Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

2,772 views

Published on

Se og last ned kvartalsrapporten for 3. kvartal 2013.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen Rapport for 3. kvartal 2013
 2. 2. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 2 Innhold 3 Resultat SpareBank 1 Gruppen 4 SpareBank 1 Forsikring AS 6 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 7 ODIN Forvaltning AS 7 Fordringsadministrasjon 8 SpareBank 1 Medlemskort AS 9 SpareBank 1 Markets AS 9 SpareBank 1 Gruppen AS (morselskap) 9 Utsiktene for resten av året 10 Resultatregnskap 12 Utvidet Resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 16 Kontantstrømmoppstilling 17 Noter til regnskapet 26 Vedlegg Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS - Oktober 2013 - Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 - Telefaks 21 02 50 51 - E-post: post@sparebank1.no - www.sparebank1.no
 3. 3. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 3 Resultatutvikling per 3. kvartal 2013 Historisk godt resultat per 3. kvartal „„ Konsernresultat før skatt per 3. kvartal ble 1.216 (552,6) mill. kroner. I 3. kvartal isolert var resultat før skatt 685,6 (256,2) mill. kroner. Annualisert egenkapitalavkastning ble 20,5 (12,7) %. „„ SpareBank 1 Forsikring AS hadde et resultat før skatt på 486,2 (380,4) mill. kroner per 3. kvartal. Bedringen skyldes god utvikling i alle resultatelementene, hovedsakelig risiko- og renteresultatet. „„ SpareBank 1 Skadeforsikring konsern oppnådde et resultat før skatt på 814,4 (421,0) mill. kroner per 3. kvartal. Bedringen skyldes hovedsakelig økt lønnsomhet som følge av reduserte erstatningskostnader og inntektsføring av avviklingsgevinster utløst av prosessforbedringsprosjekter. „„ ODIN Forvaltning AS har kostnadsreduksjoner ført til en bedring i resultat før skatt på 31,1 mill. kroner per 3. kvartal I 2013 sammenlignet med samme periode i fjor. Forvaltningskapitalen utgjorde 30,4 mrd. kroner per 30. september 2013. „„ Salget av SpareBank 1 Markets AS til eierbanker og LO ble gjennomført i 3. kvartal 2013. Resultat SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen oppnådde et resultat før skatt per med 28,5 mill. kroner i 3. kvartal 2012. Resultat etter skatt 3. kvartal 2013 på 1.216 mill. kroner, sammenlignet med for SpareBank 1 Gruppen konsern ble 820,3 mill. kroner 552,6 mill. kroner per 3. kvartal 2012. Resultatbidraget fra hittil i år, som er 329,3 mill. kroner bedre enn på samme forretningsområdene hittil i år utgjorde 1.238 mill. kroner, tid i 2012. Dette ga en annualisert egenkapitalavkastning som er 572,3 mill. kroner bedre enn ved utgangen av etter skatt på 20,5 %, mot 12,7 % ved utgangen av 3. kvartal september 2012. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig 2012. I 3. kvartal isolert utgjorde resultatet etter skatt 418,2 god lønnsomhet og drift i de største produktselskapene, mill. kroner, mot 227,7 mill. kroner i samme kvartal 2012. betydelige avviklingsgevinster i SpareBank 1 Skadeforsikring Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 32,2 %, opp fra 17,2 og positive effekter av igangsatte forbedringstiltak. % i 3. kvartal 2012. Utvikling i konsernresultat før skatt siste tre år: Samlet forvaltningskapital i konsernet var 49,0 mrd. kroner per 30. september 2013, en økning på 2,7 mrd. kroner fra årsskiftet. 1 216 Mill. kroner Kapitaldekning var 15,0 % per 3. kvartal 2013, opp fra 14,6 % ved årsskiftet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 13,6 % 686 per 30. september 2013, opp 0,5 prosentpoeng fra årsskiftet. 553 248 -60 Resultatet hittil i år er ikke tatt med ved beregningen av 256 2011 Resultat før skatt i 3. kvartal kapitaldekningen. Årsaken til økningen i kapitaldekningen er 2012 2013 Resultat før skatt hittil i år at SpareBank 1 Markets ikke er med i beregningsgrunnlaget per 30. september 2013. Konsernet hadde en skattekostnad på 245,2 mill. kroner hittil Per 30. september 2013 var det i SpareBank 1 Gruppen i alt i 2013, sammenlignet med 61,1 mill. kroner i samme periode i 1.133 faste årsverk. Siden 31. desember 2012 er antall årsverk fjor. Dette ga en effektiv skattesats på 20,2 %. Skattekostnaden redusert med 164. for 3. kvartal isolert utgjorde 116,8 mill. kroner, sammenlignet
 4. 4. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 4 Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde 201,7 mill. kroner, september var 3,1 %. Sykefraværet i 3. kvartal var 2,6 % og opp 57,1 mill. kroner sammenlignet med 3. kvartal legemeldt sykefravær var 2,0 %. 2012. Resultatforbedringen skyldes et bedre risiko- og administrasjonsresultat, samt realiseringer av kursgevinster Resultat per forretningsområde: hittil i år. Selskapet hadde en skattekostnad på 97,6 mill. 3. kvartal Mill. kroner 2013 2012 Per 3. kvartal 2013 2012 Året kroner hittil i år, mot 36,8 mill. kroner på samme tidspunkt 2012 i fjor. Økningen i skattekostnaden sammenlignet med forrige Resultat fra datterselskapene før skatt år er en følge av endringen i skatteloven som begrenset SpareBank 1 Forsikring AS 201,7 144,6 486,2 380,4 479,4 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 376,0 185,0 fritaksmetoden for aksjeinvesteringer som inngår i kollektiv- 814,4 421,0 618,9 ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Markets AS* 15,0 1,9 -56,0 -64,2 31,1 -0,0 -20,4 -90,8 -153,9 -168,5 SpareBank 1 Medlemskort AS 2,6 2,8 8,2 7,9 10,4 SpareBank 1 Gruppen Finans AS 8,2 2,5 16,9 7,0 12,1 -4,2 2,2 -9,9 13,8 16,7 -23,1 0,1 -18,5 -10,8 -12,1 Conecto AS Konsernjusteringer Sum resultat datterselskaper før skatt 520,2 274,9 1 237,7 665,3 936,4 og investeringsvalgporteføljene. Risikoresultat Netto risikoresultat før oppreservering for økt levealder utgjorde 291,9 mill. kroner etter 3. halvår 2013, mot 201,8 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor. Fjorårets risikoresultat var preget av en uvanlig økning i antall utbetalinger ved dødsfall innen risikoforsikringer i løpet av 1. kvartal 2012, samt avsetninger i forbindelse med uføreerstatninger. Av årets risikoresultat ble 22,1 mill. kroner avsatt til å styrke *SpareBank 1 Markets AS ble solgt med virkning per 30.09.2013. Tabelloppstillingen over viser resultatet for de første 9 månedene inkl. SpareBank 1 Markets AS. premiereserven innen kollektiv ytelsespensjon og fripoliser på grunn av økt levealder. Risikoresultat i 3. kvartal isolert ble 106,8 mill. kroner, sammenlignet med 79,7 mill. kroner i SpareBank 1 Forsikring AS 3. kvartal 2012. SpareBank 1 Forsikring AS har satsingsområdene sine innenfor innskuddspensjon, individuelle gruppelivsforsikring risikoforsikringer. Selskapets og Administrasjonsresultat produkter Netto administrasjonsresultat ble forbedret med 27,4 mill. distribueres hovedsakelig gjennom bankene i SpareBank kroner, og utgjorde minus 2,1 mill. kroner per 3. kvartal 2013. 1-alliansen og LO. Liv- og skadeforsikringsområdene styres Selskapet har hatt en stabil utvikling i driftskostnader samtidig nå som ett forretningsområde med felles administrerende som gebyrinntektene har økt i samme periode. I 3. kvartal direktør og som en matriseorganisasjon. isolert hadde selskapet et positivt administrasjonsresultat på 9,1 mill. kroner, som er en bedring på 12,2 mill. kroner Resultatutvikling: sammenlignet med 3. kvartal 2012. 3. kvartal Per 3. kvartal 2013 2012 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 106,8 79,7 291,9 201,8 291,5 Administrasjonsresultat 9,1 Renteresultat 101,0 Oppreservering -38,7 Vederlag for rentegaranti 5,1 -3,1 2013 -2,1 2012 Året Mill. kroner -29,5 2012 -56,2 97,3 305,4 217,5 268,8 -32,2 -125,9 6,7 13,7 -73,9 -145,3 19,1 25,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 183,2 148,4 483,0 335,0 384,7 Ufordelt resultat til kunder -40,5 Avkastning på selskapets midler Resultat til eier før skatt 59,1 -53,3 -113,5 -96,3 -86,8 49,6 116,7 141,7 181,5 201,7 144,6 486,2 380,4 479,4 Skattekostnad -42,9 Resultat til eier etter skatt 158,8 128,7 388,5 343,6 189,2 -15,9 -97,6 -36,8 -290,2 Resultat før skatt per 3. kvartal 2013 ble 486,2 mill. kroner, opp 105,8 mill. kroner fra samme periode i fjor. Renteresultat Renteresultatet hittil i år ble 305,4 mill. kroner, mot 217,5 mill. kroner på samme tid i fjor. Bedringen skyldes realisering av kursgevinster. Av renteresultatet ble 103,8 mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven innen kollektiv ytelsespensjon og fripoliser på grunn av økt levealder. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 13,7 mill. kroner, mot 19,1 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor. Renteresultatet i 3. kvartal isolert ble 101,3 mill. kroner, som er 3,7 mill. kroner bedre enn i 3. kvartal 2012.
