Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pensjon & Kapital nr 1 - 2010 - Innstikk Finansavisen - oktober 2010

1,805 views

Published on

Innstikk i Finansavisen i oktober 2010. Cox AS og Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Opplag: 40.000

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pensjon & Kapital nr 1 - 2010 - Innstikk Finansavisen - oktober 2010

 1. 1. Annonsebilag Pensjon & Kapital NR.1/ 2010 Tematema tema 1 ForvaltningHanne BjurstrømAlt omden nyepensjons-reformenKarita BekkemellemFlere kvinnersparer Utgitt i samarbeid med PenSjonSSemInar 26. 26. oktoBer 2010 PenSjonSSemInar 26.oktoBer 2010 PenSjonSSemInar 26. oktoBer 2010 PenSjonSSemInar oktoBer 2010 Hvilke økonomiske konsekvenser vil den den nye pensjonsreformenfor AS for AS HvilkeHvilke økonomiske konsekvenser vil den nye pensjonsreformen ha AS Hvilke økonomiske konsekvenser dennye pensjonsreformen ha ha for økonomiske konsekvenser vil vil nye pensjonsreformen ha for AS Norge, Norge, arbeidsgivereansatte? Svarene får du på pensjonsseminar hos hos Norge,arbeidsgivere og de og de ansatte? Svarene får du på pensjonsseminar hos Norge, arbeidsgivere og de ansatte? Svarene får du på pensjonsseminar arbeidsgivere og de ansatte? Svarene får du på pensjonsseminar hos HelgeHelge Leiro BjarneBjarne Håkon Svein Iver Steen Steen Lise Lise Lise Ljungmann Helge Leiro Leiro Bjarne Håkon Håkon Svein Steen Steen Ljungmann Leiro Helge Håkon Bjarne Svein Iver Iver Iver Lise Ljungmann Svein Ljungmann Gjensidige den den 26.26. Oktober.deg degi på på på på på gjensidige.no/seminarBaastad Baastad Hansen Hansen Gjensidige den26. Oktober. meld deg på dag daggjensidige.no/seminar Gjensidige 26. Oktober. meld meld deg i pådag gjensidige.no/seminar Baastad Gjensidige den Oktober. meld på i dag i gjensidige.no/seminar Baastad Hansen Hansen Haugen Haugen Haugen Haugen
 2. 2. Pensjon & Kapital NR. 1 / 2010 22 Leder Ikke stikk hodet i sanden 6 av 10 nordmenn oppgir at de verken sparer eller planlegger å spare til alderdommen. Det er urovekkende få, ikke minst tatt i betraktning at mange ikke vil akseptere særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkesaktivitet til pensjonisttilværelse. Det er ikke å anbefale å gjøre som strutsen og stikke hodet i sanden og håpe på det beste. Av kommunikasjonsdirektør Leif Osland, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Innhold: Stadig flere drømmer om en aktiv uførepensjon og dekninger til etter- forhold til uførhet og er gjennom- pensjonisttilværelse med økonomisk latte. Ordningene i privat sektor gående uvitende om hvor mye de Leder ............................................. 2 frihet og lange feriereiser. Men det er varierer imidlertid mye med hensyn faktisk får om de blir uføre. Å leve alt for få som sjekker om det faktisk er til både ytelser, dekninger og utbeta- uten uføreforsikring er en stor risiko Flere kvinner sparer ..................... 3 samsvar mellom drømmene og spare- lingsperioder. som alt for mange tar sjansen på. planene. Svært mange har heller ikke Sannsynligheten for å bli ufør er høy- Nå kommer pensjonsreformen .... 6 oppfattet at pensjonsreformen faktisk Når du skal spare til pensjonstilværel- ere for kvinner enn for menn. Det er er en innstramming. sen bør du starte med å kartlegge hvor også tankevekkende at svært få unge Pensjonsskolen .............................. 9 mye du kan forvente å få fra folketrygd- personer har uføreforsikring. Som En undersøkelse som TNS Gallup en og fra pensjonsordningen på job- ung har en god helse og forsikringen – Unge må lære mer om pensjon .. 14 har gjennomført for FNO viser at ben. Ta kontakt med din arbeidsgiver koster derfor lite. Sannsynligheten over halvparten av befolkningen eller de finansinstitusjonene de har for å bli ufør som ung er liten, men kan akseptere maksimalt 20 prosent avtale med. Sjekk pensjonsportalen dersom en skulle være uheldig er det inntektsnedgang ved overgang til www.norskpensjon.no eller tjenesten lite folketrygden dekker. pensjonisttilværelsen. Nær 3 av 10 Din Pensjon på www.nav.no. Videre bør en stille spørsmål ved om kan godta 30 prosent nedgang. det er tilstrekkelig at pensjonsut- Kvinner har i utgangspunktet større betalingene kun varer i ti år. Det er Svært mange kommer til å få seg en behov for supplerende pensjons- et paradoks at selv om folk lever stadig ubehagelig overraskelse dersom det sparing enn menn. Dette skyldes at lengre, så har det i private ordninger Prosjektledelse: ikke tas nødvendige grep om pen- kvinner i gjennomsnitt har lavere stadig blitt mindre vanlig med livs- Anbjørn Holme, Cox sjonssparingen. En tommelfinger- opptjening i Folketrygden som følge varige pensjonsutbetalinger. Marius Solberg Anfinsen, Cox regel tilsier at pensjonsdekningen av lengre perioder med deltidsarbeid for alderspensjon i folketrygden for og omsorgsfravær. Det er da uro- Mange synes pensjonsspørsmål er Grafisk form: en med gjennomsnittsinntekt er om vekkende at flere undersøkelser viser vanskelige å ta stilling til og forstå. Cox AS lag 50 prosent av tidligere inntekt ved at kvinner ikke er mer aktive enn Samtidig er det noe vi alle må forholde 40 års opptjening. Tjenestepensjons- menn i forhold til pensjonssparing. oss til før eller senere. Det bør helst Trykk: ordninger gir et nyttig supplement, Nordmenn flest er underforsikret i være før enn senere. Nr1trykk men de aller fleste må uten individuell sparing godta minst 30-35 prosent Opplag: nedgang i inntekten før skatt ved 40.000 overgang til pensjonisttilværelsen. Foto: Finansnæringens Fellesorganisasjon Urovekkende få vet hvor mye de kan Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er en bransjeorganisasjon som