Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diana Beltadze: elanikkonna põhiline elatusallikas, tegevusalad ja ametid

1,175 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diana Beltadze: elanikkonna põhiline elatusallikas, tegevusalad ja ametid

 1. 1. REL 2011: elanikkonnapõhiline elatusallikas, RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTAtegevusalad ja ametidDiana BeltadzeREL 2011 projektijuht25.03.2013
 2. 2. Sisukord Elatusallikad Tegevusalad Ametid 24.03.2013
 3. 3. Eesti püsielanikud elatusallika järgiseisuga 31.12.2011 0.8 Palk, töötasu 3.6 4.4 Ettevõtjatulu, tulu talupidamisest Teiste isikute 39.8 ülalpidamisel 24.1 Pension Toetus, stipendium, hüvit is Asutuse ülalpidamisel 25.2 2.2 Muu24.03.2013 Diana Beltadze
 4. 4. Elatusallikate muutus Palk, töötasu EttevõtjatuluTeiste isikute ülalpidamisel Pension 2011 Toetus, stipendium 2000 Asutuse ülalpidamisel Muu 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 24.03.2013 Diana Beltadze
 5. 5. Teiste isikute ülalpidamisel oleva rahvastiku osatähtsus on 25,2%, mis on madalaim kolme loendusaasta võrdluses, põhjuseks muutunud vanusejaotus Teiste isikute ülalpidamisel olev rahvastik loendusandmetelLoendusaasta 1989 2000 2011Kokku 403 822 395 657 326 597 25,8% 28,9% 25,2%24.03.2013 Diana Beltadze
 6. 6. Elatusallikad sõltuvalt vanuserühmadestKokku 65+50-64 Palk, töötasu Ettevõtjatulu, tulu talupidamisest Pension30-49 Teiste isikute ülalpidamisel Toetus, stipendium, hüvitis15-29 0-14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 24.03.2013
 7. 7. Elatusallikate erisus maa ja linna võrdluses45.040.035.030.025.0 Linnalised asulad20.0 Maa-asulad15.010.0 5.0 0.0 Palk, töötasu Ettevõtjatulu, tulu talupidamisest ülalpidamisel Teiste isikute Pension Toetus, stipendium, hüvitis ülalpidamisel Asutuse Muu 24.03.2013 Diana Beltadze
 8. 8. Elatusallikad naistel-meestel45.040.035.030.025.0 Mehed20.0 Naised15.010.0 5.0 0.0 Palk, töötasu Ettevõtjatulu, tulu talupidamisest ülalpidamisel Pension Toetus, stipendium, hüvitis ülalpidamisel Teiste isikute Asutuse Muu 24.03.2013 Diana Beltadze
 9. 9. Kõige rohkem on palgast elatuvaidHarjumaal24.03.2013
 10. 10. Teiste ülalpidamisel on enim elanikkeTartumaal24.03.2013
 11. 11. Kõige rohkem on elanikke, kes elatuvad pensionist Ida- ja Kagu- Eestis24.03.2013
 12. 12. Kokkuvõte Elatusallika liik tihedalt seotud sotsiaalmajandusliku seisundiga Muutused: 1. Palgatööst ja ettevõtlusest elatuvate inimeste suhtarvu väike suurenemine 2. Muutused vanusejaotuses tingisid teiste inimeste ülalpidamisel olevate isikute vähenemise ja eakate osatähtsuse suurenemine suurendas pensionist elatuvate isikute osakaalu 3. Elatusallikate struktuur on linna ja maaelanikkonna puhul võrdlemisi ühesugune 4. Meeste – naiste võrdluses on suurim vahe pensionist elatujate osakaalus. Meestest elatub pensionist 19% ja naistest 28%. 24.03.2013
 13. 13. Tegevusvaldkonnad maal ja linnas TÖÖTLEV TÖÖSTUS HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE… HARIDUS EHITUS VEONDUS JA LAONDUS AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK… TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNEPÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS MAJUTUS JA TOITLUSTUS Maa-asulad HALDUS- JA ABITEGEVUSED Linnalised asulad INFO JA SIDE KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS KINNISVARAALANE TEGEVUS ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA… MÄETÖÖSTUS VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA… 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 24.03.2013 Diana Beltadze
