Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS

1,480 views

Published on

Her er oppdatert presentasjon - Endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS. Presentert 11. februar 2011. Oppdatert 13. mai 2011.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. Endelig regnskap 2010Resultatfremleggelsefra Sf SpareBank 1 Gruppen B k GKirsten Idebøen, konsernsjef j 11. Februar 2011 Oppdatert 13. mai 2011
 2. 2. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,7 % 15,8 % 11,9 % • Solid resultat i 2010 8,9 % • God utvikling i egenkapitalavkastning 18,7 (18,1) % Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2010 2010 2010 • Godt kapitalisert til å møte forventede krav ifm med Solvency II-regelverket2
 3. 3. Solid resultat i 2010 Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) 641 • Resultat før skatt i 2010: MNOK 985 (996) ( ) 621 • Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 343 (177) 392 • Sterkt resultatbidrag fra SpareBank 1 350 Skadeforsikring − MNOK 118 i badwill inntektsført i Q4 ifm med oppkjøp av Unison Forsikring 65 42 18 5 • Livselskapet har bygget solide buffere gjennom -14 -38 2010 selskap p justeringer SB1 Liv v SB1 Skade e Øvrige e Konsern- • Forvaltningskapitalen i konsernet: NOK 40,7 ODIN (36,5) mrd. 2009 * 2010 • Kjernekapitaldekning ble 12 5 (11 8) % og 12,5 (11,8) kapitaldekning ble 16,1 (16,3) % * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern3
 4. 4. Lønnsomhetsprosjektet Delta er fullført med en beregnet årlig lønnsomhetseffekt på MNOK 400 fra og med 2011 (målt mot baseline per 31 desember 2008) 31. Effekter av realiserte tiltak per selskap (MNOK) 400 360 +40 Plan Effekt av realiserte tiltak 225 191 84 94 56 55 30 27 Liv S ade Skade G uppe Gruppen Ø ge Øvrige Totalt Delta• Delta prosjektet har medført en bemanningsreduksjon på 147 årsverk (SpareBank 1 Gruppen har 1.162 årsverk per 31.12.2010)• Livselskapet: Outsourcing av YTP porteføljen, markedstilpasning av gebyrer ITP, unit link og gruppeliv, reduksjon av IT-kostnader hovedsakelig gjennom reforhandling av IT-avtaler• Skade: Omorganisering og effektivisering av skadeoppgjørsenhenten4
 5. 5. Lønnsomhetsprosjektet Delta bidro med netto resultatforbedring p MNOK 140 i 2010 g på Resultateffekt av lønnsomhetsprosjekt Delta i 2010 (MNOK) 221 81* Øvrige selskap Ø i l k 7 77 SB1 Skade 140 SB1 Liv 137 Varig lønnsomhetsforbedring Engangs Netto regnskapsmessig i regnskapet per 31.12.10 implementerings- effekt per 31.12.10 kostnader per 31.12.10 p * Kostnader: IT-utvikling og konsulentbruk. MNOK 26 ble kostnadsført i 4. kvartal 20105
 6. 6. SpareBank 1 Livsforsikring Li f ik i Bygget solide buffere6
 7. 7. SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) Utvikling i netto risikoresultat (MNOK) 206 352 325 100 81 81 92 86 72 44 24 210 -52 -335 -696 2008 2009 2010 2008 2009 2010 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv • Administrasjonsresultat i 2010: MNOK -187 (-193) j ( )• Resultat før skatt i 2010: MNOK 350 (392). MNOK 72 (81) i 4. kvartal • Brutto forfalt premieinntekt NOK 3,3 (3,1) mrd. − BM: NOK 2,0 (1,9) mrd.• Renteresultatet: MNOK 317 (557) i 2010 og R t lt t t − PM: PM NOK 1,3 (1,2) mrd. 1 3 (1 2) d MNOK 49 (125) i 4. kvartal – Avsetninger for økt levealder: MNOK 45 • Forvaltningskapitalen: NOK 26,5 mrd.  opp NOK i 2010 og MNOK 9 i 4. kvartal 2,2 mrd. fra årsskiftet7
