Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diana Beltadze: Uued lähenemised Eesti rahvaloendusel

1,911 views

Published on

Uued lähenemised Eesti rahvaloendusel

Diana Beltadze
Statistikaamet

Ettekanne Eesti Statistikaseltsi 23. aastakonverentsil 20.-21. aprill 2011, Tallinn

Vt lisa http://www.stat.ee/ess-23

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diana Beltadze: Uued lähenemised Eesti rahvaloendusel

 1. 1. Uued lähenemised Eesti loendusel Eesti Statistikaseltsi 23. konverents „Kas Eesti rahvas jääb püsima?“ Rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze
 2. 2. Ootused loendusele <ul><li>Loendustulemused peavad igas riigis tagama ülevaate konkreetsest rahvastikusituatsioonist küllalt põhjalikult ent väikese töö-, aja-, rahakuluga. </li></ul><ul><li>AGA </li></ul><ul><li>Mida lähemale loendus, seda suurem on surve küsimuste lisamiseks ja kulude vähendamiseks. </li></ul>
 3. 3. Uued lähenemised Eestis tagavad <ul><li>kvaliteetsed ja ajakohased loendusandmed </li></ul><ul><li>loendusandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja riiklikule statistika seadusele </li></ul><ul><li>parimad ja mitmekesised võimalused loendusandmete kasutamiseks </li></ul>20.04.2011 Diana Beltadze
 4. 4. Lähtume, et <ul><li>loendus pole “case study” mõne teooria või kokkuleppe tõestamiseks või ümberlükkamiseks, see on omaette sündmus; </li></ul><ul><li>arvud ei kõnele iseenda eest nad tuleb kõnelema panna! </li></ul>
 5. 5. Traditsiooniline loendus on hea, sest <ul><li>infot saab väikeste piirkondade ja elanike rühmade kohta </li></ul><ul><li>saab kontrollida statistika ja riiklike registrite kvaliteeti </li></ul><ul><li>saab kindlaks teha Eesti tegelikku rahvaarvu ja rahvastiku paiknemist ning elukoha muutusi ja prognoosida rände suundumusi </li></ul><ul><li>loenduse andmestikuga saab teha analüüse ja prognoose ühtsetel eeldustel kogu riigis ning võrrelda Eestit teiste EL riikidega </li></ul>
 6. 6. Meeldejääv loendusmoment <ul><li>Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 2009. a korraldus nr 438 määrab vastavalt “Rahva ja eluruumide loenduse seaduse” paragrahvi 2 lõikele 5 loenduse ajaks 31.12.2011. a kuni 31.märts 2012. a ja loendusmomendiks kell 00.00 ööl vastu 31.12.2011.a. </li></ul>
 7. 7. Alustame viimasena Euroopa Liidus
 8. 8. Pikem loendusaeg 31.12.2011–31.03.2012 <ul><li>I etapp </li></ul><ul><li>e-loendus 31.12.11-31.01.12 </li></ul><ul><li>vaheetapp </li></ul><ul><li>andmekorrastusaeg 1.02-15.02.12 </li></ul><ul><li>II etapp </li></ul><ul><li>välitööd 16.02.12-31.03.12 </li></ul>
 9. 9. Kõikne loendus kombineeritud meetodil <ul><li>Kasutame erinevaid andmeallikaid </li></ul><ul><li>Vastamise metoodika-pakume iseloendamist, intervjuud ja proxy intervjuud. </li></ul><ul><li>Küsitlusviisid - internetis vastamine, loendajaga intervjuud arvutis ja riskide maandamiseks on ettenähtud varuvariandina intervjuud paberkandjal. </li></ul>25
 10. 10. E-loenduse prognoos Eestis? 26,7% Läti 39,1% Leedu 41,2% Bulgaaria 42,0% Lõuna-Korea
 11. 11. Kasutame erinevaid andmeallikaid <ul><li>Rahvastikuregister (eeltäidetakse kodakondsuse tunnus, võimalusel vanemate sünnikohad) </li></ul><ul><li>Maa-ameti aadressiandmed </li></ul><ul><li>Eesti Hariduse Infosüsteem (nt õppimine) </li></ul><ul><li>Ehitisregister (maja ehitusaeg) </li></ul><ul><li>REL2000 andmebaasist eeltäidetakse elukoht eelmise loenduse ajal ja vanemate sünnikohad. </li></ul><ul><li>Eesti tööjõu-uuring (tavaline nädala tööaeg) </li></ul><ul><li>Meditsiiniline sünniregister ja REL2000 (naise vanus esimese lapse sündimisel) </li></ul>
 12. 12. Meetodi eelised <ul><li>Vähendada kulutusi andmetekogumisel </li></ul><ul><li>Inimestel on valikud loendamiseks </li></ul><ul><li>Parem kaetuse kvaliteet </li></ul>
 13. 13. Kuid alles jäävad veaallikad! <ul><li>Vastaja </li></ul><ul><li>Küsitleja </li></ul>
 14. 14. Loendusankeet <ul><li>Eurostati kohustuslikud teemad ( Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 763/2008 ) (enamik neist on olnud varasemate Eesti loenduste programmides). </li></ul><ul><li>Eesti tarbijate jaoks vajalikud teemad on määratud Riikliku statistika seaduses paragrahv 22. </li></ul><ul><li>REL 2011 ankeedid on: </li></ul><ul><li>Eluruumi ankeet, Leibkonnaankeet, Isikuankeet, Asustusleibkonna ankeet. </li></ul>
