Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De fortuin, uniek pand te koop in Lier

1,987 views

Published on

De stad Lier verkoopt dit beschermd monument.
De Fortuin is een icoon in het centrum van de stad. Voormalige graanopslagplaats, stadsmagazijn en restaurant.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De fortuin, uniek pand te koop in Lier

 1. 1. De Fortuin Felix Timmermansplein 7, Lier Verkoop via biedingen vanaf 850.000 euro• Historisch pand, gelegen in het hart van de stad aan de Binnennete.• Gebouwd in 17e eeuw als graanopslagplaats. Later limonadefabriek, stadsmagazijn en tot voor kort horecazaak.• Grondoppervlakte: 176 m2• Renovatieproject met veel mogelijkheden, ook voor horeca• Beschermd als monument• Verkoop via biedingen: • minimum 850.000 euro • eerste bod (onder gesloten omslag) uiterlijk op 5 juni 2013 om 12 uur; recht van hoger bod: uiterlijk 7 augustus 2013 om 12 uur • procedure biedingen en meer info: zie www.lier.be• Mogelijkheid tot bezichtigen na afspraak.• Gvg – Wche – Gdv – Gvkr -Gvv Info en afspraak: stad Lier tel. 03 8000 459, jurist@lier.be
 2. 2. De Fortuin, Felix Timmermansplein 7, LierProcedure van BiedingenDe Fortuin wordt verkocht via biedingen onder gesloten omslag overeenkomstig volgendeprocedure:  Schriftelijk bod met een minimum van 850.000 euro te bezorgen onder gesloten omslag uiterlijk op 5 juni 2013 ten laatste om 12 uur in het Stadhuis, Grote Markt 57 op het departement Management. (Verantwoordelijke Ethel Van Den Wijngaert)  Na 12.00 u. zullen geen biedingen meer aanvaard worden.  Het aanbod bevat minstens uw naam, adres en contactgegevens (tel./GSM/mail) handtekening en prijs.  De biedingen zullen in aanwezigheid van de geïnteresseerde bieders en in aanwezigheid van 2 getuigen geopend worden op het Stadhuis op 6 juni 2013 om 12 uur stipt.  De stad behoudt zich het recht van hoger opbod voor.Historiek van het gebouwHet pand De Fortuin is een voormalige graanopslagplaats of spijker, gelegen aan deBinnennete. Er kon dus gemakkelijk geladen en gelost worden via het water.In de gemeenteraadszitting van 5 september 1911 besloot de stad Lier over de gaan tot deaankoop van De Fortuin.De stad nam het gebouw in gebruik als magazijn. Het pand werd in 1948 door destadsdiensten verlaten. In 1962 werd tot een algemene restauratie besloten, onder leidingvan architect R. De Bruyn. In 1965 kreeg De Fortuin zijn nieuwe bestemming en werd hetingericht als restaurantHet betreft een alleenstaand, witgeschilderd pand, opgetrokken uit baksteen met schaarseverwerking van natuursteen; twee bouwlagen op gepikte plint onder geknikt zadeldak (nokloodrecht op water, Vlaamse pannen), voorzien van drie klimmende dakvensters.De Fortuin werd geklasseerd als een beschermd monument.Dit heeft het volgende tot gevolg dat:  De eigenaars van een beschermd monument het monument in goede staat moeten behouden en hiertoe de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken dienen uit te voeren. Het gebouw mag niet ontsierd, beschadigd of vernield worden.  Werken mogen pas aangevat worden mist voorafgaande machtiging.  Bij overdracht van het onroerend goed moet in de notariële akte vermeld staan dat het onroerend goed een beschermd monument is.  Eigenaars ontvangen een bijdrage in de kosten indien er werken van instandhouding of herstel nodig zijn om de artistieke,wetenschappelijke,historische, volkskundige,
 3. 3. industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde van een beschermd monument te bewaren. Deze bijdrage wordt verdeeld tussen het Vlaamse Gewest, de betrokken provincie en de betrokken gemeente.  Eveneens wordt er voor sommige noodzakelijke onderhoudswerken een financiële bijdrage toegekend aan de eigenaar. (zie bijgevoegd Decreet van 3 maart 1976 onder art. 9, 1° tot en met 5°).  Zonder machtiging van de Minister kunnen er aan een onroerend goed geen nieuwe erfdienstbaarheden worden toegevoegd.De Fortuin staat eveneens op de Inventaris Bouwkundig ErfgoedRechtsgevolgen van de vastgestelde inventaris(Rechtsgevolgen in Vlaamse decreet- en regelgeving)Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van deerfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten. Dezevrijwaring verschilt echter sterk van een bescherming als monument. Voor beschermdemonumenten gelden immers alle juridische bepalingen uit het monumentendecreet.Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerenderfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantaluitzonderingsmaatregelen, met als doel dit bouwkundig erfgoed zoveel mogelijk tevrijwaren.4 wettelijke rechtsgevolgen. (Drie van de vier rechtsgevolgen zijn belangrijk voor particuliereeigenaars.) 1. Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst mag je afwijken van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat, als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden. 2. Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Zo kan een leegstaande hoeve bijvoorbeeld een woonfunctie krijgen, ook al ligt hij in agrarisch gebied. 3. Wanneer je een gebouw uit de vastgestelde lijst wil afbreken, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. De aanvrager van de sloopvergunning moet een extra exemplaar van het dossier met bijkomend fotomateriaal indienen. De gemeente kan de sloopvergunning alleen uitreiken, nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw. 4. Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd. In de sociale-woningbouw geldt de regel dat kosten voor renovatie maximaal 80% mogen bedragen van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang. Als de renovatiekosten meer bedragen, moet het gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor gebouwen uit de lijst geldt die 80% regel niet.Opm. Tot 30 november 2010 was er een stedenbouwkundige vergunning nodig voor hetplaatsen van zonnepanelen of zonneboilers indien het pand was opgenomen in devastgestelde inventaris. Vanaf 1 december 2010 valt dit rechtsgevolg weg.
 4. 4. Rechtsgevolgen in andere wet-, decreet- en regelgevingDe opname van een pand of een constructie in de vastgestelde inventaris van hetBouwkundig Erfgoed heeft op het Vlaamse beleidsniveau enkel bovenstaande juridischegevolgen. Het staat andere overheden of administraties echter vrij om hun adviezen tebaseren op de informatie die beschikbaar is via de inventaris. Vanuit andere beleidsvelden ofoverheden kan men zich op de inventaris baseren om het bouwkundig erfgoed via eenaantal specifieke maatregelen te waarderen.
