Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS

Hent presentasjonen fra dagens presse- og analytikerkonferanse 24. oktober 2013.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentasjon Q3 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. Presentasjon 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen 24. 24 oktober 2013 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Idebøen adm
 2. 2. Nøkkeltall Resultat før skatt hittil i år (MNOK)* Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* 1 216 529 376 320 706 676 325 -8 3. kv 3 k 2010 3. kv 3 k 2011 3. kv 3 k 2012 3. kv 3 k 2013 Annualisert egenkapitalavkastning (%) 20,5 3. 3 kv 2010 3. 3 kv 2011 3. 3 kv 2012 3. 3 kv 2013 Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 16,7 16 7 14,6 15,8 14,0 14,6 15,0 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 12,7 , 7,0 3. kv 2010 2 3. kv 2011 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2012 * For sammenligningsformål vises resultat før skatt for konsernet for 3. kvartal 2010-2013 ekskl. SpareBank 1 Markets
 3. 3. Solid resultatfremgang for totalvirksomheten sammenlignet med fjoråret 814 Per 3. kvartal 2012 Per 3. kvartal 2013 486 421 380 3 21 7 Fordring gsadministrasjon 0 ODIN N Forvaltn ning Ska adeforsikringsvirksomhe et L Livsforsikrin ngsvirksomh het 31
 4. 4. Forretningsområde Forsikring F ik i 4 Historisk gode resultater fra Forsikring
 5. 5. Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet) Lav skadeprosent og god lønnsomhet Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) 95,2 93,9 14,1 17,3 Combined ratio risikoforsikring 21,7 95,5 95 5 19,1 19,1 89,1 89 1 24,8 83,4 18,5 78,0 % 82,6 20,1 1. h l å 1 halvår 2013 83,0 % 82,6 % 92,7 92 7 Per 3 k P 3. kvartal t l 2013 85,3 % 85,5 % 94,5 94 5 88,2 % N/A 85,0 % N/A 89,9 % 67,8 17,5 81,1 72,8 76,6 76,4 73,6 64,3 64,9 62,6 50,3 3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 Skadeprosent 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 Kostnadsprosent Realiserte kostnadseffekter av sammenslåing av forretningsområdene (MNOK) 225 214 179 148 2013 5 3. kv 2013 2014 Realisert årseffekt per 30.09.13 2015 Mål totale effekter akkumulert *SpareBank 1 t ll f risikoforsikring i kl S *S B k 1s tall for i ik f ik i inkl. SpareBank 1 Sk d f ik i k B k Skadeforsikring konsern + personrisikoprodukter juridisk hjemmehørende i SB1 Forsikring AS (tidl. SB1 Liv AS)
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Resultatfremgang og solide buffere Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) 202 17,8 16,3 16 3 14,8 147 145 13,6 12,8 14,8 15,5 137 99 1. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 Delårsresultat Kursreguleringsfond Markedsandel personforsikring 2. kv 2013 (2. kv 2012) Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital Hovedtall per 3. kvartal 2013 (3. kvartal 2012) i MNOK Markedsandel Nytegnet premie 258 (221) MNOK •Brutto premieinntekter: Plass Selskap •Risikoresultat: 292 (202) 1 - SpareBank 1 S B k 26,2 (29,2 26 2 % (29 2 %) •Administrasjonsresultat: -2 (-30) 2 - Gjensidige 20,5 % (18,6 %) •Renteresultat: 305 (218) 3 - Frende 18,1 % (12,1 %) •Resultat før skatt: 6 2.950 (2.712) 486 (380) 4 - Nordea 14,1 % (16,2 %) 5 - Eika 7,6 % (7,6 %)
