Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tilinpäätöksen laadinta

21,502 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tilinpäätöksen laadinta

 1. 1. Tilinpäätöksen laadinta<br />Sidosryhmien intressit edellyttävät yrityksen toiminnan jaksottamista tilikausiin, joiden päätteeksi laaditaan tilinpäätös<br />Tilinpäätös on perustana esimerkiksi<br />voitonjaolle<br />suorituksista palkitsemiselle<br />elinkeinoverotukselle<br />luottokelpoisuudelle ja koron määrittämiselle<br />
 2. 2. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätöksessä selvitetään tilikauden tulos ja yrityksen taloudellinen asema<br />näitä kuvaamaan laaditaan tuloslaskelma ja tase<br />lisäksi muita tilinpäätösasiakirjoja (näistä lisää myöhemmin)<br />julkisesti noteeratuilla (=pörssi-)yhtiöillä lisäksi osavuosikatsaukset 3 kk välein<br />
 3. 3. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavista periaatteista tärkeimpiä ovat<br />Suoriteperuste<br />Varovaisuuden periaate<br />Oikea ja riittävä kuva (True and fair view)<br />KPL 3:2§ ”Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.”<br />Toisin sanoen kuva ei saa olla puutteellinen tai erehdyttävä<br />
 4. 4. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätöksen laadinnassa tärkein tehtävä on menojen ja tulojen jaksottaminen<br />Tilinpäätöstä laadittaessa on myös viimeistään oikaistava tilikauden aikana syntyneet "heitot" <br />ts. kirjanpidon ja todellisen tilanteen erojen syyt selvitetään ja kirjanpito täsmäytetään todellisuutta vastaavaksi<br />
 5. 5. Tilinpäätöksen laadinta<br />Täsmäytyksiä esim.<br />pitkävaikutteisten menojen lisäykset ja vähennykset = pysyvien vastaavien muutokset<br />kassassa oleva raha = kassatilin saldo<br />pankkitiliotteiden saldot = pankkitilit<br />avoimet myyntilaskut = myyntisaamiset<br />avoimet ostolaskut = ostovelat<br />lainasaldot = velkatilit<br />ep-, sotu- ja alv-velkasaldot = ko. tilit<br />edellisen tilinpäätöksen siirtosaamisten ja <br /> -velkojen purkaminen, jos ei purettu aiemmin<br />tilikauden tulos tuloslaskelmassa = taseessa<br />
 6. 6. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösjaksotuksia<br />tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut, joihin liittyvien suoritteiden toimitus tapahtunut<br />laskuttamaton myynti => myyntisaamiset<br />kirjaamattomat hankinnat => ostovelat<br />tilikaudelle kuulumattomat tuotot ja kulut, joista maksu on saatu etukäteen<br />maksetut ennakkomaksut => pysyvät tai vaihtuvat vastaavat<br />saadut ennakkomaksut => pitkä- tai lyhytaikaiset velat<br />ajan kulumisen perusteella määräytyvien tuotto- ja kuluerien jaksotukset (esim. vuokrat, vakuutukset, korot, lomapalkat)<br />siirtosaamiset<br />siirtovelat<br />
 7. 7. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösjaksotuksia<br />suunnitelmanmukaiset poistot<br />inventaari => varaston muutos ja mahd. epäkuranttiusvähennys <br />epävarmojen saamisten ja luottotappioiden poistaminen myyntisaamisista<br />menetyksen todennäköisyyden selvittäminen<br />alle/yli vuoden kuluessa erääntyvien velkojen ja saamisten erotteleminen<br />valuuttakurssimuutokset<br />
