Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

לאישה פרופ מזור

406 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

לאישה פרופ מזור

  1. 1. ‫ואושר‬ ‫בריאות‬ ‫שגרתית‬ ‫מה שהתחיל‬ ‫בבדיקה‬ ‫הגינקולוג, הפך לניתוח‬ ‫אצל‬ ‫חירום להצלת השבר, שסבל‬ ‫נוזלים בגוף. מאז‬‫מהצטברות‬ ‫מאמינה בנסים‬ ‫שרירא‬ ‫אפרת‬‫של ההיריון,‬‫למצב הזה,שיכוללקרות בכל שלב‬ ‫של‬ ‫נציגה רפואית‬ ‫שוידא, 13‬ ‫אפרת‬ ‫מי אני:‬ ‫עלולותלהיות‬ ‫סיבות‬ ‫ולמזלי הוא קרה בסופו,‬ ‫ארבע וחצי‬ ‫בת‬ ‫ואםלש־ר,‬ ‫נשואה‬ ‫תרופות,‬ ‫חברת‬ ‫כרומוזומליות, למשל, או מומים‬ ‫אחדות (סיבות‬ ‫תושבת עומר.‬ ‫שנת״ם,‬ ‫ויהונתן בן‬ ‫בלב)שכולןנשללו. זהיכול לקרות גם ממחלה‬ ‫בעיר,: בשבוע ה־ להריוני‬ ‫63‬ ‫שיש‬ ‫איד‬‫הבנתי‬ ‫לפגוע בעובר‬ ‫ויראלית של האם, שעלולה‬ ‫את תנועות העובר. פניתי‬ ‫הראשון, לא‬ ‫הרגשת־‬‫חשבושאולי‬ ‫למוות תוך רחמי. הרופאים‬ ‫ולגרום‬ ‫לרופא בקהילה שברק ואמר שהכול תקין ושאני‬ ‫הבירורים‬‫זה מה שקרהאצלי, אבל למרות כל‬ ‫יכולהלהיות רגועה, אבל משהו פנימי אמר ל‬ ‫והבדיקות שנעשו, לא הגיעו למסקנה ברורה.‬ ‫למזלי, היה לי באותו ערב‬ ‫שמשהו לא בסדר.‬ ‫נולדה שיר‬ ‫הוכנסתילניתוח חירום: ואז‬ ‫מזור, מנהל‬ ‫משה‬ ‫פרטי אצל פרופ‬ ‫תורלמעקב‬ ‫בניתוח קיסרי. משקלה בזמןהלידה 3.333‬ ‫היה‬ ‫במרכז הרפואי "סורוקה"‬ ‫ויולדות ב׳‬ ‫מחלקת נשים‬ ‫בנוזלים. היא נזקקה‬ ‫ק״ג, היות שגופה היה מלא‬ ‫החטיבה‬ ‫שמשמש כיום גם מ׳׳מ יו״ר‬ ‫בבאר־שבע,‬ ‫לפגייה, ומאחר שהייתה גם‬ ‫להנשמה והוכנסה‬ ‫החולים. עברת־‬ ‫למיילדות‬ ‫וגינקולוגיה$1‪$TS‬עברתבדיקת$1‪$TS‬‬ ‫בבית‬ ‫אנמית מאוד, קיבלה שתי מנות רם. בסופו של‬ ‫ראה מה‬ ‫וכשפרופ׳ מזור‬ ‫אולטרה־סאונד,‬ ‫$2‪$DN‬עברתבדיקת$2‪$DN‬‬ ‫בדיקת‬ ‫ק״ג. אחרי‬ ‫דבר, התייצב משקלה 2.300‬ ‫על‬ ‫בדיקות‬ ‫נדהם. ״צריךלעשות‬ ‫שהוא‬ ‫ראיתי‬ ‫שראה,‬ ‫ששהתה שבועיים בפגייה היא יצאה הביתה,‬ ‫בטון‬ ‫בקליניקה״, אמר ל־‬ ‫שאפשריות‬ ‫מעבר לאלה‬‫לא‬ ‫ממש‬ ‫לחלוטין. רופאיהילדיםבקהילה‬ ‫בריאה‬ ‫רגועומקצועי. ל׳סורוקה׳ ואני אגיע מיד״.‬ ‫"פני‬‫ממצב כזה ואמרו‬ ‫שהתינוקת יצאה בחיים‬ ‫האמינו‬ ‫מה הייתה האבחנה: העובר שלי סבל‬ ‫$‪Non-immune$1ST‬מ$‪ $1ST‬מ־‬ ‫ממש נס.‬ ‫שזה‬ ‫שהבנתי‬ ‫שזה, כפי‬ ‫‪hydrofatal‬‬ ‫‪Non-immune$2ND$ is‬מ$‪$2ND‬‬ ‫‪Non-immune‬‬ ‫ככל‬ ‫ושמחה,‬ ‫ואיך היא היוט:ילדה‬ ‫בריאה‬ ‫בנוזלים‬‫בדיעבד, מצב שבו גופו של העובר מתמלא‬‫נולדלנו יהונתן, ההיריון‬‫הילדים.לפני שנתיים‬ ‫בחללים השונים, כמו בית החזה,הלב, הבטן ער‬ ‫שלו היה רגיל וכך הלידה.‬ ‫גם‬ ‫למצב של א־־ססיקת לב ובצקת בכל הגוף.‬‫שורד) תחתונה* יש לי מסר חשוב‬ ‫הקשיבי‬ ‫מהקוראות:‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫וגם‬ ‫לאינטואיציה שלך,‬ ‫כנראה‬ ‫האמיני בנסים, כי‬ ‫נסים קורים.‬

×