 5. 5. 426 427+524 417 418+514 515 420+520 419+516-7 518-9421-2+521 428+525 423-5+522-3 429+526 430+527-8
 6. 6. A0 2 4 388-389 387 505 -1V1 512-513 507 503 -1V6 508 502 504 511 510 -1V3 -1V2 508 501 500 497 499 506 -1V5 496+498 -1V7 -1V4 A
 7. 7. A0 2 4 0V3 0V1 404 0V8 0V4 391 403 0V7 415 416 405-406 412 350+493 411 407 413 410 396 414 408 392 0V6 409 BAR 393 394 395 0V2 402 400 399 397-398 401 0V5 431 A
 8. 8. A0 2 4 436 437 438 439 1V5 1V3 447 435 444 446 1V4 445 KAST 443 440 441 442 434 1V2 1V6 KOELRUIMTE 433 1V1 432 A
 9. 9. A0 2 4 455 490 2V3 480-481 491 464 482 456 2V4 2V5 471-472 470 2V2 492 486 469 460-461 2V6 452 559 553-554 465 485 2V1 489 467-468 2V7 466 462 457-458 463 483-484 487-488 A
 10. 10. A0 2 4 3V2 474 473 475 3V1 478 478477 475 476 3V3 A
 11. 11. 0 2 4
 12. 12. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING EN NEDERLANDSE CULTUUR BOUDEWIJN KONING DER BELGEN Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op hetdecreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumentenen stads- en dorpsgezichten ; Gelet op het ministerieel besluit van 18 september 1979 tot vaststel-ling van het ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten enstads- en dorpsgezichten ; Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten enLandschappen van 13 maart 1980 ; Op de voordracht van Onze Minister van de Vlaamse.Gemeenschap,: HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :Artikel 1 : - Worden beschermd als monument overeenkomstig de bepalingenvan het decreet van 3 maart 1976, om reden van hun artistieke of histo-rische waarde :1. Het "Pastoorshuisje" gelegen Antwerpsesteenweg 144, bekend ten kadaster Lier, sectie A, perceelnurnrner 531A, eigendom van: Kerkfabriek Sint-Gurnrnarus Kardinaal Mercierplein 8 2500 Lier2. Het oud "Sint-Jacobshuis" gelegen Bril 6, bekend ten kadaster Lier, sectie I, perceelnurnrner 323B, eigendom van O.C.M.W. Mechelsestraat 14 2500 Lier3. De graanopslagplaats "de Fortuin", gelegen Felix Timmermansplein 7, be- kend ten kadaster : Lier, sectie K, perceelnurnrner 80, eigendom van de stad Lier4. Het huis "De Palmboom", gelegen Grote Markt 41-42, bekend ten kadaster: Lier, sectie K, perceelnurnrners 4470 en 447E, eigendom van: 1. Wnd. Willems-Goris Karel Vijverslei 27 2080 Kapellen 2. Wed. Willems-Tilborghs Lydia, Louisa Kapellesteenweg 527 2180 Kalmthout
 13. 13. · ,r NI 3. Willems Philip, Charles, Emma, Maria Kapellesteenweg 527 2180 Kalmthout 4. Willems Christel, Jeanne, Joseph, Maria Kapellesteenweg 527 2180 Kalmthout 5. Willems Marc, Eddy, Anny, Maria Kapellesteenweg 527 2180 Kalmthout 6. Willems 1lse, Christiane, Paul, Maria Kapellesteenweg 527 2180 Kalmthout 7. Truyts-Willems Joannes, Baptista, Florentius Eeuwfeestlaan 227 2500 Lier 8. Wed. Hoegaerts-Willems Alina Sterrenlaan 29 2610 Antwerpen 9. Hoegaerts Jean Sterrenlaan 29 2610 Antwerpen 10. Hoegaerts Jacques Leuvensesteenweg 8 2970 Boortmeerbeek (Hever) 11. Hoegaerts André H. Masckstraat 14/2 2600 Antwerpen (Berchem) 12. Willems Jan, Karel, Adriaan Hoogboomsesteenweg 14 2070 Ekeren 13. Roelandts-Willems Valerius, Eugeen, Maria Hugo Verriestlaan 11 2600 Antwerpen (Berchem) 14. Willems Paul, Louis, Josephine, Jeanne Ogezlaan 33 2500 Lier 15. Willems Luc, Aline, Jean, Charles Vijverslei 27 2080 Kapellen5. het "Vleeshuis", gelegen Grote Markt 63, bekend ten kadaster: Lier, sectie G, perceelnummer 794, eigendom van de stad Lier6. Gebouw, gelegen Heilige Geeststraat 7, bekend ten kadaster: Lier, sectie H, perceelnummer 62A, eigendom van : O.C.M.W. . Mechelsestraat 14 2500 Lier7. het huis "Deense Poort", gelegen Kardinaal Mercierplein 8, bekend ten kadaster: Lier, sectie I, perceelnummer 186B, eigendom van stad Lier8. Gebouw "Het Kruis", gelegen Kartuizervest 115, bekend ten kadaster: Lier, sectie G, perceelnummer 169 0, eigendom van: O.C.M.W. Mechelsestraat 14 2500 Lier
 14. 14. ,l" 9. de Hofkapel in de oude kloostertuin van de Engelse Theresianen, ge- legen Kerkstraat 3, bekend ten kadaster Lier, sectie H, perceel- nummer 49 x eigendom van V.Z.W. Parochiale Werken der Dekenij Lier Kardinaal Mercierplein 8 2500 Lier 10. De straatkapel gelegen Lantaarnstraat 44, bekend ten kadaster: Lier, sectie K, perceelnummer 84 I, eigendom van: 1. Pouppez de Kettenis de Hollaeken Marcel, Leo Octave, Antoine, Maurice, Marie Vuurgatsesteenweg 67 1900 Overijse 2. Pouppez de Kettenis de Hollaeken André, Tony, Octave, Leon, Maurice Begijnhofstraat 17 2500 Lier 3. Pouppez de Kettenis de Hollaeken Lucienne, Génévieve, Pauline, Leontine, Marie Hondsdonkstraat 3 3120 Tremelo 4. Pouppez de Kettenis de Hollaeken Jacques, Maurice, Eugène, Marcel, Joseph Maria Ghisleen Beatrijslaan 6 2500 Lier 11. De Straatkapel gelegen Bril 10, bekend ten kadaster Lier, sectie I, perceelnummer 312, eigendom van: 1. Van Orshagen-Tibax Felix, Urbanus, Carolus Kruisbogenhofstraat 1 2500 Lier 2. Wed. Verlinden-Van Orhaegen Leo, Geraard, Maria Kardinaal Mercierplein 7 2500 Lier 3. Verlinden Frank, Gustaaf, Gommaar, Maria Guido Gezellestraat 8 2550 Heusden 4. Goovaerts-Verlinden Elisabeth, Maria Josepha, Godelieve, Lodewijk Begijnhofstraat 50 2500 Lier 5. Verlinden Gustaaf, Frans, Maria Vossenberglaan 4 9120 Destelbergen. 12. De Straatkapel gelegen Heilige Geeststraat 5, bekend ten kadaster Lier, sectie H, perceelnummer 60, eigendom van: Dockx-Davidts Jan, Baptist Frederik Peltzerstraat 35 2500 Lier 13. De Straatkapel gelegen Antwerpsestraat 49, bekend ten kadas.ter Lier, sectie K, perceelnummer 482 0, ei.gendom van: 1. Wed. Schillemans-Desiront Irma Antwerpsestraat 49 2500 Lier
 15. 15. 4. 2. Avondroodt - Schillemans Karel, Jozef, Clement, Albert Lisperstraat 41 2500 Lier 3. Lammers-Schillemans Frans, Florimond Louizastraat 33 2800 Mechelen 4. Lambrecht-Schillemans Leon, Joseph Ballaerstraat 98 2000 Antwerpen 5. Luysterborg-Schillemans Hubert, Franciscus, Leo Sint-Michielstraat 3 2580 Sint-Katelijne-Waver.14. Het huis gelegen Vredenbergstraat 11, bekend ten kadaster Lier, sectie ( perceel nummer 381D, eigendom van Vercammen - Wijns Jan, Baptist Vredenbergstraat 11 2500 Lier15. het huis "In de Leerke" gelegen Rechtestraat 43, bekend ten kadaster Lier, sectie H, perceelnummer 31D, eigendom van : Verachtert George, Albert, Olney, François, Elisabeth Kardinaal Mercierplein 5 2500 Lier16. het torentje gelegen Mosdijk 17, bekend ten kadaster Lier, sectie G, perceelnummer 346N, eigendom van: Nauwelaerts-Van Erk Jean, Joseph, François Mosdijk 18 2500 Lier17. het beeld gelegen Florent Cauwenbergstraat, bekend ten kadaster Lier, sectie K, perceelnummer 413F, eigendom van: Van Cauwenberg-Van In Joseph, Maria, Jan, Ernest Kesselsesteenweg 67 2500 Lier18. de huizen, gelegen Mosdijk 12-13, bekend ten kadas.ter : Lier, sectie G, perceelnummers 350 X en 350 C2, ei.gendom van : Van Cauwenbergh-Van In Joseph, Maria, Jan, Ernest Kesselsesteenweg 67 2500 Lier·19. het huis gelegen Lisperstraat 24, bekend ten kadaster: Lier, sectie G, perceelnummer 776 G, eigendom van : 1. Wed. Berghmans - Vaes Maria, Rosalina Lisperstraat 24 2500 Lier 2. Berghmans Agnes, Delphina, Ludovica, Elisabeth Lisperstraat 24 2500 Lier 3. Berghmans Maria, Ludovica, Julia, Rosalia Lisperstraat 24 2500 Lier 4. Berghmans Cecilia, Rosalia, Josepha, Maria Lisperstraat 24 2500 Lier
 16. 16. $,20. het oud "Hof van Lier", gelegen Kerkstraat 2 tot 6, bekend ten ka- daster: Lier, sectie H, perceelnummers 41C en 42B, eigendom van: 1. Noteleirs Genoveva, Maria, Adolpha, Antonia, Josepha, Cornelia, Wivina Kerkstraat 2 2500 Lier 2. Gilbert de Crauwer-de Breyne Eugène, Paul, Marie, Phillipe Jean Laudylaan 14 1150 Brussel 3. De Decker-de Breyne Claude, Eugène, Leon, Marie Begonialaan 7 2232 Schilde (s Gravenwezel) 4. de Breyne Octaaf, Frans, Raymond Steenbakkersdam 8 2340 Beerse21. de eerste Kapel der Theresianen gelegen Kerkstraat 8, bekend .ten kadaster: Lier, sectie H, perceelnummer 39D, eigendom van: 1. Noteleirs Genoveva, Maria, Adolpha, Antonia, Josepha, Cornelia, Wivina Kerkstraat 2 2500 Lier 2. Gilbert de Crauwer-de Breyne Eugène, Paul, Marie, Phillipe Jean Laudylaan 14 1150 Brussel 3. de Decker-de Breyne Claude, Eugène, Leon, Marie Begonialaan 7 2232 Schilde (s Gravenwezel) 4. de Breyne Octaaf, Frans, Raymond Steenbakkersdam 8 2340 Beerse22. het huis "Hof van Gertruyen" gelegen Netelaan 2-6, bekend ten kadas- ter: Lier, sectie I, perceelnummer 384D, eigendom van de Stad Lier.23. het huis "Het Zilvere·n Rad" gelegen Rechtestraat 27, bekend ten kadaster: Lier, sectie H, perceelnummer 22, eigendom van: Kerkfabriek Sint-Gummarus Kardinaal Mercierplein 8 2500 Lier24. de "Vredeberg" gelegen Vredebergstraat 12, bekend ten kadaster: Lier, sectie G, perceelnummer 401 x 1, eigendom van de stad Lier25. het "SchippershUis" gelegen Zimmerplein 18, bekend ten kadaster: Lier, sectie K, perceelnummers 96 en 97, eigendom van .de Stad Lier26. de Stadspomp gelegen in de Koning Albertstraat, bekend ten kadaster Lier, sectie G, Ie afdeling, 6e blad, eigendom van de stad Lier27. de stadspomp gelegen in de Sint-Gummarusstraat, bekend ten kadaster Lier., sectie H, Ie Afdeling, Ie blad, eigendom van de stad Lier.28. de stadspomp gelegen Bril, bekend ten kadaster: Lier, sectie I, 1° afdeling 2° blad, eigendom van de stad Lier.
