Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS

1,875 views

Published on

Last ned rapport for SpareBank 1 Gruppen - 1. halvår og 2. kvartal 2011

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. 1RapportSpareBank 1 Gruppen1. halvår og 2. kvartal 2011
 2. 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap 15 Balanse 16 Egenkapital 17 Kontantstrømoppstilling 18 Kapitaldekning 19 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – August 2011 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 3. 3. 3Resultatutvikling for1. halvår og 2. kvartal 2011RESULTAT HITTIL I ÅR PÅ LINJE MED FJORÅRET. inntektsføring på 84,3 mill. kroner som ble gjort i 1. halvårSVEKKET RESULTATET I 2. KVARTAL SOM FØLGE AV 2010, hvorav 69,3 mill. kroner i 2. kvartal, i forbindelse medSVAKE AKSJEMARKEDER OG NATURSKADER avvikling av ektefelle- og barnepensjon samt opphør av• Konsernresultat før skatt for 1. halvår ble 307,7 (295,2) gammel AFP-ordning, var det en underliggende resultatøkning mill. kroner. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde på 96,8 mill. kroner. Resultatfremgangen er drevet hoved- 145,4 (163,9) mill. kroner. Annualisert egenkapital- sakelig av et godt renteresultat i SpareBank 1 Livsforsikring avkastning ble 10,1 (11,9) % hittil i år AS og et forbedret finansresultat i SpareBank 1 Skadeforsikring• Betydelig forbedret rente- og administrasjonsresultat i konsern hittil i år. SpareBank 1 Livsforsikring, samtidig som uføre- erstatninger økte Konsernresultat før skatt*:• God bestandsvekst i SpareBank 1 Skadeforsikring 500 konsern, med en premiebestand i 1. halvår på ca. 5,0 461 mrd. kroner (opp 5,9 % hittil i år). Høyere finans- 400 374 inntekter sammenlignet med fjoråret bidro til resultat- 300 fremgang i 1. halvår 295 308• Svake aksjemarkeder medførte et fall på 2,2 mrd. kroner 200 i forvaltningskapitalen hittil i år i ODIN Forvaltning 164 145• Argo Securities AS endret navn til SpareBank 1 100 Markets AS og sikrer representasjon i London 0 gjennom kjøp av selskapet UB Securities London LLP 2009 2010 2011Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: Resultat før skatt - 2. kvartal Resultat før skatt - 1. halvår * Konsernresultat før skatt for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern 2. kvartal Per 1. halvår ÅretMill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Skattekostnaden var 19,1 % i 1. halvår, opp 3,3 prosent-Sum resultat datter-selskaper før skatt 175,9 185,1 373,1 343,3 1 036,0 poeng fra i fjor. Resultat etter skatt ble 249,1 mill. kroner, motDriftskostnader 248,4 mill. kroner i 1. halvår 2010. Dette ga en annualisertmorselskap -15,6 -11,9 -43,2 -31,9 -7,6Netto finans egenkapitalavkastning på 10,1%, sammenlignet med 11,9%morselskap -15,0 -9,3 -22,1 -16,2 -43,2 for samme periode i fjor. Konsernets resultat etter skatt iResultat før skatt 145,4 163,9 307,7 295,2 985,1Skattekostnad -48,1 -8,3 -58,6 -46,8 -153,6 2. kvartal isolert ble 97,2 (155,6) mill. kroner, med enResultat etter skatt 97,2 155,6 249,1 248,4 831,6 egenkapitalavkastning på 7,8% (14,8%).Kontrollerendeinteresses andel 98,0 155,9 250,4 249,2 841,0Ikke-kontrollerende Samlet forvaltningskapital i konsernet var 41,5 mrd. kronerinteresses andel -0,8 -0,3 -1,3 -0,8 -9,5 ved utgangen av juni, som var en økning på 0,8 mrd. kroner siden årsskiftet.KONSERNSpareBank 1 Gruppen oppnådde i 1. halvår 2011 et resultat Kapitaldekningen per 1. halvår var 16,2%, mot 16,1% vedfør skatt på 307,7 mill. kroner, som er en forbedring på 12,5 årsskiftet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 13,9%, opp 1,3mill. kroner fra samme periode i fjor. Korrigert for netto prosentpoeng fra årsskiftet.
 4. 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS Ved utgangen av 1. halvår var det i SpareBank 1 Gruppen i alt 1.186 faste årsverk. Siden 31. desember 2010 er antall års- Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: verk økt med 24. Det var en økning på syv årsverk i både 2. kvartal Per 1. halvår Året SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Markets Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 AS. Antall årsverk i morselskapet økte med ni fra årsskiftet Risikoresultat etter knyttet til SpareBank 1 Alliansens IT-avdeling. tekniske avsetninger 70,1 96,7 139,5 188,5 325,4 Administrasjonsresultat -24,2 -39,8 -42,9 -80,6 -186,9 Renteresultat 108,0 128,5 313,8 197,8 317,3 Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per juni var Oppreservering 0,0 -12,0 -33,0 -24,0 -45,3 Vederlag for rentegaranti 5,9 9,7 11,3 14,9 29,9 3,7%. Sykefraværet i 2. kvartal isolert var 3,0% og legemeldt Samlet resultat før tilleggsavsetninger 159,8 183,1 388,7 296,6 440,4 sykefravær var 2,4% Ufordelt resultat til kunder -60,0 -79,3 -178,9 -121,5 -161,7 Avkastning på selskapets midler 9,2 -3,5 28,7 17,0 71,6 RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER Resultat til eier før skatt 109,0 100,3 238,4 192,2 350,4 Resultat datterselskaper før skatt: Skattekostnad -35,3 -17,8 -34,7 -17,8 -60,2 Resultat til eier 2. kvartal Per 1. halvår Året etter skatt 73,8 82,5 203,6 174,3 290,2 Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Resultat datter- selskaper før skatt SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før SpareBank 1 Livsforsikring AS 109,0 100,3 238,4 192,2 350,4 skatt på 238,4 mill. kroner i 1. halvår, opp 46,2 mill. SpareBank 1 kroner fra 1. halvår i fjor. I 2. kvartal ble resultatet før skatt Skadeforsikring konsern* 56,2 43,4 106,5 79,7 641,1 109,0 mill. kroner, mot 100,3 mill. kroner for samme ODIN Forvaltning AS 12,2 16,7 24,1 31,1 64,6 kvartal i 2010. SpareBank 1 Markets AS -22,1 -1,9 -25,5 -4,6 -57,6 SpareBank 1 Medlemskort AS 2,5 3,3 5,6 6,6 11,1 Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 139,5 mill. SpareBank 1 Gruppen kroner, en nedgang på 49,0 mill. kroner fra 1. halvår i fjor. Finans konsern** 3,0 7,0 9,8 6,9 8,6 Konsernjusteringer 15,1 16,3 14,2 31,3 17,6 Svekkelsen skyldes hovedsakelig høyere kostnader i Sum resultat datter- forbindelse med meldte uføreerstatninger. Det forventes selskaper før skatt 175,9 185,1 373,1 343,3 1 036,0 en økning i nivået på uføreerstatninger fremover i *) Unison Forsikring AS ble konsolidert inn i SB1 Skadeforsikring forbindelse med at personer som har vært på arbeids- fra og med 1. juli 2010. **) Conecto AS ble 100% eid av SB1 Gruppen Finans med