 8. 8. SpareBank 1 Livsforsikring Bygget solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) 15,4 % 16,1 % Kursreguleringsfond, per år (MNOK) 14,6 14 6 % 13,7 % 617 13,0 % 11,7 % 11,7 % 401 327 6,0 % 0 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2007 2008 2009 2010 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond• Bufferkapitalen etter disponering av • Tilleggsavsetninger på MNOK 379. I 2010 ble årets resultat: 14,6 (11,7) % det avsatt MNOK 125 til tilleggsavsetninger innen fripoliser og kollektiv pensjon• Bufferkapital inklusiv årets resultat: 17,9 (15,1) % • Kursreguleringsfond: MNOK 617 (327)• Kapitaldekning: 19,3 (19,0) %8
 9. 9. SpareBank 1 LivsforsikringVerdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangenav kvartalet (ekskl. verdiendring anlegg) 3. kv 4. kv* 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 7,1 71 6,8 6,4 5,7 4,6 4,1 4,0 3,7 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea * Bokført avkastning per 4. kvartal ble 5,2 %9 Kilde: selskapspresentasjoner
 10. 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sterk resultatforbedring gjennom året og lønnsom vekst10
 11. 11. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sterk resultatforbedring gjennom året og lønnsom vekst Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) , ( ) 308 • Resultat før skatt i 2010 MNOK 641 (621) 251 254 – MNOK 118 i badwill inntektsført i 4. kvartal ifm 207 oppkjøpet av U i kj t Unison F Forsikring ik i – Gevinst ved salg av eiendom i 4. kvartal på MNOK 125 115 21 58 54 48 36 43 • Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 308 (115) 2008 2009 2010 • Finansavkastning i 2010 på 4,9 (6,8) % 4 9 (6 8) -19 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv • God kostnadsutvikling i 2010. Kostnadsprosent for egen regning p 21,0 ( g g g på (22,5) % )11
 12. 12. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Lønnsom bestandsvekst Bestandsutvikling 2005-2010 (MNOK) g ( ) 629 4 712 • Totalt bestandsvekst på MNOK 629, 258 tilsvarende 15,4 % 84 109 125 149 − MNOK 311 fra Unison Forsikring og Skandia 3 358 Lifeline • Premieinntekt for egen regning NOK 4,2 (3,8) mrd (3 8) mrd., tilsvarende en vekst på 8 9 % 8,9 • Markedsandel per 3. kvartal 2010 inkl. Unison Forsikring på 10,5 %. Markedsandel i 2009 var 9,8 % 9812
 13. 13. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Vinterrelaterte skader ga høyere skadeprosent i 2010 Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning – per år (%) 96,2 % 97,7 % 94,6 % 94,0 % 108,6 % 89,9 % 21, % 22,5 % 87,2 % 20,7 % 100,6 % 21,9 % 99,6 % ,0 20,2 % 100,3 % 5 20,6 % 93,9 93 9 % 7 20,5 % 90,9 % 92,9 % 89,8 % 21,1 % 23,8 % 24,8 % 17,1 % 22,2 % 21,8 % 22,7 % 88,3 % 76,7 % 73,9 % 73,8 % 72,1 % 79,5 % 76,6 % 75,9 % 74,8 % 69,3 % 71,7 % 66,7 % 69,2 % 67,1 % 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent13
 14. 14. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern Vekst gjennom oppkjøp• Kjøpte 100 % av aksjene i Unison • Overtok Sk di Lifeline N O t k Skandia Lif li Norges portefølje t f lj Forsikring AS 19. juli 2010 for MNOK 56,4 innen behandlings- og barneforsikring fra 1. november 2010• Styrket egenkapitalen i selskapet gjennom en rettet emisjon på MNOK 150 • Virksomheten fra tidligere Skandia Lifeline NUF er integrert i SpareBank 1 Skadeforsikring AS• Unison Forsikring videreføres som selvstendig selskap mot organisasjons- l t di l k t i j markedet • 1.200 kunder og 16.000 forsikrede• Premiebestand på ca MNOK 280 p • Premiebestand på ca MNOK 3014