 17. 17. , ·. 29. de stadspomp gelegen op de Vismarkt, bekend ten kadaster: Lier sectie G, 1° afdeling, 5° blad, eigendom van de stad Lier. 30. de stadspomp gelegen op het Kluizeplein, bekend ten kadaster ; Lier, sectie I, 1° afdeling, 1° blad, eigendom van de stad Lier. 31. de gelegen in de Kartuizervest, bekend ten kadaster: Lier, sectie G, 1 afdeling, 1° blad, eigendom van de stad Lier. Artikel 2 : - Onverminderd de bepalingen van het Koninklijk besluit van 6 december 1976 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instanc houding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, worden voor de behartiging van het algemeen belang de volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld : behoudens geldig verleende machti- ging overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5 van het decreet van 3 maart 1976 is het verboden : 1. op de hogervermelde percelen de werken uit te voeren vermeld in ar- tikel 44 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw ; 2. de ordonnantie en het uitzicht van de percelen en van de zich erop bevindende onroerende goederen te wijzigen. Artikel 3 : - De Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 19 augustus 1980 VAN KONINGSWEGE De Minister van . KEMPINAIRE .
 18. 18. Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads-en dorpsgezichten(B.S., 22 april 1976)Hoofdstuk I. Algemene bepalingenArt. 1Dit decreet regelt de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van in hetNederlandse taalgebied gelegen monumenten en stads- en dorpsgezichten.Art. 2 Dit decreet verstaat onder: 1° 3 [het agentschap: de entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met taken van beleidsuitvoering inzake onroerend erfgoed;]3 2° monument: een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide samen, dat van algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, 2[met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen]2; 3° 1 [stads- of dorpsgezicht: – een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang is; – de directe, er onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving van een monument, bepaald in 2° van dit artikel, die door haar beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht doet komen dan wel door haar fysische eigenschappen de instandhouding en het onderhoud van het monument kan waarborgen;]1 4° voor bescherming vatbaar monument, stads- of dorpsgezicht: de onder 2 en 3 bedoelde monumenten en stads- of dorpsgezichten, die werden ingeschreven op de krachtens dit decreet daartoe aangelegde ontwerpen van lijst; 5° beschermde monumenten en stads- of dorpsgezichten: de onder 2 en 3 bedoelde monumenten en stads- of dorpsgezichten, die 3[met behoud van de toepassing van de bepaling van artikel 16, § 2, tweede lid, overeenkomstig dit decreet]3 beschermd zijn; 6° eigenaars en vruchtgebruikers: eigenaars en vruchtgebruikers volgens de gegevens van het kadaster.Hoofdstuk II. Koninklijke Commissie voor Monumenten enLandschappenArt. 31 [§ 1Er wordt een Vlaamse adviescommissie voor het onroerend, het archeologisch en het varend erfgoed envoor de heraldiek opgericht onder de benaming “Koninklijke Commissie voor Monumenten enLandschappen”, hierna Koninklijke Commissie te noemen. De Koninklijke Commissie verstrekt adviezen: 1°
 19. 19. in de gevallen en rekening houdend met de termijn, bepaald in dit decreet en in het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, in het decreet van 21 december 1994 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies en gemeenten, in het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, in het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen en in het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed; 2° op verzoek van de Vlaamse Regering of van de strategische adviesraad, opgericht bij het decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed, over een aangelegenheid die valt binnen het toepassingsgebied van voormelde decreten, binnen de door de aanvrager gestelde termijn; 3° uit eigen beweging aan de Vlaamse Regering of aan de strategische adviesraad, vermeld in 2°, over elke aangelegenheid die valt binnen het toepassingsgebied van voormelde decreten of over de coördinatie van de onroerende erfgoedzorg met andere beleidsvelden.De adviezen aan de strategische adviesraad, vermeld in het tweede lid, 2° of 3°, worden tegelijkertijdbezorgd aan de Vlaamse Regering.§2De Koninklijke Commissie bestaat uit een centrale commissie en uit vijf provinciale commissies metcorresponderende leden, die de centrale commissie bijstaan in haar werkzaamheden. De centrale commissie bestaat uit vijf afdelingen: 1° een afdeling Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten; 2° een afdeling Landschappen; 3° een afdeling Archeologie; 4° een afdeling Varend Erfgoed; 5° een afdeling Heraldiek.§3De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling, de organisatie en de werking van de KoninklijkeCommissie, rekening houdend met de onderscheiden afdelingen, vermeld in § 2, tweede lid.De Vlaamse Regering benoemt de voorzitter, vijf ondervoorzitters, de leden en de corresponderendeleden. Ze zorgt voor het secretariaat van de centrale commissie en de vijf afdelingen en voor de nodigewerkingsmiddelen.]1Hoofdstuk III. [...] 1Art. 41 [...]Hoofdstuk IV. De bescherming van monumenten en stads- endorpsgezichtenAfdeling I. 1[De ontwerpen van lijst van de voor bescherming vatbare monumentenen stads- en dorpsgezichten]1Art. 51 [§ 1De 4[Vlaamse Regering]4 stelt de ontwerpen van lijst van voor bescherming vatbare monumenten enstads- en dorpsgezichten vast. Deze ontwerpen van lijst vermelden de erfdienstbaarheden die met hetoog op de bescherming, worden opgelegd.§2 De ontwerpen van lijst worden: 1° 4 [met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ter advies voorgelegd aan 5[het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed]5 en aan de gemeenten en provincies in kwestie. De adviezen worden binnen zestig dagen, te rekenen vanaf de datum
 20. 20. van de afgifte op de post of van het ontvangstbewijs, uitgebracht. Zo niet worden ze geacht gunstig te zijn;]4 2° bij de betrokken gemeentebesturen neergelegd voor het openen van een openbaar onderzoek en het opstellen van een proces-verbaal waarin de opmerkingen en bezwaren worden opgenomen. Bij voor bescherming vatbare stads- of dorpsgezichten wordt een bericht omtrent het openbaar onderzoek aangeplakt zoals aangeduid op het plan bij het ontwerp van lijst. Het openbaar onderzoek gaat in uiterlijk veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de 4[neerlegging]4 en duurt dertig dagen. Tijdens het openbaar onderzoek ligt het ontwerp van lijst en het dossier dat een inhoudelijke beschrijving en evaluatie bevat, ter inzage bij de betrokken gemeente(n) Bij het verstrijken van de termijn wordt het openbaar onderzoek door de gemeente(n) afgesloten. Binnen vijftien dagen na het afsluiten zenden zij hun proces-verbaal over aan 4[het agentschap]4. Bij ontstentenis van een binnen de voorgeschreven termijn geopend openbaar onderzoek kan de gouverneur van de betrokken provincie dit onderzoek organiseren. In dit geval gaat de termijn van het openbaar onderzoek in uiterlijk vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van afgifte ter post van het bericht dienaangaande 4[...] en duurt dertig dagen; 3° bij ter post aangetekende brief betekend aan de eigenaars, erfpachthouders, opstalhouders en vruchtgebruikers zoals bekend bij de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen op de datum van het ontwerp van lijst. Zij kunnen hun opmerkingen en bezwaren indienen bij de 4[het agentschap]4 binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de afgifte ter post van de betekening. Gedurende deze termijn ligt het dossier ter inzage op 4[het agentschap]4; 4° bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.