Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS

5,133 views

Published on

Her kan du laste ned kvartalspresentasjonen fra analytiker- og pressekonferansen 25. april 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. Q11. kvartal 2013Q1Resultatfremleggelsefra SpareBank 1 GruppenKirsten Idebøen, administrerende direktør25 april 201325. april 2013
 2. 2. Det beste 1. kvartalsresultatet i SpareBank 1 Gruppenshistoriehistorie• Resultat før skatt: MNOK 360 (173)Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK)360• Resultat etter skatt: MNOK 315 (200)• Annualisert egenkapitalavkastning: 23,1 (15,9) %162173• Forvaltningskapital: NOK 48,4 mrd., mot NOK 46,3mrd. ved årsskiftetd l d87131• God soliditet:– Kapitaldekning: 14,0 %, mot 14,6 % per31.12.2012– Kjernekapitaldekning: 12,6 %, mot 13,1 % per3 2 20 223,1 %2009 2010 2011 2012 2013EK-avkastning 1. kvartal siste fem år (%)31.12.2012– Godt kapitalisert til å møte nye og strengerekapitalkrav ved innføring av Solvency II-regelverket8 9 %12,9 %15,9 %-0,3 %8,9 %22009 2010 2011 2012 2013
 3. 3. God utvikling i resultat før skatt fra datterselskapeneResultat før skatt per datterselskap (MNOK)• Godt resultat fra Forsikring– Sterkt 1. kvartal fra livsforsikring. Godt2651. kvartal 20121. kvartal 2013gadministrasjonsresultat, økt bufferkapital ogytterligere oppreserveringer for langt liv.– Betydelig resultatfremgang i skadeforsikring.94165147y g g g gGjennomførte forbedringstiltak har gitt effekter.• Fallende saksinngang og svak lønnsomhet iConecto påvirker resultatet i SpareBank 1703 8Conecto påvirker resultatet i SpareBank 1Gruppen Finans.• Resultatet i SpareBank 1 Markets er forbedret,-450-25B1LivSB1SkadeSB1GFinansSB1arketsDINp ,men er fortsatt under forventningene.• Fokus på forvaltningsprosessen ogkostnadssiden i ODIN Forvaltning girSSSFMaODkostnadssiden i ODIN Forvaltning girresultater.3
 4. 4. Liv- og skadeforsikring er samlet i ett slagkraftigforretningsområde - ”SpareBank 1 Forsikring”forretningsområde SpareBank 1 Forsikring• Enda bedre kundeopplevelser - helhetlig håndtering av kundenes samledeforsikringsbehov• Økt konkurransekraft - sterke kompetansemiljøer og effektiv drift – underhelhetlig ledelse• SpareBank 1 Livsforsikring AS bytter navn til SpareBank 1 Forsikring som vilSpareBank 1 Livsforsikring AS bytter navn til SpareBank 1 Forsikring, som vilvære markedsutløpet for forretningsområdet4
 5. 5. SpareBank 1 ForsikringBeste 1. kvartalsresultat noensinne5
 6. 6. SpareBank 1 ForsikringBeste 1 kvartalsresultat noensinneBeste 1. kvartalsresultat noensinneå• Resultat før skatt: MNOK 147 (94)• Administrasjonsresultat: MNOK -0,2 (-7)Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK)129147• Risikoresultat: MNOK 81 (29)• Renteresultat: MNOK 166 (73)9212994• Renteresultat: MNOK 166 (73)– Kursreguleringsfondet: MNOK 701 mot 590 per31.12.201224• Avsetning for økt levealder: MNOK 77 (31)– De nye levealdersforutsetningene fra Finanstilsynet vilikke påvirke selskapet i nevneverdig grad242009 2010 2011 2012 20136
