Advertisement

Dialog techniczny - Rafał Malujda Radca Prawny 11.06.2013 Warszawa

Squiz Poland
Jun. 12, 2013
Advertisement

More Related Content

More from Squiz Poland(20)

Advertisement

Dialog techniczny - Rafał Malujda Radca Prawny 11.06.2013 Warszawa

 1. DIALOG TECHNICZNY JAKO PRAKTYCZNE NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE WDROŻENIE IDEI REKOMENDACJI PREZESA UZP NA TLE DOBRYCH PRAKTYK W UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, 11.06.2013r. - Rafał Malujda - radca prawny
 2. Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne • Charakter prawny i rola rekomendacji • Jaki ma być efekt wprowadzenia rekomendacji? Rekomendacja 1: planowanie rozwoju systemów • Polityka rozwoju systemów informatycznych • Plan rozwoju systemów informatycznych • Zapewnienie dostępu do wiedzy Rekomendacja 2: zarządzanie informatyką w organizacji • Rozdział procesów • Zamawianie usług zarządzania, prac rozwojowych i gwarancji Rekomendacja 6: gromadzenie i transfer wiedzy • Kody źródłowe • Prawa autorskie
 3. Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne Rekomendacja 3: Konstruowanie zamówienia z uwzględnieniem cyklu życia systemu. Rekomendacja 7: Pro-konkurencyjna konstrukcja SIWZ oraz umów Jaka wiedza jest potrzebna do wdrożenia tych rekomendacji w życie? -> Splot: Prawo + Biznes + Technologia <- Uwaga: Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526).
 4. Dialog techniczny – podstawy prawne Dyrektywa 2004/18 “(8) Przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia instytucje zamawiające mogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji”. Dyrektywa 2004/17 “(15) Przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia podmioty zamawiające mogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji”.
 5. Ustawa – Prawo zamówień publicznych Art. 31a. 1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Art. 31b. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Art. 31c. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny”.
 6. Art. 24 w ust. 2 pkt 1: „1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;” Art. 96 ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu.”
 7. Istotne wątki związane z dialogiem technicznym: • Formy dialogu • Zapewnienie dostępu do dialogu • Jawność / tajność procesu dialogu technicznego • NDA po stronie Wykonawców • NDA po stronie Zamawiających • Uczestnictwo w dialogu konkurencyjnym a udział w późniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego • Badania rynku a dialog techniczny, sprawa C-26/03, Stadt Halle • Przykładowo: dzięki badaniom rynku Zamawiający może rozpoznać rynek otwartego i zamkniętego oprogramowania na rozwiązania portalowe, natomiast w przypadku wyboru rozwiązań typu open source, dialog techniczny pozwoli dospecyfikować warunki zamówienia tak, by były dopasowane do rzeczywistości (“Public Procurement for Research and Innovation”, 2005) • Dialog techniczny a zamówienia przedkomercyjne, COM(2007) 799 final, COM(2012) 45
 8. Sprawa Fabricom SA przeciwko Państwu belgijskiemu (C-21/03) Dyrektywa stoi na przeszkodzie zasadzie prawa krajowego, zgodnie z którą nie dopuszcza się do złożenia wniosku o udział lub złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi przez osobę, na której spoczywał obowiązek wykonania prac o celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych w zakresie tych robót budowlanych, dostaw i usług, bez umożliwienia tej osobie wykazania, że w danym przypadku zdobyte przez nią doświadczenia nie mogły zakłócić konkurencji. Dyrektywa stoi na przeszkodzie temu, aby podmiot zamawiający mógł aż do zakończenia procedury rozpatrywania ofert odmówić udziału w postępowaniu lub złożenia oferty przedsiębiorstwu powiązanemu z osobą, na której spoczywał obowiązek wykonania prac o celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych w zakresie robót publicznych, dostaw lub usług, kiedy przesłuchane w tym względzie przez instytucję zamawiającą przedsiębiorstwo twierdzi, że z tego tytułu nie odniosło nieuzasadnionej korzyści mogącej zakłócić normalne warunki konkurencji.
 9. Cypr – wytyczne dotyczące dialogu technicznego 1. Notyfikacja 2. Zbieranie uwag i komentarzy 3. Otwarte spotkanie 4. Zakończenie dialogu technicznego http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-EN/HTML/embim400.png
 10. Cypr – wytyczne dotyczące dialogu technicznego 1. Notyfikacja 2. Zbieranie uwag i komentarzy 3. Otwarte spotkanie 4. Zakończenie dialogu technicznego http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-EN/HTML/embim400.png
 11. Dania – dialog techniczny w sprawie elektronicznego głosowania (“e-voting”) odbyty w dniach 21.08.2012r. - 03.09.2012r. • Executive Order no. 712 of 15 June 2011 • Ogłoszenie 2012/S 122-201846 z dnia 28.06.2012r. • Warunki uczestnictwa w dialogu • Cel dialogu i cele technologiczne zamawiającego (“wishlista”) • Opis przebiegu dialogu – z góry znana agenda spotkań • Dialog zakończony publicznie dostępnym raportem, w którym znajduje się opis i przebieg całego dialogu, podmioty w nim uczestniczące oraz przedstawia najbardziej istotne kwestie, które należy rozstrzygnąć na bazie już dostępnej wiedzy (m.in. to, czy rozwiązania powinny być rozwiązaniami typu open source).
 12. Dziękuję za uwagę! Zapraszam do zadawania pytań: biuro@malujda.pl GSM: 517-821-817
Advertisement