§3De personen die overeenkomstig § 2, 3°, in kennis werden gesteld van het ontwerp van lijst, geven bijter post aangetekende brief kennis aan de huurders of de bewoners van het ontwerp van lijst dat hunbetekend werd, binnen tien dagen te rekenen vanaf de datum van de afgifte ter post van de betekeningop straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor het herstel en de schadeloosstelling zoals bepaald inartikel 15 van dit decreet. In de betekening aan de in § 2, 3°, bedoelde personen wordt deze verplichtingvermeld.§4De personen die overeenkomstig § 2, 3°, in kennis werden gesteld van het ontwerp van lijst, geven bijter post aangetekende brief kennis van de eventuele gewijzigde eigendomstoestand aan 4[hetagentschap]4, binnen tien dagen te rekenen vanaf de datum van de afgifte ter post van de betekening,op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor het herstel en de schadeloosstelling zoals bepaald inartikel 15 van dit decreet. In de betekening aan de in § 2, 3°, bedoelde personen wordt deze verplichtingvermeld. De nieuwe eigenaars, erfpachthouders, opstalhouders en vruchtgebruikers worden op hun beurtbetekend overeenkomstig § 2.§52 [...]§6Bij overdracht van een zakelijk recht van een op een ontwerp van lijst opgenomen monument of van eenin een stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, moet de instrumenterende ambtenaar verplicht3 [...] in de overdrachtsakte vermelden dat bedoeld onroerend goed opgenomen is op een ontwerp vanlijst en deze overdracht meedelen aan 4[het agentschap]4. 3[...]3 [In voorkomend geval vermeldt de instrumenterende ambtenaar in de overdrachtsakte dat een inartikel 14, § 1, eerste lid, bedoeld proces-verbaal werd opgemaakt en/of dat op het onroerend goed, tengevolge van een definitieve rechterlijke beslissing, een verplichting rust om herstelmaatregelen uit tevoeren of dat de rechterlijke beslissing werd uitgevoerd.]3§7Vanaf de betekening van het ontwerp van lijst zijn op de in het besluit vermelde onroerende goederengedurende een termijn van maximaal twaalf maanden al de uitwerkselen van de bescherming voorlopigvan toepassing. De termijn gaat in te rekenen vanaf de datum van de afgifte ter post van de in § 2, 1°,vermelde voorlegging. Voor de personen bedoeld in § 2, 3°, zijn al de uitwerkselen van de beschermingvoorlopig van toepassing vanaf hun betekening tot de datum waarop de eerder vermelde termijn afloopt.De rechtsgevolgen gelden voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon vanaf de publikatie in hetBelgisch Staatsblad tot de datum waarop de eerder vermelde termijn afloopt. Die termijn kan, bijgemotiveerde beslissing van de regering, eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.§8De 4[Vlaamse Regering]4 kan, de Koninklijke Commissie gehoord, monumenten en stads- endorpsgezichten van de ontwerpen van lijst schrappen.]1Art. 6
 21. 21. 2 [De door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren hebben voor het onderzoek naar de waarden totbescherming toegang tot de monumenten, stads- en dorpsgezichten, die op een ontwerp van lijstvoorkomen, met uitzondering van de woningen en beroeps- en bedrijfslokalen. Het proces-verbaal vanbeschrijving dat wordt opgemaakt, heeft bewijskracht tot het tegendeel bewezen is.De leden van de Koninklijke Commissie hebben eveneens, voor het onderzoek naar de waarden totbescherming toegang tot de monumenten, stads- en dorpsgezichten, die op een ontwerp van lijstvoorkomen, met uitzondering van de woningen en beroeps- en bedrijfslokalen.]2Afdeling II. 1[...] Besluit tot bescherming van een monument en stads- ofdorpsgezichtArt. 71 [De 2[Vlaamse Regering]2, de Koninklijke Commissie gehoord, stelt het besluit tot definitievebescherming van de op de ontwerp van lijst voorkomende monumenten en stads- en dorpsgezichtenvast. Het besluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het besluit vermeldt dealgemene en eventueel specifieke voorschriften inzake instandhouding en onderhoud. De inschrijving opde ontwerpen van lijst vervalt van rechtswege indien de besluiten niet zijn genomen binnen de in artikel5, § 7, bepaalde termijn.]1Art. 81 [§ 1Het besluit houdende bescherming als monument en/of stads- of dorpsgezicht wordt betekend aan deeigenaars, erfpachthouders, opstalhouders en vruchtgebruikers zoals bekend bij de Administratie van deBTW, Registratie en Domeinen op de datum van het besluit.§2Het besluit tot bescherming van een stads- of dorpsgezicht bevat als bijlage een plan met denauwkeurige aflijning van het beschermde gebied. Het vermeldt de bijzondere beperkingen die met hetoog op de vrijwaring van de wezenlijke kenmerken van het beschermde monument, stads- ofdorpsgezicht aan het eigendomsrecht worden gesteld.§3De personen die conform § 1 van dit artikel, in kennis werden gesteld van het besluit, geven bij ter postaangetekende brief kennis aan de huurders of de bewoners van het besluit dat hun betekend werd,binnen tien dagen te rekenen vanaf de datum van de afgifte ter post van de betekening op straffe vanhoofdelijke aansprakelijkheid voor het herstel en de schadeloosstelling zoals bepaald in artikel 15.§4De personen, die conform § 1 van dit artikel, in kennis werden gesteld van het besluit, geven bij ter postaangetekende brief kennis van de eventuele gewijzigde eigendomstoestand aan 2[het agentschap]2,binnen tien dagen te rekenen vanaf de datum van de afgifte ter post van de betekening, op straffe vanhoofdelijke aansprakelijkheid voor het herstel en de schadeloosstelling zoals bepaald in artikel 15.]1Art. 9Het 1[...] besluit waarbij het monument of stads- of dorpsgezicht in bescherming wordt genomen, heeftverordenende kracht. Er mag alleen worden van afgeweken in de door dit decreet bepaalde gevallen envormen.De 1[Vlaamse Regering]1 besluit, de Koninklijke Commissie gehoord, tot het opheffen of wijzigen van het1 [besluit]1 tot bescherming van een monument of stads- of dorpsgezicht.Afdeling III. Register van beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichtenArt. 10§12 [Het agentschap]2 houdt voor elke gemeente een register bij van beschermde monumenten en stads- endorpsgezichten. De Minister stelt de inrichting van het register vast.§2Afschriften van het register berusten voor kosteloze inzage bij 2[het agentschap]2, het provinciebestuur,het gemeentebestuur, 1[...] elk voor hun ambtsgebied. Eenieder kan zich op zijn kosten uittreksels uithet register doen verstrekken.§3De bij 2[...] besluit beschermde monumenten komen in aanmerking voor het aanbrengen van eenherkenningsteken.
