Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jongerenjaarverslag

537 views

Published on

Jongerenjaarverslag voor gemeente Papendrecht

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jongerenjaarverslag

  1. 1. Jongeren burgerjaarverslag 2008 Tweede burgerjaarverslag voor jongeren INHOUD Dit is het tweede jonge- renburgerjaarverslag burgemeester De Bruin van van jongeren in Papendrecht in 2008. meen e he p e daa b Lees b voo - ove de gemeen e? K k dan eens op bee d he a ke e ove Doe-ge d op de webs e van de gemeen e www de vo gende pag na maa eens Heb papend ech n Papendrechtse jeugd Papendrecht. ‘Jongerenbur- Verder vertelt de burgemeester (op e nog v agen o w e mee we en heeft de toekomst gerjaarverslag’ klinkt heel deze pagina) waarom de Papen- deftig, maar het betekent drechtse jeugd zo belangrijk is. En onge en bu ge aa ve ag “Ze zijn leergierig, slim en onder- eigenlijk gewoon dat de omdat hij nog wel eens gevraagd B IDS verslag 2007 nemend”, merkt de burgemeester burgemeester voor de twee- wordt wat burgemeesters nu pre- Kurgerjaar burge Tweede bij ontmoetingen met jongeren. de keer een speciale krant cies doen, kun je daarover alles ts ee rs te NHOUD v o o r j o n g e r e r j a a r v e r s la g P ap en dr ec hrg er ja ar v er sl ag n En dat is goed voor de gemeente. heeft gemaakt. Een krant Dit is renburgehet tweede jong lezen (op pagina 3). Natuurlijk zijn Pap end rech tse burgeme rjaarverslag e- jong bu hee ft de jeu eren in Papendreester De Bruin van 2008. jo ng er en toek oms gd Papendre t cht in g voor de jeugd uit te “Ze zijn gerjaarv cht. ‘Jongere van deftig, erslag’ klinkt nbur- Verder verte burgerjaarversla “Een van de taken leerg nemend”, ierig, slim en m pleit hij voor waarin hij op een rij zet wat brengen. De Bruin: is te waken over bij ontm merkt de burgemee r- eigenlijk maar het bete heel deze pagin lt de burgemeester onde se jeugd? Waaro enburgerjaar- Lees waarom. er voor jullie ook mogelijkheden eester Papendrecht Het jonger van de burgem sociale oetingen met jong ster burgeme gewoon dat kent drech a) waarom (op voor het eerst wederzijds begrip? ord op al die vragen. te zorgen voor En dat is tse jeugd de Papen- veiligheid en goed voor eren. de este de Papendrecht keer een r voor de twee omdat hij nog zo belangrijk is. En ge- Wat antwo de Papendrechtse Lees waar de geme INHOUD Dit jaar brengt rslag uit voor de jeugd. doen verslag geeft n samenhang in n spelen daarbij om. ente. heef t gem speciale kran - wordt wat wel eens een burgerjaarve voor jongeren? Wat de nte heeft de titel ‘bouwe aarverslag heeft toekomst’. Nu meenschap. Jongererol.” waarin hij aakt. Een kran t cies doen burgemeesters nu agd gevra doet de gemee Papendrecht? Wat met de “Ons ‘gewone’ burgerj ijke aan de ook een belangr er allem op een rij zet t zen (op , kun je daarover pre- er allemaal te doen was voor e wie –> pagin Burger Burgerjaarverslag 2007 KIDS jongeren voor van Papendrecht voor aal te doen Jonger luidt het gezegd de wat pagina alles le- om zelf iets op te zetten. De ge- a1 was voor voor jullie ook 3). Natuurlijk zijn er en bur r jonge ren heeft burgemeester gerjaa Werk cente de jeugd heeft, n aan De wet hoort te handele n, zelf iets op mogelijkhe Papendrechts eerste rversla toekomst. Bouwe de gemeente tewet. te zetten. den om g 2008 succe s betekent Hoe vast in een wet, de gemeen jongerenburge