 7. 7. SpareBank 1 ForsikringNorgesmester i PersonforsikringNorgesmester i PersonforsikringMarkedsandel MarkedsandelMarkedet - Nytegnet premie: MNOK 419 (410) for året 2012 Markedet – Brutto forfalt premie: NOK 3,8 (3,6) mrd. per 31.12.12Plass SelskapMarkedsandelNytegnet premie1 - SpareBank 1 30,8 % (31,4 %)2 Gj idi 17 8 % (16 1 %)Plass SelskapMarkedsandelBrutto forfalt premie1 SpareBank 1 23,4 % (22,8 %)2 Gj idi 20 2 % (20 9 %)2 - Gjensidige 17,8 % (16,1 %)3 - Nordea 15,6 % (18,4 %)4 - Frende 8,8 % (5,7 %)2 Gjensidige 20,2 % (20,9 %)3 - Storebrand 14,3 % (15,1 %)4 - Nordea 12,4 % (12,5 %)5 - Terra 7,0 % (7,0 %) 5 - DNB 8,3 % (8,6 %)• Kundene sikres med viktige forsikringer• Bankene får økt sikkerhet for utlån og off-balance inntekter• Suksessen er resultat av bankenes målrettede satsning over flere år7Personforsikringsligaen per 4. kvartal 2012. Nytegnet premie og brutto forfalt premie(Livsforsikring, Uførepensjon og Uførekapital)
 8. 8. SpareBank 1 ForsikringFortsatt oppbygging av buffere16 3 %Fortsatt oppbygging av buffereUtvikling i bufferkapital per kvartal (%)14,6 % 15,2 %14,0 %14,1 %11,0 %12,8 %14,8 %16,3 %13,6 %14,8 % Kursreguleringsfond (MNOK) - akkumulert617 5907013271854. kv20101. kv20112. kv20113. kv20114. kv20111. kv20122. kv20123. kv20124. kv20121. kv2013Kjernekap. utover minstekrav DelårsresultatTilleggsavsetninger Kursreguleringsfond2009 2010 2011 2012 1. kvartal2013Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond• Forvaltningskapital: NOK 31 (28) mrd.• Kapitaldekning: 18,0 (17,5) %• Estimert solvensmargin: 301 %, mot 309 % ved årsskiftet8
 9. 9. SpareBank 1 SkadeforsikringSpareBank 1 SkadeforsikringkonsernSterk resultatfremgang9
 10. 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsernSterk resultatfremgangSterk resultatfremgang265• Resultat før skatt: MNOK 265 (166)• Forsikringsresultat: MNOK 92 (-19)Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK)166g ( )• Forbedret forsikringsresultat som følge avmålrettede lønnsomhetsforbedrende tiltaki k d483650– Lavere erstatningskostnader– Positiv lønnsomhetsutvikling for hovedprodukteneinnen PM og BM– Betydelige avviklingsgevinster i 1. kvartal på2009 2010 2011 2012 2013Betydelige avviklingsgevinster i 1. kvartal påMNOK 102• Netto finansinntekter: MNOK 170 (194)10
 11. 11. SpareBank 1 Skadeforsikring konsernGjennomførte lønnsomhetsforbedringstiltak gir resultaterGjennomførte lønnsomhetsforbedringstiltak gir resultaterCombined ratio for egen regning i kvartalet (%) Combined ratio for egen regning (%) – akkumulert18,894,096,2 97,7103,598,217 3 17 3105,5101,9105,8100,7 101,696,5101,593 4Combined ratio for egen regning i kvartalet (%)*Combined ratio for egen regning inkl. personforsikring i SB1 ForsikringCombined ratio for egen regning (%) akkumulert*Combined ratio for egen regning inkl. personforsikring i SB1 Forsikring96,8*93,4*84 5*18,2 18,8 17,418,820,017,318,417,322,216,718,520,224,4 18,3,93,4 91,7 84,5*75,8 77,5 80,3 84,678,388,2 83,4 88,578,584,978,0 81,469,1 73,32008 2009 2010 2011 20121. kv20112. kv20113. kv20114. kv20111. kv20122. kv20123. kv20124. kv20121. kv2013Skadeprosent Kostnadsprosent2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013Skadeprosent Kostnadsprosent11
 12. 12. SpareBank 1 Gruppen Finans konsernSpareBank 1 Gruppen Finans konsernGod vekst i Factoring og Porteføljevirksomheten. Svekket lønnsomhet iConecto12
