Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ene-Margit Tiit: Eesti elanike sünniriik ja sünnikoht REL2011 andmetel

448 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ene-Margit Tiit: Eesti elanike sünniriik ja sünnikoht REL2011 andmetel

 1. 1. Ene-Margit TiitRiigikogu infotund 12.06.2013Eesti elanike sünniriikja sünnikoht REL2011andmetelRAHVUSVAHELINESTATISTIKA-AASTA
 2. 2. SÜNNIRIIKEne-Margit Tiit12.06.2013
 3. 3. Ene-Margit Tiit12.06.2013 Sünnikoht – isiku ema püsielukoht isiku sünni ajal. Sünniriik – isiku ema püsielukoha riik isiku sünni ajal.
 4. 4. Eestis ja välismaal sündinud rahvastik Käesolevas ettekandes käsitletakse Eestis ja väljaspool Eestitsündinud rahvastikku, arvestamata nende vanemate javanavanemate sünnikohti. Eestis sündinud isikute osakaal on võrreldes 2000. aastarahvaloendusega (31.03.2000) suurenenud 80,8%-lt 85,2%ni. Peaaegu veerandi võrra on vähenenud on endise NõukogudeLiidu territooriumil väljaspool Eestit sündinud isikute osakaal –248 tuhande asemel elab selliseid isikuid Eestis praegu 184tuhat, nende osakaal rahvastikus on praegu 14,2% (2000. aastal18,1%). Mujal Euroopas sündinuid elab püsivalt Eestis 0,5%rahvastikust, muudes maailmajagudes sündinuid – ligi 0,1%.Ene-Margit Tiit12.06.2013
 5. 5. Riigid, kus on sündinud vähemalt 1000Eesti püsielanikku (31.12. 2011)Riik Arv %Eesti 1102092 85,14Venemaa 134948 10,43Ukraina 21156 1,63Valgevene 11593 0,90Läti 3859 0,30Kasahstan 3710 0,29Soome 2173 0,17Leedu 1816 0,14Aserbaidžaan 1450 0,11Gruusia 1449 0,11Ene-Margit Tiit12.06.2013
 6. 6. Sünniriigid 2000 ja 2011 loenduselSünniriik 2000 püsielanikke 2011 püsielanikkeEesti 1 107 226 1 102 092Ukraina 25 185 21 156Valgevene 14 883 11 593Venemaa 190 599 134 948Muu Euroopa 10 982 13 097Aasia 10 215 10 250Ameerika 347 855Aafrika 38 162Okeaania 17 70Teadmata 10 560 232Ene-Margit Tiit12.06.2013
 7. 7. Erinevates riikides sündinud Eesti elanikeosakaal rahvastikus 2000. ja 2011.loendusel0246810121416Ukraina Valgevene Venemaa Muu Euroopa Aasia20002011Ene-Margit Tiit12.06.2013
 8. 8. Eestis ja välismaal sündinute vanusejaotus0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00EestiVälisriikEne-Margit Tiit12.06.2013
 9. 9. Ene-Margit Tiit12.06.2013Eestis ja välismaal sündinute vanus Eestis sündinud inimesed on keskmiselt üle 20 aastanooremad kui siin elavad välismaal sündinud –keskmised vanused on vastavalt 38 ja 59 aastat. Välismaal sündinute suhteliselt kõrge vanus kajastabsõjajärgse perioodi ja 70ndate aastate massiliseimmigratsiooni laineid. Kuid välismaal sündinute seas on ka noori ja lapsi – needon Euroopa riikidest(Belgiast, Iirimaalt, Norrast, Suurbritanniast jm) koosvanematega kodumaale naasjad.
 10. 10. Näide: mõnes välisriigis sündinud Eestielanike vanusejaotus0.005.0010.0015.0020.0025.00VenemaaSoomeSuurbritanniaEne-Margit Tiit12.06.2013
 11. 11. Erirahvusest Eesti püsielanike sünniriik0% 20% 40% 60% 80% 100%ValgevenelasedUkrainlasedLätlasedPoolakadSakslasedTatarlasedLeedulasedSoomlasedJuudidVenelasedEestlasedEestisVenemaalKoduriigisMujalEne-Margit Tiit12.06.2013