 5. 5. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 5 Aktivaallokering per portefølje per 30.09.2013: Premieinntekter og erstatninger: 3. kvartal Kollektivporteføljen Mill. kroner Individuelle rente-/ pensjonsforsikringer 2013 Per 3. kvartal Året 2012 2013 2012 2012 Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-Amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 40,9 % 84,8 79,6 246,0 224,3 325,3 Individuelle kapitalforsikringer 0,6 % 12,8 % 164,6 154,1 480,0 452,2 607,7 Kollektive pensjonsforsikringer 95,1 95,3 463,8 414,0 528,9 Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-Amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 15,1 % 223,0 507,5 632,5 Unit Link - Renteforsikringer 11,4 8,2 23,0 26,1 34,4 45,3 31,6 95,3 103,5 134,7 294,3 280,3 892,1 911,5 842,0 2 950,1 2 711,6 3 610,2 153,0 116,8 Avgitt gjenforsikringspremie 18,1 % 165,6 570,7 Overførte premiereserver fra andre selskaper 0,2 % 0,0 % 179,1 Sum brutto forfalte premieinntekter Selskapsporteføljen 56,7 136,2 Innskuddstjenestepensjon 27,0 % 61,8 154,0 Unit Link - Kapitalforsikringer 18,7 % Ulykkesforsikringer -47,4 -42,4 -140,9 -112,1 -154,5 1 017,1 916,4 3 263,3 3 013,2 4 030,8 Gruppelivsforsikringer Premieinntekter for egen regning 454,1 818,5 1 123,8 413,8 575,2 Brutto premieinntekter, eksklusive tilflyttet kapital, ble 2.950 mill. kroner per 3. kvartal 2013, mot 2.712 mill. 66,6 % kroner etter 3. kvartal 2012, tilsvarende en økning på 8,8 %. Brutto utbetalte erstatninger ble 1.453 mill. kroner, som er en nedgang på 4,8 mill. kroner i forhold til samme Investeringsvalgporteføljen tidspunkt i fjor. Erstatningsavsetningene ble styrket med 225,3 mill. kroner, mot 199,7 mill. kroner samme periode i fjor. Dette var hovedsakelig avsetninger for forventet økning i uføreerstatninger. Aksjer Annet 45,3 % Obligasjoner 54,4 % Selskapets salgsvolumer for risikoprodukter i personmarkedet viste en økning på 3,5 % ved utgangen av 3. kvartal 2013. For pensjonsforsikringer i bedriftsmarkedet var det en nedgang i salgsvolum på 4,0 % i forhold til samme periode i 2012. 0,4 % Soliditet og kapitalforhold Verdijustert avkastning i de tre kollektivporteføljene for Selskapets forvaltningskapital var 32,0 mrd. kroner per ordinær bestand, fripoliser og gammel individual bestand 30. september 2013. Dette er 2,9 mrd. kroner høyere enn var henholdsvis 5,8 %, 5,4 % og 6,4 %. Den bokførte ved årsskiftet. Endringen skyldtes hovedsakelig økning i avkastningen i disse porteføljene ble henholdsvis 3,7 %, 3,5 forsikringsforpliktelsene og kursutvikling på finansielle % og 4,4 %. Avkastningen i selskapsporteføljen var 3,1 % per eiendeler. 30. september 2013. Selskapets kapitaldekning var 17,8 % per 30. september Finansielle med 2013, mot 18,5 % per 31. desember 2012. Hele den ansvarlige investeringsvalg utgjorde 9,9 mrd. kroner per 30. september eiendeler knyttet til forsikringer kapitalen består av kjernekapital. Estimert solvensmargin ved 2013, mot 8,2 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en utgangen av 3. kvartal 2013 utgjorde 296 %, mot 309 % ved økning på 19,7 %. Midlene fordelte seg med 54,4 % i aksjefond, årsskiftet. 28,7 % i obligasjonsfond og 16,9 % i pengemarkedsfond. Bufferkapitalen, inklusiv resultat hittil i år, utgjorde 3.128 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2013. Dette tilsvarte 17,8 % av de forsikringsmessige avsetningene. Bufferkapitalen ved årsskiftet utgjorde 13,6 %. Endringen skyldes hovedsakelig delårsresultatet og økningen i kursreguleringsfondet fra 590,0 mill. kroner ved årsskiftet til 923,4 mill. kroner per 30.