 13. 13. SpareBank 1 Gruppen Finans konsernGod vekst i Factoring og Porteføljevirksomheten. Svekket lønnsomheti ConectoResultat før skatt 1. kvartal (MNOK)• God underliggende aktivitet og prisøkninger gir• God underliggende aktivitet og prisøkninger girresultater i Factoring. Landets 3. størstefactoringvirksomhet med en markedsandel i 1. kvartalpå 16,3 (14,2) %6,81. kvartal 20121. kvartal 2013• Økt porteføljevolum og god innfordring iPorteføljeadministrasjonen*. Samlet porteføljevolum i1. kvartal på MNOK 1.534 (1.185)4,63,8• Fortsatt svak vekst i inkassomarkedet. Fallendesaksinngang og svak lønnsomhet i Conecto1,72,63,1 3,1• Målrettede tiltak med fokus på vekst og lønnsomhet.Samarbeidet med SpareBank 1-bankene gir nyemuligheter for kryssalg av inkassotjenester tilbankenes BM-kunder-0 6-0,6Factoring Portefølje Conecto(inkasso)SB1G Finanskonsern13*Forretningsområde innen oppkjøp av porteføljer av krav som innfordres i konsernets inkassoselskap.Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkl. også ledelse og merverdiavskrivninger.
 14. 14. SpareBank 1 MarketsResultatfremgang - men fortsatt underg gforventningene14
 15. 15. SpareBank 1 MarketsResultatfremgang men fortsatt under forventningeneResultatfremgang - men fortsatt under forventningene”Bokførte inntekter (MNOK) - Utvikling kvartalsvisSpareBank 1 kan, gjennomSpareBank 1 Markets, levere helekapitalstrukturen, fra banklån tilbli j k i l”3340275046obligasjoner og egenkapital”27• Brutto verdiskaping for SB1-alliansen på MNOK 56 i 1 kvartal hvorav MNOK 10 er inntektsført i eierbankene1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013• Brutto verdiskaping for SB1-alliansen på MNOK 56 i 1. kvartal, hvorav MNOK 10 er inntektsført i eierbankene• Total omsetning i 1. kvartal: MNOK 46 (33), opp 39 % - under forventningene• Resultat før skatt i 1 kvartal: MNOK 25 ( 45) mens resultat av ordinær drift var MNOK 6 ( 20)• Resultat før skatt i 1. kvartal: MNOK -25 (-45), mens resultat av ordinær drift var MNOK -6 (-20)15
 16. 16. ODIN ForvaltningO o a gStrategiske og operative grep på forvaltningssiden ogkostnadsreduserende tiltak gir resultater16
 17. 17. ODIN ForvaltningStrategiske og operative grep på forvaltningssiden girStrategiske og operative grep på forvaltningssiden girresultater• Resultat før skatt: MNOK 8 (-0,5)– Fortsatt fokus på kostnadsreduksjoner14Resultat før skatt 1. kvartal siste fem år (MNOK)• Forvaltningskapital: NOK 27,7 (26,2)mrd.Økt med NOK 2 9 mrd i 2013128– Økt med NOK 2,9 mrd. i 2013• Markedsandel for aksjefond på 8,4 %,mot 8,2 % per 31.12.2012-0,5mot 8,2 % per 31.12.2012– Netto nytegning MNOK 292• Markedsandel for kombinasjonsfond på-72009 2010 2011 2012 2013 j p4,8 %, mot 4,4 % per 31.12.2012– Netto nytegning MNOK 1582009 2010 2011 2012 201317
 18. 18. ODIN Forvaltning6 av 11 aksjefond foran indeks. Positiv utvikling i de to6 av 11 aksjefond foran indeks. Positiv utvikling i de tostørste fondene, ODIN Norge og ODIN Norden18,815,2Fondet IndeksFondenes avkastning per 31.03.2013 (%)5 011,3 11,49,9 9,57,48,47,5 7,113,36,313,87,811,16,69,613,37,711,05,02,7ODINNorgeODINSverigeODINFinlandODINNordenODINEuropaODINEuropaODINGlobalODINEmergingODINMaritimODINOffshoreODINEiendom ISMB MarketsODIN skal investere i selskaper som har et langsiktig verdiskapingspotensial og som oppfyllerkravene til ansvarlig virksomhet. ODIN er en langsiktig eier og tror at langsiktighet er en heltavgjørende faktor for å generere meravkastning innen forvaltning. Kort oppsummert kan ODINsinvesteringsfilosofi beskrives som følger:«ODIN skal investere i selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskaping»18p p p g
 19. 19. Fremtidsutsikter – SpareBank 1 Gruppen konsern• Den nye organiseringen av forsikringsenheten øker konkurransekraften, styrkerkompetansemiljøet, bidrar til mer effektive prosesser og gir grunnlag for ytterligereresultatforbedringer• Lønnsomhetsforbedringstiltak i skadeforsikring gir en fortsatt forbedretrisikosammensetning i porteføljene og lavere skadeutbetalinger• Sterk balanse gir handlefrihet og utbytteevne19