rjaarverslag Tw De geme INHOUD vo eed e bu de toekomst, ligt college ente INHOUD or Dit jaar brengt Papendrecht slaat dan op het rge niet burgemees- een burgerjaarverslag uit voor het eerst Papendrechtse jeugd? Waarom pleit hij doet de gemeente voor voor de jeugd. Wat wederzijds begrip? Het jon ger initiatief trekt voor burgerjaarverslag voor Papendre Werkcenter jongeren jongeren? Wat doen verslag jongerenburgerjaar- brengen. rja arv voor mij als de jeugd uit te De gemeente jongeren voor Papendrecht? geeft antwoord op al die De Bruin: “Een van de taken heeft chtse Dit succes Wat heeft de vragen. de toekomst is het renburgerja burgemeester van Papendrecht ders die van de burgemeester is te jeugd voor met de “Ons ‘gewone’ waken over “Ze zijn tweede en burgemees arverslag Papendrechts jk de aandacht, veiligheid en te zorgen voor Cru yff Papendrechts initiatief trekt burgerjaarverslag aandacht heeft de titel ‘bouwen samenhang sociale nemend”, leergierig, Papendrechter jonge- ers lag niet eester en wethou alleen landelijk de aandacht, in de Papendrechtse ge- aan de toekomst’. Nu meenschap. Jongeren spelen bij ontmoetinge slim merkt gerjaarvers t. De Bruin van jongeren maar blijkt ook een groot luidt het gezegde wie En dat en onder- deftig, de burgemeeste lag’ ‘Jongerenbvan 2008. daarbij ter dus ook succes: ook een belangrijke rol.” in Papendrech maar liefst 89% van de jongeren Lees is goed n met pop ulai Cou rt is raz de jeugd heeft, heeft de waarom. voor eigenlijk maar klinkt ur- jongeren.r burgemees Aan van burgem gemeenteraad die hen die via het Werkcenter instroom- toekomst. Bouwen aan de gemeente. het heel Verder gewoon betekent t in alleen landeli een groot succes: den, heeft nu een reguliere De wet de keer ter deze vertelt –> pagina 1 baan. de toekomst, betekent voor mij als burgemees- Hoe de gemeente hoort te handelen, heeft een voor de dat pagina) de burgemeeste ligt vast in een wet, de gemeentewet. de drechtse speciale twee- omdat jeugd waarom –> pagina 2 ter dus ook aandacht –> pagina waarin gemaakt. de r (op voor de jeugd.” ees- besturen en de De gemeente slaat dan op hij er allemaal op krant wordt hij nog zo belangrijk Papen- end voor de jeugd.” Aan het college een Een r van burgemeester en wethouders 1 wat wel eens het woord burgemees- die te doenrij zetkrant cies doen, burgemeeste gevraagd is. En maar blijkt ook van de jongeren en met besturen en de gemeenteraad ter Kees de Bruin van die hen controleert. Dat is te vergelijken Cruyff was wat voor (op pagina je daarover nu zen kun rs Papendrecht die in een met voor pre- populair Court jullie zelf iets ook 3). Natuurlijk alles is te vergelijk Werkcenter jongeren de regering en de Tweede burgerjaarverslag ver- Kamer: de Burger Burgerjaarverslag KIDS op te mogelijkhede zijn le- burgem succes regering regeert en de Tweede is telt hoe het met de ge- Kamer razend zetten. controleert. Dat Tweede Kamer: de controleert haar. Diezelfde Het er 2007 n om meentelijke dienstverle- wet vraagt maar veld is De gemeente het woord aan de burgemeester verslag Papendrechts Jongeren maar liefst 89% nter instroom- Papendrechts initiatief trekt ning is gesteld. Het was te doen wat nog niet intensief werd niet INHOUD jongerenburgerjaa Het veld alleen landelijk de aandacht, van de gemeentelijke dienstverlening. eerste burgerjaarv zijn idee om dit jaar voor cor het versleten, Dit jaar

×