Reglementari Referitoare La Problemele De Mediu

2,806 views

Published on

Reglementările referitoare la problemele de mediu

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
654
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reglementari Referitoare La Problemele De Mediu

 1. 1. Reglementările referitoare la problemele de mediu Steluţa Manolache – Jurist, administrator bază date reglementări tehnice ASRO –Centrul pentru Schimb de Informaţii pentru standarde 13.10.2009 A O SR
 2. 2. Politica comunitară de mediu <ul><li>urmăreşte să promoveze dezvoltarea durabilă şi să protejeze mediul înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare </li></ul><ul><li>se bazează pe integrarea politicii de mediu în celelalte politici comunitare, pe acţiuni preventive, pe principiul “poluatorul plăteşte”, pe lupta împotriva deteriorării mediului înconjurător la sursă, precum şi pe împărţirea responsabilităţilor </li></ul>A O SR
 3. 3. Politica comunitară de mediu <ul><li>Acquis - ul cuprinde peste 200 de acte legislative referitoare la problemele de mediu care acoperă: </li></ul><ul><li>● legislaţia orizontală - reglementări ce au în vedere: </li></ul><ul><li>▪ transparenţa şi circulaţia informaţiei </li></ul><ul><li>▪ facilitarea procesului de luare a deciziei </li></ul><ul><li>▪ dezvoltarea activităţii şi implicării societăţii civile în protecţia mediului. </li></ul><ul><li>● legislaţia sectorială – se referă la sectoarele care fac obiectul politicii de mediu: calitatea aerului, schimbări le climatice, gestionarea deşeurilor, calitatea apei, protecţia naturii, controlul poluării industriale, substanţe chimice, organisme le modificate genetic, poluarea industrială şi managementul riscului, zgomotul şi protecţia împotriva radiaţiilor. </li></ul><ul><li>Asigurarea conformităţii cu prevederile acquis - ului necesită investiţii semnificative , dar, totodată, aduce beneficii importante cu privire la sănătatea publică şi reduce distrugerile costisitoare ale pădurilor, clădirilor, peisajelor şi ale fondului piscicol. </li></ul>A O SR
 4. 4. Directiva Cadru a Apei <ul><li>Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 327/2000 </li></ul><ul><li>Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare ( H.G. nr. 83/1997 , H.G. nr. 948/1999 , Legea nr. 192/2001, O.U.G. nr. 107/2002, Legea nr. 404/2003, Legea nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006, O.U.G. nr. 12/2007 , O.U.G. nr. 130/2007 ) </li></ul><ul><li>Standarde pentru metodele de monitoring al elementelor de calitate (Art. 1.3.6. din Anexa legii) </li></ul>A O SR
 5. 5. Colecţia de standarde citate în Legea apelor A O SR
 6. 6. Calitatea apei destinată consumului uman (I) <ul><li>Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman </li></ul><ul><li>Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr. 311 / 28.06.2004 </li></ul><ul><li>Anexa 3 a legii prevede: Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu. </li></ul><ul><li>    </li></ul>A O SR
 7. 7. Calitatea apei destinată consumului uman ( lI ) <ul><li>Parametrii pentru care sunt specificate metodele de analiză : </li></ul><ul><li>    Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1) </li></ul><ul><li>    Enterococi (ISO 7899-2) </li></ul><ul><li>    Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) </li></ul><ul><li>    Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) </li></ul><ul><li>    Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) </li></ul><ul><li>  NOTĂ: </li></ul><ul><li>    1) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725). </li></ul><ul><li>    2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725). </li></ul>A O SR
 8. 8. Colecţia de standarde citate în Legea privind calitatea apei potabile A O SR
 9. 9. Gestionarea calităţii apei de îmbăiere <ul><li>Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE </li></ul><ul><li>Hotărârea Guvernului României nr. 546/21.05. 2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere stabileşte cadrul legal pentru: </li></ul><ul><li>    a) monitorizarea şi clasificarea calităţii apei de îmbăiere; </li></ul><ul><li>    b) managementul calităţii apei de îmbăiere; </li></ul><ul><li>    c) furnizarea către public a informaţiilor cu privire la calitatea apei de îmbăiere. </li></ul><ul><li>P revederile aces tei hotărâri se completează cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, cu modificările şi completările ulterioare. </li></ul><ul><li>Actul normativ specifică, pentru echivalenţa metodelor de analiză microbiologică, standardul ISO 17994:2004 . Se poate achiziţiona de la ASRO ca standardul SR EN ISO 17994:2004. </li></ul>A O SR
 10. 10. Protecţia atmosferei <ul><li>Directiva 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră - modificată prin Directiva 2001/63, Directiva 2002/88 şi Directiva 2004/26 </li></ul><ul><li>HG 332/28.03.2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei </li></ul><ul><li>Standardele citate: SR EN ISO 11681-1:2004, SR EN ISO 11681-2:2003, SR EN ISO 11806:2003, SR EN 774:2003 şi EN 1454. </li></ul>A O SR
 11. 11. Nivelul zgomotului transmis prin aer <ul><li>Directiva 86/594/CEE referitoare la zgomotul emis prin aer de aparatele electrocasnice </li></ul><ul><li>HG 482 / 01.04.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer </li></ul><ul><li>15 standarde </li></ul><ul><li>Directiva 00/14/CE modificată prin Directiva 05/88/CE </li></ul><ul><li>HG 1756 / 06.12.2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor </li></ul><ul><li>15 standarde </li></ul>A O SR
 12. 12. Biocombustibilii <ul><li>Directiva 2003/30/CE de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport </li></ul><ul><li>HG 1844 / 22.12.2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport </li></ul><ul><li>2 standarde </li></ul>A O SR