 15. 15. NAF valgte Unison Forsikring • I konkurranse med flere tilbydere har NAF valgt Unison Forsikring som sin fremtidige samarbeidspartner for forsikringsløsninger for sine medlemmer • Samarbeidsavtale signert 3. januar 2011 • Langsiktig avtale, første periode: 5 år Kort om NAF • Stiftet i 1924 • Norges største forbrukerorganisasjon NAF Nøkkeltall Norge • Årlig omsetning: ca. MNOK 750 Folketall 4.852.200 ”Markedsandel” 10,3 % • Antall medlemmer: 530 000 Folketall > 18 år 3.683.000 ”Markedsandel” 13,6 % • Politisk nøytral og økonomisk uavhengig Registrerte biler < 3 5t 2 241 000 ”Markedsandel” 22 4 % 3,5t 2.241.000 Markedsandel 22,4 • En medlemseid organisasjon • Antall ansatte: 500 + ca 2000 tillitsvalgte • Landsdekkende15
 16. 16. NAF etablerer NAF Forsikring AS • NAFs medlemmer ønsker forsikring som en del av medlemstilbudet • NAF har sterkt fokus på å videreutvikle medlemskapet og ønsker i større grad å samordne forsikring med øvrige medlemsfordeler • NAF ønsker å utnytte den kommersielle og strategiske verdien deres medlemsmasse representerer til fordel for sine medlemmer • NAF ønsker å gjøre som sine søsterorganisasjoner i Europa der forsikring er en sentral del av medlemsfordelene • NAF ønsker å ta en sentral rolle i verdikjeden og ønsker selv å fronte tilbudet overfor sine medlemmer – NAF Forsikring etableres som eget f forsikringsagentur – NAF Forsikring vil tilby medlemstilpassede forsikringer til NAFs medlemmer – Medlemstilbudet lanseres våren 201116
 17. 17. ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital17
 18. 18. ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) 30 30 29 • Resultat før skatt i 2010 MNOK 65 (42) ( ) 26 24 • Resultat før skatt i 4. kvartal MNOK 16 (24) 16 17 17 16 14 10 • NOK 32,3 (28,0) mrd. i forvaltningskapital • 10,7 (11,6) % markedsandel for aksjefond 2008 2009 2010 • 18,0 (19,2) % markedsandel for aksjefond for -7 norske personkunder 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv18
 19. 19. ODIN Forvaltning Strategiske satsinger i 2010 Kombinasjonsfond: ODIN Konservativ, ODIN Flex, ODIN Horisont j , , • Signerte avtale om kjøp av SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning i september 2010 • Oppstart 2. februar 2011 • Både aksjer og renter • Høyere forventet avkastning enn banksparing og rentefond ODIN Emerging Markets O IN iendom ODIN Eiendom I • Indeksuavhengig Nordisk bransjefond • Indeksuavhengig global fond • Investerer i aksjer i eiendomsselskaper og eiendoms- • Overtok forvalteransvaret 1. desember 2010 relatert virksomhet • Minstetegning 3.000 kroner • Minstetegning 3.000 kroner • Mulighet for spareavtaler fra 300 kroner/måneden • Mulighet for spareavtaler fra 300 kroner/måneden19
 20. 20. Argo Securities Kraftfull satsing gjennom ”SpareBank 1 Markets”20
 21. 21. Argo Securities Kraftfull satsing gjennom ”SpareBank 1 Markets” SpareBank Markets • Resultat i 2010: Offensiv rekruttering i Argo Securities − Før skatt: MNOK -58 − Etter skatt: MNOK -41 • Martin Hagen ansatt som ny administrerende direktør • Ytterligere nyrekruttering tilfører Argo Securities • Økt omsetning − Kurtasje: MNOK 37 (25) spisskompetanse innen definerte forretningsområder − Fremmedkapital: MNOK 15 (12) − Corporate Finance: MNOK 18 (6) SpareBank 1 Markets • Ambisjonen er å skape et ledende kompetansemiljø for kapitalmarkedstjenester • Første fase etablert gjennom en felles bok på NOK 2,4 mrd. som skal benyttes til å garantere for transaksjoner innen egen- og fremmedkapital • Felles arbeidsgruppe for å utrede neste fase21