 6. 6. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 6 september 2013. Av kursreguleringsfondet tilhører 448,3 mill. med 3. kvartal 2012. Resultatfremgangen i konsernet skyldes kroner den ordinære kollektivporteføljen, 203,5 mill. kroner redusert skadeprosent, nedgang i erstatningsutbetalinger tilhører porteføljen til fripoliser og 271,6 mill. kroner tilhører og inntektsføring av avviklingsgevinster som følge av porteføljen til gamle individuelle spareforsikringer. prosessforbedringsprosjekter. Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%)1: Resultatet fra forsikringsvirksomheten hittil i år ble 420,2 mill. kroner, som er en bedring på 383,7 mill. kroner fra 17,8 14,1 14,8 16,3 11,0 14,8 13,6 12,8 utgangen av 3. kvartal 2012. Den gode utviklingen skyldes i 15,5 hovedsak en reduksjon i de løpende erstatningskostnadene Prosent for sentrale produktgrupper og betydelige avviklingsgevinster. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern har inntektsført avviklingsgevinster på totalt 478,4 mill. kroner per 3. kvartal 2013, hvorav 353,4 mill. kroner ble utløst av 3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger 1. kv 2013 2. kv 2013 gjennomførte prosessforbedringsprosjekter og en forbedret 3. kv 2013 risikosammensetning i porteføljene, som har gitt grunnlag for en reduksjon i erstatningsavsetningene. I tillegg har konsernet Delårsresultat Kursreguleringsfond solgt Runoff og Marine-virksomheten. Denne transaksjonen har ingen resultateffekt. Erstatningsavsetningene for Runoff og SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Marine inntektsføres som avviklingsgevinster med 125 mill. SpareBank 1 Skadeforsikring er det ledende norske selskapet kroner, samtidig som et tilsvarende beløp er blitt kostnadsført på salg av forsikring gjennom bank, men har også direkte og avregnet mot reassuranse. For 3. kvartal utgjorde resultatet distribusjon til privatkunder, samt salg via meglerkanalen til fra forsikringsvirksomheten 230,3 mill. kroner, mot 24,9 mill. bedriftsmarkedskunder. kroner for samme periode i 2012. Skadeutvikling Resultatutvikling: 3. kvartal Året Brutto skadeprosent i konsernet utgjorde 65,8 % per 3. 2012 kvartal 2013. Dette er 17,4 prosentpoeng bedre enn for Forfalt brutto premie 1 154,0 1 172,6 4 137,7 4 316,8 5 600,4 Opptjente premier f.e.r. 1 211,3 1 287,9 3 578,5 3 779,7 5 073,1 tilsvarende periode i fjor. Forbedringen skyldes i hovedsak Mill. kroner 2013 2012 Per 3. kvartal 2013 2012 Påløpne erstatninger f.e.r. -778,5 -1 049,8 -2 515,5 -3 076,2 -3 969,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -199,2 -258,0 -639,2 0,7 11,3 12,7 14,2 14,3 -4,0 33,5 -16,2 17,9 -41,2 230,3 24,9 420,2 36,5 62,4 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader Andre tekniske avsetninger Forsikringsresultat -699,0 -1 014,1 positiv lønnsomhetsutvikling for hovedproduktene både innen privat- og bedriftsmarkedet, og inntektsføring av betydelige avviklingsgevinster som er en konsekvens av at gjennomførte forbedringstiltak har gitt grunnlag for en reduksjon i erstatningsavsetningene. Avviklingsgevinstene påvirker brutto skadeprosent positivt med 7 prosentpoeng, Netto finansinntekter 129,1 172,8 369,9 417,8 537,6 mens salget av Runoff og Marine-virksomheten påvirker Driftsresultat 369,5 197,7 800,1 454,3 599,9 positivt med 3 prosentpoeng. Skadeprosent for egen regning 6,5 -12,7 14,3 -33,4 19,0 Endring av sikkerhetsavsetning utgjorde 70,3 %, mot 81,4 % per 3. kvartal 2012. Resultat før skatt 376,0 185,0 814,4 421,0 618,9 Skattekostnad -73,7 -42,4 -176,8 -96,7 -142,7 Resultat etter skatt 302,3 142,6 637,6 324,3 476,1 Brutto kostnadsprosent utgjorde 17,8 % ved utgangen av Resultat før skatt per 3. kvartal 2013 ble 814,4 mill. kroner, tilsvarende periode i fjor. Bedringen skyldes reduserte som er 393,5 mill. kroner bedre enn per 3. kvartal 2012. driftskostnader sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Unison Forsikring påvirket resultatet negativt med et Kostnadsprosent for egen regning var 17,9 %, mot 18,5 % per underskudd på 5,8 mill. kroner hittil i år. For 3. kvartal 3. kvartal 2012. isolert utgjorde resultat før skatt for konsernet 376,0 mill. kroner, som er en økning på 191,0 mill. kroner sammenlignet  For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av resultat 1 Driftskostnader 3. kvartal 2013. Dette er 0,4 prosentpoeng lavere enn for
 7. 7. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 7 Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis (%): 105,8 101,6 100,7 17,3 17,1 22,2 96,5 18,3 101,5 Resultatutvikling: 3. kvartal 93,4 20,0 91,7 92,3 18,3 18,9 Mill. kroner 2013 Per 3. kvartal 2012 2013 Året 2012 2012 80,7 Driftsinntekter 74,5 64,0 210,3 194,6 257,1 16,4 24,4 Lønnskostnader -28,7 -24,8 -81,6 -75,3 -110,1 Avskrivninger 88,5 84,5 78,5 78,2 81,5 69,1 73,3 73,4 64,3 -6,2 -6,3 -18,9 -19,6 -26,0 Andre driftskostnader -24,9 -31,2 -79,7 -100,6 -130,5 Sum driftskostnader -59,9 -62,3 -180,2 -195,5 -266,6 Driftsresultat 3. kv 2011 4. kv 2011 1. kv 2012 2. kv 2012 3. kv 2012 4. kv 2012 1. kv 2013 2. kv 2013 3. kv 2013 14,6 1,7 30,2 -0,9 -9,6 Finanskostnader 0,3 0,2 1,0 0,9 -10,8 Kostnadsprosent -20,4 Premieutvikling Resultat før skatt 15,0 1,9 31,1 -0,0 Skattekostnad -4,1 -0,5 -8,5 0,2 1,9 Resultat etter skatt Skadeprosent 10,8 1,4 22,6 0,1 -18,5 Premieinntekt for egen regning ble 3.579 mill. kroner per 3. kvartal 2013, som er en reduksjon på 201,2 mill. kroner ODIN Forvaltning oppnådde et resultat før skatt på 31,1 mill. i forhold til tilsvarende periode i fjor. Konsernet har hatt kroner per 3. kvartal 2013, mot et nullresultat på samme en negativ bestandsutvikling på 163 mill. kroner hittil i år. tid i fjor. I 3. kvartal isolert utgjorde resultatet før skatt 15,0 Morselskapet, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, har hatt en mill. kroner, opp fra 1,9 mill. kroner for 3. kvartal 2012. bestandsvekst på 127 mill. kroner, mens Unison Forsikring Resultatforbedringen skyldes både høyere inntekter og lavere har hatt en bestandsnedgang på 290 mill. kroner i samme kostnader enn i tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene periode. Bestandsnedgangen i Unison Forsikring er et per 3. kvartal er redusert til 180,2 mill. kroner, fra 195,5 resultat av en planlagt nedskalering. Unison Forsikring vil mill. kroner etter 3. kvartal 2012. Forvaltningshonorarer per bli fusjonert med SpareBank 1 Skadeforsikring AS i løpet av 3. kvartal 2013 har økt med 15,8 mill. kroner sammenlignet 4. kvartal 2013. Total bestandspremie utgjorde ca 5,3 mrd. med samme tid i fjor, og utgjorde 210,3 mill. kroner. kroner per 30. september 2013. Forvaltningskapitalen har økt med 6,0 mrd. kroner i løpet av årets ni første måneder, og utgjorde 30,4 mrd. kroner per 30. Kapitalforvaltning og soliditet SpareBank 1 Skadeforsikring september 2013. konsern hadde netto finansinntekter på 369,9 mill. kroner ved utgangen av 3. Det ble netto innløst for 230,7 mill. kroner i aksjefond per kvartal 2013, som er 47,9 mill. kroner lavere enn på samme tid 3. kvartal. Markedsandelen for aksjefond var 8,6 % ved i 2012. Nedgangen skyldes reduserte inntekter på obligasjoner utgangen av september, opp fra 8,2 % ved årsskiftet. Det på grunn av et lavere rentenivå. Den totale porteføljen hadde ble netto tegnet for 324,0 mill. kroner og 56,1 mill. kroner i en finansavkastning på 3,3 %. Det var en positiv avkastning henholdsvis kombinasjons- og rentefond per 3. kvartal. ODIN innen samtlige aktivaklasser. Finansinntekter for 3. kvartal Forvaltning hadde en markedsandel for kombinasjonsfond på isolert utgjorde 129,1 mill. kroner, mot 172,8 mill. kroner i 3. 5,0 % per 30. september 2013, mot 4,4 % ved årsskiftet. kvartal 2012. Fire av elleve av ODIN Forvaltnings aksjefond hadde bedre Kapitaldekningen, eksklusiv resultatet hittil i år, ble 39,0 %, avkastning enn referanseindeksene per 30. september 2013, tilsvarende en overdekning av ansvarlig kapital på 1.801 mill. målt etter avkastning hittil i år. kroner. Kapitaldekningen ved årsskiftet var 37,1 %. Selskapet anses godt kapitalisert i forhold til forventede Solvens II-krav. Fordringsadministrasjon SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og ODIN Forvaltning AS distribuerer tjenester innen henholdsvis factoring og kjøp og ODIN Forvaltning AS er et verdipapirfondsforetak med forvaltning av misligholdte porteføljer. konsesjon forvaltning. til forvaltning av verdipapirfond og aktiv
