Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Demisie ( Superb) P

460 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Demisie ( Superb) P

 1. 1. Autorul necunoscut Demisie oficiala
 2. 2. Subsemnatul, v ă aduc la cuno ş tin ţă decizia irevocabil ă de a demisiona oficial din func ţ ia de adult pe care o de ţ in acum abuziv.          Dup ă o analiz ă detailat ă a situa ţ iei, m-am hot ă r â t s ă m ă retrag ş i s ă preiau atribu ţ iile unui copil de ş ase ani, cu toate drepturile ş i î ndatoririle pe care le-am avut c â ndva, dar la care am renun ţ at cu prea mare u ş urin ţă .
 3. 3. <ul><li>            Vreau s ă desenez cu cret ă colorat ă pe strada unde locuiesc, atunci c â nd trec oameni maturi ş i importan ţ i spre serviciu,   </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ş i s ă nu-mi pese de stresul  lor î n lupta cu minutele ş i traficul care î i a ş teapt ă .   </li></ul>
 5. 5. <ul><li>       Vreau s ă fiu m â ndru de trotineta mea cea ro ş ie, f ă r ă s ă m ă î nter e seze c â t cost ă  asigurarea pe anul viitor.        Vreau s ă cred sincer c ă bomboanele Tic-tac sunt mai bune dec â t banii, pentru c ă le po ţ i m â nca. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Vreau s ă stau î ntins la umbra unui copac,  cu un pahar de limonad ă î n m â n ă ş i cu ochii la norii  pufo ş i care alearg ă pe cer, î ntreb â ndu-se cu uimire  de ce adul ţ ii nu fac la fel. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>             Vreau s ă m ă î ntorc î n trecut, la vremurile c â nd via ţ a era simpl ă . Atunci c â nd tot ce  ş tiam se rezuma la cele ş apte culori,  cinci poezii, zece cifre ş i vocea mamei  care m ă chema la mas ă c â nd nu î mi era foame.        Vreau î napoi, atunci c â nd nu î mi p ă sa de c â t de pu ţ ine lucruri ş tiam, pentru c ă nici nu  ş tiam c â t de pu ţ ine ş tiam. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Vreau s ă cred, ca odinioar ă , c ă totul pe lumea asta este fie gratuit, fie se poate cump ă ra cu pre ţ ul unei î nghe ţ ate la pahar.        M-am maturizat prea mult ş i nici nu mai ş tiu c â nd m-am trezit mare. A fost cu siguran ţă un abuz ş i î mi cer iertare. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>      Am ajuns astfel s ă aflu ceea ce nu ar fi trebuit: r ă zboaie ş i purific ă ri etnice, copii abuza ţ i ş i copii murind de foame, divor ţ uri, droguri î n licee, prostitu ţ ie, justi ţ ie corupt ă , politicieni de mahala, fra ţ i î nvr ă jbi ţ i f ă r ă bani, ur ă ,  b â rf ă .       </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Am aflat despre materialism nedialectic ş i mame denaturate, care îş i v â nd copilele de 12 ani unor animale cu chipuri de b ă rba ţ i, pentru un televizor  de ocazie. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>      Ce s-a î nt â mplat cu timpul c â nd aveam impresia c ă moartea este un concept de poveste,  c ă doar î mp ă ra ţ ii b ă tr â ni mor ca s ă fac ă loc pe tron prin ţ ilor tineri, c ă s ă tori ţ i cu prin ţ ese c âş tigate î n urma ultimei  zmeiade? </li></ul>
 12. 12. <ul><li>      Unde sunt anii c â nd mi se p ă rea c ă tot ce ţ i se putea î nt â mpla mai r ă u  î n lume era s ă nu fii ales î n echipa lui Menica repetentul,  atunci c â nd jucam  fotbal î n spatele ş colii? </li></ul>
 13. 13. <ul><li>     Vreau s ă m ă re î ntorc la vremea c â nd to ţ i copiii citeau c ă r ţ i folositoare, c â nd muzica era neotr ă vit ă , c â nd televiziunea era pentru  ş tiri ş i  emisiuni de  familie, f ă r ă sex explicit ş i violen ţă implicit ă la fiecare zece secunde.      </li></ul>
 14. 14. Vreau desene animate cu Donald Duck,  peripe ţ iile echipajului &quot;Speran ţ a&quot;, navig â nd cu &quot;Toate p â nzele sus&quot; ş i pe mama citindu-mi despre Iosif ş i fra ţ ii sai. 
 15. 15. <ul><li>Ce bine era c â nd credeam, î n naivitatea mea, c ă toat ă lumea din jur este fericit ă deoarece eu eram fericit ! </li></ul>
 16. 16. <ul><li>     Promit solemn c ă , imediat ce o s ă -mi reiau atribu ţ iile de copil, o s ă -mi petrec dup ă -amiezile c ăţă r â ndu-m ă î n copaci,  c ă l ă rind bicicleta v ă rului  Doru ş i citind Robinson Crusoe, ascuns î n coliba î njghebat ă din ramuri ş i frunze de fag, î n spatele gr ă dinii. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>     Imi iau angajamentul c ă nu o s ă î mi pese de facturile de telefon,  curent, gaze, ap ă , gunoi, cablu Tv ş i Internet, asigur ă ri  pentru ma ş ini, asigur ă ri de s ă n ă tate, taxe anuale de proprietate, credit-carduri, iarba net ă iat ă , computerul virusat ş i faptul c ă ma ş ina a  î nceput s ă vrea la mecanic. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>     V ă asigur c ă nu o s ă fiu pus î n î ncurc ă tur ă atunci c â nd o s ă fiu  î ntrebat: &quot;Ce-o s ă te faci c â nd o s ă cre ş ti mare?&quot;,  deoarece acum ş tiu:  vreau s ă fiu COPIL. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>     Gata cu plecatul la serviciu c â nd ar trebui s ă dorm  ş i s ă o visez pe Andreia Raicu, gata cu ş tirile despre terori ş ti, bombe ş i c ă deri de  avioane.      </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Gata cu b â rfele anturajului, care nu-mi dau pace nici la biseric ă , gata cu hernia de disc, p ă r grizonat,  alergia, medicamente scumpe  ş i din ţ i de por ţ elan . . </li></ul>
 21. 22. <ul><li>         Gata, stop, cedez! Demisionez din func ţ ia de ADULT. Vreau s ă cred î n sinceritatea z â mbetelor , noble ţ ea vorbelor, o lume a cuv â ntului dat ş i respectat,  a drept ăţ ii, a p ă cii, a viselor î mplinite, a imagina ţ iei î nnobilate, a î ngerilor buni   ş i a omului dup ă chipul ş i asem ă narea Lui  Dumnezeu. </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Vreau să am iarăşi şase ani şi jum ă tate  . Fi ţ i voi mari ş i importan ţ i, ş i ocupa ţ i, ş i î ngrijora ţ i. Eu vreau s ă cresc MIC! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tu vrei s ă cre ş ti Mic? </li></ul>

×