Forside: Ilja C. Hendel vente å få i pensjon når de går av ved i praksis representerer hele finansnæringen i Norge. FNO representerer Side 3: Legemiddelindustriforeningen alderspensjon. Det samme gjelder mer enn 180 finansforetak og finanskonsern som er aktive i det norske Side 6: AD hva slags økonomi man får dersom markedet. Foretakene driver finansiell virksomhet av ulik karakter: Side 14: Unge Høyre noe uforutsett skulle skje som at en • sparebanker ble uførepensjonist eller noen av • forretningsbanker de nærmeste faller fra. Flere under- • livsforsikringsselskaper søkelser viser at få har kunnskap om • skadeforsikringsselskaper • finansieringsforetak www.cox.no hvilke endringer pensjonsreformen • fondsforvaltningsselskaper innebærer. • verdipapirforetak Det kan dels være store forskjeller • finanskonsern mellom ansatte i offentlig og privat FNO ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finans- sektor. Offentlige ansatte har ord- næringens Hovedorganisasjon. FNO har om lag 100 medarbeidere med ninger på arbeidsplassen som sikrer høy kompetanse på ulike fagområder. gode livsvarige alderspensjonsytelser, Du finner mer informasjon på www.fno.no
 3. 3. AnnonsebilagFRA REDAKSJONEN: KVINNER OG PENSJON 33 Flere Undersøkelser viser at flere kvinner sparer eller planlegger å spare til pensjon enn tidligere. kvinner Karita Bekkemellem tror dette skyldes at kvinners pensjonsrettigheter nå har kommet mer på banen. sparer Tekst: Anbjørn HolmeEn undersøkelse utført av TNS Gallup med arbeidsgiver og be om å få en orien- andre ektefellens pensjonspoeng hvispå oppdrag fra Finansnæringens Felles- tering om eventuelle tjenestepensjoner, ekteskapet ryker. I den forbindelse harorganisasjon (FNO), viser at 40 prosent sier Bekkemellem. Loveleen Brenna, leder i Kvinnepaneletav kvinnene mener diskusjonen om som Audun Lysbakken opprettet i vin-pensjonsreformen har bidratt til at de Hun håper den nye pensjonsreformen ter, uttalt at kvinner bør få halvparten avsparer eller planlegger å spare til alder- etter hvert kan bidra til å gjøre det enklere menns pensjon ved skilsmisse.dommen. Tilsvarende andel i 2009 var 37 å få oversikt over egen pensjon, men menerprosent. Blant mennene sier 39 prosent det det vil ta tid. – Hva synes du om Kvinnepaneletssamme, noe som er uendret sammenlignet forslag?med nivået fjor. – I mange år vil det være overgangsord- – Jeg er sterkt uenig i forslaget. Det er ninger som gjør det vanskelig å informere teknisk vanskelig å administrere, det er– Det er klart at den offentlige debatten generelt. Vi er helt avhengig av at den gammeldags og legger opp til en form forrundt pensjonsreformen har fått mange enkelte kan få god informasjon via kalku- livslang forsørging ved et samlivsbrudd,kvinner til å se nærmere på pensjons- latorer, sin arbeidsgiver, sine forsikrings- avslutter Bekkemellem.rettighetene sine. Kvinners pensjonsrettig- selskap eller mulighet til å få individuelleheter henger sammen med spørsmål om råd. Vi må også huske på at det nye pen-likelønn, økonomisk selvstendighet og sjonssystemet vil gi oss flere valgmulig-muligheten til å leve av sin egen inntekt. heter, og det vil derfor kreve noe mer avDette er viktige spørsmål som heldigvis oss for å få en god oversikt over hva dissenå får en viss plass i debatten, sier Karita valgene vil innebære for vår egen økonomi,Bekkemellem. sier Bekkemellem.Bekkemellem var likestillingsminister i – Hvordan har du selv satt deg inn problem-Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 stillinger knyttet til din pensjon?til 2007 og var leder for Arbeiderpartiets – På min arbeidsplass hadde vi et allmøtekvinnebevegelse. I dag er hun admini- der vi fikk en grundig presentasjon av vårestrerende direktør i Legemiddelindustri- pensjonsordninger og forsikringsordnin-foreningen. ger. Jeg vil oppfordre alle firmaer til å gjøre det samme, sier hun. Mange måter å spare på– Hva mener du kan gjøres for at flere kvinner Omsorgsfravær gir tapt pensjonskal bli mer bevisste på egen pensjon? Kvinner har i utgangspunktet større behov– Først og fremst er det viktig at kvinner for supplerende pensjonssparing enner bevisste på sine rettigheter i forhold til menn. Dette skyldes at kvinner i gjennom-arbeidslivet og i generelle økonomiske snitt har lavere opptjening i folketrygdenspørsmål, som rettigheter til felles bolig. som følge av at mange har lengre perioderDet er mange måter å spare til pensjons- med deltidsarbeid og omsorgsfravær.alderen på. For mange vil det være meraktuelt å spare ved å nedbetale boligen sin – Hvordan påvirker det å være hjemmei stedet for å spare i forsikringsordninger med barn kvinners pensjon?eller i bank. Det er viktig å sette seg inn iden tjenestepensjonsordningen man har, – Det er ikke noe nytt at pensjonsrettig-og se hva som kreves for å få utbetalt en hetene er knyttet opp til deltagelse i lønnetgod pensjon, sier Bekkemellem. arbeid og innbetaling av pensjon. Men omsorgsarbeid gir pensjonspoeng nå. Jeg– Pensjonsreformen legger opp til at det synes det nye systemet gir begge foreldreskal lønne seg å arbeide lengst mulig. Her mulighet til å velge ulønnet omsorgsarbeidhar vi alle et ansvar for at det legges til rette i perioder med små barn. Samtidig er detfor at kvinner som tar tunge tak i omsorgs- viktig at kvinner er bevisste på at en ved-yrkene klarer å stå i jobben så lenge som varende skjev arbeidsdeling hjemme kan gimulig, legger hun til. konsekvenser hvis det blir et samlivsbrudd. Det dreier seg ikke bare om pensjon, men– Hva bør kvinner gjøre for å finne ut mer om fremtidige jobbmuligheter og lønn,om pensjon? sier Bekkemellem.– Først og fremst bør de bruke de nyepensjonskalkulatorene som er lagt ut Slik situasjonen er i dag, er det ingen lovpå nettet både av det offentlige og av de som sier at den ektefellen som har værtprivate forsikringsselskapene. Ta kontakt hjemme med barn får nyte godt av den