 8. 8. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 8 Resultatutvikling: Resultatutvikling: 3. kvartal Mill. kroner Per 3. kvartal Året 2013 2012 2013 2012 2012 Ledelse 0,1 -2,1 -4,8 -5,8 -7,1 Forretningsområde Factoring 5,0 3,4 14,7 7,8 12,8 Forretningsområde Portefølje 3,1 1,2 7,1 5,0 6,4 8,2 2,5 16,9 7,0 12,1 -2,3 -0,7 -4,7 -2,0 -3,1 5,9 1,8 12,2 5,0 9,0 Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt SpareBank 1 Gruppen Finans AS oppnådde et resultat før 3. kvartal Mill. kroner 2013 Sum driftsinntekter 39,5 Sum driftskostnader -43,7 Driftsresultat Netto finansinntekter Resultat før skatt Skattekostnader Resultat etter skatt Per 3. kvartal Året 2012 2013 2012 2012 34,8 113,8 117,3 153,6 -32,9 -124,0 -104,1 -137,9 -4,2 1,9 -10,2 13,2 0,0 0,2 0,3 0,6 15,7 1,1 -4,2 2,2 -9,9 13,8 16,7 1,2 -0,6 2,8 -3,9 -4,7 -3,0 1,6 -7,1 9,9 12,0 skatt hittil i år på 16,9 mill. kroner, mot 7,0 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt for 3. kvartal Resultat før skatt hittil i år ble minus 9,9 mill. kroner, utgjorde 8,2 mill. kroner, en økning på 5,7 mill. kroner fra som er 23,6 mill. kroner lavere enn på samme tid i fjor. 3. kvartal 2012. Det har vært en positiv utvikling i både Resultatnedgangen skyldes i stor grad økte kostnader knyttet factoring- og porteføljevirksomheten. til iverksatte tiltak for å bedre lønnsomheten i selskapet. I tillegg er fjorårets resultat positivt påvirket av en ekstraordinær Forretningsområdet Factoring inntektsføring i forbindelse med salg av en portefølje. Justert Resultat før skatt hittil i år ble 14,7 mill. kroner, mot for nevnte forhold hadde selskapet et positivt driftsresultat 7,8 mill. kroner per 3. kvartal 2012. Resultatfremgangen per 30. september 2013, og en resultatnedgang fra samme skyldes i hovedsak en bedring i netto inntekter på 8,8 mill. periode i fjor på 4,7 mill. kroner. Antall nye oppdrag har økt kroner, som følge av økt utlånsvekst og klientomsetning. i forhold til 2012. Resultat før skatt for 3. kvartal utgjorde Klientomsetningen per 30. september 2013 var 13.197 mill. minus 4,2 mill. kroner, tilsvarende en nedgang på 6,3 mill. kroner, som er en økning på 14,0 % fra samme periode i fjor. kroner fra 3. kvartal 2012. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde 5,0 mill. kroner, som er en økning på 1,6 mill. kroner i forhold til 3. kvartal 2012. SpareBank 1 Medlemskort AS SpareBank 1 Medlemskort AS driver virksomhet innenfor tre Forretningsområdet Portefølje forretningsområder: Resultat før skatt hittil i år ble 7,1 mill. kroner, som 1. Medlemskortadministrasjon: Selskapet drifter LO-forbundenes er 2,1 mill. kroner bedre enn for samme periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes økte renteinntekter som følge felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. 2. LOfavør fordelskonsept: Selskapet drifter og administrerer av et høyere porteføljevolum og en jevn og god innfordring. fordelsprogrammet LOfavør for omlag 890.000 medlemmer. Resultatet i perioden er også påvirket av høyere kostnader 3. System- og reskontrodrift: Selskapet krever inn forsikringspremie som følge av den gode innfordringen. For 3. kvartal isolert for kollektiv forsikring på vegne av SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde forretningsområdet et resultat før skatt på 3,1 mill. og SpareBank 1 Skadeforsikring konsern. kroner, som er en bedring på 1,9 mill. kroner fra 3. kvartal 2012. Forretningsområdet hadde per 30. september 2013 et SpareBank 1 Medlemskort AS samarbeider tett med LO og samlet porteføljevolum på 1.936 mill. kroner, mot 1.504 mill. LO-forbundene, i tillegg til de øvrige selskapene i SpareBank kroner ved årsskiftet. Den bokførte verdien på porteføljene 1-alliansen. var 180,0 mill. kroner per 30. september 2013. Resultatutvikling: Conecto AS 3. kvartal Per 3. kvartal Året Conecto AS har sin virksomhet innen inndrivelse av Mill. kroner 2012 2012 fakturakrav samt innen fordringsforvaltning, prosessuell Driftsinntekter 14,8 13,8 42,1 41,1 55,2 Driftskostnader -12,3 -11,2 -34,3 gjeldsforfølging og juridisk rådgivning som i hovedsak retter seg mot banker og finansieringsselskaper. 2013 2012 2013 -33,8 -45,7 Driftsresultat 2,5 2,6 7,8 7,3 9,5 Netto finansinntekter 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 2,8 8,2 8,0 10,4 -0,8 -2,3 -2,2 -3,2 5,8 7,2 Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt 2,6 -0,7 1,9 2,0 5,9 Resultat før skatt per 3. kvartal 2013 ble 8,2 mill. kroner, mot 7,9 mill. kroner for samme periode i fjor. Selskapet hadde
 9. 9. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 9 totale inntekter på 42,1 mill. kroner, som var 1,0 mill. kroner bedre enn ved utgangen av 3. kvartal 2012. Økningen skyldes Utsiktene for resten av året hovedsakelig høyere inntekter fra forretningsområdet System- SpareBank 1 Gruppen hadde et historisk godt resultat og reskontrodrift. Samlede driftskostnader utgjorde 34,3 mill. per 3. kvartal 2013 drevet av god lønnsomhet og drift i de kroner, mot 33,8 mill. kroner per 3. kvartal 2012. største produktselskapene, samt høye avviklingsgevinster i SpareBank 1 Skadeforsikring. SpareBank 1 Markets AS Per 30. juni 2013 ble det, i SpareBank 1 Gruppen konsern, Driften i skade- og livsforsikringsvirksomhetene er integrert foretatt en nedskrivning av verdien av aksjene i SpareBank så langt det er praktisk hensiktsmessig innenfor gjeldende 1 Markets AS på 122,0 mill. kroner i forbindelse med det regelverk. Det arbeides med å få ut ytterligere effekter forestående salget til eierbanker og LO. Salget ble gjennomført av denne integreringen fremover, både på inntekts- og i 3. kvartal. Det ble bokført et endelig konserntap på 85,2 kostnadssiden. Sentralt i dette er fokus på økt kryssalg av mill. kroner i forbindelse med salget. Differansen mellom forsikring i SpareBank 1-bankene. nedskrivningen per 30. juni og endelig konserntap, er SpareBank 1 Markets negative resultat etter skatt i 3. kvartal. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern har per 3. kvartal 2013 Resultatet til SpareBank 1 Markets for de ni første månedene gjennomført forbedringstiltak som har gitt økt lønnsomhet og konserntapet som følge av salget, vises på egen linje som gjennom reduserte erstatningskostnader. Det er forventet at ”Resultat fra avviklet virksomhet” i resultatregnskapet. Det denne utviklingen vil fortsette gjennom 4. kvartal 2013 og vises for øvrig til note 3. bidra til et godt forsikringsresultat for året som helhet. SpareBank 1 Gruppen AS (morselskap) SpareBank 1 Forsikring AS anses å være godt posisjonert Driftskostnadene i SpareBank 1 Gruppen AS ble 50,8 mill. med tanke på det framtidige pensjonsmarkedet der økte kroner per 3. kvartal 2013, mot 56,6 mill. kroner i samme kapitalkrav, også Solvens II-kravene, og ytterligere fokus periode i fjor. Korrigert for inntektsføringer av engangskarakter på lønnsomhet blir sentralt. Finansdepartementet fremmet er det en underliggende reduksjon i driftskostnader hittil i nylig lovproposisjon med regler for et nytt kollektivt år på 1,3 mill. kroner. Driftskostnader i 3. kvartal isolert ble tjenestepensjonsprodukt. Det er foreslått at det nye produktet 22,6 mill. kroner, mot en netto inntektsføring på 2,9 mill. skal gjelde fra 1. januar 2014. Den videre strategien vil fokusere kroner i 3. kvartal 2012. Inntektsføringen i fjor skyldes en på lønnsom vekst innen innskuddspensjon, personforsikring kostnadsrefusjon i september 2012 som følge av at prosjektet og det nye tjenestepensjonsproduktet. for etablering av eget kortselskap ble overdratt fra SpareBank 1 Gruppen AS til SpareBank 1 Kredittkort AS. Styret forventer et godt resultat for 2013. Selskapet hadde netto finanskostnader på 58,8 mill. kroner, Regnskapet per 3. kvartal 2013 er ikke revidert. som er 2,7 mill. kroner høyere enn ved utgangen av 3. kvartal i fjor. Finanskostnader i 3. kvartal isolert utgjorde 23,9 mill. kroner, mot 21,6 mill. kroner i 3. kvartal 2012. Oslo, 23. oktober 2013 Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 10. 10. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 10 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner Brutto premieinntekter forsikring - avgitt reassuranse Netto premieinntekter forsikring 30.09.2013 30.09.2012 3. kv 2013 3. kv 2012 31.12.2012 7 505 7 267 2 450 2 369 9 735 -663 -474 -222 -164 -631 6 842 6 793 2 228 2 204 9 104 Renteinntekter 113 93 39 24 140 Rentekostnader -127 -83 -94 -21 -32 Netto renteinntekter 30 -1 19 -8 13 Provisjonsinntekter 567 474 201 155 628 Provisjonskostnader -769 -701 -261 -255 -939 Netto provisjonsinntekter -202 -226 -60 -101 -311 2 287 1 544 967 731 1 873 Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - - - - - 36 48 -1 17 67 Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall 164 176 48 57 237 Netto inntekter investeringseiendommer 256 254 73 88 289 5 3 - - 3 Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper Andre inntekter 185 257 -30 79 377 Sum inntekter 9 601 8 848 3 245 3 068 11 653 Forsikringsytelser og erstatninger 7 057 6 587 2 272 2 191 8 693 -330 -374 -92 -107 -413 333 371 205 166 405 8 39 2 30 5 63 - 18 - 44 Reassurandørens andel av erstatninger Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring Avsetning til tilleggsavsetninger Tap på utlån, garantier mv - 1 - 1 1 1 123 1 551 227 495 1 955 Avskrivninger og nedskrivninger 84 77 -95 23 134 Andre kostnader 47 43 23 14 42 Sum kostnader 8 385 8 295 2 559 2 812 10 866 Driftsresultat 1 216 553 686 256 787 Driftskostnader Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad Skattekostnad Resultat fra videreført virksomhet Resultat fra avviklet virksomhet Skattekostnad fra avviklet virksomhet Resultat fra avviklet virksomhet Resultat etter skatt - - - - - 1 216 553 686 256 787 245 62 117 29 343 971 491 569 228 443 -176 - -176 - - 25 - 25 - - -151 - -151 - - 820 491 418 228 443 821 494 418 229 446 -1 -3 1 -1 -3 Delårsresultatet tilordnes: Kontrollerende interesses andel Ikke-kontrollerende interesses andel
 11. 11. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 11 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.) Morselskapet Mill. kroner 30.09.2013 30.09.2012 3. kv 2013 3. kv 2012 31.12.2012 Brutto premieinntekter forsikring - - - - - - avgitt reassuranse - - - - - Netto premieinntekter forsikring - - - - - Renteinntekter 13 18 4 6 19 Rentekostnader -77 -73 -29 -27 -98 Netto renteinntekter -64 -55 -25 -21 -80 Provisjonsinntekter - - - - - Provisjonskostnader - - - - - Netto provisjonsinntekter - - - - - Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 1 -1 1 2 2 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - - - - - Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost - - - - - Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall - - - - - - - - - - 1 013 1 372 - - 1 056 Netto inntekter investeringseiendommer Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper - - - - - 949 1 316 -24 -19 978 Forsikringsytelser og erstatninger - - - - - Reassurandørens andel av erstatninger - - - - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring - - - - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring - - - - - Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - - Tap på utlån, garantier mv - - - - - Driftskostnader 17 29 11 -12 36 Avskrivninger og nedskrivninger 33 28 -431 9 38 - 4 - 2 1 51 61 -420 -1 75 899 1 255 396 -19 902 Andre inntekter Sum inntekter Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - - - - Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 899 1 255 396 -19 902 Skattekostnad 176 235 -13 -6 215 Resultat fra videreført virksomhet 723 1 020 409 -13 687 -445 - -445 - - Resultat fra avviklet virksomhet Skattekostnad fra avviklet virksomhet Resultat fra avviklet virksomhet Resultat etter skatt - - - - - -445 - -445 - - 277 1 020 -36 -13 687
 12. 12. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 12 UTVIDET RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Konsernet Mill. kroner Resultat fra resultatregnskapet 30.09.2013 30.09.2012 3. kv 2013 3. kv 2012 31.12.2012 820 491 418 228 443 13 40 28 32 13 Oppstilling av andre inntekter og kostnader Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatavvik i pensjonsavtalen - - - - - Skatt Revaluering eiendom -4 -10 -8 -8 -2 Sum 9 30 20 23 10 Poster som senere vil bli reklassifisert til resultat Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - - - Omregningsdifferanse - - - -1 -1 Skatt - - - - - Sum - - - -1 -1 Andre inntekter og kostnader (etter skatt) 9 30 20 22 10 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 830 521 439 250 453 Andel kontrollerende interesse 830 523 438 251 456 - -3 1 -1 -3 30.09.2013 30.09.2012 3. kv 2013 3. kv 2012 31.12.2012 277 1 020 -36 -13 687 -9 12 7 9 7 3 -3 -2 -3 -2 -7 8 5 7 5 271 1 029 -31 -6 692 Andel ikke-kontrollerende interesse Morselskapet Mill. kroner Resultat fra resultatregnskapet Oppstilling av andre inntekter og kostnader Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat Estimatavvik i pensjonsavtalen Skatt Andre inntekter og kostnader etter skatt Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer
 13. 13. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet 30.09.2013 Konsernet 31.12.2012 Mill. kroner 30.09.2013 31.12.2012 EIENDELER 101 125 - - - - Eiendel ved utsatt skatt Goodwill 796 839 - - Andre immaterielle eiendeler 325 297 6 122 6 013 10 10 156 165 - - 211 162 398 425 - - Investeringseiendommer 4 110 4 148 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 435 4 478 - - Obligasjoner til amortisert kost 2 233 1 825 27 21 29 25 1 002 802 - - Verdipapirer til virkelig verdi 2 3 Finansielle derivater - - Fordring på forsikringstaker Bankinnskudd og kontanter Investering i datterselskaper - - 11 11 Eiendom, anlegg og utstyr 1 077 1 061 Fordring på reassurandør 1 575 1 516 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap Andre eiendeler Verdipapirer – tilgjengelig for salg Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner - 269 7 630 7 571 2 400 2 400 1 044 1 460 - - Annen egenkapital - ikke resultatført Ikke kontrollerende eierinteresser 1 204 1 231 30 670 27 969 2 112 1 596 1 612 518 755 48 979 46 303 Innskutt egenkapital 2 400 2 400 Opptjent egenkapital 2 985 2 906 - - SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD - - 3 445 3 861 - -3 5 385 5 304 287 284 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 487 484 - - Kursreguleringsfond 923 590 - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 27 162 24 710 - - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 9 760 9 693 91 89 Netto pensjonsforpliktelser 289 343 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 809 561 - - 708 834 - Sum egenkapital 30 1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Betalbar skatt 708 834 - Gjeld vedrørende gjenforsikring 118 207 Finansielle derivater 165 177 Andre forpliktelser 716 1 116 - - 351 202 2 749 2 301 Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 7 630 7 571 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 426 2 285 48 979 46 303
 14. 14. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 14 BEVEGELSE I EGENKAPITAL Konsernet Mill. kroner Egenkapital per 01.01.12 Aksjekapital Overkursfond Opptjent Egenkapital Annen egenkapital Ikke - ikke kontrollerende Sum resultatført interesser Egenkapital 1 870 100 2 974 - -2 4 942 Årets resultat - - 494 - -3 491 Årets utvidede resultat - - 30 - - 30 Årets totalresultat - - 523 - -3 521 86 344 - - - 430 - - -434 - - -434 Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte Transaksjoner med ikke kontrollerende interesser - - - - -1 -1 86 344 -434 - -1 -5 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -18 - 4 -15 Korrigering tidligere år - - -7 - - -7 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -25 - 4 -22 Egenkapital per 30.09.12 1 956 444 3 038 - -2 5 436 Egenkapital per 01.01.13 1 956 444 2 906 - -3 5 304 Årets resultat - - 821 - -1 820 Årets utvidede resultat - - 9 - - 9 Årets totalresultat - - 831 - -1 830 Kapitalforhøyelse - - - - - - Utbetalt utbytte - - -687 - - -687 Transaksjoner med ikke kontrollerende interesser - - -4 - 4 - Sum transaksjoner med aksjeeiere - - -691 - 4 -687 Andre føringer mot egenkapital - - -69 - - -69 Korrigering tidligere år - - 8 - - 8 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -61 - - -61 1 956 444 2 985 - - 5 385 Sum transaksjoner med aksjeeiere Egenkapital per 30.09.13