 20. 20. Hele Norges sparebank2020Hele Norges sparebank
 21. 21. A dikAppendiks21
 22. 22. SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet tilkundene og en konservativ risikoprofilg pAksjonærer og d b SamSpardistributører SamSpar19,5 % 19,5 % 19,5 % 12 % 19,5 % 10 %Produkter, provisjon og utbytteS lSalgBN B k B k 1 O l Ak h SpareBank 1 Skadeforsikring ODIN ForvaltningSpareBank 1 Gruppen ASVirksomheter i BN Bank Bank 1 Oslo AkershusSpareBank 1 NæringskredittSpareBank 1 BoligkredittSpareBank 1 Skadeforsikring(100 %)ODIN Forvaltning(100 %)SpareBank 1 Forsikring(100 %)SpareBank 1 Medlemskort(100 %)SpareBank 1‐alliansenEiendomsMegler 1 SpareBank 1 Markets(97,55 %)AlliansesamarbeidetMerkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp.SpareBank 1 Gruppen Finans(100 %)Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/Stavanger, læring/Tromsø  22
 23. 23. SpareBank 1 GruppenNøkkeltallNøkkeltall1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året2013 2012 2012 2012 2012 2012KonsernResultat etter skatt (MNOK) 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 443,4Egenkapitalavkastning (%) 23 1 % 3 5 % 17 2 % 5 0 % 15 9 % 8 7 %Egenkapitalavkastning (%) 23,1 % -3,5 % 17,2 % 5,0 % 15,9 % 8,7 %Kapitaldekning per kvartal (%) 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 %Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 %SB1 ForsikringRisikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5Administrasjonsresultat (MNOK) -0,2 -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -56,2Renteresultat (MNOK) 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8R l k (MNOK) 136 4 154 4 128 7 89 1 125 8 189 2Resultat etter skatt (MNOK) 136,4 -154,4 128,7 89,1 125,8 189,2Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 %Kapitaldekning per kvartal (%) 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 %Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0SB1 Skadeforsikring konsernResultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 91,7 25,8 24,9 31,1 -19,5 62,4Netto finansinntekter (MNOK) 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6Resultat etter skatt (MNOK) 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1Skadeprosent f.e.r (%) 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 %Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 %Combined ratio f.e.r (%) 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 %Bestandspremie (MNOK) 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446ODIN ForvaltningForvaltningshonorar (MNOK) 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1Forvaltningshonorar (MNOK) 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1Resultat etter skatt (MNOK) 6,1 -18,6 1,4 -1,0 -0,3 -18,5Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 %Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 %SB1 MarketsDriftsinntekter (MNOK) 45,9 50,1 26,6 40,0 32,9 149,6Resultat etter skatt (MNOK) 17 8 12 7 46 6 32 6 32 5 124 4Resultat etter skatt (MNOK) -17,8 -12,7 -46,6 -32,6 -32,5 -124,4SB1G Finans konsernResultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 2,2 5,4 2,7 5,4 4,9 18,4Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 3,3 4,0 1,8 1,0 2,2 9,0Resultat etter skatt Conecto (MNOK) -0,4 2,1 1,6 5,0 3,3 12,0å23*) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 24. 