 22. 22. SpareBank 1 Gruppen p pp Finans konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon22
 23. 23. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Reorganisering av SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fra og med Fra 10. september 2010 1. januar 2011 Frem til 9. september 2010 til 31. desember 2010 SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen Finans Holding Finans AS Finans AS - FO Factoring * - FO Factoring - FO Portefølje - FO Portefølje SpareBank 1 Actor Actor Portefølje Factoring Fordringsforvaltning (100%) Actor (100%) (100%) Conecto AS Conecto AS Fordringsforvaltning AS Actor (100%) - Avd. Verdigjenvinning (100%) Verdigjenvinning (100%) (100%) * FO = Forretningsområde Resultat før skatt, per 4. kvartal (MNOK) 2009 2010 25 23* 23 • Resultat før skatt MNOK 9 (23) • Resultat før skatt i 4 kvartal MNOK 7 (2) 4. 9 7 • Tap i forretningsområdet factoring på MNOK 10,5 2 2 • Lovpålagte reduserte salærsatser i L ål t d t l t inkassovirksomheten B1G Finans konsern Factoring Forvaltning Fordrings- Portefølje -2 onecto** -4 Actor FO FO SB F Co * Resultat før skatt for Actor Fordringsforvaltning fra og med september 2010 inkluderer Actor Verdigjenvinning **Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10. september 2010. Resultat frem til overtagelsestidspunkt er23 ført mot egenkapitalen.
 24. 24. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern SpareBank 1 Factoring er Norges 3. største factoringselskap SpareBank 1 Factoring: Norges 3. største factoringselskap i Q4 2010 (%) 43,9 % 43,4 % 42,1 % 41,5 % 40,5 % 41,1 % 39,5 % , 37,7 % 37,2 % 36,5 % 35,3 % 35,5 % 36,2 % 35,1 % 34,3 % 32,2 % 13,9 % 13,7 % 11,6 % 12,2 % 12,1 % 12,0 % 10,7 % 9,8 % 13,0 % 11,0 % 11,5 % 9,8 % 10,4 % 8,9 % 9,0 % 8,5 % Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 DnB SG Nordea SB1F • 13,7 13 7 % markedsandel på ordinær factoringomsetning i 4. kvartal 4 • Klientomsetning: NOK 11 (8) mrd. • Nysalgsvolum NOK 6 (1) mrd.24
 25. 25. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Conecto er Norges 3. største inkassoselskap g ø p 172 156 Plassering Omsetning 121 31.12.2009 Selskap i MNOK 87 77 1 Lindorff 870 61 2 Kredinor 370 79 60 85 3 Conecto/Actor Fordringsforvaltning o o/ o od g o a g 157* 5 4 Aktiv Kapital 102 5 Gothia AS 100 2008 2009 2010 6 Intrum Justitia 78 7 Sergel 70 8 Creno 60 Fordringsforvaltning Conecto Samlet omsetningsutvikling • Det forventes at det konsoliderte selskapet vil være p 3. p p på plass også i 2010 g • Samlet omsetning i 2010: MNOK 172 (157) • Samlet resultat før skatt i 2010: MNOK 32** (25) * Omsetning for Actor Fordringsforvaltning per 31.12.2009 inkluderer Actor Verdigjenvinning25 ** Inkluderer resultat før skatt for Conecto AS ført mot egenkapitalen
 26. 26. 26
 27. 27. SpareBank 1 Gruppen fremdeles på topp på egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern g g 3. kvartal Året 2010 Året 2009 2010 SpareBank 1 Gruppen 18,7 % 15,8 % 17,5 %* DnB NOR 13,6 % 12,2 % 10,6 % Gjensidige1 13,1 % 10,8 % 11,3 % Handelsbanken 12,9 12 9 % 12,9 12 9 % 12,6 12 6 % Nordea 11,5 % 11,0 % 11,3 % Storebrand 10,8 % 3,9 % 5,6 % Danske Bank 3,6 % 3,4 % 1,0 %1Beregnetsom resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital i perioden perioden.*Egenkapitalavkastning for 2009 inklusiv Bank 1 Oslo konsern Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 2010 og årsrapporter for 200927