regn- avklaringspenger, etter hvert blir varig uføre. skapsmessig virkning fra og med 10. september 2010. Resultat før dette er ført direkte mot egenkapitalen. Netto administrasjonsresultat ble minus 42,9 mill. kroner i 1. halvår, som var 37,7 mill. kroner bedre enn ved utgangen Resultatbidraget fra datterselskapene ble 373,1 mill. kroner av juni i fjor. Korrigert for inntektsføringen på 16,0 mill. i 1. halvår 2011, mot 343,3 mill. kroner for samme kroner knyttet til endringen i AFP-ordningen i 2010 er periode året før. SpareBank 1 Livsforsikring AS hadde en den underliggende bedringen i administrasjonsresultatet på resultatforbedring på 46,2 mill. kroner, mens SpareBank 1 53,7 mill. kroner. Driftskostnadene eksklusive provisjoner Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat som var 26,8 utgjorde 268,2 mill. kroner, mot 275,6 mill. kroner for mill. kroner bedre enn i 1. halvår 2010. Det var også samme periode i fjor. positiv resultatutvikling innen alle forretningsområdene i SpareBank 1 Gruppen Finans konsern. Renteresultat i forhold til kundene (finansinntekter i kunde- porteføljene redusert med garantert avkastning) ble 313,8 mill. kroner, som var 116,0 mill. kroner bedre enn i 1. halvår i fjor. Innen individuell renteforsikring ble 33,0 mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven grunnet økt levealder. Denne avsetningen ansees nå å være til- strekkelig. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 11,3 mill. kroner, mot 14,9 mill. kroner i samme periode i fjor.
 5. 5. 5 Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i Avkastningen i selskapsporteføljen var 1,7% per 30. juni. år, 2.155 mill. kroner. Dette tilsvarte 14,0% av de forsikrings- Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær messige avsetningene. De samlede forsikringsmessige bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel individual avsetningene for livsforsikringer med kontraktsfastsatte bestand var henholdsvis 1,7 %, 1,7 % og 1,5 %. Bokført forpliktelser var 15.719 mill. kroner ved utgangen av 1. avkastning ble henholdsvis 3,4%, 3,8% og 3,5%. Eiendoms- halvår 2011, mot 16.127 mill. kroner ved årsskiftet. verdiene ble nedregulert med 40,8 mill. kroner, som tilsvarte 1,0% av bokført verdi, ved utløpet av andre kvartal 2011. Kursreguleringsfondet utgjorde 326,3 mill. kroner ved Selskapets to direkte-eide eiendommer ble i juni utskilt og lagt utgangen av juni, mot 616,9 mill. kroner ved årsskiftet. til egne datterselskaper. Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis1: Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings- 20 valg utgjorde 6,8 mrd. kroner per 30. juni 2011, mot 6,7 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 1,2%. 16,1 % 15,4 % 15,2 % 15 14,6 % 14,0 % Midlene fordelte seg med 57,7 % i aksjefond, 24,9 % i 13,0 % obligasjonsfond og 17,4% i pengemarkedsfond.Prosent 10 Utvikling i premieinntekter: 5 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Individuelle rente-/ 0 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv pensjonsforsikringer 71,1 83,1 144,1 158,3 306,7 2010 2010 2010 2010 2011 2011 Individuelle kapitalforsikringer 141,1 128,9 279,6 255,9 519,1 Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Kollektive Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav pensjonsforsikringer 55,2 72,1 297,9 324,1 549,5 Ulykkesforsikringer 49,0 45,4 97,0 89,9 183,1 Gruppelivsforsikringer 131,5 125,8 348,9 335,6 587,7 Selskapets kapitaldekning var 17,1% ved utgangen av 1. Unit Link - halvår, mot 19,3% ved årsskiftet. Et tidsbegrenset ansvarlig Renteforsikringer 9,5 10,8 20,2 24,5 46,6 Unit Link - lån pålydende 200 mill. kroner med forfall 15. juni 2016 Kapitalforsikringer 46,6 55,4 98,2 114,3 237,0 ble med Finanstilsynets godkjennelse innfridd (call opsjon) Innskuddstjeneste- pensjon 235,6 216,6 471,8 416,6 864,2 15. juni 2011. Hele den ansvarlige kapitalen består nå av Sum brutto forfalte kjernekapital. Estimert solvensmargin ved utgangen av juni premieinntekter 739,5 737,9 1 757,7 1 719,3 3 293,8 Overførte premiereserver var 268%, mot 290% ved årsskiftet. fra andre selskaper 113,5 80,5 255,5 161,3 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -40,8 -42,0 -81,1 -85,5 -152,0 Forvaltningskapitalen utgjorde 25,8 mrd. kroner per 30. juni. Premieinntekter for egen regning 812,1 776,4 1 932,1 1 795,0 3 494,2 Dette var 0,7 mrd. kroner lavere enn ved utgangen av 2010. Reduksjonen tilsvarte 2,5%. Nedgangen skyldtes i hovedsak innfrielsen av det ansvarlige lånet samt markedsutviklingen. Brutto premieinntekter eksklusive tilflyttet kapital ble 1.758 mill. kroner etter 1. halvår, mot 1.719 mill. kroner for samme Aktivaallokering per portefølje per 30. juni 2011: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,6 mrd. kroner Sum: 2,6 mrd. kroner Sum: 6,8 mrd. kroner Obligasjoner Obligasjoner markedsverdi 34,9% markedsverdi 59,8% Obligasjoner Obligasjoner amortisert kost 27,9% amortisert kost 19,0% Eiendom 21,6% Eiendom 24,3% Annet 0,9% Annet -3,3% Obligasjoner 42,3% Aksjer 14,7% Aksjer 0,1% Aksjer 57,7% 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 6. 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 periode i fjor. Dette tilsvarte en økning på 2,2 %. Brutto skyldes økt avkastning på obligasjoner grunnet et høyere utbetalte erstatninger ble 899,5 mill. kroner ved utgangen av rentenivå, samt økt avkastning på aksjeporteføljen i juni, som er en reduksjon på 37,2 mill. kroner i forhold til 1. halvår i år. Finansavkastningen utgjorde 1,8% hittil i år, samme tidspunkt i fjor. Erstatningsavsetningene økte med mot 1,0% i 1. halvår 2010. 