 7. 7. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten) Prosessforbedringer, Prosessforbedringer bedre risikosammensetning og avviklingsgevinster gir økt lønnsomhet Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Realiserte effekter Skadekostnadsprosjekt (MNOK) 376 169 135 265 185 198 4. kv 2012 124 174 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 Hovedtall per 3. kvartal 2013 (3. kvartal 2012) i MNOK p ( ) •Brutto premieinntekter: 4.138 (4.317) •Forsikringsresultat: 420 (37) •Resultat før skatt: 814 (421) 7 158 141 140 1. kv 2013 3. kv 2012 175 2. kv 2013 Realisert årseffekt 3. kv 2013 4. kv 2013 Mål totale effekter akkumulert Avviklingsgevinster I MNOK A ikli i t 1. kvartal 101,6 utløst av prosessforbedringsprosjekter 2. kvartal 125,7 utløst av prosessforbedringsprosjekter Hvorav MNOK 125 utløst av salg av 3. kvartal 251,0 , Runoff og Marine-virksomheten R ff M i ik h t
 8. 8. ODIN Forvaltning AS 8 Økt forvaltningskapital og kostnadsreduserende tiltak bidro til resultatfremgang
 9. 9. ODIN Forvaltning Økt forvaltningskapital og kostnadsreduserende tiltak bidro til resultatfremgang Avkastning aksjefond hittil i år (%) Fondet 2. kv 2013 3. kv 2013 Hovedtall per 3. kvartal 2013 (3. kvartal 2012) i MNOK ODIN Sverige ODIN Finland ODIN Norden ODIN Europa 31 (0) •Forvaltningskapital: 32,9 ODIN Europa SMB ODIN Global 22,6 ODIN ODIN Offshore Eiendom I Markedsandel aksje- og kombinasjonsfond hittil i år (%) Markedandel kombinasjonsfond 30.416 (24.370) 8,2 4,4 44 9 19,7 20,0 ODIN ODIN Emerging Maritim Markets 210 (195) •Resultat før skatt: 13,2 3,2 ODIN Norge Markedsandel aksjefond •Driftsinntekter: 28,1 27,7 17,2 7,5 5 1. kv 2013 Indeks 37,5 36,0 27,0 26,6 27,5 25,3 7,7 13,1 8,4 23,0 29,6 35,0 41,9 15,0 36,0 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 31.12.2012 8,1 8,6 86 5,0 5,0 30.06.2013 30.09.2013
 10. 10. Fordringsadministrasjon 10 God inntjening innenfor factoring og portefølje, underskudd i inkassovirksomheten
 11. 11. Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefølje portefølje, underskudd i inkassovirksomheten Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 8 5 4 4 -1 3. kv 2012 11 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 • Factoring og Portefølje - Inntektsvekst som følge av økt utlånsvolum og klientomsetning - Økt porteføljevolum og god innfordring • Inkasso – justert for engangsposter, er resultat før skatt på nivå med fjoråret - Sterk konkurranse i markedet - Positiv utvikling i antall saker, økte inkassoinntekter - Omstillingskostnader presser regnskapsmessig resultat lt t
 12. 12. Best på egenkapitalavkastning 3. 3 kvartal 2013 Gjennomsnitt 2010-2012 SpareBank 1 Gruppen 20,5 % 12,8 % Handelsbanken 14,2 % 13,8 % Gjensidige 13,3 % 14,2 % Nordea 11,2 % 11,5 % DNB / N/A 12,2 % , Storebrand N/A 8,1 % Danske Bank N/A 2,9 29% Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 12
 13. 13. Takk for oppmerksomheten! Kirsten Idebøen 13
 14. 14. Appendiks pp
 15. 15. SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonærer og  distributører SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 12 % 10 % Produkter, provisjon og utbytte Produkter provisjon og utbytte Salg SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Boligkreditt Virksomheter i  SpareBank 1‐ alliansen Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Forsikring (100 %) SpareBank 1 Medlemskort (100 %) Conecto (100 %) SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) EiendomsMegler 1 Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/Stavanger, læring/Tromsø   15
