Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unicul defect al femeilor

918 views

Published on

 • Be the first to comment

Unicul defect al femeilor

 1. 1. UNICUL DEFECT AL FEMEILOR Click ->
 2. 2. Pe vremea c â nd Dumnezeu a creat femeia , în cea de-a ş asea zi de când lucra din greu, a venit un î nger ş i l-a întrebat : – D e ce dedici at â ta timp acestei creaturi? Dumnezeu i- a r ă spuns: – Ai v ă zut lista de sarcini special e pe ntru care am proiectat-o ? Trebuie s ă fie complet lavabil ă , dar nu din plastic ; s ă aib ă peste 200 de p ă r ţ i mobile, toate substituibile ; s ă poat ă func ţ iona cu Cola light ş i o alimentaţie frugală; s ă poat ă ţ ine patru copii î n poal ă î n acela ş i timp ; s ă aib ă un s ă rut ce poate vindeca orice durere, de la un genunchi zg â riat la o inim ă zdrobi t ă... Ş i se va descurca doar cu dou ă m â ini !
 3. 3. Î ngerul a rămas stupefiat: – Doar dou ă m â ini? !... Nu se poate! Ş i ă sta e modelul standard?... E prea mult ă munc ă pentru o singur ă zi. Mai bine a ş teapt ă p â n ă m â ine s ă - ţ i sf â r ş e ş ti treaba . – Ba n u a ş tept deloc, a spus Dumnezeu. Mai am at â t de pu ţ in p â n ă s ă des ă v â r ş esc aceast ă f ă ptur ă, care e at â t de aproape de inim a mea … Deja poate munci 18 ore pe zi şi, dacă se îmbolnăveşte, se vindecă singur ă.
 4. 4. Curios, î ngerul s-a apropiat de femei e şi a atins-o uşor . – Dar, Doamne, ai f ă cut-o at â t de moale. – Da, e moale, a î ncuviin ţ at Dumnezeu, dar am f ă cut-o ş i puternic ă . Nici n-ai idee c â te poate suporta sau realiza . – O s ă poat ă g â ndi? a mai î ntrebat î ngerul. Iar Dumnezeu i-a r ă spuns: – Nu numai c ă va g â ndi, dar va fi capabilă chiar s ă g ă seasc ă solu ţ ii ş i s ă negocieze.
 5. 5. Deodată , î ngerul a observat o sclipire pe obrazul femeii. – Hei , se pare c ă din modelul asta se scurge ceva. Ţ i-am spus eu , Doamne, c ă vrei s ă pui prea multe î n el. – A ceea este o lacrim ă , i -a zis Dumnezeu. – Pentru ce este lacrima? se interesă î ngerul. – Lacrima e mijlocul prin care femeia îş i exprim ă bucuria, triste ţ ea, durerea, dezam ă girea, iubirea, singur ă tatea ş i demnitatea . Î ngerul a r ă mas impresionat : – Doamne, e ş ti un geniu ! T e-ai g â ndit la toate . Femeia este cu adev ă rat uimitoare !!!
 6. 6. Ş i a ş a ş i este! Femeile au puteri care î i uimesc pe b ă rba ţ i.
 7. 7. <ul><li>Z â mbesc c â nd ar trebui s ă ţ ipe. </li></ul><ul><li>C â nt ă c â nd ar vrea s ă pl â ng ă . </li></ul><ul><li>Pl â ng c â nd sunt fericite ş i r â d c â nd sunt nervoase. </li></ul><ul><li>Lupt ă pentru ideile î n care cred. </li></ul><ul><li>Se revolt ă î n fa ţ a nedrept ăţ ii. </li></ul><ul><li>Nu accept ă înfrângerea atâta timp cât au convingerea c ă mai exist ă soluţii . </li></ul><ul><li>Tr ă iesc î n lipsuri pentru ca familia lor s ă poat ă avea cele necesare. </li></ul><ul><li>Se duc la doctor cu o prieten ă speriat ă . </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Pl â ng de fericire c â nd copiii lor sunt primii ş i se arată mulţumite c â nd ob ţ in şi ele distincţii . </li></ul><ul><li>Sunt buc u roase să afl e despre o na ş tere sau o nunt ă . </li></ul><ul><li>Li se fr â nge inima dacă le moare cineva drag ş i totu ş i se dovedesc tari atunci c â nd cre zi c ă nu le-a mai r ă mas nicio putere. </li></ul><ul><li>Ş tiu c ă o î mbr ăţ i ş are ş i un s ă rut pot vindeca un suflet rănit . </li></ul><ul><li>Sunt pline de compasiune ş i au idealuri înalte. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Femeile au lucruri esen ţ iale de spus ş i totul de oferit. </li></ul><ul><li>Ar fi în stare să me a rg ă pe jos până la capătul lumii, ţi-ar trimite câte un e-mail în fiecare minut şi ar învăţa să zboare fără aripi doar ca să îţi arate c â t de mult ţ in la tine. </li></ul><ul><li>Î ndur ă necazuri ş i car ă poveri de neimaginat pentru a î ntre ţ in e fericirea şi iubirea noastră. </li></ul><ul><li>Ne umplu mereu inimile de bucurie, speran ţă ş i dragoste. </li></ul><ul><li>Iubesc necondi ţ ionat. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Inima unei femei poate ţine viu universul. </li></ul><ul><li>Şi, ceea ce este mai minunat, f emeile exist ă î n toate formele, dimensiunile ş i culorile ! </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Iar dacă , totuşi , au vreun defect acesta este că ... </li></ul>UITĂ CÂT DE MULT VALOREAZĂ!
 12. 12. Nu le l ă sa s ă uite! Trimite acest mesaj tuturor prietenelor tale ca s ă le aminte ş ti c â t de extraordinare sunt! TOATE BUNE ! S Ă N Ă TATE Ş I SPOR Î N TOATE!

×