106,7 mill. kroner hittil i år, mot en tilsvarende økning på 108,6 mill. kroner hittil i fjor. Erstatningskostnader i Forsikringsresultatet ble minus 21,7 mill. kroner, som er en forbindelse med uførhet forklarer store deler av økningen. nedgang på 44,3 mill. kroner fra 1. halvår 2010. I 2. kvartal var forsikringsresultatet 8,2 mill. kroner, mot 75,3 mill. Selskapets salgsvolumer etter andre kvartal 2011 viste en kroner samme kvartal i fjor. Resultatet hittil i år er påvirket vekst på 9,8 % i forhold til samme periode forrige år. av et lavere naturskaderesultat som følge av flomskader og Forbedringen var hovedsakelig innen pensjonsforsikringer i et negativt resultat fra Unison Forsikring AS, som ble kjøpt bedriftsmarkedet. opp og regnskapsmessig konsolidert fra og med 1. juli 2010. I tillegg inneholdt 2010-resultatet en inntektsføring Selskapets skattekostnad ved utløpet av 1. halvår 2011 var av engangseffekter knyttet til pensjon som følge av avvikling 34,7 mill. kroner (14,6 %), mot 17,8 mill. kroner (9,3 %) i 1. av barne- og ektefellepensjon, samt opphør av gammel halvår 2010. Årsaken til den lave skattekostnaden sammen- AFP ordning på til sammen 42 mill. kroner. lignet med en normal skattesats på 28 % var beregnet effekt av fritaksmetoden for aksjerelaterte investeringer. Skadeprosenten for egen regning ble 81,5 % i 1. halvår 2011, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn for tilsvarende periode i fjor. På bruttobasis ble skadeprosenten 81,9%, SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN som var en reduksjon på 2,3 prosentpoeng. Forbedringen Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring konsern: i forhold til 1. halvår 2010 skyldes redusert omfang av frost og vannskader på grunn av en mildere vinter i 2011. 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Selskapet har også oppnådd forbedringer i skadeprosenten for motor-produktgruppene. Forfalt brutto premie 1 380,6 1 171,9 2 933,9 2 497,1 4 731,8 Opptjente premier f.e.r. 1 137,7 1 007,0 2 238,5 1 972,4 4 184,4 Påløpne Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 22,2 % ved erstatninger f.e.r. -903,9 -764,0 -1 824,6 -1 616,6 -3 208,5 Forsikringsrelaterte utgangen av juni, som er 3,6 prosentpoeng høyere enn på driftskostnader f.e.r -255,2 -171,8 -496,3 -366,9 -880,6 tilsvarende tidspunkt i fjor. Brutto kostnadsprosent ble Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 8,2 -0,5 12,7 -0,8 132,0 21,7%, mot 18,6% i fjor. Korrigert for inntektsføringen av Andre tekniske engangseffekten på pensjon i 2010 er den underliggende avsetninger 21,4 4,6 47,9 34,5 39,6 Forsikringsresultat 8,2 75,3 -21,7 22,5 266,9 økning i kostnadsprosenten på ca 1,1 prosentpoeng, Netto finansinntekter 66,8 -14,6 161,8 83,0 433,1 hvorav Unison Forsikring AS bidro med en økning på 1,0 Andre kostnader 0,0 -1,0 0,0 -2,0 -2,7 Driftsresultat 75,0 59,7 140,1 103,5 697,3 prosentpoeng. Endring av sikkerhetsavsetning -18,8 -15,9 -33,6 -23,4 -55,8 Resultat før skatt 56,2 43,8 106,5 80,1 641,5 Combined ratio for egen regning utgjorde 103,7% i 1. halv- Skattekostnad -14,4 -12,6 -25,0 -7,1 -60,5 Resultat etter skatt 41,8 31,2 81,6 73,0 581,1 år, som var en økning på 3,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Resultat før skatt for konsernet utgjorde 106,5 mill. kroner i 1. halvår, mot 80,1 mill. kroner for samme periode i fjor. I 2. kvartal isolert ble resultatet før skatt 56,2 mill. kroner, opp fra 43,8 i 2. kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak et høyere finansresultat. Finansinntektene i 1. halvår ble 161,8 mill. kroner, sammenlignet med 83,0 mill. kroner samme periode i fjor. I 2. kvartal ble finansinntektene 66,8 mill. kroner, mot minus 14,6 mill. kroner samme kvartal i fjor. Forbedringen
 7. 7. 7 Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis: ODIN FORVALTNING AS 120 Resultat ODIN Forvaltning AS: 108,5 105,5 100,3 101,9 100 92,9 2. kvartal Per 1. halvår Året 20,2 89,8 21,9 Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 23,8 22,4 80 88,3 17,1 22,7 83,6 76,6 79,4 Forvaltningshonorar 85,5 79,6 172,3 157,8 317,9 75,9Prosent 67,1 Sum driftsinntekter 85,5 79,6 172,3 157,8 317,9 60 Lønnskostnad -27,5 -24,1 -56,6 -49,8 -104,2 Avskrivninger -4,4 -3,7 -8,3 -7,5 -14,8 40 Andre driftskostnader -41,2 -35,8 -83,7 -70,4 -137,8 Sum driftskostnader -73,1 -63,6 -148,7 -127,7 -256,8 20 Driftsresultat 12,4 16,0 23,6 30,1 61,1 Netto finansinntekter -0,2 0,7 0,5 1,0 3,6 0 Resultat før skatt 12,2 16,7 24,1 31,1 64,6 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Skattekostnad -3,3 -4,6 -6,6 -8,5 -19,3 2010 2010 2010 2010 2011 2011 Resultat etter skatt 8,9 12,1 17,5 22,6 45,3 Kostnadsprosent Skadeprosent ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt i 1. Premieinntekt for egen regning var 2.239 mill. kroner i 1. halvår 2011 på 24,1 mill. kroner, mot 31,1 mill. kroner i halvår, som er en økning på 266 mill. kroner sammenlignet samme periode i fjor. Resultatutviklingen har blitt påvirket med samme periode i fjor. Veksten skyldes hovedsakelig av flere poster av engangskarakter. I løpet av 1. halvår har tarifføkninger, og at inntektene fra Unison Forsikring AS er det vært høye engangskostnader knyttet til blant annet konsolidert inn. underskudd i SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning, som ODIN Forvaltning overtok 2. februar 2011, kostnader knyttet til Konsernet har hatt en positiv bestandsutvikling. Den totale overtakelsen av forvaltningen av kombinasjonsfondet, samt bestandsøkningen har vært på 277 mill. kroner hittil i år, en tung lansering av ODIN Forvaltnings nye markeds- hvorav morselskapet står for en bestandsøkning på 180 mill. føringsuttrykk. kroner, og Unison Forsikring AS for 97 mill. kroner. Konsernet hadde ved utgangen av juni en premiebestand på Svake aksjemarkeder medførte et fall i forvaltnings- ca. 5 mrd. kroner. kapitalen på 2,2 mrd. kroner hittil i år. Forvaltnings- kapitalen utgjorde 30,1 mrd. kroner per 30. juni 2011. Det Kapitaldekningen, eksklusiv resultatet hittil i år, var 29,0% ble netto innløsning i aksjefond på 540 mill. kroner i 1. ved utgangen av juni, sammenlignet med 32,5% ved års- halvår, hovedsakelig fra norske kunder. Markedsandelen for skiftet. Dette tilsvarer en overdekning av ansvarlig kapital på aksjefond var 9,9% ved utgangen av juni, mot 10,7% ved 1.111 mill. kroner. årsskiftet. Det ble netto nytegning i kombinasjonsfond på 175 mill. kroner i 1. halvår. Markedsandelen for Endringer gjort i desember 2010 i Forsikringsvirksomhets- kombinasjonsfond var 3,5 % ved utgangen av juni, mot loven (FVL) kapittel 12 om skadeforsikring, innebar blant 3,0% ved årsskiftet. annet oppheving av kravet til administrasjonsavsetningen. Til tross for dette, er ikke forskriftsbestemmelser som omhandler avsetningen endret. Ved utarbeidelsen av regn- skapet for 1. halvår 2011 ble det bestemt å ikke gjøre noen endringer i behandlingen av administrasjonsavsetningen grunnet fortsatt stor usikkerhet knyttet til oppløsningen av avsetningen. Det tas sikte på nærmere avklaringer, både internt i selskapet og i forhold til eksterne parter i løpet av 3. kvartal.