 16. 16. Resultat per 3. kvartal 2013 Beløp i mill. kroner øp Andel resultat fra datterselskapene før skatt -SpareBank 1 Forsikring AS -SpareBank 1 Skadeforsikring konsern -ODIN Forvaltning AS -SpareBank 1 Medlemskort AS -Fordringsadministrasjon -Konsernjusteringer Netto d f k driftskostnader i morselskapet d l k Netto finanskostnader i morselskapet Merverdiavskrivninger RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET*) Skattekostnad fra videreført virksomhet RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET Resultat fra avviklet virksomhet**) RESULTAT ETTER SKATT 3. kvartal 2013 2012 201,7 376,0 15,0 2,6 4,0 -23,1 -22,6 -23,9 -0,9 528,8 -107,0 107 0 421,7 -3,6 418,2 144,6 185,0 1,9 2,8 4,7 0,1 2,9 -21,6 0,0 320,4 -46,1 46 1 274,3 -46,6 227,7 Per 3. kvartal 2013 2012 486,2 814,4 31,1 8,2 7,0 -18,5 -50,8 -58,8 -2,8 1 216,1 -245,2 245 2 971,0 -150,7 820,3 380,4 421,0 0,0 7,9 20,8 -10,8 -56,6 -56,1 0,0 706,5 -103,8 103 8 602,7 -111,7 491,0 *) For sammenligningsformål, vises tallene for 2012 og i 3. kvartal 2013 eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal 2013. 16
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall N kk lt ll 3. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 4. kv 2012 3. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2012 Året 2012 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) Kapitaldekning per kvartal (%) Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 418,2 20,5 % 15,0 % 13,6 % 87,1 15,6 % 14,6 % 13,1 % 315,0 23,1 % 14,0 % 12,6 % -47,6 8,7 % 14,6 % 13,1 % 227,7 12,7 % 16,7 % 15,3 % 63,4 10,5 % 15,9 % 14,5 % 199,9 15,9 % 14,8 % 13,1 % 443,4 8,7 % 14,6 % 13,1 % g Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) Administrasjonsresultat (MNOK) Renteresultat (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * Kapitaldekning per kvartal (%) Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 106,8 9,1 101,0 158,8 17,8 % 17,8 % 923,4 104,3 -10,9 38,1 93,4 15,5 % 17,6 % 718,5 80,7 -0,2 166,3 136,4 14,8 % 18,0 % 701,1 89,8 -26,7 51,2 -154,4 13,6 % 18,5 % 590,0 79,7 -3,1 97,3 128,7 16,3 % 19,0 % 555,5 92,6 -19,0 47,0 89,1 14,8 % 20,0 % 389,6 29,4 -7,5 73,2 125,8 12,8 % 17,5 % 465,9 291,5 -56,2 268,8 189,2 13,6 % 18,5 % 590,0 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) Netto finansinntekter (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Skadeprosent f.e.r (%) Kostnadsprosent f e r (%) f.e.r Combined ratio f.e.r (%) Bestandspremie (MNOK) 230,3 129,1 302,3 64,3 % 16,4 16 4 % 80,7 % 5 283 98,1 70,7 115,9 73,4 % 18,9 18 9 % 92,3 % 5 308 91,7 170,1 219,4 73,3 % 18,3 18 3 % 91,7 % 5 325 25,8 119,8 151,8 69,1 % 24,4 24 4 % 93,4 % 5 446 24,9 172,8 142,6 81,4 % 20,2 20 2 % 101,5 % 5 455 31,1 51,0 42,2 78,0 % 18,5 18 5 % 96,5 % 5 407 -19,5 194,0 139,5 84,9 % 16,7 16 7 % 101,6 % 5 328 62,4 537,6 476,1 78,3 % 20,0 20 0 % 98,2 % 5 446 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 74,5 10,8 30 416 8,6 % 5,0 % 69,2 5,6 27 318 8,1 % 5,0 % 66,7 6,1 27 741 8,4 % 4,8 % 62,5 -18,6 24 803 8,2 % 4,4 % 64,0 1,4 24 370 8,3 % 4,0 % 63,4 -1,0 23 541 8,4 % 4,1 % 67,2 -0,3 26 173 8,9 % 3,8 % 257,1 -18,5 24 803 8,2 % 4,4 % 2,9 -0,7 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 21,0 Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 17
 18. 18. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise K t l i resultater lt t Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern - ODIN Forvaltning AS - SpareBank 1 Medlemskort AS - Fordringsadministrasjon - Konsernjusteringer Sum resultat datterselskaper før skatt *) Driftskostnader morselskap Netto finans morselskap Merverdiavskrivninger RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) Skattekostnad fra videreført virksomhet RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET Resultat fra avviklet virksomhet **) RESULTAT ETTER SKATT 3. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 4. kv 2012 3. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2012 4. kv 2011 3. kv 2011 2. kv 2011 1. kv 2011 4. kv 2010 3. kv 2010 201,7 376,0 15,0 2,6 4,0 -23,1 576,2 -22,6 -23,9 23 9 -0,9 528,8 -107,0 421,7 -3,6 418,2 137,0 173,6 7,7 1,9 -1,0 5,5 324,8 -5,1 -15,5 15 5 -1,8 302,3 -85,9 216,3 -129,3 87,1 147,4 264,8 8,4 3,7 4,0 -0,9 427,5 -23,0 -19,4 19 4 0,0 385,1 -52,2 332,9 -17,8 315,0 99,0 197,9 -20,3 2,4 8,1 -1,3 285,7 -18,4 -18,6 18 6 0,0 248,6 -283,6 -34,9 -12,7 -47,6 144,6 185,0 1,9 2,8 4,7 0,1 339,1 2,9 -21,6 21 6 0,0 320,4 -46,1 274,3 -46,6 227,7 141,8 70,4 -1,5 2,4 8,4 -10,0 211,5 -26,1 -17,7 17 7 0,0 167,8 -71,8 96,0 -32,6 63,4 94,1 165,5 -0,5 2,8 7,7 -0,9 268,6 -33,5 -16,8 16 8 0,0 218,3 14,2 232,4 -32,5 199,9 98,1 167,6 -8,5 4,5 8,1 -4,2 265,6 -29,4 -19,2 19 2 0,0 217,1 121,3 338,4 -57,4 281,0 77,7 -88,8 6,3 2,0 14,5 14,1 25,7 -16,0 -18,0 18 0 0,0 -8,2 41,3 33,0 -37,3 -4,3 109,0 56,2 12,2 2,5 5,2 12,9 198,0 -15,6 -15,0 15 0 0,0 167,5 -54,3 113,2 -15,9 97,2 129,4 50,3 11,9 3,1 9,0 -3,2 200,5 -27,7 -7,1 71 0,0 165,7 -11,4 154,3 -2,4 151,9 72,5 307,5 16,5 1,9 7,9 -7,7 398,6 -16,5 -15,6 15 6 0,0 366,5 -25,8 340,6 -16,6 324,0 85,8 253,9 17,0 2,7 -3,6 -8,7 347,1 40,7 -11,4 11 4 0,0 376,4 -96,5 279,9 -20,9 259,1 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal 2013. For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3 og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 ) 3. 2 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal 2013 - 3. kvartal 2010 viser resultat i SpareBank 1 Markets. 18
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 3. kvartal 2013 R lt t k t l Beløp i mill. kroner Risikoinntekter Ri ikoinntekte Risikokostnader Risikoresultat Tekniske avsetninger Risikoresultat etter tekniske avsetninger Oppreservering Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. Gebyrer Driftskostnader ekskl. provisjoner Provisjoner Administrasjonsresultat Netto finansinntekter Garantert rente Renteresultat Oppreservering Renteresultat etter oppreservering Vederlag for rentegaranti V d l f i Samlet resultat før tilleggsavsetninger Ufordelt resultat til kunder Avkastning på selskapets midler Resultat til eier før skatt Skattekostnad Resultat til eier etter skatt 3. kv 2013 431,1 431 1 -323,8 107,2 -0,4 106,8 -4 3 4,3 102,5 208,0 -128,4 -70,5 9,1 214,6 -113,6 101,0 -34,5 66,5 5,1 51 183,2 -40,5 59,1 201,7 -42,9 -42 9 158,8 Nøkkeltall Kapitaldekning Bufferkapital i % inkl. årets resultat 19 *) For året 2012 vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat. 2. kv 2013 453,1 453 1 -343,6 109,5 -5,1 104,3 -7 4 7,4 96,9 203,7 -146,0 -68,6 -10,9 154,3 -116,2 38,1 -2,8 35,4 4,5 45 125,9 -9,7 20,8 137,0 -43,6 -43 6 93,4 1. kv 2013 430,1 430 1 -334,4 95,7 -15,0 80,7 -10 4 10,4 70,3 196,9 -130,3 -66,8 -0,2 276,5 -110,2 166,3 -66,6 99,7 4,1 41 173,9 -63,3 36,8 147,4 -11,1 -11 1 136,4 3. kv 2012 380,6 380 6 -291,5 89,2 -9,5 79,7 0,0 00 79,7 192,3 -130,6 -64,8 -3,1 218,8 -121,5 97,3 -32,2 65,0 6,7 67 148,4 -53,3 49,6 144,6 -15,9 -15 9 128,7 Per 3. kvartal 2013 2012 1 314 2 314,2 1 110 9 110,9 -1 001,8 -898,1 312,5 212,8 -20,6 -11,0 291,9 201,8 -22 1 22,1 0,0 00 269,7 201,8 608,5 558,0 -404,8 -396,5 -205,9 -191,0 -2,1 -29,5 645,3 560,5 -339,9 -343,0 305,4 217,5 -103,8 -73,9 201,6 143,6 13,7 13 7 19,1 19 1 483,0 335,0 -113,5 -96,3 116,7 141,7 486,2 380,4 -97,6 -97 6 -36,8 -36 8 388,5 343,6 Året 2012 1 613 3 613,3 -1 303,3 310,0 -18,5 291,5 -50 6 50,6 240,9 747,1 -541,3 -262,1 -56,2 732,3 -463,6 268,8 -94,7 174,1 25,9 25 9 384,7 -86,8 181,5 479,4 -290,2 -290 2 189,2 Per 3. kvartal 2013 2012 17,8 % 19,0 % 17,8 % 16,3 % Året 2012 18,5 % 13,6 %*)