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 15 BEVEGELSE I EGENKAPITAL (forts.) Morselskapet Mill. kroner Egenkapital per 01.01.12 Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum egenkapital 1 870 100 1 202 3 172 Årsresultat - - 1 020 1 020 Årets utvidede resultat - - 8 8 Årets totalresultat - - 1 029 1 029 86 344 - 430 Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte - - -434 -434 86 344 -434 -4 Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Korrigeringer tidligere år - - - - Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Egenkapital per 30.09.12 1 956 444 1 797 4 197 Egenkapital per 01.01.13 1 956 444 1 460 3 861 Årsresultat - - 277 277 Årets utvidede resultat - - -7 -7 Årets totalresultat - - 271 271 Kapitalforhøyelse - - - - Utbetalt utbytte - - -687 -687 Sum transaksjoner med aksjeeiere - - -687 -687 Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Korrigeringer tidligere år - - - - Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - 1 956 444 1 044 3 445 Sum transaksjoner med aksjeeiere Egenkapital per 30.09.13
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet 30.09.2013 30.09.2012* Konsernet 2012* Mill. kroner 30.09.2013 30.09.2012* 2012* Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 277 1 020 687 -1 013 -1 372 -1 056 - - - - - - 476 28 38 - - - - - - Årsresultat etter skatt 820 491 443 -5 -3 -3 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - - virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - 81 77 134 Verdiregulering investeringseiendommer 4 -1 55 Tap på utlån/garantier - 1 1 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- og utbetalinger i pensjonsordninger -35 -33 -38 -59 -34 -105 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper Avskrivninger og nedskrivninger -8 -6 -3 - - - Økning fordring på reassurandør Reduksjon fordring på reassurandør - - - -200 -85 -649 - - - Reduksjon av utlån til kunder - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 127 -300 -287 447 4 2 300 Økning av utlån til kunder Endring i andre tidsavgrensningsposter Økning innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner - - - Reduksjon innskudd fra og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner - -1 - Økning av verdipapirer til virkelig verdi 1 - - Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall - - - 28 -602 -338 - - - 2 853 2 698 3 067 -186 87 -433 142 269 1 519 - - - -2 591 -3 275 -3 074 - - - -364 -324 -408 - - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall - - - 107 -712 1 031 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 686 -651 821 -5 - -4 - - - -404 -1 233 -1 233 1 013 1 389 1 389 -296 -16 149 - - Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -4 - -5 Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg - - - Utbetaling av konsernbidrag - - - Mottatt utbytte og konsernbidrag 5 3 3 -16 Tilgang investering i datterselskap - - - - Avgang investering i datterselskap - - - - - Tilgang av immaterielle eiendeler -80 -59 -114 - - - Vederlag immaterielle eiendeler - - - Reduksjon/(økning) av investeringseiendom -23 -19 -42 433 122 95 3 4 - - - - - 430 430 -687 -434 -434 - 710 - -126 - -1 066 -809 710 -1 070 -269 120 55 269 214 214 - 333 269 Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg Reduksjon/(økning) av egne eiendom anlegg og utstyr - - - 34 1 -49 -69 -60 -107 -115 -116 -272 Innbetalinger av ansvarlig lånekapital 3 4 - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital - - - Innbetalinger av ny egenkapital - 430 430 -687 -434 -434 - 710 - Reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -126 - -1 066 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -809 710 -1 070 Netto kontantstrøm for perioden -237 -57 -521 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01. 755 1 276 1 276 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per utgangen av perioden 518 1 220 755 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av utbytte Økning av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer * Kontantstrømoppstillingen per 30.09.2012 og 31.12.2012 er omarbeidet for å vise sammenlignbare tall.
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 17 Noter til regnskapet NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig Regnskapet per 3. kvartal 2013 for konsernet inkluderer verdi, men gir veiledning om anvendelsesmetode der SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet er satt opp i Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium overensstemmelse med IAS 34 «Delårsrapportering». for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet anvender Delårsregnskapet IFRS 13 for regnskap per 3. kvartal 2013. inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte Endrede regler i IAS 19 «Ansatteytelser» er anvendt fra regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2013 utover og med 1. januar 2013. Se nærmere omtale under note det som fremkommer av avsnittene under. En beskrivelse 10 under. av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2012. Års- og delårsregnskapet er NOTE 2: ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER utarbeidet i samsvar med IFRS godkjent av EU. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/ IAS 1 «Presentasjon av finansregnskap» er endret forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og og medfører at poster i utvidet resultat deles inn i to skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er grupper for regnskapet per 3. kvartal 2013, de som basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal under nåværende omstendigheter. De regnskapsestimater inkluderes i utvidet resultat. som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/ IFRS 13 «Måling av virkelig verdi» definerer hva som forutsetninger som representerer en betydelig risiko for menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi gjeld er drøftet i note 3 i årsrapporten for 2012 og note 7 bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger i denne kvartalsrapporten. NOTE 3: RESULTAT FRA AVVIKLET VIRKSOMHET SPAREBANK 1 MARKETS AS NOK 1000 30.09.2013 Inntekter 147 624 Kostnader -238 418 Resultat før skattekostnad Skatt -90 794 25 422 Resultat etter skattekostnad -65 372 Konserntap ved avhendelse av virksomhet -85 282 -herav nedskrivning av goodwill i konsern Resultat etter skattekostnad for avviklet virksomhet -42 707 -150 654
 18. 18. 469 376 - Resultat etter skatt Minoritetens andel av resultat - - 28 412 - 332 372 4 495 - 14 544 - 638 814 3 676 Fondsforvaltning - 14 478 - 324 421 3 911 180 143 - Resultat etter skatt Minoritetens andel av resultat Sum forpliktelser -28 506 778 1 960 Segmentresultat Eiendeler pr. segment Meglervirksomhet Inkasso og factoringvirksomhet Øvrig virksomhet Konsernposteringer Sum Skadeforsikringsvirksomhet Fondsforvaltning - 203 - - - 190 100 - 1 067 -3 -112 -154 Meglervirksomhet - - - - - - - 1 513 - 13 18 162 Inkasso og factoringvirksomhet 34 1 324 - 5 7 198 - 7 340 - 1 026 1 263 1 357 Øvrig virksomhet - 7 672 - 283 907 992 - -6 436 - -1 093 -1 368 -1 368 Konsernposteringer -34 -6 803 - -504 -1 012 -1 008 - 48 979 - 820 1 216 9 601 Sum - 46 577 -3 491 553 8 848 -25 009 822 - 128 146 1 592 -10 926 -371 - 302 376 1 256 -10 453 265 - 143 185 1 342 -74 26 - 11 15 73 -67 -5 - 1 2 63 - - - - - - -1 006 -165 - -47 -64 27 -749 49 - 3 4 72 -925 172 - 3 4 50 -4 047 139 - -34 399 -9 -2 899 231 - -11 -16 -5 -93 -1 130 - -7 -288 -108 295 7 - 10 - - -44 395 -509 - 418 686 3 245 -40 064 1 328 -1 228 256 3 068 3. kv 2013 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2012 3. kv 2013 3. kv 2012 Sum inntekter 1) Mill. kroner Livsforsikringsvirksomhet - 242 - 23 31 207 SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. 1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. Sum forpliktelser 32 001 5 537 Segmentresultat Eiendeler pr. segment Skadeforsikringsvirksomhet 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 Sum inntekter 1) Mill. kroner Livsforsikringsvirksomhet NOTE 4: SEGMENTINFORMASJON 18 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013