 8. 8. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösjaksotuksia<br />pakolliset varaukset<br />menot joiden toteutuminen on todennäköistä, mutta määrä ja ajankohta eivät tarkkoja<br />tilinpäätöksen joustokohtien hyödyntäminen?<br />poistoerot<br />vapaaehtoiset varaukset<br />verojen jaksotus<br />tilinpäätöksen osoittaman verotettavan tulon mukaisia veroja verrataan ennakkoveroihin<br />erotus kirjataan siirtosaamiseksi tai –velaksi<br />yleensä tilikauden viimeinen tosite<br />
 9. 9. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösmuistio/harjoitusyritys<br />Viikolla 7<br />Maksa helmikuun palkat jos ei maksettu<br />Maksa muut helmikuulle kuuluvat maksut<br />Laskuta laskuttamattomat myynnit<br />Tulosta tämän jälkeen helmikuun tiliote ja kirjaa sen mukaiset tapahtumat kirjanpitoon<br />Viikon 8 tapahtumat kirjataan hiihtoloman jälkeen<br />
 10. 10. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösmuistio/harjoitusyritys<br />Viikoilla 9-10 selvitä ja kirjaa pvm:lle 28.2.<br />Lähetetyt, mutta maksamattomat myyntilaskut <br />Myyntisaamiset an Myynnit eli D 1701/K 3000 (alv-automatiikka ok)<br />Vastaanotetut, mutta maksamattomat ostolaskut<br />Ostot an Ostovelat eli D 4000/K 2871 (alv-automatiikka ok)<br />Vastaanotetut, mutta myymättömät tavarat (varaston inventaari)<br />Tavarat an Varaston muutos eli D 1531/K 4414 <br />
 11. 11. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösmuistio/harjoitusyritys<br />Kaluston poisto. Laske 25%*Kaluston arvo*5/12 kk (ks. Kalustotili(t) taseesta)<br />Kaluston poisto an Kalusto eli D 6870/K Kalustotili(t) (alv-automatiikka pois)<br />TyEL-maksun jaksotus<br />Todellinen palkkasumma (brutto) loka-helmikuulta<br />kertaa 21,8% - maksetut TyEL-ennakot<br />kirjaus joko siirtovelaksi D 6130/K 2963<br />tai siirtosaamiseksi D 1803/K 6130<br />Siirrä pitkäaikaisista veloista lyhytaikaisiin velkoihin pankkilainan seuraavan vuoden lyhennykset (ks. ja laske Finpecin lyhennyssuunnitelmasta) D 2621/K 2821<br />
 12. 12. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösmuistio/harjoitusyritys<br />Laske ja kirjaa lomapalkkavelka seuraavasti:<br />Viimeisen palkanmaksukerran rahapalkat yhteensä (ks. Excel-palkkataulukko)<br /> kertaa lomapäivien lukumäärä (2 pv/kk ajalta jolloin työsuhde ollut voimassa, esim. 4 kk *2 pv/kk = 8)<br /> jaettuna 25:llä (kk-palkkaisten lomapalkkajakaja)<br /> kertaa 1,5 (lomaraha 50%)<br />Kirjaus: Palkat an siirtovelat D 5330/K 2962<br />Kirjaa näin saadun summan lisäksi lomapalkkojen sivukuluvelat<br />TyEL-velka17,3% * edellisen summa<br />Kirjaus: D 6150/K 2962<br />Muut sos. kulut 5% * edellisen summa<br />Kirjaus: D 6490/K 2962<br />
 13. 13. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösmuistio/harjoitusyritys<br />Verojen jaksotus. Laske lopullinen vero 26%*Tulos ennen veroja (ks. tuloslaskelmasta)<br /> jos ennakkoverot (tili 9900) > lopulliset verot, erotus kirjataan D 1813/K 9940<br /> jos ennakkoverot < lopulliset verot, erotus kirjataan <br /> D 9940/K 2968<br />tämä on tilikauden viimeinen kirjaus; mikäli joudutaan korjaamaan aiempia tositteita, pitää tämä laskea ja kirjata aina uudelleen<br />
 14. 14. Tilinpäätöksen laadinta<br />Tilinpäätösmuistio/harjoitusyritys<br />vko 11 mennessä<br />Tuloslaskelman ja taseen tulostus ja tarkistus => mahdolliset korjaukset<br />Tilinpäätösasiakirjojen laadinta tasekirjan muotoon (numeroi sivut)<br /><ul><li>Kansilehti ja sisällysluettelo
 15. 15. Tuloslaskelma
 16. 16. Tase
 17. 17. Tilinpäätöksen liitetiedot
 18. 18. Tase-erittelyt</li></ul>Tilinpäätöksen esittely omalle HY:lle to 18.3.<br />

×