 28. 28. Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Godt posisjonert, driftsmessig og strategisk, for lønnsom vekst Godt kapitalisert til å møte forventede krav ifm med Solvency II-regelverket Unik og sterk forretningsmodell i SpareBank 1-alliansen gir strategisk fordel28
 29. 29. Hele Norges sparebank 2929
 30. 30. Appendiks A dik30
 31. 31. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo SpareBank 1 ODIN Securities Livsforsikring Forvaltning (76,75%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring Bredt samarbeid (100%) (100%) (100%) - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis UNISON - Innkjøp Conecto (100%) (100%) Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim (Bankeid virksomhet) - Kreditt: Stavanger -L i Læring: TTromsø SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus31
 32. 32. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 2010 Året Beløp i m ill. kroner 2010 2009* Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 350,4 392,2 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 641,1 621,1 - ODIN Forvaltning 64,6 42,1 - Argo Securities -57,6 -48,9 - SpareBank 1 Medlemskort 11,1 11 1 12,1 12 1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 8,6 22,5 - Konsernjusteringer 17,6 4,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 1 036,0 1 046,0 Driftskostnader morselskap ** -7,6 -54,1 Netto finans morselskap -43,2 -43 2 -36,3 -36 3 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 29,2 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 10,8 Resultat før skatt 985,1 995,5 Skattekostnad -153,6 -260,5 Resultat etter skatt 831,6 831 6 735,1 735 1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 841,0 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -9,5 -8,8 Året Nøkkeltall 2010 2009* Egenkapitalavkastning 18,7 % 18,1 %* Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern.**I 3 kvartal 2010 ble det gjort en inntektsføring på MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift som SB1 G ppen AS tidligere har dekket på vegne av First Securities 3. k a tal gjo t inntektsfø ing kn ttet a beidsgi e a gift Gruppen tidlige e ha egne a Fi st Sec itiesAS i forbindelse med en 10 år gammel rettssak.32
 33. 33. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 4. 4 kv 3. 3 kv 2. 2 kv 1. 1 kv 4. 4 kv 3. 3 kv 2. 2 kv 1. 1 kv Beløp i m ill. kroner 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring 307,5 307 5 253,9 253 9 43,4 43 4 36,3 36 3 115,3 115 3 272,8 272 8 184,9 184 9 48,1 48 1 - ODIN Forvaltning 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 9,6 -7,5 - Argo Securities -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 -9,5 -14,6 -11,9 -12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 6,6 -4,9 7,0 -0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer j g -6,3 , -7,4 , 16,3 , 15,1 , -8,6 , 12,0 , -6,0 , 7,4 , Sum resultat datterselskaper før skatt 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3 Driftskostnader holding -16,5 40,7 -11,9 -20,0 -15,5 -13,2 -12,1 -13,3 Netto finans holding -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 -9,8 -2,1 -7,0 -17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før skatt 342,5 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 Skattekostnad -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 -9,3 -27,3 -131,4 -92,5 Resultat etter skatt 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4 - 5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 244,6 -3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -3,9 -4,8 -0,3 -0,5 -1,7 -2,6 -2,1 -2,333