 22. 22. De 2[Vlaamse Regering]2 bepaalt, de Koninklijke Commissie gehoord, het model van ditherkenningsteken.Afdeling IV. Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichtenArt. 11§1De eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- ofdorpsgezicht gelegen onroerend goed, zijn ertoe gehouden, door de nodige instandhoudings- enonderhoudswerken, het in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of tevernielen.§25 [...]§35 [...]§46 [Werken kunnen niet worden aangevat zonder voorafgaande machtiging.]611 [Indien voor de werken betreffende beschermde monumenten geen stedenbouwkundige vergunningvereist is, wordt de machtiging verleend door het agentschap.Werken betreffende niet als monument beschermde constructies binnen een beschermd stads- ofdorpsgezicht waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, worden gemeld aan het collegevan burgemeester en schepenen. Deze melding wordt in voorkomend geval geïntegreerd in destedenbouwkundige melding, vermeld in artikelen 94 en 96, § 1, eerste lid, van het decreet van 18 mei1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De werken mogen worden aangevat vanaf detwintigste dag na de datum van de melding, behoudens indien het college van burgemeester enschepenen aan de aanmelder voordien een schrijven betekent waarin geoordeeld wordt dat deaangemelde werken van aard zijn om de wezenlijke eigenschappen van het beschermde geheel teverstoren. In dat geval kunnen de werken slechts worden aangevat nadat het agentschap zijnmachtiging heeft verleend. De melding en het eventuele schrijven van het college van burgemeester enschepenen geschieden per beveiligde zending, te weten een aangetekend schrijven, een afgifte tegenontvangstbewijs of enige andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij dedatum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld.Indien voor de werken betreffende beschermde monumenten of niet als monument beschermdeconstructies binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht een stedenbouwkundige vergunning vereist is,wordt de machtiging verleend in de stedenbouwkundige vergunning. Het advies van het agentschap aanhet vergunningverlenende bestuursorgaan vermeldt in dat geval op bindende wijze of datbestuursorgaan de machtiging al dan niet mag verlenen.De Vlaamse Regering wijst de werken aan die onder de toepassing van deze paragraaf vallen. Zij bepaaltde inwerkingtreding van de meldingsprocedure, vermeld in het derde lid. Tot die inwerkingtredingsdatumwordt voor de werken, vermeld in het derde lid, rechtstreeks een machtiging bij het agentschapaangevraagd. De Vlaamse Regering kan nadere formele regelen bepalen voor de toepassing van demeldingsprocedure, vermeld in het derde lid.]1111 [§ 4/1Indien het agentschap de aanvraag voor een machtiging voor machtigingsplichtige werken waarvoorgeen stedenbouwkundige vergunning vereist is, afwijst, dan kan de aanvrager een georganiseerdadministratief beroep instellen bij de Vlaamse Regering.De Vlaamse Regering wint over het beroepschrift het advies in van een door haar samengesteldeexpertencommissie, die bestaat uit één vaste voorzitter-jurist, twee vaste experten op het vlak van hetonroerend erfgoed en twee commissieleden die worden aangewezen in functie van de aard van hetbetrokken onroerend erfgoed en/of de aard van de betrokken werken. De hoedanigheid van commissielidis onverenigbaar met het lidmaatschap van een wetgevende vergadering, een provincieraad, eengemeenteraad, een districtsraad of een raad van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.De Vlaamse Regering neemt op grond van het advies van de expertencommissie een beslissing over hetberoepschrift. Zij onderzoekt de zaak in haar volledigheid en besluit tot de toekenning of tot de weigeringvan de machtiging.De Vlaamse Regering regelt de inwerkingtreding van de procedure, vermeld in deze paragraaf. Zij neemtalle besluiten die nodig zijn voor de operationalisering ervan.]1111 [§ 4/2Indien de deputatie zich dient uit te spreken over een administratief beroep tegen een beslissinghoudende de toekenning of de weigering van een stedenbouwkundige vergunning, dan wint zij het adviesin van de expertencommissie, vermeld in § 4/1, tweede lid, indien het beroepschrift middelen opwerpttegen het advies van het agentschap, vermeld in § 4, vierde lid.De deputatie kan in haar beroepsbeslissing een beslissing nemen over de toekenning of de weigering vande machtiging, in zoverre zij op dat punt het advies van de expertencommissie overneemt.De proceduretermijnen die door het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijkeordening worden bepaald voor de behandeling van beroepsdossiers door de deputatie, worden geschorst
 23. 23. vanaf de betekening van de adviesvraag aan de expertencommisie tot en met de betekening van hetadvies van de expertencommissie aan de deputatie.De Vlaamse Regering regelt de inwerkingtreding van de procedure, vermeld in deze paragraaf. Zij neemtalle besluiten die nodig zijn voor de operationalisering ervan.]1111 [§ 4/3De Raad voor vergunningsbetwistingen kan bij het behandelen van jurisdictionele beroepen overbeslissingen houdende de toekenning of de weigering van een stedenbouwkundige vergunning het niet-bindend advies inwinnen van de expertencommissie, vermeld in § 4/1, tweede lid, in zoverre hetverzoekschrift middelen opwerpt inzake de toekenning of de weigering van een machtiging.]11§56 [De Vlaamse regering stelt algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud vast.]6§6Bij overdracht van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- of dorpsgezichtgelegen onroerend goed moet de instrumenterende ambtenaar verplicht 6[...] in de overdrachtsaktevermelden dat bedoeld monument of onroerend goed beschermd is.6 [...]2 [De instrumenterende ambtenaar deelt deze overdracht mee aan 8[het agentschap]8.]26 [In voorkomend geval vermeldt de instrumenterende ambtenaar in de overdrachtsakte dat een inartikel 14, § 1, eerste lid, bedoeld proces-verbaal werd opgemaakt en/of dat op het onroerend goed, tengevolge van een definitieve rechterlijke beslissing, een verplichting rust om herstelmaatregelen uit tevoeren of dat de rechterlijke beslissing werd uitgevoerd.]6§72 [...]§81 [Wanneer werken van instandhouding of herstel nodig zijn om de artistieke, wetenschappelijke,historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde van eenbeschermd monument te bewaren, verlenen het Vlaamse Gewest, de betrokken provincie en debetrokken gemeente hun bijdrage in de kosten van die werken, onder de voorwaarden en in deverhoudingen die de Vlaamse Regering vaststelt.]19 [Het Vlaamse Gewest kan via meerjarige subsidiëringsovereenkomsten een bijdrage leveren in dekosten van langdurige en grote werken, onder de voorwaarden, bepaald krachtens het eerste lid. Dekredieten die binnen een meerjarige subsidiëringsovereenkomst worden ingezet, worden vastgelegd opjaarbasis.]91 [§ 96 [Binnen de kredieten die hiervoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap zijn uitgetrokken, kanvoor de onderhoudswerken waarvan de noodzaak bewezen is, een financiële bijdrage worden verleendaan de eigenaar, houder van zakelijke rechten of huurder die opdrachtgever is en de kosten ervan draagtonder de voorwaarden en in de verhoudingen die de Vlaamse regering vaststelt.Het Vlaamse Gewest kan in de vorm van onderhoudsenveloppes een bijdrage leveren in de kosten voorde uitvoering van meerjarenonderhoudsplannen onder de voorwaarden die de Vlaamse regeringvaststelt. Voor de toepassing van dit decreet worden beschouwd als onderhoudswerken: 1° werkzaamheden die de Vlaamse regering als zodanig beschouwt met het oog op duurzaam behoud, op het voorkomen van verval en de dringende instandhouding van beschermde monumenten; 2° werkzaamheden aan kenmerkende erfgoedelementen die niet als monument zijn beschermd in beschermde stads- en dorpsgezichten; 3° onderhoudsbevorderend gebruik van als monument beschermd erfgoed; 4° werkzaamheden voor de herwaardering van bijzondere erfgoedkenmerken van beschermde stads- en dorpsgezichten, die er de eigenheid van bepalen, met inbegrip van het opstellen van een herwaarderingsplan; 5° werkzaamheden aan kleinere onroerende erfgoedelementen; dat zijn onroerende goederen die kleinere culturele erfgoedelementen vormen, al dan niet gelegen zijn in een beschermd landschap of beschermd stads- of dorpsgezicht, die al dan niet deel uitmaken van een niet als monument beschermd groter onroerend goed en die waardevol zijn vanuit artistiek, landschappelijk, historisch, wetenschappelijk, industrieel-archeologisch, volkskundig of ander sociaal-cultureel oogpunt.]6]16 [§ 10Met ingang van 1994 stelt de Vlaamse regering de voorwaarden vast voor het toekennen van eenVlaamse Monumentenprijs.]67 [§ 11