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 3. k t l 2013 R lt t t f lj kvartal Beløp i mill. kroner Risikoresultat Administrasjonsresultat Renteresultat Oppreservering Vederlag for rentegaranti Resultat til kunde Avkastning på selskapets midler Su Sum 20 KollektivGamle individuelle Investeringsvalgsporteføljen produkter porteføljen 295,5 -3,0 -0,7 35,9 -19,8 -18,2 , 85,9 , 6,4 , 211,3 -125,9 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 -49,7 -63,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 380,9 0,0 -13,2 13,2 Selskapsporteføljen 0,0 0,0 1,8 , 0,0 0,0 0,0 116,7 118,5 Totalt 291,9 -2,1 305,4 , -125,9 13,7 -113,5 116,7 486,2
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling Ut ikli i premieinntekter i i t kt Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer Individuelle kapitalforsikringer Kollektive pensjonsforsikringer Ulykkesforsikringer Gruppelivsforsikringer Unit Link - Renteforsikringer Unit Link - Kapitalforsikringer Innskuddstjenestepensjon Sum brutto forfalte premieinntekter Overførte premiereserver fra andre selskaper Avgitt j f A itt gjenforsikringspremie ik i i Premieinntekter for egen regning 21 3. kv 2013 84,8 164,6 95,1 61,8 154,0 11,4 45,3 294,3 911,5 153,0 -47,4 47 4 1 017,1 2. kv 2013 81,4 159,8 73,7 59,7 151,0 3,0 16,8 301,9 847,3 202,4 -46,0 46 0 1 003,7 1. kv 2013 79,8 155,6 295,0 57,6 265,6 8,6 33,2 296,0 1 191,3 98,7 -47,5 47 5 1 242,6 3. kv 2012 79,6 154,1 95,3 56,7 136,2 8,2 31,6 280,3 842,0 116,8 -42,4 42 4 916,4 Per 3. kvartal 2013 2012 246,0 224,3 480,0 452,2 463,8 414,0 179,1 165,6 570,7 507,5 23,0 26,1 95,3 103,5 892,1 818,5 2 950,1 2 711,6 454,1 413,8 -140,9 140 9 -112,1 112 1 3 263,3 3 013,2 Året 2012 325,3 607,7 528,9 223,0 632,5 34,4 134,7 1 123,8 3 610,2 575,2 -154,5 154 5 4 030,8
 22. 22. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: 2. kv 2013 3. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 2. kv 2013 Bokført avkastning: 3. kv 2013 2. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 3. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 5,9 Prosent Prosent 3,9 3,4 2,8 2,6 2,1 2,0 1,9 2,4 1,9 N/A SpareBank 1 Storebrand Kilde: selskapspresentasjoner 22 N/A DNB N/A N/A Nordea SpareBank 1 Storebrand N/A DNB N/A Nordea
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 30.09.2013 Prosent Aksjer Norge 14,0 Aksjer utland 23,5 Pengemarked P k d 2,0 20 Obligasjon Norge Obligasjon utland Hold til forfall Eiendom 23 3,7 -0,6 3,8 5,7
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 30 09 2013 30.09.2013 Per 3 kvartal 3. Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD 24 2013 194 3 513 223 102 134 0 17 972 9 862 32 001 2 073 817 200 17 930 10 156 491 143 78 113 32 001 2012 138 3 109 206 75 170 0 16 798 7 914 28 412 2 073 772 200 16 723 8 024 70 139 337 74 28 412 Året 2012 165 3 140 213 105 128 6 17 062 8 239 29 059 2 073 428 200 16 953 8 347 275 139 553 90 29 059
 25. 25. Aktivaallokering per p g p portefølje p 3 9 f j per 30.09.2013 3 (31.12.2012) SB1 Skadeforsikring konsern SB1 Forsikring AS Investeringsvalgporteføljen I l f l Kollektivporteføljen K ll k i f lj Selskapsporteføljen 0,2 (0,2) % 12,8 (12,6) % 40,9 (39,2) % 0,6 (0,7) % ( ) 18,1 (18,4) 18 1 (18 4) % 45,3 (46,3) % 54,4 (53,2) % 27,0 (27,8) % 0,4 (0,4) % Aksjer Annet Obligasjoner NOK 9,9 (8,2) mrd 9 9 (8 2) mrd. 25 18,7 (19,6) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 17 9 (16,9) mrd 17,9 (16 9) mrd. 66,6 (65,7) % 15,1 (15,8) % 11,0 (10,1) % 9,3 (8,2) % 9,9 (11,0) 9 9 (11 0) % 69,7 (70,7) % Annet Aksjer Eiendom Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi NOK 3,5 (3,1) mrd 3 5 (3 1) mrd. NOK 11 2 (11,0) mrd 11,2 (11 0) mrd.
