Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÑIEÀU NEÂN LAØM                  29        ÑEÅ DUY TRÌ         SÁNG TẠO Biên tập và chuyễ...
123
123LAØM MOÄT DANH SAÙCH nhöõng coâng vieäc caàn hoaøn thaønh
MANG THEOSOÅ GHI CHUÙMOÏI LUÙCMOÏI NÔI
TRAÙNH XA
KHOÛI  MAÙY TÍNH  KHOÂ KHAN
VAØ CAÛ  TABLET     HIEÄN ÑAÏI
ÑÖØNG  TÖÏ TRAÙCH          BAÛN THAÂN      Thậm chí nếu chúng ta mắc sai lầm rất ít, chúng ta      vẫn...
HAÕY  GIAÛI LAO  MỘT PHÚT GIẢI LAO CÓ THỂ MANG ĐẾN CHO BẠN NHỮNG Ý  TƯỞNG BẤT NGỜ…!
HAÙT  KHI TAÉM
NHAÂM NHI
NHAÂM NHI  LY CAFE
LAÉNG NGHE  NHÖÕNG GIAI ÑIEÄU MÔÙI
10 HAÕYCÔÛI MÔÛ
HAÕY ÑEÅ VAÂY QUANH BAÏN
HAÕY ÑEÅ VAÂY QUANH BAÏNLAØ NHÖÕNG NGÖÔØI BAÏN   SAÙNG TAÏO
12
YÙ KIEÁN12 LAÉNG NGHE VAØ    PHAÛN HOÀI
HÔÏP TAÙCVÔÙI MOÏI NGÖÔØI
ÑÖØNG BOÛ CUOÄC                    ÑÖØNG BOÛ CUOÄC          ÑÖØNG BOÛ CUOÄCÑÖØNG BOÛ CUOÄC  ...
ÑÖØNG BOÛ CUOÄC
THÖÏC HAØNH,
THÖÏC HAØNH,THÖÏC HAØNH,THÖÏC HAØNH,
CHO PHEÙP BAÛN THAÂN ÑÖÔÏCPHAÏM SAI LAÀM
ÑI17
MÔÙINHÖÕNG NÔI
016
ÑEÁM    017
ÑEÁMNHÖÕNG PHÖÔÙC LAØNH  018
ZZ19    Z
19 NGÔINGHÓ THAÄT NHIEÀU
20AN TOAØN  RUÛI RO
AN TOAØN  RUÛI RO
CHAÁP NHAÄN  RUÛI RO  20
21
21PHAÙ VÔÕ NHÖÕNG QUY TAÉC
22 ÑÖØNG
22 ÑÖØNG GÖÔÏNG EÙP
24
24
24  TAÏO RA   MOÄT  KHUOÂN KHOÅ
0  100%
0  100%
25 ÑÖØNG COÁ GAÉNG TRÔÛ THAØNH MOÄT NGÖÔØI KHAÙC     100%    HOAØN HAÛO
! 26 NEÁU COÙ  YÙ TÖÔÛNG?
! 26 NEÁU COÙ  YÙ TÖÔÛNG?    VIEÁT RA NGAY LAÄP TÖÙC
27
DOÏN DEÏP    27NÔI LAØM VIEÄC
HAÕY    28
HAÕY  U  V I VEÛ  28
29  MOÄT VIEÄC
29 HOAØN THAØNH MOÄT  VIEÄC
2
CAÛM HÖÙNG SAÙNG TAÏO TÖØ VietNam StartUp Magazine     Bill Nguyeãn
Muoán keát noái vôùi chuùng toâi. Email ngaystartupvn.magazine@gmail.com hoaëc tham giavaøo maïng xaõ hoäi cuûa chuùng toâ...
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM

1,966 views

Published on

Hãy like FanPage: http://www.facebook.com/pages/VietNam-StartUp-Magazine/355403444536923 và nhận file download!