 34. 34. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 2010 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 Risikoinntekter 328,3 327,3 321,7 315,3 301,6 1.292,6 1.220,6 Risikokostnader -266,2 -250,1 -213,4 -209,3 -218,9 -939,0 -829,4 Risikoresultat 62,1 , 77,1 , 108,3 , 106,0 , 82,7 , 353,6 , 391,2 , Tekniske avsetninger 3,2 -5,5 -11,6 -14,2 -7,8 -28,2 -38,9 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 65,3 71,6 96,7 91,8 74,9 325,4 352,3 Gebyrer 166,5 161,1 164,1 146,3 140,1 637,9 563,2 Driftskostnader ekskl. provisjoner -166,6 -147,0 -144,5 -131,2 -150,0 -589,2 -554,7 Provisjoner -61,6 -58,7 -59,4 -55,9 -57,3 -235,6 -201,6 Administrasjonsresultat Ad i i t j lt t -61,7 61 7 -44,6 44 6 -39,8 39 8 -40,8 40 8 -67,2 67 2 -186,9 186 9 -193,1 193 1 Netto finansinntekter 177,0 177,0 234,0 176,3 237,0 764,3 1.002,4 Garantert rente -128,2 -106,3 -105,5 -107,0 -111,8 -447,0 -445,0 Renteresultat 48,7 70,8 128,5 69,3 125,2 317,3 557,4 Oppreservering -9,3 -12,0 -12,0 -12,0 -74,5 -45,3 -74,5 Renteresultat etter oppreservering 39,5 58,8 116,5 57,3 50,7 272,0 482,9 Vederlag for rentegaranti 7,5 7,5 9,7 5,2 3,7 29,9 14,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 50,6 93,2 183,1 113,6 62,1 440,4 656,7 Avsetning til tilleggsavsetninger -125,3 0,0 0,0 0,0 28,9 -125,3 -127,9 Resultat til kunder 124,7 -39,6 -79,3 -42,2 -50,2 -36,3 -209,5 Avkastning på selskapets midler 22,6 32,1 -3,5 20,5 40,3 71,6 73,0 Resultat til eier før skatt 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 350,4 392,2 Skattekostnad -17,5 -24,9 -17,8 0,0 0,0 -60,2 0,0 Resultat til eier 55,0 60,9 82,5 91,9 81,0 290,2 392,2 Nøkkeltall Året 2010 2009 Kapitaldekning 19,3 % 19,0 % Bufferkapital i % etter disponering av resultatet 14,6 % 11,7 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 17,9 % 15,1 %Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht regnskapsstandarden IAS 12 Selskapets skattekostnad i iht. 12.2010 utgjorde MNOK 60,2. Beregnet effekt av fritaksmodellen medførte at skattekostnad ble redusert med MNOK 38,1 ift. en beregning med 28 % skattekostnad34
 35. 35. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 2010 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 323,3 2,9 -0,7 0,0 325,5 Administrasjonsresultat 17,6 -61,8 -142,7 0,0 -186,9 Renteresultat 208,3 208 3 105,0 105 0 2,2 22 1,9 19 317,3 317 3 Oppreservering 0,0 -45,3 0,0 0,0 -45,3 Vederlag for rentegaranti 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9 Resultat til kunde -160,5 -0,9 -0,3 0,0 -161,7 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 71,6 71,6 Sum S 418,5 418 5 0,0 00 -141,7 141 7 73,5 73 5 350,4 350 435
 36. 36. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill kroner mill. 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 79,8 68,6 83,1 75,2 77,5 306,7 269,6 Individuelle kapitalforsikringer 133,7 129,5 128,9 126,9 125,5 519,1 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 120,0 105,4 72,1 252,1 87,2 549,5 564,1 Ulykkesforsikringer 47,1 46,1 45,4 44,5 43,9 183,1 171,0 Gruppelivsforsikringer 122,0 122 0 130,1 130 1 125,8 125 8 209,8 209 8 118,1 118 1 587,7 587 7 575,0 575 0 Unit Link - Renteforsikringer 11,6 10,4 10,8 13,7 14,0 46,6 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 68,8 53,9 55,4 59,0 69,6 237,0 258,3 Innskuddstjenestepensjon 223,0 224,6 216,6 200,0 184,7 864,2 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 805,9 768,6 737,9 981,3 720,5 3 293,8 3 126,4 Overførte premiereserver fra andre selskape 126,4 126 4 64,8 64 8 80,5 80 5 80,8 80 8 45,0 45 0 352,5 352 5 285,4 285 4 Avgitt gjenforsikringspremie -32,3 -34,2 -42,0 -43,5 -39,0 -152,0 -157,7 Premieinntekter for egen regning 900,0 799,2 776,4 1 018,6 726,5 3 494,2 3 254,136