 24. 24. 10 [Indien het Vlaamse Gewest respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap vanuit diverse functionelebegrotingen bijdragen levert in de kosten voor langdurige en grote renovatiewerken, vermeld in § 8,en/of langdurige en grote onderhoudswerken, vermeld in § 9, dan kan vanuit de functionele begrotinginzake onroerend erfgoed een bijzondere renovatie- en/of onderhoudsbijdrage worden toegekend. Diebijdrage wordt toegekend op grond van jaarlijks vastgelegde kredieten en in het kader van een meerjarigsamenwerkingsprotocol, gesloten tussen de betrokken diensten van de Vlaamse overheid.]10]7Art. 121 [Nieuwe erfdienstbaarheden van openbaar nut kunnen alleen bij beslissing van de Vlaamse Regering opeen beschermd monument of op een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goedworden gevestigd.]11 [Hoofdstuk IV/1. Inventaris van het bouwkundig erfgoed] 1[Art. 12/1De Vlaamse Regering stelt een inventaris van het bouwkundig erfgoed vast onder de vorm van eensystematische oplijsting per gemeente, waarbij per opgenomen constructie of gezicht een beknoptewetenschappelijke beschrijving wordt gevoegd.De inventaris wordt beschikbaar gesteld in boekvorm of in een beveiligd gedigitaliseerd bestand.]1[Art. 12/2§1Een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van als bouwkundig erfgoed geïnventariseerdeconstructies kan slechts worden afgeleverd na een algemene onroerenderfgoedtoets, in zoverre deconstructie niet reeds is opgenomen in de databank van het beschermd erfgoed.De algemene onroerenderfgoedtoets sorteert de gevolgen als omschreven in artikelen 119 en 120 vanhet decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De toets isonderworpen aan de algemene procedurevoorschriften en termijnregelingen die gelden voor de binnende stedenbouwkundige vergunningsprocedure verplicht in te winnen adviezen.De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen betreffende de algemene onroerenderfgoedtoets.§2De bepaling van § 1 heeft eerst uitwerking ten aanzien van sloopaanvragen die vanaf deinwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in § 1, derde lid, betekend wordenbij het vergunningverlenend bestuursorgaan, oordelend in eerste administratieve aanleg.]1Hoofdstuk V. [Handhaving] 1 1Art. 131 [§ 1 Volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 10.000 euro of met één van die straffen: 1° éénieder die aan een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd monument of in een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd stads- of dorpsgezicht werken uitvoert of handelingen stelt die strijdig zijn met de bepalingen van het besluit dat overeenkomstig artikel 5, § 1, of artikel 7 van dit decreet is genomen; 2° éénieder die aan een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd monument of in een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd stads- of dorpsgezicht werken uitvoert of handelingen stelt die strijdig zijn met de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud, die overeenkomstig artikel 11, § 5, door de Vlaamse regering worden vastgesteld; 3° de eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker die verzuimt de overeenkomstig artikelen 5, § 7, en 11, § 1, bepaalde voorschriften na te leven; 4° éénieder, met inbegrip van de gebruiker en de persoon die dieren onder zijn hoede heeft, die een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd monument of een goed, gelegen in een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd stads- of dorpsgezicht, ontsiert, beschadigt of vernielt;
 25. 25. 5° éénieder die zonder de in artikel 11, § 4, voorgeschreven machtiging, of in strijd met bij zodanige machtiging gestelde voorwaarden, werken uitvoert of handelingen stelt aan een beschermd monument of aan een in een beschermd stadsof dorpsgezicht gelegen onroerend goed; 6° éénieder die werken of handelingen voortzet in strijd met een bevel tot stillegging of een beschikking in kort geding; 7° de instrumenterende ambtenaar die verzuimt, bij overdracht van een monument dat op een ontwerp van lijst is opgenomen of van een beschermd monument, of bij overdracht van een onroerend goed gelegen in een op een ontwerp van lijst opgenomen stads- of dorpsgezicht of beschermd stads- of dorpsgezicht, in de overdrachtsakte te vermelden dat genoemd monument of onroerend goed in een ontwerp van lijst is opgenomen of beschermd werd, en/of verzuimt in de overdrachtsakte te vermelden dat een in artikel 14, § 1, eerste lid, bedoeld procesverbaal werd opgemaakt en/of dat op het onroerend goed, ten gevolge van een definitieve rechterlijke beslissing, een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren of dat de rechterlijke beslissing werd uitgevoerd; 8° de eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker die nalaat de mededeling aan de huurders of bewoners, pachters of gebruikers te doen overeenkomstig artikelen 5, § 3, en 8, § 3, van dit decreet, of die nalaat 2[het agentschap]2 op de hoogte te brengen overeenkomstig artikelen 5, § 4, en 8, § 4, van dit decreet; 9° de betrokkene die nalaat de herstelmaatregelen vermeld in de in § 1, 7°, bedoelde overdrachtsakte uit te voeren.§2 De in § 1 bedoelde straffen bestaan minimaal uit een gevangenisstraf van vijftien dagen en een geldboete van 50 euro of één van deze straffen alleen: 1° indien de misdrijven bedoeld in § 1, gepleegd worden door instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen enlof opstellen of door personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun beroep; 2° indien een nieuwe overtreding wordt begaan binnen de twee jaar na een vorig vonnis of arrest dat een veroordeling bevat wegens één van de bedoelde misdrijven en kracht van gewijsde heeft verkregen.§3 De rechtspersonen die de in artikel 13, § 1, bedoelde misdrijven begaan, worden gestraft met één of meer van de volgende straffen: 1° geldboete van 26 euro tot 10.000 euro; 2° bijzondere verbeurdverklaring; de bijzondere verbeurdverklaring uitgesproken ten aanzien van publiekrechtelijke rechtspersonen kan enkel betrekking hebben op goederen die vatbaar zijn voor burgerlijk beslag; 3° bekendmaking of verspreiding van de beslissing; 4° sluiting van één of meer inrichtingen, met uitzondering van de inrichtingen waar werkzaamheden worden verricht die behoren tot een opdracht van openbare dienstverlening; 5° verbod een werkzaamheid te verrichten die deel uitmaakt van het maatschappelijk doel, met uitzondering van werkzaamheden die behoren tot een opdracht van openbare dienstverlening; 6° ontbinding, die evenwel niet kan worden uitgesproken tegen publiekrechtelijke rechtspersonen.]1Art. 141 [§ 1Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeesters en de agenten en officieren van gerechtelijkepolitie, zijn de door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren bevoegd om de inbreuken op debepalingen, die bij of krachtens dit decreet zijn opgelegd, op te sporen en vast te stellen. Hunvaststellingen worden vastgelegd bij proces-verbaal dat bewijskracht heeft tot het tegendeel bewezen is.