 4. 4. Pensjon & Kapital NR. 1 / 2010 4 NAV og Norsk Pensjon om pensjonsnettjenesterPensjoner lett på nettUsikker på hva du kan forvente deg i pensjon?Offentlige og private pensjonsaktører samarbeiderfor å gjøre det enklere for deg å få oversikt. Innføringen av pensjonsreformen, en av de største Ny fleksibel pensjonsordning direktør for Pensjon og ytelser i NAV. velferdsreformene i Norge, er rett rundt hjørnet. Fra 2011 innføres det nye pensjonssystemet i Norge I det nye pensjonssystemet samles pensjon opp til Undersøkelser viser at interessen for pensjon er som gir de fleste anledning til å ta ut alderspen- en egen personlig beholdning, og denne beholdnin- stor, men at kunnskapen er urovekkende lav. NAV sjon fra 62 år og selv bestemme hvor mye pensjon gen skal du bruke den dagen du ønsker å trappe ned. samarbeider med Norsk Pensjon, en tilslutning av som skal tas ut. Uttak av pensjon fra folketrygden Hvordan du velger å ta ut pensjonen din bestem- de største private pensjonsordningene, for å gi deg kan gjøres uavhengig av om du vil fortsette i full mer du i stor grad selv. best mulig informasjon om pensjon. Ved hjelp av jobb eller ikke. nettjenestene Norsk Pensjon på norskpensjon.no – Det nye regelverket åpner for større valgfrihet og Få oversikt over pensjonen din og Din pensjon på nav.no blir det vesentlig enklere fleksibilitet. Fremover blir det enklere, men også Nettjenestene Din pensjon og Norsk Pensjon for deg å holde oversikt over egen pensjon og viktigere, å følge med på vår opptjente pensjon gjør det enkelt for deg å få oversikt og planlegge planlegge egen pensjonstilværelse. enn det vi til nå har vært vant til, sier Hilde Olsen, din egen pensjonstilværelse. Nettjenestene er
 5. 5. Annonsebilag 5 unike i sitt slag i Norge og utveksler introduksjon til det nye regelverket informasjon med hverandre, slik at er allerede tilgjengelig på nav.no og du enkelt får oversikt over hele din kan være grei å se på for de som lur- samlede pensjonsøkonomi. Dette er på hva som kommer, sier Olsen. inkluderer: • alderspensjon fra folketrygden Reglene for tjenestepensjon og AFP Nyttige nettjenester • offentlige og private skal også tilpasses det nye regelver- tjenestepensjoner ket for alderspensjon og implemen- • individuelle spare- eller teres i nettløsningene så fort det lar pensjonsordninger seg gjøre. om pensjon – Vi har samarbeidet om utviklin- Enkelt å komme i gang gen av nettjenester som gir folk den Nettjenestene benytter MinID som Din pensjon informasjonen de trenger om sin innloggingsløsning. MinID er en pensjon. I nettjenestene kan man felles nøkkel til elektroniske tjenes- • Pålogging gjennom nav.no eller foreta beregninger og se hvilke ter på nett og brukes av blant annet minside.no ved hjelp av MinID konsekvenser ulike personlige valg Skatteetaten, Lånekassen og Pos- eller endagspassord fra NAV om pensjonering får, sier Dag Vidar ten. Bautz, daglig leder av Norsk Pen- Når du først er logget inn kan du • Gir tilgang til følgende funksjoner: – Pensjonskalkulator som inkluderer sjon. bevege deg mellom de ulike nett- offentlig og privat tjenestepensjon tjenestene uten å måtte logge inn – Oversikt over egen pensjons- Mange muligheter på nytt. Hos Norsk Pensjon kan opptjening i folketrygden I nettjenestene fra NAV og Norsk også BankID og Buypass Smartkort – Elektronisk søknad om alderspensjon Pensjon er oppdatert informasjon brukes ved innlogging. – Personlige pensjonsopplysninger og kontaktinformasjon fra pensjonsleverandører samlet. – Dette er like enkelt som å logge – Mulighet for å sende mail til veileder Nettjenestene gir oversikt over din inn i nettbanken. Et par tastetrykk og motta brev og annen info elektronisk pensjonsopptjening fra folketryg- og så har du full oversikt, sier Bautz. den og de største tjenestepensjons- NORSK Pensjon ordningene. Der har du også mulig- Tjenestene blir godt mottatt het til å beregne fremtidig pensjon På tross av at nettjenestene er relativt • Nettjeneste utviklet av Norsk Pensjon basert på dagens regelverk. nye, er det mange som har tatt disse på norskpensjon.no i bruk allerede. • Norsk Pensjon er en sammenslutning Gjennom NAVs nettjeneste Din – Mottakelsen av disse nettjenes- av de største private tjeneste- pensjon kan du også enkelt sende tene har vært meget god, noe som pensjons ordningene i Norge en mail til en veileder og få svar. Du viser at interessen for pensjon er til kan også velge å motta brev og an- stede. Det er viktig at folk enga- • Norsk Pensjon gir en samlet oversikt nen informasjon elektronisk. sjerer seg og tar dette i bruk over pensjon fra ulike pensjons- ordninger. som et nyttig verktøy for å plan- – Vi har utviklet brukervennlige legge sin fremtidige privat- • Portalen sammenstiller informasjon nettjenester hvor informasjonen økonomi, avslutter Bautz. fra private og offentlige tjeneste- er fremhevet på en klar og tydelig pensjonsordninger og bruker data måte. I januar 2010 fikk vi også det fra individuelle pensjons- og spare- ordninger. nye regelverket for alderspensjon på plass i Din pensjon. En enkel • Norsk Pensjon er ikke kommersiell, og skal være åpen for alle pensjons- innretninger i privat sektorSjekk pensjonendin i dag!• Gå inn på nav.no eller norskpensjon.no• Logg deg inn med MinIDFor å logge deg inn trenger du:• fødselsnummer• PIN koder (tilsendt i brev fra Skatteetaten)• et passord du lager selvDu kan registrere mobilnummer og/eller e-post slik at du får engangskodertilsendt på SMS eller e-post neste gang du logger deg på.