Published in: Business

29 Điều Cần Làm để Duy Trì Sáng Tạo - VNM

 1. 1. ÑIEÀU NEÂN LAØM 29 ÑEÅ DUY TRÌ SÁNG TẠO Biên tập và chuyễn ngữ: Bill NguyenThực hiện bởi VIETNAM STARTUP MAGAZINEhttp://www.facebook.com/pages/VietNam-StartUp-Magazine/355403444536923
 2. 2. 123
 3. 3. 123LAØM MOÄT DANH SAÙCH nhöõng coâng vieäc caàn hoaøn thaønh
 4. 4. MANG THEOSOÅ GHI CHUÙMOÏI LUÙCMOÏI NÔI
 5. 5. TRAÙNH XA
 6. 6. KHOÛI MAÙY TÍNH KHOÂ KHAN
 7. 7. VAØ CAÛ TABLET HIEÄN ÑAÏI
 8. 8. ÑÖØNG TÖÏ TRAÙCH BAÛN THAÂN Thậm chí nếu chúng ta mắc sai lầm rất ít, chúng ta vẫn sẽ có một số điều không hoàn hảo mà chúng ta không thể giải quyết. Đừng tự trách bản thân!!!
 9. 9. HAÕY GIAÛI LAO MỘT PHÚT GIẢI LAO CÓ THỂ MANG ĐẾN CHO BẠN NHỮNG Ý TƯỞNG BẤT NGỜ…!
 10. 10. HAÙT KHI TAÉM
 11. 11. NHAÂM NHI
 12. 12. NHAÂM NHI LY CAFE
 13. 13. LAÉNG NGHE NHÖÕNG GIAI ÑIEÄU MÔÙI
 14. 14. 10 HAÕYCÔÛI MÔÛ
 15. 15. HAÕY ÑEÅ VAÂY QUANH BAÏN
 16. 16. HAÕY ÑEÅ VAÂY QUANH BAÏNLAØ NHÖÕNG NGÖÔØI BAÏN SAÙNG TAÏO
 17. 17. 12
 18. 18. YÙ KIEÁN12 LAÉNG NGHE VAØ PHAÛN HOÀI
 19. 19. HÔÏP TAÙCVÔÙI MOÏI NGÖÔØI
 20. 20. ÑÖØNG BOÛ CUOÄC ÑÖØNG BOÛ CUOÄC ÑÖØNG BOÛ CUOÄCÑÖØNG BOÛ CUOÄC ÑÖØNG BOÛ CUOÄC ÑÖØNG BOÛ CUOÄC ÑÖØNG BOÛ CUOÄC
 21. 21. ÑÖØNG BOÛ CUOÄC
 22. 22. THÖÏC HAØNH,
 23. 23. THÖÏC HAØNH,THÖÏC HAØNH,THÖÏC HAØNH,
 24. 24. CHO PHEÙP BAÛN THAÂN ÑÖÔÏCPHAÏM SAI LAÀM
 25. 25. ÑI17
 26. 26. MÔÙINHÖÕNG NÔI
 27. 27. 016
 28. 28. ÑEÁM 017
 29. 29. ÑEÁMNHÖÕNG PHÖÔÙC LAØNH 018
 30. 30. ZZ19 Z
 31. 31. 19 NGÔINGHÓ THAÄT NHIEÀU
 32. 32. 20AN TOAØN RUÛI RO
 33. 33. AN TOAØN RUÛI RO
 34. 34. CHAÁP NHAÄN RUÛI RO 20
 35. 35. 21
 36. 36. 21PHAÙ VÔÕ NHÖÕNG QUY TAÉC
 37. 37. 22 ÑÖØNG
 38. 38. 22 ÑÖØNG GÖÔÏNG EÙP
 39. 39. 24
 40. 40. 24
 41. 41. 24 TAÏO RA MOÄT KHUOÂN KHOÅ
 42. 42. 0 100%
 43. 43. 0 100%
 44. 44. 25 ÑÖØNG COÁ GAÉNG TRÔÛ THAØNH MOÄT NGÖÔØI KHAÙC 100% HOAØN HAÛO
 45. 45. ! 26 NEÁU COÙ YÙ TÖÔÛNG?
 46. 46. ! 26 NEÁU COÙ YÙ TÖÔÛNG? VIEÁT RA NGAY LAÄP TÖÙC
 47. 47. 27
 48. 48. DOÏN DEÏP 27NÔI LAØM VIEÄC
 49. 49. HAÕY 28
 50. 50. HAÕY U V I VEÛ 28
 51. 51. 29 MOÄT VIEÄC
 52. 52. 29 HOAØN THAØNH MOÄT VIEÄC
 53. 53. 2
 54. 54. CAÛM HÖÙNG SAÙNG TAÏO TÖØ VietNam StartUp Magazine Bill Nguyeãn
 55. 55. Muoán keát noái vôùi chuùng toâi. Email ngaystartupvn.magazine@gmail.com hoaëc tham giavaøo maïng xaõ hoäi cuûa chuùng toâi http://www.facebook.com/pages/VietNam-StartUp- Magazine/355403444536923 http://vn.linkedin.com/pub/startup-magazine/57/b07/154 http://www.slideshare.net/StartUpMagazine

×