 37. 37. SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per 31 12 10 (31.12.09) 31.12.10 (31 12 09) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 0,1 (0,1) %34,8 (34,2) % 14,8 (14,5) %* 39,0 (31,5) % 50,1 (48,7) % 17,0 (19,4) % 7,1 (5,2) % 21,5 (21,7) % 21,7 (17,0) % 21,8 (24,3) % 11,1 (14,7) 11 1 (14 7) % 0,0 (7,1) % 61,0 (61,4) 61 0 (61 4) % Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Aksjer Annet Obligasjoner Eiendom Hold til forfall Aksjer Annet Obligasjoner Obligasjoner NOK 16,0 (15,5) mrd. NOK 2,8 (2,5) mrd. NOK 6 ( 6) mrd. O 6,7 (5,6) d *Endringen skyldes at aksjeandelen i porteføljen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring ble redusert til 10 %37
 38. 38. SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær k dA k t i di kundeportefølje med garanti t f lj d ti Aksjer Norge 20,5 Aksjer utland 12,5 Pengemarked 2,5 Obligasjon Norge 4,9 Obligasjon utland 6,9 69 Hold til forfall 5,4 Eiendom 10,038
 39. 39. SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 6,2 , 5,2 4,9 4,8 4,0 40 3,8 3,2 3,1 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea39 Kilde: selskapspresentasjoner
 40. 40. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse for 2010 Året Beløp i mill. kroner 2010 2009 Immaterielle eiendeler 42 38 Investeringer 2 862 2 498 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 221 221 Fordringer 153 90 Andre eiendeler 335 241 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 16 169 15 629 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 6 701 5 576 SUM EIENDELER 26 483 24 294 Innskutt egenkapital 1 602 1 243 Opptjent egenkapital 386 397 Ansvarlig lånekapital 400 525 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 16 127 15 513 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6 805 5 658 Avsetning for forpliktelser 144 88 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 134 129 Forpliktelser 764 658 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 120 83 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 26 483 24 29440
 41. 41. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat for 2010 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill kroner mill. 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 Forfalt brutto premie 1.175,6 1.059,1 1.171,9 1.325,2 1.004,4 4.731,8 4.271,2 Opptjente premier f.e.r. 1.135,1 1.077,0 1.007,0 965,4 983,1 4.184,4 3.814,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -869,2 -722,7 -764,0 -852,5 -735,8 -3.208,5 -2.813,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -269,6 -244,1 -171,8 -195,1 -243,8 -880,6 -858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 115,4 115 4 17,4 17 4 -0 5 0,5 -0 4 0,4 1,0 10 132,0 132 0 0,8 08 Andre tekniske avsetninger 11,4 -6,3 4,6 29,9 -6,3 39,6 -27,5 Forsikringsresultat 123,0 121,3 75,3 -52,8 -1,9 266,9 116,6 Netto finansinntekter 201,1 149,0 -15,0 97,6 128,1 432,7 532,6 Andre kostnader 0,0 -0,7 -1,0 -1,0 -1,1 -2,7 -5,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger g 324,1 , 269,7 , 59,4 , 43,8, 125,1, 696,9 , 643,3 , Endring av sikkerhetsavsetning -16,5 -15,8 -15,9 -7,5 -9,8 -55,8 -22,2 Resultat før skatt 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 641,1 621,1 Skattekostnad 0,7 -54,0 -12,2 5,4 6,3 -60,1 -118,1 