 8. 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 SPAREBANK 1 MARKETS AS SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN Resultat SpareBank 1 Markets AS: Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans konsern: 2. kvartal Per 1. halvår Året 2. kvartal Per 1. halvår Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Sum driftsinntekter 20,9 24,5 53,3 46,8 77,9 SpareBank 1 Gruppen Andre inntekter 2,6 1,1 5,0 2,4 5,3 Finans AS 0,1 2,4 2,0 0,2 -5,7 Lønn, bonus og andre Ledelse -2,4 -2,9 -4,5 -4,5 -9,3 personalkostnader -26,9 -15,1 -48,2 -30,1 -89,7 Forretningsområdet Avskrivninger -2,0 -1,5 -4,0 -3,2 -6,9 Factoring 2,1 5,3 4,9 3,7 2,0 Andre driftskostnader -16,3 -10,4 -30,1 -19,6 -43,2 Forretningsområdet Driftsresultat -21,8 -1,4 -23,9 -3,7 -56,5 Portefølje 0,4 0,0 1,6 1,0 1,7 Netto finansinntekter -0,4 -0,5 -1,6 -0,9 -1,0 Conecto AS* 5,1 5,9 12,2 9,4 19,5 Resultat før skatt -22,1 -1,9 -25,5 -4,6 -57,6 Sum resultat datter- Skattekostnad 6,2 0,5 7,1 1,3 16,8 selskaper før skatt 5,2 8,3 14,2 9,5 13,9 Resultat etter skatt -15,9 -1,4 -18,4 -3,3 -40,8 Merverdiavskrivninger -2,2 -1,3 -4,5 -2,6 -5,3 Resultat før skatt 3,0 7,0 9,8 6,9 8,6 Skattekostnad -1,2 -2,3 -3,5 -2,7 -4,3 Argo Securities’ generalforsamling har besluttet å endre Resultat etter skatt 1,8 4,7 6,3 4,2 4,3 selskapets navn til SpareBank 1 Markets AS. Selskapet *) Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning AS ble fusjonert per hadde et resultat før skatt på minus 25,5 mill. kroner i 1. 1. januar 2011. Conecto AS ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra og med 10. september slik at resultat før skatt i 1. halvår 2010 halvår, mot minus 4,6 mill. kroner i samme periode i fjor. gjelder de tidligere selskapene Actor Fordringsforvaltning og Actor Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde minus 22,1 mill. Verdigjenvinning kroner. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et resultat Kurtasjeinntektene fra tradisjonell aksje- og derivatmegling før skatt i 1. halvår på 9,8 mill. kroner, som var 2,8 mill. utgjorde 21,2 mill. kroner, som er 1,3 mill. kroner bedre enn kroner bedre enn for 1. halvår i fjor. Resultatfremgangen er i 1. halvår i fjor. Corporate Finance inntekter ble 21,7 mill. en følge av reduserte tap og tapsavsetninger i forretnings- kroner hittil i år, som er en økning på 6,8 mill. kroner fra området Factoring samt at regnskapet inkluderer datter- samme halvår i fjor. I 1. halvår er det bokført en netto selskapet Conecto AS som ble kjøpt opp i 3. kvartal i fjor. inntekt på 2,0 mill. kroner på trading/market making i Delkonsernet har økt sine merverdiavskrivninger med 1,9 aksjer og derivater. Fremmedkapitalinntekter ble 8,0 mill. mill. kroner som følge av oppkjøpet av Conecto AS. kroner, som var 0,5 mill. kroner lavere enn på samme tids- punkt i fjor. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern hadde ved utgangen av juni en ansvarlig kapital på 137,9 mill. kroner. Kapital- Driftskostnader i 1. halvår 2011 ble 82,2 mill. kroner, mot og kjernekapitaldekning for delkonsernet utgjorde begge 52,9 mill. kroner i 1. halvår 2010. Kostnadsnivået er som for- 16,9%, som innebærer en overdekning i forhold til kapital- ventet stigende som følge av nyansettelser og rekrutterings- dekningskravet på 72,7 mill. kroner. Kapital- og kjerne- kostnader. Selskapet har ved halvårsskiftet 82 ansatte. kapitaldekning utgjorde henholdsvis 21,5% og 19,4% per 31.12.10. SpareBank 1 Markets har i løpet av 2. kvartal sikret seg representasjon i London gjennom kjøp av selskapet UB SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS Securities London LLP. Dette er et mindre salgsmiljø som har jobbet med norske og nordiske aksjer overfor Forretningsområdet Factoring investeringsmiljøer i London over en lengre periode. For- Forretningsområdet Factoring oppnådde et resultat før målet med denne satsingen er å ha nærhet til internasjonale skatt i 1. halvår på 4,9 mill. kroner, som er en økning på 1,2 investeringsmiljøer som investerer i Norge, i tillegg til mill. kroner fra samme periode i fjor. Bedringen skyldes at tyngde og internasjonal identitet. det ikke har vært tap i 1. halvår i år, mens det i 1. halvår i fjor ble avsatt 5,0 mill. kroner i tap. Resultat før skatt i 2. SpareBank 1 Gruppen AS eide 96,1% av aksjene i SpareBank 1 kvartal ble 2,1 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i samme Markets AS ved utgangen av juni 2011. kvartal i fjor. Nedgangen skyldes en økt kostnadsbase, i forbindelse med fastsatt vekststrategi.
