Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace_Insolvencni_zakon

114 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace_Insolvencni_zakon

 1. 1. www.peterkapartners.com INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Stanislav BEDNÁŘ PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009
 2. 2. Co byste jako věřitelé měli vědět o insolvenci • úpadek a hrozící úpadek • insolvenční řízení • doporučení věřitelům • postavení jednotlivých skupin věřitelů • odpovědnost • efektivní postup v insolvenčním řízení • závěr 2
 3. 3. Definice úpadku • více věřitelů • peněžité závazky 30 dnů po splatnosti • neschopnost tyto závazky plnit • předlužení 3
 4. 4. Hrozící úpadek a moratorium • definice hrozícího úpadku • důsledky • ochranné moratorium: kdy, proč a pro koho 4
 5. 5. Insolvenční návrh a insolvenční řízení • návrh dlužníka v. návrh věřitele • nejčastější chyby v návrzích • postup insolvenčního soudu • rychlost 5
 6. 6. Účinky insolvenčního řízení • účinky: • uplatnění pohledávek žalobou nebo exekucí není možné • smluvní pokuty se neuspokojují • vznik nového zajištění a uspokojení ze stávajícího nejsou možné • neúčinnost některých věcných břemen • neúčinnost některých nevýhodných právních úkonů • dlužník může hospodařit pouze obvyklým způsobem • jednostranné započtení je nadále možné • možnost zneužití • rozhodnutí soudu o úpadku a o způsobu jeho řešení: konkurz, reorganizace a oddlužení 6
 7. 7. Doporučení věřitelům • uzavírejte smlouvy s ohledem na možný úpadek • sledujte insolvenční rejstřík • pokud máte dluh, neplaťte jej automaticky bez kontroly insolvenčního rejstříku • pečlivě datujte pokladní doklady • pokud máte pohledávku, zvažte možnost započtení anebo ji včas přihlaste • zvažte své zájmy a možnosti v insolvenčním řízení 7
 8. 8. Postavení věřitelů a jejich práva • věřitelé s pohledávkami za podstatou • zajištění věřitelé • nezajištění věřitelé • podřízení věřitelé • společníci dlužníka • věřitelé, jejichž majetek byl neoprávněně zahrnut do majetkové podstaty 8
 9. 9. Uplatnění pohledávek • přihláška • lhůta 30 dnů až dva měsíce • náležitosti • pohledávky za podstatou • pohledávky společníků nebo členů dlužníka • vylučovací žaloba 9
 10. 10. Odpovědnost • odpovědnost věřitele • za insolvenční návrh • za návrh na povolení reorganizace • za přihlášku • za výkon funkce ve věřitelském výboru • odpovědnost dlužníka • nepodání insolvenčního návrhu • porušení povinnosti během moratoria • zavinění zastavení, odmítnutí nebo zamítnutí insolvenčního návrhu • předběžné opatřeni • omezení odpovědnosti • solidarita statutárních orgánů 10
 11. 11. Efektivní postup věřitele (návrh podal dlužník) Insolvenční návrh podal dlužník Navrhuje reorganizaci Motivace neefektivní Hlasovat proti reorganizaci Hlasovat pro konkurz Motivace efektivní Hlasovat pro reorganizaci Navrhuje konkurz Výhodný Hlasovat pro konkurz Nevýhodný Hlasovat proti konkurzu 11
 12. 12. Efektivní postup věřitele (návrh podal jiný věřitel) Insolvenční návrh podal věřitel Věřitelé se dohodnou na způsobu řešení úpadku Zajištění věřitelé Hlasovat pro konkurz Nezajištění a podřízení věřitelé, společníci úpadce Hlasovat pro reorganizaci Věřitelé se nedohodnou na způsobu řešení úpadku O způsobu řešení úpadku rozhodne soud 12
 13. 13. Konkurz • zpeněžení majetkové podstaty a poměrné uspokojení věřitelů dle skupin • účinky prohlášení konkurzu: • insolvenční správce může nakládat s majetkovou podstatou • insolvenční správce se může do 15 dnů od prohlášení konkurzu rozhodnout plnit nesplněnou smlouvu, jinak platí, že od ní odstoupil • insolvenční správce může požadovat vrácení vypůjčené věci • insolvenční správce může vypovědět nájemní a podnájemní smlouvu • průběh konkurzu 13
 14. 14. Reorganizace • postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování dlužníkova provozu • podmínky reorganizace: • obrat za poslední účetní období alespoň 100 mil. Kč • alespoň 100 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru • věřitelé při reorganizaci • flexibilita reorganizačního plánu, přednost plánu úpadce • náklady a efektivita 14
 15. 15. Schválení reorganizace • o přijetí reorganizačního plánu hlasují věřitelé • soud zkoumá: • jestli plán přijaly všechny skupiny věřitelů • poctivost záměru • soulad se zákonem • plnění alespoň jako předpokládané plnění z konkurzu • test nejlepšího zájmu • přednostní pohledávky • přijetí všemi skupinami věřitelů není nezbytné • rozhodnutí soudu 15
 16. 16. Závěr • zahájení insolvenčního řízení má významný dopad na dlužníka i jeho věřitele • nová právní úprava významně rozšířila práva a odpovědnost věřitelů a zrychlila řízení • vhodným postupem před i po zahájení insolvenčního řízení lze snížit rizika s ním spojená • konec dobrý, všechno dobré? 16 v.
 17. 17. Mgr. Stanislav BEDNÁŘ bednar@peterkapartners.cz PRAHA | BRATISLAVA | KYIV | SOFIA | www.peterkapartners.com Dotazy? Děkuji Vám za pozornost!

×