 26. 26. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat per 3. kvartal 2013 R lt t k t l Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie Opptjente premier f.e.r. Påløpne erstatninger f.e.r. Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader Andre tekniske avsetninger Forsikringsresultat Netto finansinntekter Andre kostnader Resultat før sikkerhetsavsetninger Endring av sikkerhetsavsetning Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. Kostnadsprosent f.e.r. Combined ratio f.e.r. Kapitaldekning 26 3. kv 2013 1 154,0 1 211,3 -778,5 -199,2 0,7 -4,0 230,3 129,1 10,0 369,5 369 5 6,5 376,0 -73,7 302,3 2. kv 2013 1 370,8 1 174,0 -862,0 -221,4 6,7 0,7 98,1 70,7 0,0 168,8 168 8 4,8 173,6 -57,7 115,9 1. kv 2013 1 612,9 1 193,1 -875,0 -218,7 5,2 -13,0 91,7 170,1 0,0 261,8 261 8 3,0 264,8 -45,4 219,4 3. kv 2012 1 172,6 1 287,9 -1 049,8 -258,0 11,3 33,5 24,9 172,8 0,0 197,7 197 7 -12,7 185,0 -42,4 142,6 Per 3. kvartal 2012 2013 4 137,7 4 316,8 3 578,5 3 779,7 -2 515,5 -3 076,2 -639,2 -699,0 12,7 14,2 -16,2 17,9 420,2 36,5 369,9 417,8 10,0 0,0 800,1 800 1 454,3 454 3 14,3 -33,4 814,4 421,0 -176,8 -96,7 637,6 324,3 Året 2012 5 600,4 5 073,1 -3 969,7 -1 014,1 14,3 -41,2 62,4 537,6 -0,1 599,9 599 9 19,0 618,9 -142,7 476,1 3. kv 2013 64,3 % 16,4 % 80,7 % 2. kv 2013 73,4 % 18,9 % 92,3 % 1. kv 2013 73,3 % 18,3 % 91,7 % 3. kv 2012 81,5 % 20,0 % 101,5 % Per 3. kvartal 2013 2012 70,3 % 81,4 % 17,9 % 18,5 % 88,2 % 99,9 % 39,0 % 34,6 % Året 2012 78,3 % 20,0 % 98,2 % 37,1 %
 27. 27. ODIN Forvaltning Resultat per 3. kvartal 2013 3 Beløp i mill. kroner p Forvaltningshonorarer Sum driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Sk tt k t d Resultat etter skatt 27 3. kv 2013 74,5 74,5 -28,7 -6,2 -24,9 -24 9 -59,9 14,6 0,3 15,0 -4,1 41 10,8 2. kv 2013 69,2 69,2 -29,2 -6,3 -26,3 -26 3 -61,8 7,4 0,4 7,7 -2,1 21 5,6 1. kv 2013 66,7 66,7 -23,7 -6,4 -28,4 -28 4 -58,5 8,2 0,3 8,4 -2,3 23 6,1 3. kv 2012 64,0 64,0 -24,8 -6,3 -31,2 -31 2 -62,3 1,7 0,2 1,9 -0,5 05 1,4 Per 3. kvartal 2013 2012 210,3 194,6 210,3 194,6 -81,6 -75,3 -18,9 -19,6 -79,7 -79 7 -100,6 -100 6 -180,2 -195,5 30,2 -0,9 1,0 0,9 31,1 0,0 -8,5 85 0,2 02 22,6 0,1 Året 2012 257,1 257,1 -110,1 -26,0 -130,5 -130 5 -266,6 -9,6 -10,8 -20,4 1,9 19 -18,5

×