 9. 9. 9Klientomsetningen ved utgangen av juni var 6,6 mrd. lignet med 31,4 mill. kroner i fjor. Nedgangen i drifts-kroner, som er en økning på 4,8 mrd. kroner sammenlignet inntektene skyldes hovedsakelig at inntekter fra LOfavør varmed samme periode i fjor. 2,3 mill. kroner lavere enn i 1. halvår i fjor. Inntekter fra LOfavør utgjorde 16,3 mill. kroner hittil i år.Forretningsområdet PorteføljeForretningsområdet Portefølje hadde et resultat før skatt i SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP)1. halvår på 1,6 mill. kroner, opp 0,6 mill. kroner fra 1. halv-år i fjor. Resultat før skatt i 2. kvartal utgjorde 0,4 mill. Driftskostnadene i morselskapet ble 43,2 mill. kronerkroner. Forretningsområdet hadde ved utgangen av juni et hittil i år, sammenlignet med 31,9 mill. kroner for sammesamlet porteføljevolum på 964 mill. kroner, mot 620 mill. periode i fjor. Korrigert for blant annet inntektsføringen somkroner ved årsskiftet. Bokført verdi på porteføljene ble gjort i 1. halvår 2010 i forbindelse med endringen i AFP-utgjorde 55,1 mill. kroner. ordning og avvikling av ektefelle- og barnepensjon, er kostnadene hittil i år omtrent på nivå med fjoråret. Drifts- kostnader i 2. kvartal utgjorde 15,6 mill. kroner, mot 11,9CONECTO AS mill. kroner fra samme kvartal i fjor.Resultat før skatt hittil i år ble 12,2 mill. kroner, som var 2,8mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Resultat før Netto finanskostnader i morselskapet ble 22,1 mill. kronerskatt i 2. kvartal var 5,1 mill. kroner, mot 5,9 mill. kroner hittil i år, mot 16,2 mill. kroner per juni i fjor. Økningeni 2. kvartal 2010. Selskapet er i god utvikling, og saks- skyldes økt netto rentebærende gjeld.utviklingen har en svakt stigende trend over de siste 24måneder. Det ble i 1. halvår 2011 utbetalt utbytte på 440 mill. kroner fra SpareBank 1 Gruppen AS. Samtidig ble det gjennomført en aksjeemisjon på 440 mill. kroner mot selskapets aksjonærer,SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS slik at SpareBank 1 Gruppen AS’ soliditet opprettholdes.Resultat SpareBank 1 Medlemskort AS: 2. kvartal Per 1. halvår Året RISIKOFORHOLDMill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 En omfattende gjennomgang av de risikoer som SpareBank 1Driftsinntekter 15,3 16,5 29,7 31,4 62,2Lønnskostnader -2,0 -0,9 -4,0 -2,7 -6,1 Gruppen står overfor er gjengitt i selskapets årsberetning forDriftskostnad 2010, årsregnskapets note 3 om finansiell risikostyring,Medlemskort -1,5 0,2 -1,1 -0,8 -2,8Driftskostnad LOfavør -7,9 -11,6 -16,3 -18,6 -36,4 samt den særskilt utarbeidede Pilar 3-rapporten («Offentlig-Driftskostnad Reskontro -1,6 -1,1 -3,2 -3,0 -6,5 gjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravs-Sum driftskostnader -13,1 -13,4 -24,6 -25,1 -51,8Driftsresultat 2,2 3,0 5,1 6,2 10,4 forskriften»).Netto finans 0,3 0,2 0,5 0,4 0,8Resultat før skatt 2,5 3,3 5,6 6,6 11,1Skattekostnad -0,7 -0,9 -1,6 -1,9 -3,1 De viktigste risikofaktorene for SpareBank 1 Gruppen påResultat etter skatt 1,8 2,3 4,0 4,8 8,0 konsernnivå er:SpareBank 1 Medlemskort AS drifter LO-forbundenes • Markedsrisiko knyttet til aksje-, eiendoms- og rente-felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. Selskapet markedet utgjør den største risikoen for resultat-krever inn forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt svingninger for SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1drifter og administrerer fordelsprogrammet LOfavør for Skadeforsikring AS og spesielt SpareBank 1 Livsforsikringomlag 870.000 medlemmer. Selskapet samarbeider tett AS har betydelige porteføljer av finansielle eiendeler.med LO og forbundene, i tillegg til de øvrige selskapene i Disse gir opphav til prisrisiko som følge av verdi-SpareBank 1-alliansen. Resultat før skatt i 1. halvår 2011 ble endringer i markedet. Så langt i år har både rente- og5,6 mill. kroner, mot 6,6 mill. kroner for samme periode i aksjemarkedene vært svært volatile, noe som har påvirketfjor. Resultat før skatt i 2. kvartal isolert utgjorde 2,5 mill. finansresultatet negativt sett i forhold til en normal-kroner, som er 0,7 mill. kroner lavere enn i 2. kvartal 2010. avkastning. SpareBank 1 Livsforsikring har fortsattInntektene utgjorde 29,7 mill. kroner hittil i år, sammen- store kursreserver, noe som har medført at svak finans-
 10. 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 avkastning i markedet så langt ikke har fått vesentlig LO forbund. Eierbankene er også konsernets primære resultatmessige konsekvenser. Det bør likevel nevnes at distribusjonskanal. Konsernets eierbanker er meget godt livselskapet har påtatt seg en betydelig renterisiko kapitalisert og viser god drifts- og markedsutvikling. Dette innenfor rente- og pensjonsforsikring. Et vedvarende gir SpareBank 1 Gruppen AS et godt grunnlag for videre lavt rentenivå vil derfor kunne øke risikoen tilknyttet vekst samt for å møte finansmarkedenes utfordringer. rentegarantien. Likevel, det forventes en forsiktig opp- gang i markedsrentene den kommende tiden som alt Innenfor livsforikringsvirksomheten forventes i år forbedret annet likt vil redusere risikoen. adminstrasjonsresultat. Økt fokus på pensjon gir forventning om vekst i markedet for sparing. Dette samt eierbankenes • Som et forsikringsdominert finanskonsern utgjør gode markedsutvikling gir SpareBank 1 Livsforikring et forsikringsrisiko den nest største risikoen for SpareBank 1 godt grunnlag for fortsatt vekst. Gruppen. Det er tett oppfølging av forsikringsmessige avsetninger og det vurderes at konsernet har god Innen skadeforsikring forventes bedret lønnsomhet gjennom kontroll på denne risikoen. Ekstreme enkelthendelser økende fokus på skadekostnadseffektivitet innen utvalgte kan imidlertid påvirke avsetningene i enkelte perioder. produktgrupper. Det forventes at de planlagte tiltak vil gi Ett eksempel på dette er den lange kuldeperioden økt lønnsomhet i 2. halvår 2011. vinteren 2010 som i sterk grad økte antallet vannskader. Konsernets inkasso- og factoringvirksomhet opplever • SpareBank 1 Gruppen har de siste årene foretatt flere intensivert konkurranse og marginpress. Sunn vekst og oppkjøp av mindre selskaper. Det er risiko knyttet til sterk kostnadskontroll forventes å sikre en fortsatt god slike oppkjøp både i forhold til den prisen som betales resultatutviking innen disse forretningsområdene. for selskapet og risiko knyttet til implementering av virksomheten i SpareBank 1 Gruppen. Det vurderes at SpareBank 1 Markets vil