 6. 6. Pensjon & Kapital NR. 1 / 2010 66 FRA REDAKSJONEN: PENSJONSREFORMENNå kommer pensjonsreforArbeidsministeren om de nye regleneFra 1. januar 2011 trer den Når den nye reformen aktiveres blir ny modell for opptjening av alders- alderdommen. En undersøkelse viser det mulig å ta ut fleksibel alders- pensjon, der alle år med pensjonsgi- også at kun 28 prosent har oversiktnye pensjonsreformen i kraft. pensjon fra fylte 62 år. Samtidig blir vende inntekt mellom 13 og 75 år gir over hva de får i samlet pensjon.Det er på tide at du setter deg inn i det innført ny regulering av alders- opptjening av inntektspensjon, sierreglene for din nye pensjonshverdag. pensjon under utbetaling for alle arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. – Hovedprinsippene for den nye pensjonister, og levealdersjustering alderspensjonen i folketrygden er av pensjonen for nye pensjonister. Få sparer relativt enkle. Pensjonsberegningene Levealdersjustering innbærer at Pensjon er et tema mange fin- kan likevel bli relativt kompliserte dersom gjennomsnittlig levealder ner komplisert og uinteressant. for de årskullene som både omfattesTekst: Marius Solberg Anfinsen i befolkningen fortsetter å øke, må En undersøkelse som TNS Gallup av gammelt og nytt regelverk. Dette man jobbe lenger for å opprettholde har gjennomført på oppdrag fra vil gjelde i en overgangsperiode. Jeg nivået på pensjonsutbetalingene. Finansnæringens Fellesorganisa- vil vise til informasjon fra NAV og sjon (FNO) viser at hele 59 prosent andre pensjonsleverandører. I tillegg – For dem som er født i 1954 og av befolkningen oppgir at de ver- er jeg også opptatt av at hver og en senere, blir det gradvis innført en ken sparer eller planlegger å spare til må ta et ansvar selv for å skaffe seg
 7. 7. Annonsebilag Tematema tema 7 – Samtidig vil det sikkert komme syns- Mange ønsker ikke den brå overgangen være pensjonist i færre år, sier Hanne punkter på at det nye pensjonssystemet fra aktiv arbeider til pensjonist. Noen Bjurstrøm. er komplisert, og at det kan være vanskelig ønsker å pensjonere seg ved fylte 62 år, for folk å orientere seg om hvordan den mens andre vil stå lenger i arbeid. Den Få aksepterer stor nedgang samlede pensjonen blir hvis en har rett nye pensjonsreformen forsøker å gi folk Undersøkelser viser at mange ikke vil til pensjon fra ulike ordninger i tillegg som vil bidra i arbeidslivet lenger større akseptere stor nedgang i inntekten når til folketrygden. I tillegg vil den enkelte fleksibilitet. man går av med pensjon. Det er et para- ha behov for å sette seg inn i reglene for doks når en vanlig tommelfingerregel er skattlegging av lønnsinntekt og pensjons- Lønner seg å stå lenge at pensjonsdekningen for alderspensjon i inntekt, påpeker hun. – Hvem vinner mest på den nye refor- Folketrygden for en med gjennomsnitts- men? inntekt er cirka 50 prosent av tidligere Langsiktig målsetting inntekt ved 40 års opptjening. I løpet av 2010 har NAV gjennomført en – En tettere sammenheng mellom omfattende informasjonskampanje om arbeidsinntekt gjennom hele livet og – Det er svært viktig å sette seg godt inn det nye pensjonssystemet. Den har vært pensjon fører til at de som står mange år i disse spørsmålene, fordi en beslutning spesielt rettet mot dem som kan ta ut i arbeid og går av sent med pensjon vil om å gå av med pensjon vil kunne ha alderspensjon fra 2011. komme gunstig ut med de nye reglene. stor betydning for den enkeltes inntekts- I tillegg er det lagt vekt på fortsatt å ha et nivå de siste 15-20 årene av livet, og etter – NAVs nye pensjonsportal på www.nav.no godt sikkerhetsnett for de med lav eller hvert som levealderen øker vil stadig vil gjøre det enklere å orientere seg om ingen pensjonsopptjening. flere kunne leve lenger som pensjonist. egen pensjon, og det er positivt at så For mange kan det være vanskelig å mange som om lag 50 prosent av dem – Vil dem som kommer senere ut i arbeids- komme tilbake igjen i arbeidslivet hvis som har søkt om fleksibel alderspensjon livet grunnet lang utdannelse måtte man først har gått av med pensjon. Det fra 1. januar 2011 har valgt å gjøre dette stå lengre i arbeid for å oppnå samme er derfor viktig at en tenker seg godt om elektronisk, sier Bjurstrøm. pensjon som dem som går tidligere ut før en velger å ta ut pensjon og avslutte i arbeid? arbeidskarrieren, avslutter arbeids- Arbeidsministeren sier målet med den minister Hanne Bjurstrøm. nye pensjonsreformen er å sikre et øko- – Som nevnt vil alle år telle med og for en nomisk og sosialt bærekraftig pensjons- gitt årlig inntekt vil dermed de som står system over tid. Levealdersjusteringen lengst i arbeid få høyest årlig pensjon. av ny alderspensjon bidrar sammen Mange med høy utdannelse vil likevelrmen med ny regulering av pensjonen til at kunne ha høyere inntekt gjennom livet pensjonsutgiftene blir lettere å håndtere enn de med lavere utdannelse, og vil på lang sikt. dermed også kunne få høyere pensjon. Videre tas det i beregningen av pensjon- – På den måten får vi midler til å opprett- en hensyn til forventet levetid som pen- holde et stadig bedre velferdstilbud til alle sjonist for befolkningen som helhet. For i årene framover. Den nye fleksibiliteten i en gitt årlig inntekt vil dermed en som pensjonssystemet gir nye muligheter til å arbeider for eksempel fra 27 til 67 år få pensjonere seg helt eller delvis etter egne høyere årlig pensjon enn en som arbei- ønsker og behov, samtidig som reglene der fra 22 til 62 år. Årsaken til dette er stimulerer til å stå lenge i arbeid. at den som går av sent kan forvente å Gradvis nedtrapping informasjon om de nye reglene, sier Bjurstrøm presiserer at reformen også Bjurstrøm. skal sikre dem som har gått med liten Her kan du få hjelp til å sette deg inn eller ingen arbeidsinntekt tidligere i livet Økte valgmuligheter når pensjonisttilværelsen kommer. i den nye pensjonsreformen: Diskusjonene rundt den nye reformen har gått høyt, og arbeidsministeren – En viktig del av reformen er fortsatt NAV: www.nav.no eller ring 21 07 40 00 håper folk vil ta den godt imot når den å ha en god minstesikring og minste- nå snart er på plass. pensjonen, som har økt i de senere Pensjonsleverandørenes samarbeidsportal: årene, blir videreført. Reformen sikrer www.minpensjon.no – Jeg håper at folk setter pris på de økte også en forbedret pensjonsopptjening valgmulighetene i folketrygden som for arbeidsledige og de som er hjemme Senter for seniorpolitikk: innebærer at alderspensjonen kan tas med omsorg for barn eller eldre, syke www.seniorpolitikk.no ut fra 62 år, og at det blir mulig å kom- og funksjonshemmede, sier arbeids- binere pensjon og arbeidsinntekt uten ministeren. avkorting, sier hun.
