kuna kõigi nende lahkunute kohta pole võimalik täpseid lahkumise andmeid kindlaks teha, hinnati registreerimata rännet mudeli abil.  Seda mudelit ja 2012. aasta parandatud andmeid arvestades selgus, et 2000. aastal oli Eesti rahvaarvu hinnang 1 401 250, st ca 30 000 võrra suurem kui algselt avaldatud (alakaetus 2,2%). 17.01.2014
 14. 14. Rahvaarv aastail 2000–2013 1,420,000 1,400,000 1,380,000 1,360,000 1,340,000 1,320,000 1,300,000 1,280,000 1,260,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17.01.2014
 15. 15. Rahvaarvu muutus 2000–2011 Edaspidises arutelus käsitletakse 2000. aastana 01.01, mitte loenduse päeva 31.03. Kokkuvõttes vähenes ajavahemikus 01.01.2000–01.01.2012 Eesti rahvaarv järgmiselt: Negatiivne iive: 32 409; Registreeritud välisrände saldo: -22 024; Registreerimata välisrände saldo hinnang: -21 600, Kokku kahanemine: 12 aasta jooksul: 76 000 inimest, s.o 5,4%, keskmiselt 0,45% aastas 17.01.2014
 16. 16. Varem avaldatud ja parandatud rahvaarv aastate kaupa 1,420,000 1,400,000 1,380,000 SA ametlik SA rändega Parandatud 1,360,000 1,340,000 1,320,000 1,300,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 17.01.2014
 17. 17. Rahvastiku vähenemise komponendid 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -2,000 -4,000 -6,000 -8,000 reg-mata rändesaldo reg rändesaldo Loom. iive -10,000 17.01.2014 2012
 18. 18. Rahvaarv 2013 ja esmane rahvaarvu hinnang 2014 17.01.2014
 19. 19. 2013. aasta rahvaarv Parandused on võrdlemisi väiksed, seega mingeid väga suuri muudatusi trendides ei ilmne. Uue metoodikaga arvutati üle ka 2013. aasta rahvaarv, selle suurus on 1 320 174. Selgus, et 2012. aastal oli üle hinnatud nii sisse- kui väljaränne, peamiseks põhjuseks oli rändesündmuste tagantjärgi märkimine. 17.01.2014
 20. 20. 2014. aasta rahvastikusündmused ja rahvaarv Aasta alguses on võimalik avaldada esialgsed rahvastikusündmused ja esialgne rahvaarv, mis pärast sündmuste täiendamist täpsustatakse.  Sünnid 13 831, surmad 15 474, loomulik iive -1643  Sisseränne 4085, väljaränne 10746, rändesaldo -6661  Abielud 5789, lahutused 3364.  Rahvaarv 01.01.2014: 1 311 870 On võimalik, et ka seda rahvaarvu veel täpsustatakse. 17.01.2014
 21. 21. 17.01.2014

×