i resten av inneværende år fortsette oppkjøpene som er foretatt i SpareBank 1 Gruppen i arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø. hovedsak utvikler seg etter plan. Når det gjelder Det forventes ikke måloppfyllende lønnsomhet i 2011 men etableringen av SpareBank 1 Markets har dette vært mer styret mener det i løpet av dette året vil være etablert en god krevende enn hva som var forventet ved oppstart. Det plattform for fremtidig markedsvekst og lønnsomhets- er foretatt betydelig investeringer i selskapet i 2011 ut utvikling. fra en forretningsplan som baserer seg på at selskapet skal bli en av de ledende norske marketsaktørene i De internasjonale finansmarkedene viser en negativ løpet av en 2–4 års periode. Selv om det fortsatt er utvikling. Dette skyldes gjeldsproblemer både i USA og risiko knyttet til den satsingen som er foretatt, er det store deler av Europa. Styret vurderer det slik at dette gir grunn til optimisme i forhold til at selskapet nå har lagt økt volatilitet i verdipapirmarkedene noe som fører til økt nødvendig grunnlag for å nå sine ambisjoner. risiko for svakere finansresultater. Finansresultatene utgjør en betydelig del av SpareBank 1 Gruppens samlede resultat. SpareBank 1 Gruppen AS fremstår som godt kapitalisert og Imidlertid vurderes den realøkonomiske situasjonen i vurderes å ha god risikobærende evne i forhold til risiko- Norge som positiv noe som til en viss grad vil dempe den eksponeringen som er knyttet til selskapets drift. Det negative effekten av den internasjonale finansuroen. vurderes også at selskapet er godt posisjonert i forhold til å møte forventede kapitalkrav under Solvency II regel- REVISJON verket som forventes å tre i kraft fra 1. januar 2013. Regnskapet per 1. halvår 2011 er ikke revidert. UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET SpareBank1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Oslo, 10. august 2011 Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS samt LO og Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 11. 11. 11Erklæring fra styret og administrerende direktøri henhold til verdipapirhandelslovens § 5-6 Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av SpareBank 1 Gruppen AS og konsernet SpareBank 1 Gruppens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 10. august 2011 Arne Austreid Bjørn Engaas Hans Olav Karde STYRETS LEDER Richard Heiberg Finn Haugan Sally Lund-Andersen Knut Bekkevold Tor-Arne Solbakken Kirsten Idebøen ADM. DIREKTØR
 12. 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 2. kv 2011 2. kv 2010 31.12.10 Brutto premieinntekter forsikring 4 498 4 037 2 118 1 941 8 214 - avgitt reassuranse -327 270 -168 157 -535 Netto premieinntekter forsikring 4 171 3 767 1 950 1 783 7 679 Renteinntekter 67 40 37 29 98 Rentekostnader -55 38 -27 20 -85 Netto renteinntekter 12 2 9 9 13 Provisjonsinntekter 398 356 197 181 716 Provisjonskostnader -454 415 -228 211 -846 Netto provisjonsinntekter -56 -59 -31 -29 -131 Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 37 33 -85 -511 1 547 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 1 15 5 14 31 Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 26 57 13 42 75 Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall 127 130 65 67 259 Netto inntekter investeringseiendommer 99 228 23 149 399 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 3 - - - - Andre inntekter 173 137 82 51 384 Sum inntekter 4 593 4 311 2 030 1 574 10 257 Forsikringsytelser og erstatninger 3 616 3 377 1 527 1 253 7 497 Reassurandørens andel av erstatninger -226 -187 -105 -102 -488 Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring -291 -106 -122 -233 290 Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 158 107 60 77 142 Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - - Tap på utlån, garantier mv - 5 - 5 10 Driftskostnader 964 744 496 353 1 674 Avskrivninger og nedskrivninger 40 47 20 29 91 Andre kostnader 25 29 9 28 55 Sum kostnader 4 285 4 016 1 885 1 410 9 272 Driftsresultat 308 295 145 164 985 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 308 295 145 164 985 Skattekostnad 59 47 48 8 154 Resultat etter skatt 249 248 97 156 832 Delårsresultatet tilordnes: Kontrollerende interesses andel 250 249 98 156 841 Ikke-kontrollerende interesses andel -1 -1 -1 - -9 Resultat per aksje i hele kroner 140 139 55 87 467 Utvannet resultat per aksje i hele kroner 140 140 55 87 472
 13. 13. 13RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.) MorselskapetMill. kroner 30.06.11 30.06.10 2. kv 2011 2. kv 2010 31.12.10Brutto premieinntekter forsikring - - - - -- avgitt reassuranse - - - - -Netto premieinntekter forsikring - - - - -Renteinntekter 17 9 5 5 16Rentekostnader -42 27 -21 15 -61Netto renteinntekter -25 -18 -15 -10 -46Provisjonsinntekter - - - - -Provisjonskostnader - - - - -Netto provisjonsinntekter - - - - -Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi - -1 - -1 -1Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - - - - 4Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost - - - - -Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall - - - - -Netto inntekter investeringseiendommer - - - - -Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 574 610 571 573 606Andre inntekter - - - - -Sum inntekter 549 590 556 562 563Forsikringsytelser og erstatninger - - - - -Reassurandørens andel av erstatninger - - - - -Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring - - - - -Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring - - - - -Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - -Tap på utlån, garantier mv - - - - -Driftskostnader 32 16 54 4 -26Avskrivninger og nedskrivninger 11 16 17 8 33Andre kostnader - - - - -Sum kostnader 43 32 71 12 8Driftsresultat 506 558 627 550 555Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollertvirksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetodenResultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 506 558 627 550 555Skattekostnad 60 110 49 108 109Resultat etter skatt 446 449 677 442 446