 8. 8. Pensjon & Kapital NR 1 / 2010 Kommer jeg 8 fortsatt til å like Metallica når jeg blir eldre? Du forandrer deg ikke selv om du blir pensjonist, men det gjør økonomien din. Beregn hva du kan få i pensjon på våre nettsider. Eller ring våre pensjonseksperter for en pensjonsprat. Gå inn på storebrand.no eller ring 08880 for en pensjonsprat
 9. 9. Annonsebilag Pensjon & Kapital NR. 1 / 2010FRA REDAKSJONEN: PENSJONS-ABC 9PensjonsskolenSentrale begreper du bør kjenne til Informasjonsbehovet i den norske befolkning er stort før pensjonsreformen trer i kraft i 2011. Vi har samlet noen viktige ord som kan hjelpe deg å forstå pensjon bedre. Tekst: Annbjørn HolmeAlderspensjon i folketrygden - Innskuddsordning: Her betaler arbeidsgiveren en Avtalefestet pensjon – AFPFolketrygden ble innført i Norge i 1967, og danner grunn- fast prosent av lønnen hvert år til en pensjonskonto. Fra 2011 innføres en ny ordning for avtalefestet pensjonlaget for det sosiale og økonomiske støttesystemet i Norge. Arbeidstagerens endelige alderspensjon avhenger av (AFP) for dem med rett til AFP i privat sektor. For ansatteFor å få alderspensjon fra folketrygden må du i dag ha summen av innskudd og den avkastning man får på i offentlig sektor videreføres ordningen slik den er i dag.fylt 67 år. Dette endres når Pensjonsreformen trer i kraft midlene. Innskuddene skal minst utgjøre 2 prosent av Den nye AFP-ordningen i privat sektor gjør at du kantil neste år. Da er det mulig å ta ut alderspensjonen alle- vedkommendes lønn mellom 1 og 12 G (1 G utgjør i kombinere arbeid og pensjon fritt.rede når du fyller 62, men pensjonen justeres i forhold til dag kr. 75.641). I dag er avtalefestet pensjon en tidligpensjonsordningforventet levealder ved uttak. Fra 1. januar 2011 innføres som kan gi pensjon i alderen fra 62 til 67 år. Dagens folke- - Ytelsesbasert ordning: Ordningen går ut på at arbeidsgi- trygd gir alderspensjon fra fylte 67 år. Ved innføringenfleksibelt uttak av pensjon. Dette innebærer at det ermulig å ta ut full eller gradert pensjon, og gir adgang til ver garanterer for alderspensjonsytelsen som en andel av pensjonsreformen kan man fra 2011 ta ut fleksibelå kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen redu- av sluttlønnen. alderspensjon fra folketrygden fra 62 år. En vil likevel få enseres. Å stå i arbeid etter at du fyller 62 år vil også bidra høyere årlig pensjon, desto lenger en venter med uttakettil økt pensjonsopptjening. Den årlige utbetalingen fra Fripoliser frem til en fyller 75 år.folketrygden blir dermed høyere jo lenger du venter med En fripolise er en pensjonsforsikring du får dersom duå ta ut pensjon, frem til du fyller 75 år. slutter hos en arbeidsgiver som hadde en privat ytelses- I lønnsoppgjøret i 2008 i privat sektor ble det avtalt atFor å få alderspensjon er hovedregelen at du må ha bodd basert tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Etter AFP-ordningen i privat sektor skulle endres fra å være eni Norge i minst tre år etter fylte 16 år, og at du fortsatt er at du har sluttet hos arbeidsgiveren vil du få tilbud om tidsbegrenset pensjonsordning mellom 62 og 67 år, til åmedlem av folketrygden. å fortsette premiebetalingen på din pensjonsforsikring. bli et livsvarig tillegg (påslagsordning) til fleksibel alders- Dersom du ikke velger videre premiebetaling, står du pensjon fra 62 år. På tilsvarende måte som i folketrygdenLivsløpsopptjening – alleårsregelen igjen med fripolisen. Tilsvarende vil du motta et ”pen- vil nivået på den livsvarige delen av AFP øke dersom enEn av omleggingene i forbindelse med Pensjonsrefor- sjonskapitalbevis” dersom du har sluttet i en bedrift med utsetter uttaket, dog ikke lengre enn frem til fylte 70 år.men er innføringen av alleårsregelen. Den innebærer De som tar ut ny AFP etter 1. januar 2011 vil omfattes av en innskuddsordning.at inntekten i alle yrkesaktive år, fra det året du fyller 13 den nye ordningen.år til det året du fyller 75 år, skal danne grunnlaget for IPS – Individuell pensjonssparingpensjonen. Regelen gjelder personer som er omfattet av Sjekk din pensjon på nettet Individuell pensjonssparing er en langsiktig spareform tilny opptjeningsmodell fra 1.1.2010. Ordningen avløser En nylansert nettside gjør det mulig for deg å sjekke din egen pensjon. Ordningen lar deg spare inntil kr. 15 000 i pensjon. Nettsiden www.minpensjon.no er et samarbeidbesteårsregelen og 40-årsregelen i dagens folketrygd. året til egen pensjon med 28 prosent av sparebeløpet i mellom Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Fellesordningen skattefradrag. Individuell pensjonssparing (IPS) er den for AFP Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Norsk ,Ytelses- og innskuddsbasert pensjonFra 1. juli 2006 ble det obligatorisk for alle norske bedrifter eneste rene pensjonssparing der staten gir skattefordeler. Pensjon, Pensjonskasseforeningen og Statens Pensjons-å tilby sine ansatte obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Pengene du setter inn i pensjonsspareavtalen er bundet kasse (SPK).Bedriftene kan velge mellom en innskuddsordning eller frem til tillatt uttaksalder. Gjennom hele denne tiden er innskuddet og avkastningen fritatt for formueskatt. Mer informasjon om pensjon:en ytelsesordning. www.fno.no Utbetalingen må foregå over minst ti år. Pengene som www.norskpensjon.no utbetales blir beskattet som vanlig pensjonsinntekt. www.nav.no