 26. 26. De overtreder wordt binnen vijftien dagen van het proces-verbaal op de hoogte gebracht via eenaangetekende brief met ontvangstbewijs.Om de in dit decreet omschreven misdrijven op te sporen en vast te stellen in een proces-verbaal,krijgen de ambtenaren die door de Vlaamse regering zijn aangewezen, de hoedanigheid van officier vangerechtelijke politie.§2De genoemde personen mogen bij de uitoefening van hun ambt op elk ogenblik van de dag of nacht,zonder voorafgaande waarschuwing, vrij binnengaan in alle onroerende goederen die voor beschermingvatbaar en beschermd zijn.Tot de ruimten die als woning dienen en in beroeps- en bedrijfslokalen, hebben zij enkel toegang tussenacht uur s morgens en achttien uur s avonds, met machtiging van de onderzoeksrechter.§3Indien de verboden werken of handelingen uitgevoerd worden en de overtreder zich ter plaatse bevindt,kunnen de ambtenaren die door de Vlaamse regering zijn aangewezen, mondeling bevelen om werkenstil te leggen of handelingen te staken die in overtreding zijn met bepalingen van dit decreet.Het schriftelijk bevel wordt aan de overtreder ter ondertekening voor ontvangst voorgelegd in tweeexemplaren, waarvan één voor de verbalisant. Indien de overtreder weigert te tekenen, wordt het motiefvoor de weigering en, eventueel de weigering zich te rechtvaardigen, in het proces-verbaal opgenomen.Zo nodig doen de ambtenaren een beroep op de gewapende macht.Indien de genoemde ambtenaren ter plaatse niemand aantreffen, dan brengen zij ter plaatse hetschriftelijk bevel tot onmiddellijke staking van de werken op een zichtbare plaats aan.Het bevel om de werken stil te leggen of de handelingen te staken, wordt in het proces-verbaal vermeld.De betrokkene kan in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest.De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebiedwaarvan het werk of de handelingen werden uitgevoerd. Boek II, Titel VI van het Gerechtelijk Wetboek isvan toepassing op de inleiding en de behandeling van de vordering.§4De ambtenaren die door de Vlaamse regering zijn aangewezen, kunnen overgaan tot het leggen derzegels en de inbeslagname van werk- en voertuigen, om het bevel tot stillegging van de werken of totstaking van de handelingen, of, in voorkomend geval, de beschikking in kort geding onmiddellijk tekunnen toepassen.§5 a) Onverminderd de bepalingen van artikel 13, wordt een administratieve geldboete van 5000 euro opgelegd aan de persoon die werken of handelingen voortzet in strijd met een bevel tot stillegging. b) De administratieve geldboete wordt opgelegd door de door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren. De betrokkene wordt van de beslissing tot het opleggen van de administratieve geldboete in kennis gesteld bij aangetekende brief met bericht van ontvangst. De Vlaamse regering stelt hieromtrent de nadere regels vast. c) De ambtenaren daartoe aangewezen door de Vlaamse regering beslissen over de gemotiveerde verzoeken om kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling van de in § 5, a), bedoelde geldboeten. Het verzoek schorst de bestreden beslissing. d) De in § 5, c), bedoelde verzoeken worden binnen 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte ter post van de in § 5, b), tweede lid, bedoelde aangetekende brief, gericht aan de daartoe door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren. De in het vorige lid bedoelde ambtenaren kunnen de verzoeker horen indien deze daarom verzoekt in de aangetekende brief waarmee hij zijn gemotiveerd verzoek tot kwijtschelding, vermindering of uitstel heeft ingediend. De verzoeker kan zich laten bijstaan door een advocaat of door een ander persoon naar keuze. e) De ambtenaren daartoe aangewezen door de Vlaamse regering nemen een beslissing binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de afgifte ter post van het in § 5, d), bedoelde verzoek. De beslissing van de bevoegde ambtenaren wordt bij aangetekende brief, met bericht van ontvangst, ter kennis gebracht van de indiener van het verzoekschrift. Bij een met redenen omkleed aangetekend schrijven, gericht aan de indiener van het verzoek, kan de bevoegde ambtenaar de voormelde termijn eenmalig verlengen met 30 dagen. f) Indien de beslissing niet is verzonden binnen de in § 5, e), gestelde termijn, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd. g)
 27. 27. De administratieve geldboete moet worden betaald binnen 60 dagen na de kennisgeving van de definitieve beslissing. h) De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.§6 a) Bij gebrek aan voldoening van de administratieve geldboete en toebehoren, wordt door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd. Dit dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de daartoe door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaar. b) De betekening van het dwangbevel gebeurt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij aangetekend schrijven. c) Op het dwangbevel zijn de bepalingen van toepassing van deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging. Bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging ten aanzien van publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen enkel betrekking hebben op goederen die vatbaar zijn voor burgerlijk beslag. d) Binnen een termijn van 30 dagen na de betekening van het dwangbevel kan de betrokkene bij gerechtsdeurwaardersexploot een met redenen omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest, bij de rechtbank van het arrondissement van de plaats waar de goederen gelegen zijn. Dit verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.]1Art. 151 [§ 1Onverminderd de straf en de eventuele schadeloosstelling, beveelt de rechtbank, op vordering van dedoor de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, de plaats in de oorspronkelijke toestand teherstellen.De rechtbank bepaalt, na overweging van de voorgestelde termijn in de herstelvordering, voor deuitvoering van de herstelmaatregelen een termijn van maximaal drie jaar. Na het verstrijken van dietermijn, kan de rechtbank, op vordering van de door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, eendwangsom per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel bepalen.De herstelvordering wordt door de ambtenaren aangewezen door de Vlaamse regering, in naam van hetVlaamse Gewest, bij het parket ingeleid door een gewone brief. De vordering vermeldt minstens degeldende voorschriften en een omschrijving van de toestand die aan het misdrijf voorafging en determijn binnen dewelke het herstel in de oorspronkelijke staat dient te gebeuren.De door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren brengen het proces-verbaal met herstelvorderingeveneens ter kennis van de stedenbouwkundig inspecteur.§2De overtreder brengt de Vlaamse regering onmiddellijk op de hoogte via een aangetekende brief of bijafgifte tegen ontvangstbewijs, indien hij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd.Daarop maakt de ambtenaar die door de Vlaamse regering is aangewezen onmiddellijk na controle terplaatse een proces-verbaal van vaststelling op.De ambtenaar die door de Vlaamse regering is aangewezen, zendt een afschrift van het procesverbaalvan vaststelling aan de overtreder. Behoudens bewijs van het tegendeel, geldt enkel het proces-verbaalvan vaststelling als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel.§3Als de plaats niet binnen de termijn die door de rechtbank werd gesteld in de vorige staat wordt hersteld,beveelt het vonnis of arrest dat de Vlaamse regering of de door de Vlaamse regering aangewezenambtenaren ambtshalve voor de uitvoering ervan moeten zorgen.De overheid of de particulier die het vonnis of arrest uitvoert, is gerechtigd om de materialen envoorwerpen, afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik, diedoor de Vlaamse regering als niet-historisch worden aangeduid, te verkopen en te verwijderen.De overtreder die in gebreke blijft, is verplicht alle uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst vande verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door deoverheid of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank.§4De dagvaarding voor de correctionele rechtbank of het exploot tot inleiding van het geding is pasontvankelijk na overschrijving op het hypotheekkantoor, bevoegd voor de plaats waar de onroerendegoederen gelegen zijn.
 28. 28. Iedere in de zaak gewezen beslissing is tegenstelbaar aan derden-verkrijgers, van wie de titel vaneigendomsverkrijging niet was overgeschreven vóór de in het eerste lid bedoelde overschrijving.De dagvaarding of het exploot vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat hetvoorwerp is van het misdrijf, en identificeert de eigenaar ervan, in de vorm en onder de sanctie,voorgeschreven door de wetgeving inzake de hypotheken.Iedere in de zaak gewezen eindbeslissing wordt op de kant van de overschrijving van de in het eerste lidbedoelde dagvaarding of exploot ingeschreven, conform artikel 84 van de Hypotheekwet.Hetzelfde geldt voor het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat het vonnis is uitgevoerd.Als openbare besturen of derden wegens het in gebreke blijven van de veroordeelde gedwongen zijn omhet vonnis uit te voeren, wordt de schuldvordering die daar voor hun rekening uit voortvloeit,gewaarborgd door een wettelijke hypotheek, die ingeschreven, vernieuwd, verminderd of geheel ofgedeeltelijk doorgehaald wordt overeenkomstig de bepalingen in hoofdstukken IV en V van deHypotheekwet.Die waarborg dekt ook de schuldvordering ten gevolge van de kosten van de hypothecaire formaliteiten,die door hen zijn voorgeschoten en die ten laste komen van de veroordeelde.]1Hoofdstuk VI. Overgangs- en opheffingsbepalingenArt. 16§1De wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, gewijzigd bij decreetvan 13 juli 1972, wordt voor de in het Nederlandse taalgebied gelegen monumenten en stads- endorpsgezichten, opgeheven, met uitzondering van de artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, 5 tot 11, en 16tot 20.§2De onder het stelsel van de wet van 7 augustus 1931, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972,begonnen procedures tot erkenning als beschermd monument, worden voortgezet overeenkomstigbedoelde wet.De rangschikkingsbesluiten genomen bij toepassing van de wet van 7 augustus 1931, gewijzigd bijdecreet van 13 juli 1972, behouden hun rechtskracht tot zij overeenkomstig dit decreet worden gewijzigdof opgeheven. Ten aanzien van deze erkenningsbesluiten gelden al de gevolgen die dit decreet verbindtaan de 1[...] besluiten tot bescherming.De bepalingen van dit decreet treden in werking op de door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op1 januari 1976.Art. 172 [...]