Resultat etter skatt 308,2 199,9 31,2 41,7 121,7 581,1 503,0 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Nøkkeltall 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 Skadeprosent f.e.r. 76,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 76,7 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 23,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,0 % 22,5 % Combined ti f.e.r. C bi d ratio f 100,3 100 3 % 89,8 89 8 % 92,9 92 9 % 108,5 108 5 % 99,6 99 6 % 97,7 97 7 % 96,2 96 2 % Kapitaldekning 32,5 % 34,2 %41
 42. 42. SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per 31.12.10 (31.12.09) 65,6 (64,3) % Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner 11,1 (11,0) % Eiendom Ei d Aksjer Bank Hedgefond 14,1 (14,4) % 0,1 (0,3) % 0,0 (2,9) % 9,1 (7,1) % NOK 8,5 (8,2) mrd.42
 43. 43. ODIN Forvaltning Resultat for 2010 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 Forvaltningshonorar 82,0 78,0 79,6 78,3 74,5 317,9 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 25,9 Sum driftsinntekter 82,0 78,0 79,6 78,3 81,4 317,9 270,7 Lønnskostnad 27,3 27,1 24,1 25,6 27,0 104,2 88,1 Avskrivninger 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0 14,8 16,0 Annen driftskostnad 36,3 36 3 31,1 31 1 35,8 35 8 34,6 34 6 33,6 33 6 137,8 137 8 124,2 124 2 Sum driftskostnader 67,2 61,9 63,6 64,1 64,6 256,8 228,3 Driftsresultat 14,8 16,2 16,0 14,2 16,8 61,1 42,4 Finanskostnader 1,7 0,9 0,7 0,3 7,2 3,6 -0,3 Resultat før skatt 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 64,6 42,1 Skattekostnad Sk tt k t d 6,1 61 4,7 47 4,6 46 3,9 39 8,5 85 19,3 19 3 13,5 13 5 Resultat 10,4 12,3 12,1 10,5 15,5 45,3 28,643
 44. 44. Effektrealisering av lønnsomhetsprosjekt Delta over tid (ekskl. (ekskl Bank 1 Oslo) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) (Årsverk, akkumulert) 400 156 361 147 Plan Hittil realisert Plan 286 116 Hittil realisert 262 105 92 76 148 79 29 24 16 21 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full å årseffekt. Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra Metoden sikrer fokus på gjennomføring naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer44
 45. 45. Delta prosjektet: Bemanningsreduksjonene ble noe lavere enn estimert. Dette skyldes omprioritering av tiltak, tiltak som medfører at tiltak med ytterligere bemanningsreduksjon kommer etter prosjektets slutt Effekter av realiserte tiltak per selskap (Årsverk) 156 147 -9 Plan Effekt av realiserte tiltak 101 85 48 49 13 7 Liv Skade Gruppen Totalt Delta Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer45
 46. 46. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKTDELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring SLUTTRAPPORT 2010 Realiserte lønnsomhetseffekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner (MNOK) per kvartal (Årsverk) 101 225 Plan Plan 94 94 Effekt av Effekt av realiserte tiltak realiserte tiltak 85 191 79 78 78 172 166 162 71 68 68 150 137 119 50 86 66 25 24 20 43 18 18 13 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-1046
 47. 47. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKTDELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring SLUTTRAPPORT 2010 Realiserte lønnsomhetseffekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per (MNOK) kvartal (Årsverk) 94 49 48 48 48 Plan Plan 84 Effekt av Effekt av realiserte tiltak 79 80 realiserte tiltak 57 47 37 31 18 15 15 22 16 10 9 6 7 4 2 2 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-1047

×