Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS

2,432 views

Published on

Her kan du laste ned presentasjon for SpareBank 1 Gruppen - 3. kvartal 2015.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2015
 2. 2. Godt resultat, men preget av lavere finans- og avviklingsgevinster 2 320 529 745 379,9 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) 707 1 216 1 753 1 224,5 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 12,7 20,5 28,0 16,8 2012 2013 2014 2015 Egenkapitalavkastning per 3. kvartal (%) 14,6 19,8 20,9 20,5 2012 2013 2014 3.kv 2015 Kapitaldekning (%)
 3. 3. God underliggende drift, tross lavere finans- og avviklingsgevinster, samt høye naturskadeerstatninger 3 466 1 297 68 36 451 897 82 44 Livsforsikrings- virksomhet Skadeforsikrings- virksomhet ODIN Forvaltning Fordrings- administrasjon Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) 2014 2015
 4. 4. Forretningsområde Forsikring
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) God resultatutvikling så langt i år Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK  Brutto premieinntekter: 3 367 (3 088)  Risikoresultat: 278 (290)  Administrasjonsresultat: 25 (-4)  Renteresultat: 139 (334)  Resultat før skatt: 451 (466)  Egenkapitalavkastning : 14,1 % (16,2 %) 5 141 39 125 179 147 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 3. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 316 381 486 466 451 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Vekst i bufferkapital 6 • Bufferkapital har økt med 1,8 pp siden årsskiftet, fra 20,3 % til 22,1 %. • Kursreguleringsfondet utgjorde 1 430 mill. kroner per 3. kvartal. 14,8 15,5 19,4 22,1 2012 2013 2014 2015 Utvikling i bufferkapital per 3. kvartal (%) Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav
 7. 7. Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader og lavere finans- og avviklingsgevinster  Brutto premieinntekter: 4 032 (4 026)  Forsikringsresultat: 734 (1 039)  Brutto avviklingsgevinster 415 (698)  Netto finansresultat: 71 (365)  Resultat før skatt: 897 (1297)  Egenkapitalavkastning : 18,9 % (29,6 %) 7 632 532 251 383 263 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 3. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 18 421 814 1297 897 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 8. 8. Forsikringsresultatet er preget av • Stormene "Nina" og "Ole", samt flommen "Petra" har gitt en økning i naturskadeerstatninger på 135,1 (63,4) mill. kroner. • Nedgang i øvrige erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet sammenlignet med fjoråret. Få storskader. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 419,9 (698) mill. kroner per 3. kvartal. Utvikling i combined ratio • CR for egen regning: 77,9 % (58,9 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 8 734 477456 20152014 1.039 Forsikringsresultat Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling Forsikringsresultat per 3. kvartal (MNOK) 39,8 58,2 50,3 19,1 19,6 19,8 58,9 77,9 70,1 3. kv 2014 3. kv 2015 Året 2014 Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%) Skadeprosent Kostnadsprosent
 9. 9. ODIN Forvaltning AS
 10. 10. Hovedtall per 3. kv 2015 (3. kv 2014) i MNOK ODIN Forvaltning God underliggende drift 10  Driftsinntekter: 265 (244)  Resultat før skatt: 82 (68)  Forvaltningskapital: 37 266 (32 467)  Egenkapitalavkastning : 44,6 % (40,0 %) 25,1 21,8 21,8 31,0 29,6 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 3. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 30 0 31 67 82 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
 11. 11. Fordringsadministrasjon
 12. 12. Factoring • Reduserte marginer grunnet sterkt prispress. • Sterk utlånsvekst og økt klientomsetning Portefølje • Økning i innfordring har gitt resultatfremgang. • Porteføljevolumet var 2.676 (2.213) mill. kroner per 3. kvartal. Inkasso (Conecto) • Resultater som forventet, skyldes hovedsakelig god kostnadskontroll. Fordringsadministrasjon God underliggende drift 12 20 10 4 34 24 12 4 40 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 2014 2015
 13. 13. Vedlegg
 14. 14. SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: *Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* *Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso *Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
 15. 15. Resultat per 3. kvartal 2015 16 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 147,3 140,7 451,1 466,0 505,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 263,4 632,1 897,1 1 297,0 1 829,0 - ODIN Forvaltning 29,6 25,1 82,4 67,5 89,2 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 0,4 6,6 4,7 4,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 12,0 11,5 39,9 32,3 46,1 - Conecto AS -0,3 -0,3 4,0 3,8 4,1 - Konsernjusteringer -26,8 -25,8 -159,5 -1,4 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 427,7 783,7 1 321,6 1 869,8 2 567,8 Driftskostnader morselskap -32,7 -21,3 -63,2 -62,6 -89,2 Netto finans morselskap -14,3 -16,8 -32,7 -51,2 -68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -2,8 -2,8 -3,7 RESULTAT FØR SKATT 379,9 744,7 1 224,5 1 753,3 2 406,2 Skattekostnad -93,8 -186,0 -285,6 -410,0 -556,0 RESULTAT ETTER SKATT 286,1 558,7 938,9 1 343,3 1 850,1
