Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eesti tööturu ülevaade I kvartal 2010

1,899 views

Published on

Statistikaameti juhtivstatistik Ülle Pettai tegi 20. mail 2010 Riigikogu sotsiaalkomisjonile ülevaate Eesti tööturu olukorrast.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eesti tööturu ülevaade I kvartal 2010

 1. 1. Eesti tööjõu-uuring Ülle Pettai Statistikaameti juhtivstatistik Ülevaade Riigikogu sotsiaalkomisjonile 20.05.2010
 2. 2. Tööjõu-uuringu eesmärk <ul><li>Tööjõu-uuringu põhieesmärk on saada ülevaade </li></ul><ul><li>rahvastiku majanduslikust aktiivsusest (tööjõust) </li></ul><ul><li>tööhõivest </li></ul><ul><li>töötusest </li></ul><ul><li>muutustest tööturul </li></ul><ul><li>Taustandmed ka tööealise rahvastiku hariduse, </li></ul><ul><li>elukestvast õppe jm kohta </li></ul>
 3. 3. Rahvusvaheline võrreldavus <ul><li>Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) metoodika kasutamine ja Euroopa Liidu nõuete järgimine tagab andmete võrreldavuse teiste riikide andmetega </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu tööjõu-uuringu alus on sellekohane Euroopa Liidu määrus, mille järgi on kõik liikmesriigid kohustatud korraldama tööjõu-uuringut ja edastama selle andmed Euroopa Liidu statistikaametile (Eurostat) </li></ul>
 4. 4. Tööjõu-uuringu ajalugu <ul><li>Ameerika Ühendriikides tööjõu-uuring alates 1940 </li></ul><ul><li>Euroopa Liidus tööjõu-uuringud alates 1960 </li></ul><ul><li>Kesk- ja Ida-Euroopa riikides alates 1990 </li></ul><ul><li>Eesti tööjõu-uuring 1995 (ETU 95), küsitlus jaanuar ist aprill ini </li></ul><ul><li>ETU 1997–1999, küsitlus II kvartalis </li></ul><ul><li>ETU 2000– …, pidevuuring , küsitletakse ühtlaselt aasta ringi st aasta iga nädala kohta korraldatakse võrdne arv küsitlusi </li></ul>
 5. 5. Valim <ul><li>Valim rahvastikuregistrist </li></ul><ul><li>Küsitletakse valimisse sattunud isikute leibkondade kõiki tööealisi (15-74-aastasi) liikmeid </li></ul><ul><li>Alates 2000. aastast leibkondade korduvküsitlemine </li></ul><ul><li>Iga valimisse sattunud leibkonda küsitletakse neljal korral pooleteise aasta jooksul (näiteks 2009 I kv; 2009 II kv; 2010 I kv; 2010 II kv) </li></ul><ul><li>Igas kvartalis küsitletakse ~5000 inimest </li></ul>
 6. 6. Küsitlus <ul><li>Tööjõu-uuringu küsitlusi viib läbi Statistikaameti andmekogumisosakond (~60 küsitlejat) </li></ul><ul><li>Enne 2003 kõik intervjuud paberankeediga; 2003 – III kv 2005 90% paberil, 10% sülearvutiga; alates IV kv 2005 100% sülearvutiga (v.a erandjuhud) </li></ul><ul><li>Näost-näkku (face-to-face) intervjuud </li></ul><ul><li>Leibkonda intervjueeritakse üldjuhul uuringunädalale järgneval nädalal, erijuhul kuni viis nädalat pärast uuringunädalat </li></ul>
 7. 7. Ankeet <ul><li>Põhiankeet </li></ul><ul><li>Moodulid </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu Statistikaameti (Eurostati) moodulid </li></ul><ul><li>Eesti moodulid </li></ul>
 8. 8. Põhiankeet <ul><li>Osa A — Küsitleja osa </li></ul><ul><li>Osa B — Leibkonna üldandmed </li></ul><ul><li>Osa C — Töötamine uuringunädalal </li></ul><ul><li>Osa D — Põhitöö </li></ul><ul><li>Osa E — Kõrvaltööd </li></ul><ul><li>Osa F — Vaeghõive </li></ul><ul><li>Osa G — Mittetöötava isiku viimane töökoht </li></ul><ul><li>Osa H — Tööotsingud </li></ul><ul><li>Osa I — Muutused aasta jooksul </li></ul><ul><li>Osa J — Õpingud </li></ul><ul><li>Osa K — Taustandmed </li></ul>
