Concept note heifer

204 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Concept note heifer

  1. 1. េគលករណែណនំពករ្របកសេ្រជើសេរសអងគករៃដគូ ៍ ី ើ (សំេណគេ្រមងសេងខប) ើ Call for Concept Note Guideline អងគករេហហ្វកមពុជ ជអងគករអន្តរជតែដលបនបំេពញេបសកមមរបស់ខួ ្លនេន្របេទសកមពុជ ចប់ ឺ ិ េផ្តើមពីឆ១៩៨២ នំ មរយៈអងគករបេ្រមេក្វគរ ័ ើ េមរកំង (AFSC) េហើយបនេបើកករយល័យរបស់ខួ ្លន ិ ិ េនឆ១៩៩៩។ េបសកមមរបស់អងគករេហហ្វអន្តរជតិ គេធ្វករជមួយសហគមន៌ េដមបលុបបំបត់ភព នំ ើ ី ឺ ឺ ើ ទុរភក នងកត់បនថយភព្រក្រក នងចូលរួមែថរក ភពែផនដី។ មកដល់បចចុបបននេនះ អងគករេហហ្វកមពុជ ិ ិ ី ិ ឺ បននិងកំពុងជួយដល់្របជកសិករែខមរចំនួនជង ១៥០០០្រគួ កមពុជេយង។ ើ គេ្រមង “ករបេងកន្របក់ចណលនង ំ ូ ើ ិ រូបតថមភ រ េនកនុងេខត្តចំនួន១៣ៃន្របេទស មរយៈករព្រងងសិទជមស់ដល់សហគមន៏” នង ធិ ច ឹ ឹ ជួយដល់្របជកសិករ្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះចំនួន២០.០០០្រគួ រ (៥.០០០្រគួ រទទួលផលដំបងនិង ូ រទទួលជំនួយេផទរបន្ត) ចប់ពឆ ំ ២០១៣-២០១៧ េនកនុងេខត្តេគលេ ី ន ១៥.០០០្រគួ មរយៈគេ្រមងេនះសហគមន៍្រកី្រកនឹងបេងកើត្រកុមជួយខ្លួនឯងែដលមន្រស្ដីជតំ សមជក្រកុមេ ិ យ្រគួ រនមយៗទទួលនូវពូជសត្វ្រជូក ឬមន់ ពូជដំ ី ួ ចំនួន១៣។ ង ្រគួ រចួលរួមជ ំចំណ សត្វេដមេឈនង ើ ី ើ ិ វគគបណះប ុ ្ដ ្ដ លននែដលទក់ទិននឹងជំនញបេចចកេទសនិងមនបេចចកេទស េដើមបជួយបេងកើនសមតថភ ិ ី អនុវត្តយុទធ ្រស្តពីររួមបញចូ លគ គឺេគលករណអភវឌ ន៌សហគមន៌ ន ៌ ិ ព មនជំនញបំណនជីវត នងឈនកយេទជអនកដឹកនំដល្អទងកនុង្រគួ ្ល ៏ ំ ិ ិ ិ ្របកបេ រនងសងគម។ គេ្រមងេនះគឺ ិ យសមធម៌ នងែខ សងក់ផលិតកមម្រជូក នង មន់ ែដលមនេគលបំណងដូចខងេ្រកម៖ ្វ ិ ិ ១)ករបេងកើន្របក់ចំណលនិង្រទពយធន ូ ២) ករបេងកើនសន្តសុខេសប ងនង ិ ិ រូបតថមភ ៣) េលើកកមពស់បរ ិ ថ ន សុ ខភព អនម័យ ៤) ព្រងងសិទធជមស់ដល់្រស្តី ច ឹ ៥) បេងកើនធនធនសងគម លកខខណេ្រជសេរសគេ្រមង ្ឌ ើ ើ ១) ជអងគករជតិកុ នង្រសុកែដលមនចុះបញជ ី េន្រកសួ ងម ២) មនករយល័យសថិតេនេខត្ត/តំបន់េគលេ ិ Call for Concept Note ៃផទ និងមនបេ្រមនិនករនេយបយ ិ ើ ន អនុវត្តគេ្រមង
  2. 2. ៣) មនទស នវស័យនិងេបសកមម្រប ិ ៤) មនបទពេ ិ ក់្របែហលនឹងអងគករេហហ្វឺ ធន៌កុ នងករងរអភវឌ ន៌សហគមន៌ ិ ៥) មន្របភពជំនួយេ្រចើនពីមស់មលនិធិេផ ងៗ ច ូ ៦) មនថវកបដភគយងតច ៣០ភគរយ ៉ ិ ិ ិ ៧)េ្រជើសេរសគេ្រមងកនុងមនលបយ្របជជនរស់េនេ្រចន មនអ្រ ើ ើ សកនុពលស្រមប់វស័ យកសិកមម ពិេសសករចិញចឹមសត្វនិង ្ត ិ ដំ ំ ្រក្រកេលើសពី ៣០ភគរយ ី ំ ្របជកសិករមនឆនទៈនិង ករចូលរួមខពស់ នងជតំបន់ែដលមនេធ្វករជន់គជមួយគេ្រមងដៃទ កនុងសកមមភពដូចឬ្រប ន ិ ិ ើ ក់្របែហលនឹងសកមមភពគេ្រមងអងគករេហហ្វឺ។ េខត្តេគលេ ៈ េខត្តកំពង់ធំ េពធិ ត់ កំពង់ឆង កំពង់សឺ ព នំ ថវកគេ្រមងៈ ៣០០.០០០-៤០០.០០០ ដុ ិ ្ល រសហរដ្ឋ េមរក ិ រយៈេពលគេ្រមងៈ ៣-៤ឆ ំ ន ំ ើ ដេណរករេ្រជសេរសៈ ើ ើ     ្របកសេ្រជើសេរសនងទទួលសំ េណគេ្រមងសេងខប ើ ិ ើ េ្រជើសេរសសំ េណគេ្រមងសេងខប ើ ើ េផញើលិខិតជូនដំណងដល់អងគករែដលបនជប់សំេណគេ្រមងសេងខប ឹ ើ កចច្របជុំជមួយអងគករែដលបនជប់សំេណគេ្រមងសេងខប ស្រមប់េរៀបចំគេ្រមងសំ េណ ិ ើ ើ េពញេលញ។   ្រកុមករងរចុះេធ្វើករបន់្របមណពីសមតថភពនងត្រមូវករជក់ែស្តងកនុងតំបន់ករងរែដល ិ បនេលើកកនុងសំ េណេពញេលញ។ ើ េ្រជើសេរសគេ្រមងសំ េណេពញេលញនិងចុះកច្រពមេ្រព ង។ ើ ើ ិ ច ទ្រមង់សំេណសេងខបនងករទទួលពកយៈ ើ ិ   ទ្រមង់សំេណសេងខបជភ ើ រែខមរ (យូនីកូដ) ទំហំ១២ មនេលើសពី៦ទំពរ ័ ិ សូ មេផញអុែមលមកកន់អសយ ្ឋ ន info.cambodia@heifer.org ឲបនមុនេមង៥ ៉ ើ ី ២៩ ែខ វចជិក ឆ២០១៣។ នំ ិ ព័តមនលម្អតៈ ៌ ិ Call for Concept Note ង ចៃថងទី សូ មទំនក់ទនងកញ េឃៀង សុ ខេឡង ម្រន្តីែផនករ ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល ំ ញ អុែមល sokleng.kheang@heifer.org ស្រមប់ទ្រមង់សំេណសេងខប។ ី ើ

×