 10. 10. Cyklister i havstokken, 1894. Utsnitt. Melvær&Lien Idé-entreprenørPensjon Skagens Museum. & Kapital NR. 1 / 2010 Av Einar Hein, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører 10 Selv om de rolige dagene venter langt der fremme... ….er det godt å vite at du allerede nå legger grunnlaget for å nyte dem. Starter du en spareavtale i SKAGEN Fondene nå, får du kanskje større frihet til å realisere drømmene dine den dagen du bestemmer deg for å bli pensjonist. Historisk sett har vi gitt kundene våre en langt bedre avkastning enn hva de ville fått med høyrentekonto i banken – og det er en statistikk vi ikke har planer om å endre. Med 2000 kroner spart i måneden i SKAGEN Vekst kunne du fått… kr 1 546 767 Ved sparing i madrassen: kr 404 000 Ved sparing i bank: kr 582 528 (Årlig gjennomsnittlig avkastning 16,44 %) (Årlig gjennomsnittlig avkastning 4,73 %) Gjelder perioden fra 01.12.1993, da fondet Ved sparing i referanseindeks*: kr 870 374 SKAGEN Vekst ble startet, til 10.9.2010 (Årlig gjennomsnittlig avkastning 9,28 %) *Referanseindeks: OSEBX/MSCI AC Verdensindeks (50/50). Referanseindeks før 1.1.2010 var OSEBX. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. Sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn banksparing. Enkelt. En spareavtale i SKAGEN Fondene oppretter du med BankID-brikken du bruker i nettbanken din, helt uten papirarbeid. Du kan spare så lite som 250 kr i måneden. Les mer på www.skagenfondene.no/spareavtale eller ring oss på 04001. Du er også hjertelig velkommen til en uforpliktende prat på et av våre kontorer. Kunsten å bruke sunn fornuft
 11. 11. Annonsebilag Pensjon & Kapital NR. 1 / 2010GJENSIDIGE 11Klarer du 10-gangern?En pensjonsformue på 10 ganger årsinntekt gir deg en romslig økonomisom pensjonist. Det er lettere enn du skulle tro.5-6 millioner i pensjonsformue? Hvis ordning som følger lovens maksimal-du pensjonerer deg som 67-åring må satser vil sannsynligvis, sammen meddu faktisk regne med såpass om du folketrygden, sikre deg den pensjons-skal opprettholde det forbruket du formuen du trenger.er vant med. Heldigvis trenger duikke spare opp alt selv. Hvis du tjener – De fleste arbeidsgivere har imidler-540.000 eller mindre vil folketrygden tid lagt seg på lovens minsteinnskudd,sørge for tre fjerdedeler av pensjons- og da er det behov for egen sparing,formuen. påpeker Ingebretsen.– Når arbeidsgiver har bidratt med sitt – Husk også at du ikke får opptjeninger det ikke så mye du må spare selv. i folketrygden for inntekt over 540.000Spesielt ikke hvis du begynner tidlig og kroner. Med så høy inntekt kan detsparer jevnt, sier Torstein Ingebretsen være nødvendig å spare på egenhånd, – Hvor stort inntektsfall du tåler som – Relativt små sparebeløp kan gjøresom er direktør i Gjensidige Pensjon selv om du har en god pensjons- pensjonist avhenger selvfølgelig av en veldig stor forskjell på pensjons-og Sparing. ordning, sier Ingebretsen. hvilket forbruk du forventer. Hvis du økonomien. Jeg tror mange ville bli planlegger å fylle tiden med mange overrasket over hvor lite som skal til.Han påpeker at de som har gode pen- Det samme gjelder om du vil pen- aktiviteter og være spandabel medsjonsordninger hos arbeidsgiver ikke sjonere deg som 62-åring uten å gå barn og barnebarn, er det ikke gitt Ta kontakt med en rådgivernødvendigvis behøver å spare selv, kraftig ned i inntekt. Da er det ingen at du tåler mye inntektsfall, sier eller gå inn på gjensidige.noutover å betale ned lån. En innskudds- vei utenom egen sparing. Ingebretsen, og legger til: dersom du ønsker å vite mer. Magasin RÅDGIVNING design web Cox er en av Norges sterkeste aktører innen redaksjonell kommunikasjon og design. Vi har kontorer i Bergen, Oslo, København og Stockholm og jobber med flere av Skandinavias største merkenavn. www.cox.no
 12. 12. Pensjon & Kapital NR 1 / 2010 12 TVNorge tar pensjon på alvor - Det er viktig at våre ansatte får kunnskap om pensjon, og hvordan de selv kan være med på å påvirke den, sier økonomidirektør i TVNorge, Morten Skotland Hansen. Derfor arrangerer vi ansattmøter med pensjonseksperter fra SpareBank 1 tilstede. Pensjonsreformen påvirker alle løst, og de ansatte er ivrige med spørsmål. Tre av ti gjort om på opprinnelig Undersøkelser viser at det er svært få Temaene går på alt fra pensjonskapital- spareplan som vet hva pensjonsreformen faktisk bevis, uføreforsikring og individuell I følge Halvar Haugland, fra SpareBank 1 innebærer. Pensjon er ikke noe ansatte pensjonssparing – til folketrygd og finans- Livsforsikring, er TVNorge litt spesiell nødvendigvis tenker på hver dag, men når krise. med tanke på hvor mange ansatte som de først tenker på det oppleves informa- selv styrer hvordan pensjonsleverandøren sjonen som overveldende og vanskelig å Selvstyring av tjenestepensjons- skal forvalte tjenestepensjonssparingen forstå. Men det er det altså mulig å gjøre sparingen deres. noe med. Særlig virker mange å være opptatt av hvilke muligheter de