 15. 15. Suurem tähelepanu teemadel: <ul><li>Tööhõive - sh teave töötute varasema tööelu kohta. </li></ul><ul><li>Ränne - uued küsimused välismaal elamise ja sealt naasmise aja kohta. Eesti tarbija jaoks kõige olulisem. </li></ul><ul><li>Eesti varasemates rahvaloendustes sisaldunud küsimused nn õigustatud ootusega teave. Nt rahvus, emakeel, keelteoskus, sünnitatud laste arv, elatusallikas jt. </li></ul><ul><li>Uurimiseesmärgil muutusi kajastavad küsimused. Nt teine elukoht, vanemate sünnikohad jälgimaks põlvnemist ja põlisust. </li></ul><ul><li>Kaetuse parandamiseks – küsimused ajutiste elanike ja leibkonnale kuuluvate asustamata eluruumide kohta. </li></ul>
 16. 16. Esmakordsed teemad (1) <ul><li>Vanavanemate sünnikoht </li></ul><ul><li>Eesti murde või murrakute oskus </li></ul><ul><li>Pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu </li></ul><ul><li>Küsimuste vajadus selgitab ühiskonnas suureneva individuaalse eneseteadvustumise kasvu, mille tagajärjel teadlikkus kasvab indiviidi tasandil. </li></ul>
 17. 17. Esmakordsed teemad (2) <ul><li>Vanavanemate sünnikoht </li></ul><ul><li>Immigrantrahvastiku osakaal on suur ja pärit maadest, kus rahvastikuprotsessi kulg erineb Eestist ja on vaja uurida käitumistavade seotust päritolumaaga. </li></ul><ul><li>Murre-murrak </li></ul><ul><li>Vajadus koguda teavet etniliste rühmade kohta. Kombineerides küsimusi keele, päritolu, religiooni kohta on võimalik luua statistiline pilt eri pärimuskultuuri kandjatest. </li></ul><ul><li>Terviseküsimused </li></ul><ul><li>Rahvaloendus võimaldab täpsemalt hinnata rahvastiku terviseseisundit ja arvutada tervelt elatud eluaastaid, sest hõlmab nii asutustes elavaid inimesi kui ka lapsi vanuses alla 16 eluaastat. </li></ul>
 18. 18. Interneti ajastu - uued võimalused <ul><li>Liikuva eluviisiga inimeste loendamise võimalus </li></ul><ul><li>Kiire andmevahetus – andmete korrastamine varasem </li></ul><ul><li>Välitööde monitooring </li></ul><ul><li>Andmekvaliteedi kontroll internetis ja välitööde ajal </li></ul>
 19. 19. Muutused GIS töödes Jaoskonnad valmisid viie kuuga, tööd tegi 5 inimest. Jaoskondi koostati kohalike statistikabüroode ja KOV-ide koostöös GPS vastuvõtja olemasolu igas sülearvutis, mis määrab hoone asukoha usaldusväärsemalt kui käsitsi märkides. GPS aitab loendajatel ka orienteeruda. Pliiatsiga hoonete märkimine kaardile Maa-ametis olemas kvaliteetsed ruumiandmed. Kõikide KOV-ide töötajad tegid välitöid loenduse kaardi moodustamiseks. Jaoskondade piirid tehti sõltuvalt maastikust, et need oleksid looduses kergesti äratuntavad. Jaoskondade piirid järgisid asutusüksuste piire, mida oli looduses raske märgata. Sülearvuti kaardirakendus, mille abil saab loendajale planeerida optimaalset piirkonda ning näeb ümbritsevaid alasid. Paberkaardid REL 2011 REL 2000
 20. 20. Mitmekesisemad võimalused andmete kasutamiseks <ul><li>Kohustuslike tunnuste osas on loomisel mugav universaalne vahend ( Census Hub ) Euroopa Liidu riikide rahvaloenduse andmete kasutamiseks. </li></ul><ul><li>Valmivad erinevaid näitajaid sisaldavad loenduse ruutkaardid. </li></ul><ul><li>Aadresskirje abil saab statistilisi andmeid esitada vaid maakonna, haldus- ja asustusüksuste lõikes. Tänu Maa-ameti aadressandmetele ja nende koordinaatidele saab väga kiiresti sellised andmed, mida on võimalik esitada kõikmõeldavate alade lõikes, mis ei kattu maakonna, haldus- ja asustusüksuste piiridega (nt kaitsealad). </li></ul>
 21. 21. 1.04.2011 seisuga on maailma rahvastikust loendatud 5466 605725 inimest, 134 riigis.
 22. 22. Pilte loendustest maailmas (1)
 23. 23. Pilte loendusest maailmas (2)
 24. 24. Eesti rahvas jääb püsima, sest <ul><li>Maailmas on vähe rahvaid, kes nii pikka aega on olnud paiksed, viis tuhat aastat siin mereääres. </li></ul><ul><li>Meie maa räägib meiega meie keeles. </li></ul><ul><li>Eestlase karakter on olla sulam indo-euroopa dünaamikast ja uurali staatikast. </li></ul>

×