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 17 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Mill. kroner 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 SpareBank 1 Gruppen Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 Egenkapitalavkastning (%) 16,8 % 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,5 % 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,3 % 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat (MNOK) 115,8 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 106,8 Administrasjonsresultat (MNOK) 21,1 -2,2 6,3 -4,4 1,2 -1,9 -2,8 -77,7 9,1 Renteresultat (MNOK) -48,8 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 Resultat etter skatt (MNOK) 111,3 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 Bufferkapital inkl. årets resultat2 per kvartal (%) 22,2 % 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,4 % 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 430 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984 923 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 319,2 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 Netto finansinntekter (MNOK) -71,6 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 Resultat etter skatt (MNOK) 194,3 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 Skadeprosent f.e.r (%) 58,2 % 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 19,6 % 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % Combined ratio f.e.r (%) 77,9 % 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % Bestandspremie (MNOK) 5 256 5 259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 89,3 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 Resultat etter skatt (MNOK) 21,7 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 266 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,9 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,8 % 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 8,5 10,2 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 -24,5 2,9 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 8,7 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 4,6 4,6 5,9 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 8,5 10,2 13,2 10,3 8,2 8,1 -24,5 -29,1 -3,0 *For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 18 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Beløp i mill. kroner 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 147,3 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 263,4 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 - ODIN Forvaltning 29,6 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 - Fordringsadministrasjonen 11,7 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4 4,0 - Konsernjusteringer -26,8 -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2 -23,1 Sum resultat datterselskaper før skatt 427,7 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 Driftskostnader morselskap -32,7 -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 -22,6 Netto finans morselskap -14,3 -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 -23,9 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 380,8 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 338,1 469,7 529,7 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 -0,9 RESULTAT FØR SKATT 379,9 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 Skattekostnad -93,8 -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 -107,0 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 Resultat fra avviklet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 RESULTAT ETTER SKATT 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 3. kvartal 2015 19 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Risikoinntekter 499,6 480,9 1 487,5 1 382,0 1 855,8 Risikokostnader -371,5 -362,7 -1 194,3 -1 087,6 -1 480,4 Risikoresultat brutto 128,1 118,2 293,3 294,4 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -12,4 -13,2 -15,3 -4,1 0,7 Risikoresultat netto 115,8 105,0 277,9 290,3 376,0 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -8,6 -0,1 -22,5 -28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 115,8 96,4 277,8 267,8 347,3 Gebyrer 231,4 216,7 681,4 635,1 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -135,5 -145,3 -434,5 -423,2 -573,7 Provisjoner -84,6 -75,9 -241,8 -224,1 -301,4 Administrasjonsresultat brutto 11,3 -4,4 5,1 -12,2 -20,2 Reassuransens effekt på admin. resultatet 9,8 5,6 20,1 8,7 12,2 Administrasjonsresultat netto 21,1 1,2 25,2 -3,6 -8,0 Netto finansinntekter 60,9 120,7 477,3 681,7 750,4 Garantert rente -109,7 -114,2 -338,0 -347,5 -464,8 Renteresultat -48,8 6,5 139,3 334,2 285,6 Oppreservering fra renteresultat -0,1 2,4 -0,6 -72,6 28,3 Renteresultat etter oppreservering -48,8 8,9 138,7 261,6 313,8 Eiers bidrag til oppreservering -23,3 -2,5 -24,3 -7,5 -16,8 Vederlag for rentegaranti 9,2 6,1 25,6 20,1 26,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 74,0 110,0 443,1 538,4 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger 51,8 18,2 -61,2 -140,6 -241,0 Resultat til kunder -6,0 -32,9 -59,8 -77,8 -75,9 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 19,6 37,2 73,5 146,2 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet 8,0 8,2 55,4 -0,2 -39,9 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 147,3 140,7 451,1 466,0 505,5 Skattekostnad -36,0 -28,5 -99,4 -94,1 -70,3 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 111,3 112,2 351,7 371,9 435,2