har for selv å I TVNorge har 30 prosent valgt å styre God stemning og mange spørsmål på bestemme hvordan TVNorges tjeneste- forvaltningen ved gjøre om på invest- ansattmøte i TVNorge pensjonsleverandør skal forvalte det eringsporteføljen, noe normalt bare ti Ikke alle ser på pensjon som underholding som en gang skal bli en del av pensjons- prosent av de ansatte med tjeneste- av «Gullrekka-kaliber», men på ansatt- utbetalingene deres. pensjon pleier å gjøre. møtet er stemningen god. Latteren sitter Har du spørsmål om pensjon eller pensjonsreformen? Vi kan det. ■ Ta kontakt med vårt pensjonsteam: pensjonsteam@sparebank1.no eller tlf. 21 02 50 60 ■ Ta kontakt med en av SpareBank 1-bankene: www.sparebank1.no og velg bank ■ Sjekk din pensjon på vår pensjonskalkulator: www.pensjon-sparebank1.no ■ Er du kunde i SpareBank 1? Logg inn på Liv- og pensjonstjenesten: www.livogpensjon.no - Vi har Norges mest fornøyde pensjonskunder 3,60 I følge bedriftpensjonsundersøskelsen fra Aalund Business Research er norske 3,59 bedriftsledere meget fornøyde med SpareBank 1 som leverandør av tjenestepensjon. 3,53 3,51 3,50 3,49 SpareBank 1 Livsforsikring God og relevant rådgivning viser seg å være det viktigste bedrifts- 3,38 lederne legger vekt på. Det er dette SpareBank 1 får belønning for. - Dette er virkelig hyggelig for oss, sier adm. direktør Aud Hele markedet Lysenstøen i SpareBank 1 Livsforsikring (bildet), men legger Gjensidige Storebrand Nordea Liv raskt til at SpareBank 1 slett vil ikke hvile på sine laurbær. KLP Vital Figuren viser den gjennomsnittlige tilfredsheten på 15 spørsmål. Som hånd i hanske for små og mellomstore bedrifter Hvert spørsmål og svar er målt på en skala fra 1-5, hvor 1 er «meget misfornøyd» og 5 er «meget fornøyd». SpareBank 1 har høyest gjennomsnittlig tilfredshet blant små og mellomstore bedrifter. KLP er best på de store. Fakta om den Aalund-undersøkelsen: - Vårt satsingsområde er nettopp de små og mellomstore Bedriftspensjonsbarometeret er en årlig undersøkelse av det norske pensjonsmarkedet. Undersøkelsen er utviklet og gjen- bedriftene, sier Lysenstøen. Og siden mange av disse ikke har nomført av det uavhengige analysebyrået Aalund Business egne folk som jobber med pensjonsspørsmål, både er – og blir Research. Det ble gjennomført 1.447 intervjuer blant norske bedriftsledere i perioden 16. november 2009 til 16. februar – våre pensjonseksperter verdifulle for bedriftenes tjeneste- 2010. Sjekk resultatene her: www.aalund.com pensjonsordninger.
 13. 13. Annonsebilag Pensjon & Kapital NR. 1 / 2010Danica Pensjon 13 Danica Pensjon har befestet sin posisjon som ”utfordreren i det norske pensjons-markedet”. - Vår kraftige vekst og ambisiøse servicekonsept bekrefter dette, sier Frode A. Kvarsnes, Salgsdirektør i Danica Pensjon. Markedssjef Espen Lysholm og salgsdirektør Frode A. Kvarsnes i Danica Pensjon Gigantvekst hos Danica Pensjon Danica Pensjon har de siste tre årene Best på kapitalforvaltning Kunden er viktigst gått fra å være en relativt ukjent aktør Danica Pensjon ble i juni i år, av – De bedriftene som velger Danica i bedriftsmarkedet til å ha befestet uavhengige fondsanalytikere, kåret til Pensjon skal oppleve at de har valgt Om Danica Pensjon sin posisjon som utfordreren i det å ha de beste forvaltningsprofilene av riktig samarbeidspartner. Vi har sterk norske pensjonsmarkedet. pensjonsselskapene i Norge. fokus på kundetilfredshet og arbeider • Selskap i Danske Bank kontinuerlig med å skape merverdier konsernet, et av Nordens ledende – Utviklingen fra i underkant av 1000 De siste årene har Danica Pensjon for våre kunder. Vår målsetning er finanskonsern. bedriftskunder i 2007 til i overkant av alltid ligget blant topp tre blant de å ha bransjens høyeste kundetilfreds- Søsterselskap til Fokus Bank. 7000 bedriftskunder pr august 2010 norske pensjonsleverandørene. het. God kundetilfredshet kombinert • 75 ansatte med norsk hovedkontor bekrefter, sammen med at veldig med gode produktløsninger er en i Trondheim. få kunder flytter sine pensjons- – Når vi vet at 1 % meravkastning vinn-vinn siuasjon både for våre kun- Forvalter ca 200 mrd. kroner ordninger fra Danica Pensjon, at vi over 20 år utgjør 20 % større pensjon, der og for oss, avslutter Kvarsnes. på vegne av over 600 000 kunder leverer kvalitet til våre kunder, sier så sier det seg selv at dette er viktig i Norden. Kvarsnes. for bedriftene og deres ansatte, sier Les mer om Danica på • Er ambisiøse og har klare mål Lysholm. www.danica.no eller kontakt om vekst. En utfordrer i det – I denne perioden har vi fokusert dem på 73 56 32 00 for spørsmål. norske pensjonsmarkedet. mye på hvordan kundene opplever – Pensjon er et ansattgode som • Tilbyr pensjons- og person- Danica Pensjon både gjennom får større og større fokus både fra risikoprodukter til privatpersoner henvendelser, i rådgivningsfasen og bedriftene og de ansatte. I konkur- og bedrifter. i vår øvrige kommunikasjon, legger ransen om de beste medarbeiderne • Distribueres blant annet via Espen Lysholm, Markedssjef i Danica kan selv valget av pensjonsleverandør meglere, samarbeidspartnere Pensjon til. være viktig, skyter Kvarsnes inn. og søsterselskapet Fokus Bank.