 12. 12. Kus on sündinud erinevate rahvusteesindajad? Selgub, et suur osa Eestis elavast muulas-rahvastikust eiole oma rahvuslikul kodumaal sündinud. Soomlastest (7589) on sündinud 45% Eestis ja 35%Venemaal. Juutidest (1973) on 52% sündinud Eestis, 21% Venemaalja 15% Ukrainas. Poolakatest (1664) on Eestis sündinud 36%, Valgevenes23%, Leedus 13% ja Ukrainas ning Venemaal kummaski8%. Sakslastest (1544) on Eestis sündinud 37%, Venemaal28% ja Kasahstanis 8%.Ene-Margit Tiit12.06.2013
 13. 13. Eestis sündinute osakaal maakonniti50.060.070.080.090.0100.0Ene-Margit Tiit12.06.2013
 14. 14. Ene-Margit Tiit12.06.2013Maakondlikke sünnikohtade eripärasid Valgamaal on keskmisest rohkem Lätis sündinuid (0,2%rahvastikust). Tartu linnas ja Saaremaal on keskmisest rohkemSoomes sündinuid (0,3% rahvastikust). Tallinnas, Harjumaal ja Tartu linnas on keskmisestrohkem muudes välisriikides sündinuid (0,2%). Ida-Virumaal ja Narvas on keskmisest rohkem Ukrainas(2,4 ja 2,3), Valgevenes (2,1 ja 1,9) ning Kasahstanis (0,8ja 0,7) sündinuid.
 15. 15. EESTIS SÜNDINUD INIMESEDEne-Margit Tiit12.06.2013
 16. 16. Kus on Eestis sündinud inimestesünnikoht?0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0Eesti Vabariigi endine territoorium….. Tartus..kodumaakonna muus vallas..kodumaakonna muus linnas..muu maakonna linnas..muu maakonna vallas..Tallinnasmuus maakonnas..kodulinnas/vallaskodumaakonnasEne-Margit Tiit12.06.2013
 17. 17. Eestis sündinud Eesti püsielanikest elab oma sünnimaakonnas 69%, sünnilinnas või -vallas 47%. Sünnimaakonnast on lahkunud üle poole Järva- jaJõgevamaal sündinud inimestest. Harju maakonna kõrvalon teistesse Eesti maakondadesse võrdlemisi vähe väljarännanud Ida-Virumaal ja Pärnumaal sündinud inimesed. Võrreldes eelmise loendusega on sünnimaakonnas elavateisikute arv jäänud ligikaudu samaks, kuigi Eestis sündinuteosakaal on suurenenud.Ene-Margit Tiit12.06.2013
 18. 18. Sünnimaakonnas elavate isikute %maakondade lõikes0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00Ene-Margit Tiit12.06.2013
 19. 19. Sünnikohas elavate meeste ja naisteosatähtsus maakonniti0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00M_JÄRVAM_JÕGEVAM_PÕLVAM_VALGAM_LÄÄNEM_VILJANDIM_RAPLAM_HIIUM_VÕRUM_LÄÄNE-VIRUM_SAAREM_TARTUM_PÄRNUM_IDA-VIRUM_HARJUsünnimaakonnas.. sünnilinnas / -vallasEne-Margit Tiit12.06.2013
 20. 20. Ene-Margit Tiit12.06.2013Siserändajate jaotus soo ja rändesihi järgi Selgub, et praktiliselt kõigis maakondades on mehedkonservatiivsemad ning lahkuvad sünnimaakonnast jasünnilinnast/ vallast väiksema tõenäosusega kui naised. Üldiselt on rändesihiks sagedamini linn kui maa. Naised, kes sünnikohast lahkuvad, rändavad meestestmärksa suurema tõenäosusega linna. Tallinna on elama asunud üle viiendiku hiidlastest japeaaegu sama palju läänlasi. Tartusse on elama asunud ligi kümnendik Jõgeva jaPõlva maakonnas sündinutest.
 21. 21. Ene-Margit Tiit12.06.2013Eesti linnade ja valdade rahvastiku sünnikoht Selgub, et Eestis on linnade rahvastik püsivam kuimaarahvastik: tervikuna on linnaelanikest suurem osa kuimaaelanikest sündinud samas maakonnas, kus nadpraegu elavad, samuti ka samas vallas või linnas. Elanikkonna stabiilsuse (suletuse) poolest paistab väljaIda-Virumaa, siinsete linnade elanikkond on 90%liseltsamas maakonnas ja 75%-liselt samas linnas sündinud.
 22. 22. TÄNAN KAASAMÕTLEMISEEEST!Ene-Margit Tiit12.06.2013
 23. 23. 12.06.2013 Esitluse või esitleja nimi

×