 9. 9. Eurostati moodulid <ul><li>2001 — Tööaja pikkus ja töökorraldus </li></ul><ul><li>2002 — Tervis ja töövõime </li></ul><ul><li>2003 — Elukestev õppimine </li></ul><ul><li>2004 — Töö- ja tööaja korraldus </li></ul><ul><li>2005 — Töö- ja pereelu kokkusobitamine </li></ul><ul><li>2006 — Töölt pensionile siirdumine </li></ul><ul><li>2007 — Tööõnnetused ja tööga seotud terviseprobleemid </li></ul><ul><li>2008 — Migrantide ja nende järeltulijate olukord tööturul </li></ul><ul><li>2009 — Koolist tööle siirdumine </li></ul><ul><li>2010 — Töö- ja pereelu kokkusobitamine </li></ul>
 10. 10. Kaalumine <ul><li>ETU andmete laiendamisel üldkogumile on aluseks arvestuslik rahvaarv uuringuaasta 1. jaanuari seisuga </li></ul><ul><li>Laiendustegurid arvutatakse maakonna, soo ja viie aasta vanuserühmade järgi </li></ul><ul><li>Valimi laiendamisel üldkogumi kohta saadud andmed on tegelike parameetrite hinnangud. Vähem kui 20 isikul põhinevaid hinnanguid ei ole avaldatud (tabelites tähistus „..”), sest need ei ole usaldusväärsed </li></ul>
 11. 11. Põhitulemused <ul><li>Majandusliku aktiivsuse näitajad: hõiveseisund, tööjõus osalemise määr, heitunud isikud </li></ul><ul><li>Tööhõive näitajad: tööhõive määr ja struktuur, täis- ja osaajaga töötamine, vaeghõivatud </li></ul><ul><li>Töötuse näitajad: töötuse määr, pikaajalise töötuse osatähtsus, töötuseelne seisund </li></ul><ul><li>Hariduse näitajad: tööealiste haridustase, elukestev õppimine </li></ul>
 12. 12. Põhimõisted <ul><li>(Tööga) hõivatu — isik, kes uuringunädalal </li></ul><ul><li>töötas ja saab selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena; </li></ul><ul><li>töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus; </li></ul><ul><li>või ajutiselt ei töötanud (haiguse, puhkuse vm tõttu). </li></ul><ul><li>Töötu  — isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust: </li></ul><ul><li>on ilma tööta; </li></ul><ul><li>on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama; </li></ul><ul><li>otsib aktiivselt tööd. </li></ul>
 13. 13. Põhimõisted <ul><li>Majanduslikult mitteaktiivsed — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised (õppijad, pensionärid, puudega inimesed, kodused, heitunud) </li></ul><ul><li>Heitunu — mittetöötav isik, kes sooviks töötada ja oleks valmis töö olemasolu korral ka kohe tööle asuma, kuid ei otsi aktiivselt tööd, sest on kaotanud lootuse seda leida </li></ul><ul><li>Tööhõive määr — hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus </li></ul><ul><li>Töötuse määr — töötute osatähtsus tööjõus (hõivatute ja töötute summa) </li></ul>
 14. 14. Tööjõu-uuringu andmete avaldamine <ul><li>Internetis: </li></ul><ul><li>Statistikaameti koduleheküljel http://www.stat.ee </li></ul><ul><li>Eurostati koduleheküljel http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ </li></ul><ul><li>Statistikaameti väljaannetes: </li></ul><ul><li>Eesti Statistika Kvartalikiri </li></ul><ul><li>Kogumikud “Tööjõud”, “Tööturg”, ”Pilk tööellu” </li></ul><ul><li>“ Eesti statistika aastaraamat”, “Piirkondlik statistika”, “Maakonnad arvudes”, “Sotsiaaltrendid” jm </li></ul>
 15. 15. ETU andmete kasutajale <ul><li>Anonüümne algandmebaas </li></ul><ul><li>Statistikaamet </li></ul><ul><li>Eurostat </li></ul><ul><li>Päringutele vastamine </li></ul><ul><li>Statistikaamet </li></ul>
 16. 16. Töötud ja registreeritud töötud
 17. 17. Töötud töötusperioodi kestuse järgi
 18. 18. 15-74-aastased hõiveseisundi järgi
 19. 19. Töötuse määr Euroopa Liidus, IV kv 2009

×