 14. 14. Pensjon & Kapital NR. 1 / 2010 14 FRA REDAKSJONEN: UNGE OG PENSJON – Unge må lære mer om pensjonDen nye pensjonsreformen trer ikraft i 2011, og den påvirker ungemennesker mest. Likevel viser – Ja, jeg gjør det, for å være helt ærlig. liarder kroner rett til dagens unge, viktig å få dette inn i skolen, og samti-undersøkelser at denne gruppen kan Det føles som det er langt frem dit. forteller han og fortsetter: dig vise til hva svært små sparebeløpsvært lite om temaet. Unge Høyre- Men min arbeidsgiver har en egen i måneden betyr for deg når du går av pensjonskasse jeg er med i, så litt – Problemet er også at lange studier med pensjon. I tillegg trenger vi enleder Henrik Asheim (27) innrømmer følger jeg med. og høy utdanning blir mindre lønn- generelt større ansvarliggjøring fraat det er vanskelig å motivere seg til somt. Derfor kjempet Unge Høyre hver enkelt av oss, vi har et ansvarå tenke på egen pensjon. – Pensjonsreformen for at også studier skulle gi pensjons- for vår egen alderdom. går i riktig retning poeng. Alternativt vil i verste fall lang Unge Høyre-lederen sier dagens unge utdannelse straffe seg i lengden, sier Store forskjeller hos arbeidsgivereTekst: Marius Solberg Anfinsen har andre, mer nærliggende ting å Asheim. Det er store ulikheter i pensjons- tenke på enn utbetalinger etter endt ordningene til ulike bedrifter. Noen yrkeskarriere. Tenk pensjon tidlig ansatte får en minimum innskudds- – Hva skjer for unge som trenger ordning på to prosent av årlig lønn til – Temaet er til dels svært vanske- – Jeg tror temaet taper i konkurranse uførepensjon? pensjon, mens andre har en ytelses- lig ettersom det er mange tekniske med bekymring rundt utdannelse, ordning som gir 66 prosent av slutt- uttrykk og et tema som i all hovedsak jobb og andre ting som ligger nær- – Uføretrygden blir jo normalt ut- lønn ved pensjonsalder. Bør unge diskuteres av samfunnsøkonomer og mere i tid. I tillegg har nok de aller regnet fra tidligere inntekt. For unge derfor også tenke på pensjon når de medlemmer av regjeringen. Det løf- fleste unge en følelse av at pensjonen som blir uføre har dette vært en stor velger potensielle arbeidsgivere? ter debatten over hodet på de fleste ordner seg, og er et statlig ansvar, ikke utfordring ettersom mange har lav av oss, sier han. et personlig ansvar, sier han. eller ingen inntekt. Derfor eksisterer – Ja absolutt, sier Henrik Asheim. det en egen regel som sikrer alle unge Han mener veien å gå for å øke inter- Den nye pensjonsreformen legger en minsteytelse. – Og dersom vi får opp bevisstheten essen er å gjøre pensjonslære til pen- alleårsregelen til grunn, ikke beste- rundt pensjon vil pensjonsordning- sum i den videregående skolen. årsregelen. Det betyr at flere unge 27-åringens råd til dagens unge ene bli et konkurranseelement mel- får større uttelling fra starten av sin er å sette seg inn i temaet tidlig og lom de forskjellige arbeidsgiverne – På den måten vil alle unge få en arbeidskarriere. begynne å spare. for å tiltrekke seg arbeidskraft. Det opplæring i hva de forskjellige begre- er veldig bra, og alle som er ute pene er, og hvordan de selv kan bidra – Det er bra at reformen bedrer – Ettersom pensjonen nå regnes ut i jobbmarkedet bør se på hvilke til en trygg alderdom for seg selv og generasjonsregnskapet ved at det ifra alle år man er i jobb, bør man pensjonsordninger bedriften kan sine, sier han. blir større samsvar mellom hva man begynne å tenke på pensjon når man tilby, avslutter han. betaler inn og hva man får ut. Men skal ut i arbeidslivet. Flere bør også – Synes du selv at det er vanskelig å fortsatt er det store skjevheter. Når sette i gang med privat pensjons- motivere deg til å tenke på egen pen- det gjelder AFP er jeg sterkt imot sparing som legger til litt ekstra når sjon? den utvidelsen som ble foretatt. Her pensjonsalder er nådd. Unge må lære sendte man en regning på 100 mil- mer om pensjon. Det er som nevnt
 15. 15. Annonsebilag Extensive Database Returns-based Style Analysis 15 Morningstar Style Box TM©2008 Morningstar, Inc. All rights reserved. The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar. Marks used in conjunction with Morningstar products or services are the property of Morningstar or its subsidiaries. Current Data Investment Diversification Professional Reports Minimize Overlap Monitor Style Drift Introducing Morningstar Direct. Unique. Powerful. Global. TM Investment Selection Streamline Reporting Global Reach Holdings-based Style Analysis Periodic Reporting Morningstar Rating TM Web-based One database for institutional fund research worldwide. Morningstar Direct TM is the shortest tools so you can effectively illustrate Morningstar Direct is one of many distance between statistics and solutions, your recommendations. The format products from Morningstar, a leading pro- providing institutions with the most allows data to be updated throughout vider of independent investment research. complete and timely link to Morningstar’s each day, which gives you a timely global investment database and analytics. and competitive edge. Email: ketil.myhrvold@morningstar.com Call +47 23 30 88 50 This Web-based resource gives you All data universes are fully integrated to www.global.morningstar.com/no/direct powerful research capabilities, such as support research across investment returns- and holdings-based style products. And we’ve just added hedge analyses, in-depth peer analysis, and fund coverage. custom data calculations. It also features robust reporting and presentation Broader coverage and deeper analysis— Morningstar Direct is powerful research.
 16. 16. 3 GODE GRUNNER TIL Å SAMLE FRIPOLISENE DINE HOS SILVER: – Silver hadde høyest avkastning og lavest gebyrer i 2009. Se Dine Pengers store fripolisesammenlikning i nr. 7/2010. Har du flere fripoliser, slår vi dem sammen til én – det gir deg lavere kostnader og høyere pensjon. Slik får du bedre oversikt og større mulighet til å oppleve det gode liv som pensjonist. – Silver er Norges eneste fripolisespesialist Vi driver kun med fripoliser, og har all oppmerksomhet på at de skal ha det best mulig. Du får enkel og tilrettelagt informasjon om fripoliser hos oss. – Du flytter enkelt på nett, det tar kun 5 minutter Fyll ut flytteskjema på www.fripolisen.no og send inn digitalt ved hjelp av BankID og vi gjør resten. Flytt til Silver i dag!Ønsker du hjelp til å flytte fripolisene dine, eller ønsker duå snakke med en rådgiver? SMS Samle til 1960 så ringer vi deg.Vil du vite mer, gå inn på www.fripolisen.noSnakk med Silver – Norges eneste fripolisespesialist.

×