24. SpareBank 1 Gruppen konsernResultat for 1 kvartalÅret1. kvartalResultat for 1. kvartalBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012Andel resultat fra datterselskapene før skatt:- SpareBank 1 Forsikring 147,4 94,1 479,4- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 264,8 165,5 618,9ODIN F lt i 8 4 0 5 20 4- ODIN Forvaltning 8,4 -0,5 -20,4- SpareBank 1 Markets -24,8 -44,8 -168,5- SpareBank 1 Medlemskort 3,7 2,8 10,4- SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,1 6,8 25,1- Konsernjusteringer 0,0 0,0 -8,4Sum resultat datterselskaper før skatt 402 7 223 8 936 4Sum resultat datterselskaper før skatt 402,7 223,8 936,4Driftskostnader morselskap -23,0 -33,5 -75,1Netto finans morselskap -19,4 -16,8 -74,7Resultat før skatt 360,3 173,5 786,6Skattekostnad -45,3 26,4 -343,3Resultat etter skatt 315,0 199,9 443,4*Majoritetens andel av resultat etter skatt 315,5 200,7 446,4Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4 -0,8 -3,0Åretkk l ll 20 3 20 2 20 21. kvartalNøkkeltall 2013 2012 2012Egenkapitalavkastning 23,1 % 15,9 % 8,7 %* Fjorårets driftskostnader inkluderer MNOK 10 i forbindelse med prosjekt for etablering av eget kortselskap som i 3. kvartal 2012 ble overdratt24j p j g g pfra SpareBank 1 Gruppen AS til SpareBank 1 Kredittkort AS.
 25. 25. SpareBank 1 Gruppen konsernKvartalsvise resultaterKvartalsvise resultater1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kvBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010Beløp i mill. kroner 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010Andel resultat fra datterselskapene før skatt- SpareBank 1 Forsikring 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3- ODIN Forvaltning 8,4 -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4- SpareBank 1 Markets -24,8 -14,6 -64,2 -44,9 -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7- SpareBank 1 Medlemskort 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4p , , , , , , , , , , , , ,- SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 3,1 7,2 3,8 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1- Konsernjusteringer 0,0 -0,4 1,0 -9,0 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1Sum resultat datterselskaper før skatt 402,7 271,1 274,9 166,6 223,8 188,1 -26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2Driftskostnader morselskap -23,0 -18,4 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0Netto finans morselskap -19,4 -18,6 -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Resultat før skatt 360,3 234,0 256,2 122,9 173,5 139,6 -60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3Skattekostnad -45,3 -281,6 -28,5 -59,5 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5Resultat etter skatt 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 -4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8Majoritetens andel av resultat etter skatt 315,5 -47,3 228,8 64,2 200,7 282,6 -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,4 -0,3 -1,1 -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,8 -0,3 -0,525