 19. 19. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 19 NOTE 5: KAPITALDEKNING Konsernet Mill. kroner 30.09.2013 31.12.2012 4 730 4 763 200 200 - - Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond/garantifond eksl. delårsresultat Fondsobligasjoner - 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - Minstekrav til reassuransedekning - Fradrag for foreslått utbytte - Fradrag urealiserte gevinster investeringseiendommer/varige driftsmidler/aksjer -Urealisert kursendring tilordnet selskapsporteføljen -40 -40 -687 -687 -67 -125 -21 -23 - Goodwill -796 -839 - Andre immaterielle eiendeler -325 -297 2 993 2 952 Sum kjernekapital Tilleggskapital Evigvarende ansvarlig lån 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån - - Ikke tellende ansvarlig kapital - - 30 56 45 % av urealisert gevinst på eiendom/aksjer 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - 313 339 3 306 3 291 Risikovektet balanse 21 973 22 593 Kjernekapitaldekningsgrad 13,6 % 13,1 % Kapitaldekningsgrad 15,0 % 14,6 % Sum tilleggskapital Sum netto ansvarlig kapital
 20. 20. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 20 NOTE 6: FINANSIELLE DERIVATER Generell beskrivelse Valutaterminforretninger: Avtaler om å kjøpe eller selge et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt til en avtalt vekslingskurs mot en annen valuta. Rentebytteavtaler: Avtaler om å bytte rentebetingelser over en på forhånd avtalt periode og til et avtalt beløp. Opsjoner: Avtale hvor selger gir kjøper rett, men ikke plikt til enten å selge eller kjøpe et finansielt instrument eller valuta før eller på et bestemt tidspunkt og til en forhåndsavtalt pris. Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Konsernet 3. kvartal 2013 NOK 1 000 Kontraktsum Virkeling verdi eiendeler Virkelig verdi forpliktelser 140 000 - 89 600 AKSJEINSTRUMENTER Derivatdel CDO Opsjoner - - - 140 000 - 89 600 Valutaterminer (forwards) 6 722 252 - 75 490 Sum valutainstrumenter 6 722 252 - 75 490 570 100 2 315 65 Sum aksjeinstrumenter VALUTAINSTRUMENTER RENTEINSTRUMENTER Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) Andre rentekontrakter - - - 570 100 2 315 65 7 432 352 2 315 165 155 Kontraktsum Virkelig verdi eiendeler Virkelig verdi forpliktelser Derivatdel CDO 370 000 - 174 200 Opsjoner 182 523 567 - Sum aksjeinstrumenter 552 523 567 174 200 Valutaterminer (forwards) 3 358 733 89 620 1 787 Sum valutainstrumenter 3 358 733 89 620 1 787 3 342 411 21 830 1 114 - - - Sum renteinstrumenter 3 342 411 21 830 1 114 Sum finansielle derivater 7 253 667 112 017 177 101 Sum renteinstrumenter Sum finansielle derivater Konsernet 2012 NOK 1 000 AKSJEINSTRUMENTER VALUTAINSTRUMENTER RENTEINSTRUMENTER Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) Andre rentekontrakter
 21. 21. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 21 NOTE 7: VERDSETTELSESHIERARKI Konsernet 3. kvartal 2013 NOK 1 000 NIVÅ 1 Kvoterte priser i aktive markeder NIVÅ 2 NIVÅ 3 Verdsettelsesteknikk Verdsettelsesteknikk basert på observerbare basert på ikke markedsdata observerbare markedsdata Sum Verdipapirer – tilgjengelig for salg - 6 397 22 505 28 902 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 2 349 114 14 122 22 653 2 385 889 1 833 189 - - 1 833 189 515 925 5 100 - 521 025 - 9 022 22 653 31 675 27 581 758 702 391 - 28 284 149 Verdipapirer – holdt for handelsformål Herav aksjer og andeler Herav obligasjoner og sertifikater Herav andre verdipapirer Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat Herav aksjer og andeler Herav obligasjoner og sertifikater Herav andre verdipapirer Finansielle derivater 6 883 634 1 926 - 6 885 560 20 698 124 663 304 - 21 361 428 - 37 161 - 37 161 - 2 315 - 2 315 Herav aksjeinstrumenter - - - - Herav valutainstrumenter - - - - Herav renteinstrumenter - 2 315 - 2 315 29 930 872 725 226 45 158 30 701 256 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 59 190 - 59 190 Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - Finansielle derivater - 165 155 - 165 155 - 89 600 - 89 600 Herav valutainstrumenter - 75 490 - 75 490 Herav renteinstrumenter - 65 - 65 - 224 345 - 224 345 Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer 18 857 22 693 826 - -40 - Sum eiendeler Herav aksjeinstrumenter Sum forpliktelser Avstemming av nivå 3 Finansielle instrumenter til virkelig verdi Inngående balanse Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter resultatført Netto verdiendring ført over utvidet resultat mot egenkapitalen (se endring i egenkapital) - - 4 548 - - -900 - -826 Overført fra nivå 1 eller 2 - - - Overført til nivå 1 eller 2 - - - Tilgang/kjøp Avhending Utgående balanse 22 506 22 653 -
 22. 22. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 22 Overføring mellom nivå 1 og 2 Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer Overført fra nivå 1 til nivå 2 1 926 5 100 - Overført til nivå 1 fra nivå 2 - - - Finansielle instrumenter til virkelig verdi Obligasjoner med bokført verdi 5 100 TNOK er flyttet fra nivå 1 til nivå 2, da de ikke lenger er notert til kvoterte priser. Aksjefond med bokført verdi på 1 926 TNOK er flyttet fra nivå 1 til nivå 2 da fondet ikke er notert i et aktivt marked med kvoterte priser, men vurdert i forhold til fastsatte kurser for fondet. Konsernet 2012 NOK 1 000 Verdipapirer – tilgjengelig for salg Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner Verdipapirer – holdt for handelsformål Herav aksjer og andeler Herav obligasjoner og sertifikater Herav andre verdipapirer Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat Herav aksjer og andeler Herav obligasjoner og sertifikater Herav andre verdipapirer Finansielle derivater NIVÅ 1 Kvoterte priser i aktive markeder - NIVÅ 2 NIVÅ 3 Verdsettelsesteknikk Verdsettelsesteknikk basert på observerbare basert på ikke markedsdata observerbare markedsdata 4 855 19 683 Sum 24 538 - - - - 2 435 472 19 086 22 693 2 477 250 1 905 459 10 726 - 1 916 185 533 317 - - 533 317 -3 304 8 360 22 693 27 749 25 069 749 422 246 - 25 491 995 5 638 263 - - 5 638 263 19 431 486 422 246 - 19 853 732 - - - - - 112 017 - 112 017 Herav aksjeinstrumenter - 14 741 - 14 741 Herav valutainstrumenter - 75 446 - 75 446 Herav renteinstrumenter - 21 830 - 21 830 27 505 220 558 204 42 376 28 105 800 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - 60 801 - 60 801 Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - Finansielle derivater - 177 101 - 177 101 Herav aksjeinstrumenter - 174 200 - 174 200 Herav valutainstrumenter - 1 787 - 1 787 Herav renteinstrumenter - 1 114 - 1 114 - 237 902 - 237 902 Sum eiendeler Sum forpliktelser