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 3. kvartal 2015 20 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 303,6 -5,6 -0,1 0,0 298,0 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 14,8 -10,3 0,8 -0,1 5,1 Renteresultat 45,1 86,8 6,2 1,3 139,3 Oppreservering -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 Eiers bidrag til oppreservering -24,3 0,0 0,0 0,0 -24,3 Vederlag for rentegaranti 25,6 0,0 0,0 0,0 25,6 Resultat til kunde -50,1 -70,8 0,0 0,0 -121,0 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 128,9 128,9 Sum 314,1 0,0 6,9 130,1 451,1
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 21 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 102,5 93,1 301,0 272,5 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 181,1 171,8 537,8 509,5 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 102,6 104,6 483,3 428,1 498,9 Ulykkesforsikringer 70,4 65,3 208,0 192,6 259,5 Gruppelivsforsikringer 174,4 157,2 582,0 580,7 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 6,5 8,3 17,5 22,6 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 34,6 35,8 125,3 109,1 148,6 Innskuddstjenestepensjon 372,1 330,8 1 112,0 972,5 1 322,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 044,2 966,9 3 366,9 3 087,6 4 038,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 147,2 101,8 430,5 363,8 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -49,2 -43,0 -145,9 -139,6 -186,9 Premieinntekter for egen regning 1 142,3 1 025,7 3 651,5 3 311,8 4 347,6
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 3. kvartal 2015 25 0,2 3,1 5,2 0,0 -0,6 Omløpsrenter Hold til forfall Eiendom Aksjer Norge Aksjer utland Prosent
 22. 22. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 3. kvartal 23 Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 Immaterielle eiendeler 164 199 191 Investeringer 4 317 4 006 4 086 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 349 287 320 Fordringer 140 174 310 Andre eiendeler 162 159 173 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5 Investeringer i kollektivporteføljen 19 632 19 034 19 204 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 14 504 11 914 13 035 SUM EIENDELER 39 268 35 772 37 324 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 396 1 172 1 105 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 699 18 934 19 272 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 14 690 12 069 13 190 Avsetning for forpliktelser 629 472 542 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 221 183 194 Forpliktelser 235 515 563 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 126 153 186 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 268 35 772 37 324
 23. 23. Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2015 (3. kvartal 2014) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 14,5 (11,9) mrd. NOK 19,6 (19,0) mrd. NOK 4,3 (4,0) mrd. NOK 11,1 (11,5) mrd. 24 0,8% 17,7% 32,8% 36,1% 12,6% Annet Eiendom Obligasjoner- amortisert kost Obligasjoner- markedsverdi Aksjer Kollektivportefølje 62,1% 0,4% 17,2% 20,2% Obligasjoner- amortisert kost Obligasjoner- markedsverdi Aksjer Annet Eiendom Selskapsportefølje 0,1% 45,5% 54,3% Annet Obligasjoner Aksjer Investeringsvalgportefølje 9,6% 11,0% 0,0% 14,2% 65,2% Obligasjoner- markedsverdi Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner- amortisert kost SB1 Skadeforsikring konsern
 24. 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 3. kvartal 2015 25 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Forfalt brutto premie 1 143,7 1 178,0 4 050,9 4 099,8 5 393,5 Opptjente premier f.e.r. 1 309,0 1 293,9 3 887,7 3 808,5 5 102,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -762,2 -515,4 -2 346,4 -2 043,7 -2 567,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -257,1 -246,6 -822,3 -724,8 -1 010,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 4,8 1,3 7,8 7,5 11,4 Andre tekniske avsetninger 24,7 23,5 7,5 -8,2 -61,2 Forsikringsresultat 319,2 556,7 734,3 1 039,4 1 474,6 Netto finansinntekter -71,6 81,4 71,3 365,3 428,9 Andre kostnader 15,8 15,1 91,5 -2,7 -67,5 Resultat før sikkerhetsavsetninger 263,4 653,1 897,1 1 402,0 1 836,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 -21,0 0,0 -105,0 -7,0 Resultat før skatt 263,4 632,1 897,1 1 297,0 1 829,0 Skattekostnad -69,1 -166,1 -238,7 -312,1 -452,3 Resultat etter skatt 194,3 466,0 658,4 984,9 1 376,7
 25. 25. ODIN Forvaltning Resultat per 3. kvartal 2015 26 3. kvartal Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Forvaltningshonorarer 89,3 83,1 264,7 244,1 322,7 Sum driftsinntekter 89,3 83,1 264,7 244,1 322,7 Lønnskostnader -32,8 -31,0 -96,9 -88,9 -113,3 Avskrivninger -3,2 -3,2 -10,0 -10,1 -13,4 Andre driftskostnader -24,2 -24,7 -77,3 -79,5 -108,2 Sum driftskostnader -60,2 -58,9 -184,1 -178,4 -234,9 Driftsresultat 29,0 24,3 80,5 65,7 87,8 Finanskostnader 0,6 0,8 1,9 1,8 1,5 Resultat før skatt 29,6 25,1 82,4 67,5 89,2 Skattekostnad -7,9 -6,6 -22,0 -17,7 -24,1 Resultat etter skatt 21,7 18,4 60,4 49,8 65,2

×