 26. 26. SpareBank 1 ForsikringResultat for 1 kvartalÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012Risikoinntekter 430,1 361,2 1 613,31. kvartalResultat for 1. kvartalRisikokostnader -334,4 -340,4 -1 303,3Risikoresultat 95,7 20,7 310,0Tekniske avsetninger -15,0 8,7 -18,5Risikoresultat etter tekniske avsetninger 80,7 29,4 291,5Oppreservering -10,4 0,0 -50,6Risikoresultat etter tekn avs og oppres 70 3 29 4 240 9Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 70,3 29,4 240,9Gebyrer 196,9 184,8 747,1Driftskostnader ekskl. provisjoner -130,3 -128,6 -541,3Provisjoner -66,8 -63,7 -262,1Administrasjonsresultat -0,2 -7,5 -56,2Netto finansinntekter 276,5 188,6 732,3Garantert rente -110,2 -115,4 -463,6Renteresultat 166,3 73,2 268,8Oppreservering -66,6 -31,3 -94,7Renteresultat etter oppreservering 99,7 41,9 174,1Vederlag for rentegaranti 4,1 6,3 25,9Samlet resultat før tilleggsavsetninger 173,9 70,1 384,7Samlet resultat før tilleggsavsetninger 173,9 70,1 384,7Ufordelt resultat til kunder -63,3 -15,2 -86,8Avkastning på selskapets midler 36,8 39,2 181,5Resultat til eier før skatt 147,4 94,1 479,4Skattekostnad -11,1 31,7 -290,2Resultat til eier etter skatt 136,4 125,8 189,2Nøkkeltall 1. kvartal Året2013 2012 2012Kapitaldekning 18,0 % 17,5 % 18,5 %Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 12,8 % 13,6 %26p , , ,
 27. 27. SpareBank 1 ForsikringResultat per portefølje for 1 kvartalResultat per portefølje for 1. kvartalBeløp i mill. kronerKollektiv-porteføljenGamle individuelleprodukterInvesteringsvalgs-porteføljenSelskaps-porteføljen TotaltRisikoresultat 83,0 -1,1 -1,3 0,0 80,7Administrasjonsresultat 15,2 -6,5 -8,9 0,0 -0,2Renteresultat 114,8 48,9 1,8 0,8 166,3114,8 48,9 1,8 0,8 166,3Oppreservering -77,0 0,0 0,0 0,0 -77,0Vederlag for rentegaranti 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1Resultat til kunde -21,7 -41,4 -0,2 0,0 -63,3Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 36,8 36,8Sum 118,4 0,0 -8,5 37,6 147,4, , , , ,27
 28. 28. SpareBank 1 ForsikringUtvikling i premieinntekterUtvikling i premieinntekterÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 79,8 72,3 325,31. kvartal/p j g , , ,Individuelle kapitalforsikringer 155,6 147,9 607,7Kollektive pensjonsforsikringer 295,0 244,3 528,9Ulykkesforsikringer 57,6 53,8 223,0Gruppelivsforsikringer 265,6 239,1 632,5Unit Link Renteforsikringer 8 6 9 3 34 4Unit Link - Renteforsikringer 8,6 9,3 34,4Unit Link - Kapitalforsikringer 33,2 36,7 134,7Innskuddstjenestepensjon 296,0 265,1 1 123,8Sum brutto forfalte premieinntekter 1 191,3 1 068,5 3 610,2Overførte premiereserver fra andre selskaper 98,7 102,4 575,2Avgitt gjenforsikringspremie -47,5 -28,6 -154,5Premieinntekter for egen regning 1 242,6 1 142,3 4 030,828
 29. 29. SpareBank 1 ForsikringAvkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartaletg p j g p g gVerdijustert avkastningk kl di d i l Bokført avkastning:ekskl. verdiendring anlegg: Bokført avkastning:4. kv20121. kv20134. kv20121. kv20134. kv20121. kv20134. kv20121. kv20134. kv20121. kv20134. kv20121. kv20134. kv20121. kv20134. kv20121. kv20137,36,25,75,24,75,65,44,32,3Prosent1,6ProsentSpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring NordeaN/A N/A N/ASpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring NordeaN/AN/AN/A29 Kilde: selskapspresentasjoner
 30. 30. SpareBank 1 ForsikringA k t i di k d t f lj d ti 31 03 2013Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.03.2013P t6,9AksjerNorgeProsent0,710,4PengemarkedAksjer utland0,81,6ObligasjonutlandObligasjonNorge1,30,8i dHoldtil forfallObligasjonutland1,6Eiendom30