 23. 23. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 23 Avstemming av nivå 3 Finansielle instrumenter til virkelig verdi Inngående balanse Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer 18 602 22 253 314 - 440 - 256 - - Netto gevinster/tap på finansielle instrumenter resultatført Netto verdiendring ført over utvidet resultat mot egenkapitalen (se endring i egenkapital) Tilgang/kjøp - Overført til nivå 1 eller 2 699 - -187 - Overført fra nivå 1 eller 2 - -1 Avhending - - - - - 18 857 22 693 826 Aksjer og andeler Obligasjoner og sertifikater Andre verdipapirer Overført fra nivå 1 til nivå 2 - - - Overført til nivå 1 fra nivå 2 - - - Utgående balanse Overføring mellom nivå 1 og 2 Finansielle instrumenter til virkelig verdi Definisjon av nivåer for måling av virkelig verdi Nivå 1 - Verdsettelse skjer i forhold til kvoterte priser i et aktivt marked for identiske eiendeler/forpliktelser. Et finansielt instrument anses som kvotert i et aktivt marked dersom kurser er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse kursene representerer faktiske og regelmessig forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater. Nivå 2 - Verdsettelse skjer gjennom annen input enn kvoterte priser på nivå 1 som er observerbare for eiendelen/forpliktelsen, enten direkte eller indirekte (utledet priser). I de tilfeller det ikke finnes tilgjengelige markedspriser i et aktivt marked er instrumentene først og fremst forsøkt verdsatt ved hjelp av verdsettelsesmetoder basert på observerbare input/og eller tilnærmet likeartede instrumenter/produkter. Prising av rentebærende papirer herav fastrenteutlån baseres på rentekurver hentet i aktive markeder. Nivå 3 - Verdsettelse på input som ikke er basert på observerbare markedsdata. Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og nivå 2, benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon. Verdipapirer - tilgjengelig for salg (nivå 2 og 3) Verdipapirer tilgjengelig for salg består av aksjer. Verdsettelsen baserer seg på framtidige inntjening. Verdipapirer - holdt til handelsformål (Trading) (nivå 2 og 3) Består av aksjer og andeler. Verdipapirene er først og fremst forsøkt verdsatt ved hjelp av verdsettelsesmetoder basert på observerbar input og/ eller tilnærmet likeartede instrumenter/produkter. Verdipapirer i nivå 3 er andeler hvor verdsettelse baseres på fremtidig inntjening. Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultatet (FVO) (nivå 2) Verdipapirer i nivå 2 er hovedsakelig obligasjoner. Prising av de rentebærende papirer baseres på rentekurver hentet i aktive markeder. Finansielle derivater (nivå 2) Derivatene består i hovedsak av aksjeinstrumenter, valutaterminer og renteswapper. Verdsettelsen er basert på observerbar input og/eller tilnærmet likeartede instrumenter/produkter. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (nivå 2) Verdsettelsen baserer seg på rentekurver hentet i aktive markeder.
 24. 24. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 24 NOTE 8: VERDIPAPIRER TIL VIRKELIG VERDI Konsernet Aksjer og andeler NOK 1 000 Norske aksjer Norske aksjefond Utenlandske aksjer 3. kvartal 2013 Anskaffelseskost 2012 Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi 343 744 387 551 392 965 404 589 1 130 341 1 519 811 1 223 296 1 533 633 566 403 679 449 532 451 559 772 Utenlandske aksjefond 4 248 253 6 131 938 4 486 840 5 056 453 Sum aksjer og andeler til virkelig verdi 6 288 741 8 718 749 6 635 551 7 554 448 Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi 17 688 599 18 126 324 16 797 024 17 049 595 3 513 785 3 756 129 3 192 100 3 337 454 21 202 384 21 882 453 19 989 123 20 387 049 NOK 1 000 Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi Hedgefond 55 17 55 17 Obligasjoner og sertifikater NOK 1 000 3. kvartal 2013 2012 Norske Sum norske obligasjoner og sertifikater Utenlandske Sum utenlandske obligasjoner og sertifikater Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi Andre verdipapirer Bankinnskudd og andre fordringer 3. kvartal 2013 2012 - - - - Eiendomsfond 20 100 22 653 20 100 22 693 Andre finansielle eiendeler 46 441 46 166 5 976 5 039 Sum andre finansielle verdipapirer til virkelig verdi 66 596 68 836 26 131 27 748 27 557 721 30 670 038 26 650 806 27 969 245 Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi Lån 3. kvartal 2013 2012 Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelseskost Bokført verdi/ virkelig verdi Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 57 000 59 190 57 000 60 801 Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi 57 000 59 190 57 000 60 801 NOK 1 000
 25. 25. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 25 NOTE 9: VERDIPAPIRER TILGJENGELIG FOR SALG 3. kvartal 2013 Morselskapet Anskaffelses- kost Konsernet Bokført verdi/ virkelig verdi NOK 1 000 - Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost 1 600 1 250 16 530 16 530 Eiendomsverdi AS - Norsk Pensjon AS 16 530 16 530 10 043 10 043 Andre 11 385 11 123 26 573 26 573 Sum aksjer tilgjengelig for salg 29 515 28 903 2012 Morselskapet Anskaffelses- kost Konsernet Bokført verdi/ virkelig verdi NOK 1 000 16 530 4 572 21 102 Bokført verdi/ virkelig verdi Anskaffelses- kost - Norsk Pensjon AS 1 600 1 250 16 530 16 530 Eiendomsverdi AS 16 530 4 572 Andre 7 067 6 758 25 197 21 102 Sum aksjer tilgjengelig for salg 24 538 NOTE 10: PENSJONSFORUTSETNINGER SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 Diskonteringsrente 4,10% 2,40% 3,80 %* Forventet avkastning på midlene 4,10% 3,90% 3,80% Fremtidig lønnsutvikling 3,75% 3,25% 3,50% G-regulering 3,50% 3,00% 3,25% Pensjonsregulering 2,30% 0,60% 2,00% Arbeidsgiveravgift 14,10% 14,10% 14,10% 4% og 2% 4% og 2% 4% og 2% Justert K2005 K2005 Justert K2005** IR2003 IR2003 IR2003 Frivillig avgang DEMOGRAFISKE FORUTSETNINGER Dødelighet Uførhet SpareBank 1 Gruppen konsern har siden implementeringen av IFRS per 01.01.2005 ført estimatavviket på pensjon rett mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen konsern brukte per 31.12.2012 samme rente på avkastning på pensjonsmidler som diskonteringsrenten. Endrede regler i IAS 19 "Ansatteytelser" er anvendt fra og med 1. januar 2013. Endringene har effekt på behandling av konsernets ytelsesplaner. Alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler er erstattet med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). * Diskonteringsrenten som er benyttet er OMF-renten ** K2005 er styrket med 10 % for å være mer i tråd med forventet levealder på dagens lukkede bestand
 26. 26. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2013 26 NOTE 11: NÆRSTÅENDE PARTER Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår. For tjenester ytet direkte til konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS utfører for datterselskaper og Alliansen gjennom Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For øvrige transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette prisen på transaksjoner. VEDLEGG: NØKKELTALL 3. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 4.kv 2012 3. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2012 Året 2012 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 418,2 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 443,4 Annualisert egenkapitalavkastning (%) 20,5 % 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % 8,7 % Kapitaldekning per kvartal (%) 15,0 % 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 13,6 % 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 % 106,8 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5 9,1 -10,9 -0,2 -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -56,2 Renteresultat (MNOK) 101,0 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8 Resultat etter skatt (MNOK) SB1 Forsikring Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) Administrasjonsresultat (MNOK) 158,8 93,4 136,4 -154,4 128,7 89,1 125,8 189,2 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 17,8 % 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 17,8 % 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 % 923,4 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0 Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 230,3 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1 -19,5 62,4 Netto finansinntekter (MNOK) 129,1 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6 Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) SB1 Skadeforsikring konsern Resultat etter skatt (MNOK) 302,3 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1 Skadeprosent f.e.r (%) 64,3 % 73,4 % 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 16,4 % 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 % Combined ratio f.e.r (%) 80,7 % 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 % 5 283 5 308 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446 Forvaltningshonorar (MNOK) 74,5 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1 Resultat etter skatt (MNOK) 10,8 5,6 6,1 -18,4 1,4 -1,0 -0,3 -18,5 30 416 27 318 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 % -0,7 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 21,0 Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 2,9 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat

×