 29. 29. stadsbestuur Lier Grote Markt 57 - 2500 LIER tel. 03 8000 313 fax 03 488 13 57 Aanvragen en Afleveringen Ruimtelijke Ordening Notarisuw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum ID 28/02/2013opgemaakt door contactLiesbeth De Prins stedenbouw@lier.be tel. 03/8000 339 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOEDKadastrale afdeling: LIER 1 AFDKadastrale sectie: KKadastraal perceelnummer: 12021_K_0008_D_000_00Ligging: FELIX TIMMERMANSPLEIN 7 UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER 23-04- conform verklaard op 23 -04- 2007 Stedenbouwkundige Verordening Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater bij M.B. 01/10/2004 Plannummer SVO_02000_233_00001_00001 Datum goedkeuring 01/10/2004 Processtap Besluit tot goedkeuring Stedenbouwkundige Verordening Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven bij M.B. 08/07/2005 Plannummer SVO_02000_233_00002_00001 Datum goedkeuring 08/07/2005 Processtap Besluit tot goedkeuring Stedenbouwkundige Verordening Naam Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid bij M.B. 5/6/2009 Plannummer SVO_02000_233_00003_00001 Datum goedkeuring 05/06/2009 Processtap Besluit tot goedkeuring
 30. 30. Bouwverordening Naam Beplantingsverordening Plannummer BVO_12021_231_00002_00001 Datum goedkeuring 24/10/1983 Processtap Besluit tot goedkeuring Bouwverordening Naam Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer bij M.B. 29/04/1997 Plannummer BVO_12021_231_00001_00001 Datum goedkeuring 29/04/1997 Processtap Besluit tot goedkeuring Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), provinciaal Naam Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Lier Plannummer RUP_10000_213_00032_00001 Datum goedkeuring 28/07/2006 Processtap Besluit tot goedkeuring Bestemming 1 Art. 1: Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Lier Gewestplan Naam Origineel bij Koninklijk Besluit goedgekeurd gewestplan Mechelen Plannummer GWP_02000_222_00001_00001 Datum goedkeuring 05/08/1976 Processtap Besluit tot goedkeuring Het perceel is gelegen in woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waardeOpmerkingenDe rooi- en onteigeningsplannen zijn niet opgenomen in dit eerste plannenregister. Informatieover deze categorie van plannen is terug te vinden onder de rubriek ‘Ruimtelijke Ordening’ inde aanvullende vastgoedinformatie. UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTERvoorwaardelijk gunstig geadviseerd voor een gedeelte van het vergunningenregister door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar op 24/03/2010 volgens de Vlaamse Codexvoor Ruimtelijke Ordening, artikel 7.6.2 §1 en ook 7.6.2 §2 in afwijking van het voorgaande artikelVoor zover bekend zijn voor het onroerend goedvolgende bouwvergunningen/stedenbouwkundigevergunningen afgeleverd of stedenbouwmisdrijvenvastgesteldVoor deze onroerende goederen zijn er geen stedenbouwkundige vergunningen opgenomen stedenbouwkundige vergunningenin het vergunningenregister van de stad Lier
 31. 31. Voor deze onroerende goederen zijn er geen stedenbouwkundige attesten opgenomen in het attestenvergunningenregister van de stad LierVoor deze onroerende goederen zijn er geen planologische attesten opgenomen in het planologische attestenvergunningenregister van de stad LierBOUWMISDRIJVENBOUWMISDRIJVENGemeentelijk dossiernummer: 341.400Datum van het proces-verbaal: 26/03/1986Aard van de overtreding: uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder vergunningOmschrijving van de aard van de overtreding: plaatsen lichtreclameDatum van het bevel tot staking van de werken: 26/03/1986Voor deze onroerende goederen zijn er geen planbaten- of planschadedossier s opgenomen in planbaten- planschadedossiershet vergunningenregister van de stad LierVoor deze onroerende goederen zijn er geen verkavelingsdossier s opgenomen in het verkavelingsdossiersvergunningenregister van de stad LierVoor deze onroerende goederen zijn er geen meldingen opgenomen in hetvergunningenregister van de stad LierVoor deze onroerende goederen is er geen informatie over gebouwen of constructies constructiesopgenomen in het vergunningenregister van de stad LierOpmerkingen1° Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerderedoor de aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Erkan geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnenperceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn;2° Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunningof verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd isovereenstemt met die vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is;3° Conform artikel 7.6.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college vanburgemeester en schepenen verantwoordelijk voor de overeenstemming van het eerstevergunningenregister met de erin opgenomen stukken;4° Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van eenstedenbouwkundige vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zoudenzijn.Dit document is onderworpen aan het retributiereglement, vastgesteld bijgemeenteraadsbeslissinggemeenteraadsbeslissing dd. 28/06/2010, de retributie bedraagt 50 euro per aanvraag. Elkeaanvraag kan slechts betrekking hebben op één enkel eigendom.
 32. 32. Het stedenbouwkundig uittreksel heeft louter een informatieve waarde en werd opgesteld aande hand van de momenteel in ons bezit zijnde gegevens. Het gemeentebestuur is nietverantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.Voor de Secretaris,Opdracht dd. 13.01.2010Werner Van Gijsel,De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar
 33. 33. uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum ID 28/02/2013opgemaakt door contactLiesbeth De Prins stedenbouw@lier.be tel. 03/8000 339 AANVULLENDE VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOEDGemeente: LierAdres: FELIX TIMMERMANSPLEIN 7 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEELKadastrale afdeling: LIER 1 AFDKadastrale sectie: KKadastraal perceelnummer: 12021_K_0008_D_000_00Kadastrale aard: RESTAURANT* doorhalen wat niet van toepassing is RUIMTELIJKE ORDENINGVoor deze onroerende goederen zijn er geen rooilijnplannen gekend.Voor deze onroerende goederen zijn er geen onteigeningsplannen gekend. HUISVESTING EN ECONOMIE JA NEEHet onroerend goed is gelegen in:een woonvernieuwingsgebied Xeen woningbouwgebied Xeen industrieterrein aangelegd door de gemeente: XHet onroerend goed is opgenomen in:de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten: Xzo ja, sindsGelieve contact op te nemen met Wonen Vlaanderen voor meer informatie omtrentde opname van het goed in de gewestelijke inventaris vanverwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen:Wonen VlaanderenLange Kievitstraat 111-113 bus 542018 Antwerpen- de gemeentelijke leegstandsregister van woningen en gebouwen? Xzo ja sinds:Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend Xop dit goed in het kader van de Vlaamse Wooncodezo ja, omdat:- de gemeente, OCMW of SHM daar een zakelijk recht Xof een huurrecht van minstens negen jaar heeft en waarvan éénvan hen, wegens nalatigheid van de eigenaar renovatie-,verbeterings- of aanpassingswerken heeft uitgevoerd.
 34. 34. - de woning volgens het conformiteitsonderzoek onaanpasbaar Xis en binnen de verlengbare 36 maanden (indienstedenbouwkundige vergunning is vereist) of 12 maanden(indien geen vergunning is vereist) door de eigenaar ofwel geenandere bestemming kreeg ofwel niet gesloopt werd.- de woning voorkomt op de gemeentelijke lijst van leegstaande woningen. X- het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend Xwoonvernieuwingsgebied, dat voor woningbouw is bestemd- het onroerend goed is gelegen in een door de minister erkend Xwoningbouwgebied dat voor woningbouw is bestemd BESCHERMING ONROEREND ERFGOED JA NEEVoor zover bekend is het onroerend goed:- opgenomen in een ontwerp van beschermde monumenten X- een definitief beschermd monument XFelix Timmermansplein 7 : graanopslagplaats "de Fortuin" KB, 1980/08/19 Fortuin",- opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten X- een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht X- gelegen in een beschermd landschap X- opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of zones X- opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed XURL: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/10288 ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT JA NEEVoor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere Xerfdienstbaarheden van openbaar nut:zo ja volgende: • bouwverbod binnen 100 m van de rand van een bos • bouwverbod binnen 10 m van de landsgrens of 5 m van de grensweg • bouwvrije strook langs autosnelwegen • voet-en jaagpaden • opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen • plaatsing van elektriciteitsleidingen • vervoer van gasachtige producten • bouwverbod in de nabijheid van luchthavens • andere:
 35. 35. BELASTINGEN JA NEEOp het onroerend goed zijn gemeentebelastingen van toepassing Xzo ja met als voorwerp: • balkon, loggias en marquises • kamers • krotwoningen, onbewoonbare, verwaarloosde en/of onafgewerkte gebouwen • niet-bebouwde duingronden • niet-bebouwde gronden • ontstentenis van parkeerruimte • aansluiting op het rioleringsnet • tweede verblijvenOpmerkingenDit document is onderworpen aan het retributiereglement, vastgesteld bijgemeenteraadsbeslissing dd. 28/06/2010, de retributie bedraagt 15 euro per aanvraag. Elkeaanvraag kan slechts betrekking hebben op één enkel eigendom.Voor meer informatie omtrent "recht van voorkoop" gelieve volgende site te raadplegenhttp://www.vlm.be/notarissen/rechtvanvoorkoop/Pages/default.aspxDit formulier heeft louter een informatieve waarde en werd opgesteld aan de hand van demomenteel in ons bezit zijnde gegevens. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor dejuistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.Voor de Secretaris,Opdracht dd. 13.01.2010Werner Van Gijsel,De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar

×