 31. 31. SpareBank 1 ForsikringBalanse per 31 03 2013Balanse per 31.03.2013ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012Immaterielle eiendeler 167 131 165Investeringer 3 362 2 938 3 1401. kvartalInvesteringer 3 362 2 938 3 140Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 234 207 213Fordringer 116 149 105Andre eiendeler 159 339 128Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 6Investeringer i kollektivporteføljen 17 602 16 466 17 062Investeringer i kollektivporteføljen 17 602 16 466 17 062Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8 998 7 470 8 239SUM EIENDELER 30 637 27 699 29 059Innskutt egenkapital 2 073 1 825 2 073Opptjent egenkapital 565 560 428A li lå k it l 200 200 200Ansvarlig lånekapital 200 200 200Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 17 530 16 389 16 953Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 9 110 7 561 8 347Avsetning for forpliktelser 252 75 275Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 141 139 139Forpliktelser 665 888 553Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 103 62 90SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 637 27 699 29 05931
 32. 32. Aktivaallokering per portefølje per 31.03.2013(31 12 2012)SB1 SkadeforsikringSB1 Fo sik ing(31.12.2012)gkonsernSB1 ForsikringKollektivporteføljen Selskapsporteføljen13 2 (12 6) % 0 2 (0 2) %Investeringsvalg-porteføljen8,9 (8,2) %10,7 (11,0) %10,1 (10,1) %41,3 (39,2) %13,2 (12,6) %0,3 (0,7) %0,2 (0,2) %18,5 (18,4) %45,5 (46,3) %70,4 (70,7) %26 1 (27 8) %19,2 (19,6) % 67,3 (65,7) %14 0 (15 8) %54,0 (53,2) %26,1 (27,8) %( )14,0 (15,8) %0,5 (0,4) %Aksjer Annet ObligasjonerAksjerAnnetEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-MarkedsverdiAnnetEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-MarkedsverdiAksjerEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-MarkedsverdiNOK 17,4 (16,9) mrd. NOK 3,3 (3,1) mrd. NOK 11,3 (11,0) mrd.NOK 9,0 (8,2) mrd.Obligasjoner Markedsverdi32
 33. 33. SpareBank 1 Skadeforsikring konsernResultat for 1 kvartalResultat for 1. kvartalÅret1. kvartalBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012Forfalt brutto premie 1 612,9 1 713,1 5 600,4Opptjente premier f.e.r. 1 193,1 1 234,5 5 073,1Påløpne erstatninger f.e.r. -875,0 -1 043,7 -3 966,1Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -218,7 -211,0 -1 017,7gAndre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 5,2 1,2 14,3Andre tekniske avsetninger -13,0 -0,5 -41,2Forsikringsresultat 91,7 -19,5 62,4Netto finansinntekter 170,1 194,0 537,6Andre kostnader 0,0 0,0 -0,1Resultat før sikkerhetsavsetninger 261,8 174,5 599,9Endring av sikkerhetsavsetning 3,0 -9,0 19,0Resultat før skatt 264,8 165,5 618,9Skattekostnad -45,4 -26,0 -142,7Resultat etter skatt 219,4 139,5 476,1ÅretNøkkeltall 2013 2012 2012Skadeprosent f.e.r. 73,3 % 84,5 % 78,2 %1. kvartalKostnadsprosent f.e.r. 18,3 % 17,1 % 20,1 %Combined ratio f.e.r. 91,7 % 101,6 % 98,2 %Kapitaldekning 35,0 % 30,9 % 37,1 %33
 34. 34. ODIN ForvaltningResultat for 1 kvartalResultat for 1. kvartalÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012Forvaltningshonorarer 66 7 67 2 257 11. kvartalForvaltningshonorarer 66,7 67,2 257,1Sum driftsinntekter 66,7 67,2 257,1Lønnskostnader -23,7 -24,6 -110,1Avskrivninger -6,4 -6,5 -26,0Andre driftskostnader -28,4 -36,9 -130,5Andre driftskostnader 28,4 36,9 130,5Sum driftskostnader -58,5 -68,0 -266,6Driftsresultat 8,2 -0,8 -9,6Finanskostnader 0,3 0,3 -10,8Resultat før skatt 8,4 -0,5 -20,4Skattekostnad -2,3 0,2 1,9Resultat etter skatt 6,1 -0,3 -18,534
 35. 35. Hele Norges sparebank3535Hele Norges sparebank

×