 14. 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer. Konsernet Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 2. kv 2011 2. kv 2010 31.12.10 Resultat fra resultatregnskapet 249 248 97 156 832 Estimatavvik i pensjonsavtalen -36 -112 -36 -111 -76 Revaluering eiendom -3 -15 -3 -15 -13 Justering av forsikringsforpliktelser - 6 - 6 3 Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - - -1 Skatt 11 34 11 33 24 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 222 162 70 70 769 Andel kontrollerende interesse 223 163 70 69 779 Andel ikke-kontrollerende interesse -1 -1 -1 1 -9 Morselskapet Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 2. kv 2011 2. kv 2010 31.12.10 Resultat fra resultatregnskapet 446 449 471 441 446 Estimatavvik i pensjonsavtalen -10 -23 -10 - -1 Skatt 3 7 3 5 - Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 440 432 464 426 446
 15. 15. 15BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 30.06.11 31.12.10 Mill. kroner 30.06.11 31.12.10 EIENDELER 37 94 Eiendel ved utsatt skatt - - - - Goodwill 852 851 - - Andre immaterielle eiendeler 188 143 4 823 4 470 Investering i datterselskaper - - 10 10 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap 9 9 128 128 Eiendom, anlegg og utstyr 1 171 1 340 - - Fordring på reassurandør 1 463 1 494 - - Fordring på forsikringstaker 1 620 1 394 126 243 Andre eiendeler 936 616 - - Investeringseiendommer 4 213 4 095 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 460 4 679 - - Obligasjoner til amortisert kost 1 364 1 249 18 18 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 20 20 153 123 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 648 658 - - Verdipapirer til virkelig verdi 23 332 23 024 - 1 Finansielle derivater 36 131 225 94 Bankinnskudd og kontanter 1 208 985 5 518 5 179 SUM EIENDELER 41 520 40 690 EGENKAPITAL OG GJELD 2 470 2 030 Innskutt egenkapital 2 470 2 030 727 728 Opptjent egenkapital 2 524 2 692 - - Verdireguleringsfond 69 71 - - Minoritetsinteresser 3 15 3 198 2 758 Sum egenkapital 5 067 4 809 434 434 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 634 849 - - Kursreguleringsfond 326 617 - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 22 286 22 316 - - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 8 738 8 067 79 75 Netto pensjonsforpliktelser 343 325 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 262 253 - - Betalbar skatt 33 85 1 710 1 377 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 710 1 377 - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 75 78 - - Finansielle derivater 160 160 97 535 Andre forpliktelser 1 288 1 130 - - Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 598 624 5 518 5 179 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 520 40 690
 16. 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital 01.01.10 1 782 248 2 038 65 30 4 163 Delårsresultat - - 249 - -1 248 Estimatavvik pensjon - - -81 - - -81 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -10 - -10 Utbetalt utbytte - - -120 - - -120 Avgang minoritetsaksjonær - - - - -1 -1 Korrigeringer tidligere år - - -15 15 - - Andre føringer direkte mot egenkapital - - -4 - - -4 Egenkapital 30.06.10 1 782 248 2 066 70 29 4 195 Egenkapital 01.01.11 1 782 248 2 692 71 15 4 809 Delårsresultat - - 250 - -1 249 Estimatavvik pensjon - - -26 - - -26 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -3 - -3 Utbetalt utbytte - - -440 - - -440 Kapitalforhøyelse 88 352 - - - 440 Avgang minoritetsaksjonær - - - - -11 -11 Korrigeringer tidligere år - - -6 - - -6 Andre føringer direkte mot egenkapital - - 54 - - 54 Egenkapital 30.06.11 1 870 600 2 524 69 3 5 067 Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital per 01.01.10 1 782 827 823 3 432 Delårsresultat - - 449 449 Estimatavvik pensjon - - -17 -17 Utbetalt utbytte - - -120 -120 Kapitalnedsettelse - -579 -421 -1 000 Egenkapital per 30.06.10 1 782 248 714 2 744 Egenkapital per 01.01.11 1 782 248 728 2 758 Delårsresultat - - 446 446 Estimatavvik pensjon - - -7 -7 Utbetalt utbytte - - -440 -440 Kapitalforhøyelse 88 352 - 440 Egenkapital per 30.06.11 1 870 600 727 3 198
 17. 17. 17KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet 3.06.11 30.06.10 31.12.10 Mill. kroner 30.06.11 30.06.10 31.12.10 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 446 449 446 Årsresultat etter skatt 249 248 832 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet - - - regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - 11 16 33 Avskrivninger og nedskrivninger 40 47 91 - - - Verdiregulering investeringseiendommer 45 56 -148 - - - Tap på utlån/garantier - 5 10 - - - Økning fordring på reassurandør - -65 -343 - - - Reduksjon fordring på reassurandør 32 - - -30 -53 - Økning av utlån til kunder - - - - - 127 Reduksjon av utlån til kunder 10 20 782 20 612 - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 350 903 3 007 -630 -307 -566 Endring i andre tidsavgrensningsposter -493 -471 -651 Økning innskudd fra og gjeld til - - - kunder og kredittinstitusjoner - - - Reduksjon innskudd fra og gjeld til -202 -74 -502 kunder og kredittsinstitusjoner -26 -16 456 -16 835 -404 31 -461 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 206 5 050 6 575 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - -1 -1 Økning av verdipapirer til virkelig verdi -213 - - 1 - - Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi - 3 499 1 004 - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall 105 - -143 - - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall - 62 - - - - Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - - - 167 256 256 Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg - 17 23 -167 -258 -258 Utbetaling av konsernbidrag - - - - - - Tilgang investeringseiendommer -163 - -25 Vederlag ved avhending av - - - investeringseiendommer - 300 804 - - -51 Økning av egne eiendom anlegg og utstyr - - -872 - -5 - Reduksjon av egne eiendom anlegg og utstyr 169 15 - 1 -8 -53 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -102 3 892 790 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av - - -250 ansvarlig lånekapital -215 -671 -921 440 - - Innbetalinger av ny egenkapital 440 - - Likviditetseffekt som følge av - - - utskilling av Bank 1 Oslo AS - -1 130 -1 130 -440 -120 -120 Utbetaling av utbytte -440 -120 -120 Økning av gjeld stiftet ved 333 158 876 utstedelse av verdipapirer 333 - - Reduksjon av gjeld stiftet ved - - - utstedelse av verdipapirer - -6 222 -5 504 333 38 506 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 118 -8 143 -7 674 131 61 -8 Netto kontantstrøm for perioden 222 800 -309 Beholdning av kontanter og 94 101 101 kontantekvivalenter per 01.01. 985 1 295 1 295 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 225 163 94 per utgangen av perioden 1 208 2 094 985