 13. 13. Gestionarea deşeurilor <ul><li>Directiva nr. 75/442 privind deşeurile, Directiva nr. 91/689 privind deşeurile periculoase şi Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/12/CE privind deşeurile </li></ul><ul><li>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare </li></ul><ul><li>Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje </li></ul><ul><li>HG 621/ 23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje + modificată şi completată prin HG 1872 / 21.12.2006 </li></ul><ul><li>Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 128 / 04.03.2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje + Ordinul Ministerului Economiei nr. 918/12.05.2009 pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2004 </li></ul><ul><li>6 standarde române care adoptă standarde europene armonizate </li></ul>A O SR
 14. 14. Siguranţă nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor <ul><li>Legea 111/10.10.1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare cu modificările şi completările ulterioare </li></ul><ul><li>Ordin 144 / 05.05.2004 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate radiologică – Sisteme de măsurare cu surse de radiaţii Ordinul face trimitere la “definiţiile şi abrevierile specifice din STAS 9989/1-86, standardul ISO 7205 şi din normele CEI/IEC 1336/1996 şi CEI/IEC 60692/1999 ” . </li></ul>A O SR
 15. 15. Ordinul 144 / 05.05.2004 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare <ul><li>Art. 5. - (1) Cerinţele generale privind sistemele de măsurare ce utilizează surse de radiaţii ionizante au la bază prevederile standardului ISO 7205/1986, STAS 9989/1-86, SR ISO 2919/1996, SR ISO 9978/1996, CEI/IEC 1336/1996 şi ale CEI/IEC 60692/1996 , valabile atât pentru sistemele fixe, cât şi pentru cele mobile. </li></ul><ul><li>   (2) Clasificarea sistemelor de măsurare în funcţie de fasciculul de radiaţii se face în conformitate cu prevederile pct. 3 al standardului STAS 9989/1-86 şi pct. 4 al standardului ISO 7205/1986 . </li></ul>A O SR
 16. 16. Schimbul de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene <ul><li>Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/34/CE din 22 iunie 1998, modificată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/48/CE din 20 iulie 1998, prevede derularea unei proceduri de informare în domeniul standardelor şi al reglementărilor tehnice, având ca scop: </li></ul><ul><li>crearea şi menţinerea transparenţei în cadrul Uniunii Europene; </li></ul><ul><li>prevenirea creării unor noi bariere tehnice în calea schimburilor din cadrul Pieţei Unice; </li></ul><ul><li>facilitarea şi accelerarea standardizării europene. </li></ul><ul><li>Aceste directive europene au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG 1587/2002, înlocuită prin HG 1016/2004. </li></ul><ul><li>În conformitate cu prevederile HG 1016/2004 s-au creat: </li></ul><ul><li>- Compartimentului pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice , organizat în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi </li></ul><ul><li>- Centrul pentru schimb de informaţii pentru standarde în cadrul ASRO. </li></ul>A O SR
 17. 17. Directiva 98/34 <ul><li>Art.8 par.4 </li></ul><ul><li>În conformitate cu articolul 10, Comisiei îi este comunicat , de către statele membre, orice proiect de reglementare tehnică . </li></ul><ul><li>În special, în cazul în care proiectul are ca obiect limitarea comercializării sau utilizării unei substanţe chimice, a unui preparat sau produs din motive legate de sănătatea publică sau de protecţia consumatorilor sau a mediului , statele membre transmit, de asemenea, fie un rezumat, fie referinţe la datele relevante referitoare la substanţa, procesul sau produsul în cauză, să cunoască înlocuitorii disponibili, atunci când asemenea informaţii există, şi să comunice efectele anticipate ale măsurilor referitoare la sănătatea publică şi protecţia consumatorilor şi a mediului , împreună cu o analiză a evaluării riscului desfăşurată în mod corespunzător, în conformitate cu principiile generale de evaluare a riscului substanţelor chimice prevăzute la articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 793/93 [8], în cazul unei substanţe existente, sau la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 67/548/CEE [9], în cazul unei substanţe noi. </li></ul>A O SR
 18. 18. Exemple de reglementări referitoare la mediu notificate de România <ul><li>http://ec.europa.eu/enterprise/tris/ </li></ul><ul><li>Hotărâre a Guvernului României privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construire şi desfiinţare </li></ul><ul><li>Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu </li></ul>A O SR
 19. 19. Schimbul de informaţii în domeniul standardizării <ul><li>Începând cu luna iunie 2005 notificările organismelor naţionale de standardizare membre ale organismelor europene de standardizare sunt disponibile public pe pagina oficială a ASRO la adresa: www.asro.ro / Centrul de informare / Procedura de informare în domeniul standardizării în UE </li></ul><ul><li>Activitatea comitetelor tehnice include actualmente analiza tuturor solicitărilor de elaborare a unor noi standarde naţionale sau de revizuire a unor standarde naţionale, urmată de efectuarea notificării. Primele formulare de notificare au fost transmise la CEN în noiembrie 2005, România înscriindu-se în fluxul de schimb de informaţii cu privire la standarde prevăzut de Directiva 98/34 încă înainte de a deveni stat membru al U.E. Numărul notificărilor ASRO a crescut an de an, reflectând intensificarea eforturilor ASRO de revizuire a standardelor naţionale şi de elaborare a unor noi standarde naţionale: 2005 – 8 notificări, 2006 – 41 notificări, 2007 – 74 notificări, 2008 - 162 notificări şi în primele 9 luni din 2009 – 44 notificări. </li></ul>A O SR
 20. 20. Mulţumiri pentru atenţie ! A O SR

×