 14. 14. Tegevusalad naistel ja meestel Töötlev tööstus Ehitus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Haldus- ja abitegevused Info ja side Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haridus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Majutus ja toitlustus Kinnisvaraalane tegevus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Mäetööstus Muud teenindavad tegevused Finants- ja kindlustustegevus Naised Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusEksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste Mehed oma tarbeks kaupade tootmine Tegevusala teadmata 0 2 4 6 8 10 12 24.03.2013
 15. 15. Erinevused linnalistes asulates Töötlev tööstus Ehitus Veondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Info ja side Haldus- ja abitegevused Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haridus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Kinnisvaraalane tegevus Majutus ja toitlustus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Mäetööstus Muud teenindavad tegevused Finants- ja kindlustustegevus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus NaisedEksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste Mehed oma tarbeks kaupade tootmine Tegevusala teadmata 0 1 2 3 4 5 6 7 24.03.2013
 16. 16. Erinevused maa-asulates Töötlev tööstus Ehitus Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Veondus ja laondus Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Haridus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Haldus- ja abitegevused Info ja side Majutus ja toitlustus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Kinnisvaraalane tegevus Mäetööstus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Muud teenindavad tegevused Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Finants- ja kindlustustegevus NaisedEksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste Mehed oma tarbeks kaupade tootmine Tegevusala teadmata 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 24.03.2013
 17. 17. Vähenenud on töötlevas tööstusestöötajate osatähtsus 22%=>18%24.03.2013 Diana Beltadze
 18. 18. Vähenenud on töötajate osatähtsuskaubanduses 15%=>14%24.03.2013 Diana Beltadze
 19. 19. Alla ühe protsendipunkti onsuurenenud hariduse tegevusalaltöötajate osatähtsus24.03.2013 Diana Beltadze
 20. 20. Vähenenud on töötajate osatähtsuspõllumajanduses, kalanduses jametsanduses 6%=>4%24.03.2013 Diana Beltadze
 21. 21. Töötajate arv ehitussektoris onkasvanud24.03.2013 Diana Beltadze
 22. 22. Kokkuvõte Peamised tegevusvaldkonnad, kus leiab rakendust ülekaalukalt linnainimene: kinnisvara, info ja side, kutse ja teadus, haldus. Maal töötab ligi 10% hõivatutest põllumajanduses linnas 1% Meeste naiste segregatsioon tegevusvaldkondade vahel on jätkuv: mehed töötavad domineerivalt ehituses, veonduses, töötlevas tööstuses, põllumajanduses, info ja side ning mäetööstuses. Naiste poolel on suur ülekaal hariduse, tervishoiuvaldkonnas, majutuses ja toitlustuses, kaubanduses. Enam vähem on mehi ja naisi võrdselt avalik halduses ja kutse ning teadusalases tegevuses. 24.03.2013
 23. 23. Hõivatud ametiala pearühma järgi Tippspetsialistid Tehnikkud ja keskastme spetsialistid Oskustöötajad ja käsitöölised Teenindus- ja müügitöötajadSeadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad Juhid Lihttöölised Ametnikud Põllumajanduse, metsamajanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad Ametiala teadmata Sõjaväelased Tuhat 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 24.03.2013 Diana Beltadze
 24. 24. Kokkuvõte Ametialade pearühmad on esindatud hõivatute hulgas võrdlemisi ühtlaselt. Meeste naiste võrdluses on mehi rohkem nt juhtide hulgas. Tippspetsialistide ja ametnike hulgas on kõigis vanuse rühmades kaks korda rohkem naisi, teenindus ja müügitöötajate seas kolm korda rohkem.Enim on ametiala järgi: tippspetsialiste 18% tehnikuid ja keskastmespetsialiste 15% oskustöötajaid ja käsitöölisi 14% teenindus ja müügitöötajaid 13% seadme ja masinaoperaatoreid 11% 24.03.2013
 25. 25. 24.03.2013 Esitluse või esitleja nimi

×