 18. 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.06.11 31.12.10 Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond 3 706 3 701 Fondsobligasjon 200 200 - 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -4 -5 - Minstekrav til reassuransedekning -37 -34 - Fradrag for foreslått utbytte 0 -440 - Fradrag urealiserte gevinster investeringseiendommer/varige driftsmidler -69 -71 - Goodwill -852 -851 - Andre immaterielle eiendeler -188 -143 Sum kjernekapital 2 757 2 357 Tilleggskapital Evigvarende ansvarlig lån 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån 151 351 45 % av urealisert gevinst på eiendom 31 32 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -4 -5 Sum tillegskapital 461 661 Sum netto ansvarlig kapital 3 218 3 018 Risikovektet balanse 19 824 18 718 Kjernekapitaldekningsgrad 13,9 % 12,6 % Kapitaldekningsgrad 16,2 % 16,1 %
 19. 19. 19NoterNOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPERRegnskapene for 2. kvartal og 1. halvår 2011 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper.Regnskapene for 2. kvartal og 1. halvår 2011 er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapene for 2. kvartal og1. halvår 2011 inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendteregnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2011. En beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse avregnskapene fremkommer i årsrapporten for 2010. Års- og delårsregnskapene er utarbeidet i samsvar med IFRS godkjent av EU.NOTE 2: ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGERKonsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpendeog er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig under nåværendeomstendigheter. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige utfall. Estimater ogantakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld er drøftes i note 4og 21 i årsrapporten for 2010.SpareBank 1 Livsforsikring AS har i 2011 fortsatt gjort avsetninger til oppreserveringer i forbindelse med økt levealder. Hele det anslåtte resterendeoppreserveringsbehovet knyttet til økt levealder er avsatt i regnskapet for 1. halvår.SpareBank 1 Skadeforsikring AS kjøpte i 2010 Skandia Lifeline Norge. Den endelige oppkjøpsanalysen forelå i 2. kvartal 2011 og det ble inntekts-ført en negativ goodwill på 10,5 mill. kroner i konsernet.NOTE 3: NÆRSTÅENDE PARTERDet overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanligeforretningsmessige vilkår. For tjenester ytet direkte til konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS utfører for datterselskaperog Alliansen gjennom Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For øvrige transaksjoner mellomSpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette prisen på transaksjoner.NOTE 4: SEGMENTINFORMASJONResultat per 30.06.11 fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning Megler- factoring- Øvrige Konsern- virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet posteringer SumMill. kroner 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10Sum inntekter 1) 1 994 2 110 2 251 1 903 167 152 58 57 114 73 580 622 -571 -606 4 593 4 311Nedskrivninger - 7 3 - - - - - - - - - - 3 7Andel av resultatfra TS - - - - - - - - - - - - - - - -Segmentresultat 252 218 107 80 24 31 -26 -5 10 7 512 565 -571 -601 308 295Resultat etter skatt 213 193 82 57 17 23 -18 -3 6 4 451 453 -501 -479 249 248Minoritetens andelav resultat - - - - - - -1 -1 - - - - - - -1 -1Eiendelerpr. segment 25 811 25 063 12 739 10 806 256 248 821 391 997 661 5 561 5 121 -4 727 -4 545 41 458 37 746Sum forpliktelser 23 635 22 916 9 275 7 923 84 74 580 264 580 426 2 353 2 366 -116 -418 36 391 33 5511) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert.SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering.
 20. 20. 20 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011 NOTE 5: FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.06.11 31.12.10 30.06.10 Diskonteringsrente 3,50 % 3,50 % 3,50 % G-regulering 3,75 % 3,75 % 4,25 % Fremtidig lønnsutvikling 4,00 % 4,00 % 4,50 % Forventet avkastning på midlene 4,60 % 4,60 % 5,80 % Forventet AFP-uttak fra 62 år 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 1,60 % 1,30 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005. NOTE 6: NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 2. kvartal 2009 - 2. kvartal 2011. Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt. Mill. kroner 2. kv. 2011 1. kv. 2011 4. kv. 2010 3. kv. 2010 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009 Konsern* Kapitaldekning (%) 16,2 % 16,1 % 16,1 % 16,7 % 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % 16,8 % Kjernekapitaldekning (%) 13,9 % 12,6 % 12,5 % 11,5 % 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % 11,3 % Resultat e.skatt akk. (mill. kroner) 249,1 151,9 831,6 507,5 248,4 92,8 735,1 567,2 236,7 EK-avkastning p.a. (%) 10,1 % 12,4 % 18,7 % 15,8 % 11,9 % 8,8 % 16,6 % 19,1 % 12,5 % Livsforsikring Brutto forfalt premie (mill. kroner) 739,5 1 018,2 805,9 768,6 737,9 981,3 720,5 731,1 718,3 Bedrift 422,3 696,4 465,0 460,1 414,4 661,9 390,0 423,2 403,1 Privat 317,2 321,9 340,9 308,6 323,5 319,4 330,5 307,9 315,2 Forvaltningskapital (mill. kroner) 25 811 26 215 26 483 25 616 25 072 25 218 24 294 23 783 22 934 Kapitaldekning (%) 17,1 % 19,2 % 19,3 % 20,1 % 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % 18,7 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r (mill. kroner) 1 137,7 1 100,8 1 135,1 1 077,0 1 007,0 965,4 983,1 971,8 940,2 Privat 977,7 938,1 951,8 916,3 876,1 846,1 857,2 847,3 821,8 Bedrift 138,7 141,2 158,4 137,3 107,6 96,0 100,2 99,3 93,7 div. reass. og pooler 21,3 21,5 24,9 23,4 23,3 23,2 25,7 25,3 24,7 Netto finansinntekter (mill. kroner) 66,8 95,1 201,1 149,0 -15,0 97,6 126,3 160,3 174,6 Finansavkastning (%) 1,80 % 1,10 % 4,90 % 2,66 % 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % 3,20 % Skadeprosent f.e.r (%) 79,4 % 83,6 % 76,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % 71,7 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,4 % 21,9 % 23,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % 22,2 % ODIN Forvaltningskapital (mill. kroner) 30 101 33 348 32 292 29 034 26 845 30 354 27 981 25 388 22 347 Markedsandel aksjefond (%) 9,9 % 10,6 % 10,7 % 11,4 % 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % 12,8 % Markedsandel kombinasjonsfond (%) 3,5 % 3,2 % - - - - - - - *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo konsern
 21. 21. 21
 22. 22. 22 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2011

×