Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เรื่องปัญหาท้องในวัยเรียน

13,752 views

Published on

เรื่องปัญหาท้องในวัยเรียน

Published in: Education
 • Be the first to comment

เรื่องปัญหาท้องในวัยเรียน

 1. 1. รายงาน เรื่อง ปัญหาท้องในวัยเรียน จัดทาโดย นายวชิรภูมิ เลิศอรุณวัฒนา เลขที่3 นางสาวศรัณยา พรหมมา เลขที่18 นางสาวกรณ์นิชา วงษ์ไล เลขที่19 นางสาวกาญจนา สิลพันธ์ เลขที่20 นางสาวประทานพร กุมภาพันธ์ เลขที่22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เสนอ คุณครู ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
 2. 2. ก คานา โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS1)ในโครงงานมีเนื้อหา สาระที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมในวัยรุ่นคือท้องในวัยเรียนปัจจุบันปัญหาท้องในวัยเรียนเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิด ขึ้นกับหลายๆประเทศซึ่งปัญหานี้รวมไปถึงประเทศไทยที่กาลังประสบปัญหานี้อยู่ด้วยปัญหาท้องในวัยเรียน นี้ทาให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวอย่างเช่นการทาแท้ง การทิ้งทารก เด็กกาพร้า และ ปัญหาครอบครัว ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้กาลังสร้างความลุกลามไปทั่วสังคมไทย ดังนั้นการลดจานวนวัยรุ่นที่ ท้องในวัยเรียนนี้ได้ต้องได้ศึกษาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่อง ของค่านิยมและรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวัยรุ่นเหล่านี้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้จัดทาโครงงานเล่มนี้เพื่อให้เห็นถึงปัญหาท้องในวัยเรียนและความจาเป็นที่จะต้อง เฝ้าระวังในปัญหานี้โดยภายในโครงงานมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการท้องในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็น สาเหตุ ปัญหา และวิธีการแก้ไข กลุ่มข้าพเจ้าหวังว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆต่อไปและหาก ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ คณะผู้จัดทา
 3. 3. ก สารบัญ หน้า คานา ก สารบัญ ข สารบัญภาพ ค กิตติกรรมประกาศ ง บทที่1 ท้องในวัยเรียนคืออะไร 1 บทที่2 สาเหตุท้องวัยเรียน 4 บทที่3 การยอมรับในสังคมและครอบครัว 7 บทที่4 ผลที่ตามมา 9 บทที่5 วิธีแก้ไขปัญหา 11 ภาคผนวก บรรณานุกรม
 4. 4. ก สารบัญภาพ ภาพที่ หน้า 1.1 วัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง 1 1.2 รูปแสดงสถิติท้องในวัยเรียน 1 1.3 การตรวจว่าท้องหรือไม่ 2 1.4 การพูดคุยและแชร์เรื่องต่างๆ 3 2.1 วัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด 4 2.2 รูปแสดงตัวอย่างของวัยรุ่นที่ไปรวมตัวบ้านของเพื่อน 5 2.3 รูปครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น 5 2.4 พ่อและแม่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น 5 2.5 ความรักของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น 6 2.6 อินเตอร์เน็ตมีผลกับตัวผู้ใช้ 6 3.1 ครอบครัวเป็นที่ปรึกษาให้กับวัยรุ่น 7 3.2 ครอบครัวคือสิ่งสาคัญของวัยรุ่น 8 3.3 ความรักในครอบครัว 8 4.1 การตรวจครรภ์ในวัยรุ่น 9 4.2 การตั้งครรภ์ 9 4.3 ตัวอย่างของวัยรุ่นท้องในวัยเรียน 10 5.1 การห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 11 5.2 ถุงยางอนามัย 11 5.3 คุณแม่วัยใส 11
 5. 5. ก กิตติกรรมประกาศ รายงานจากรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS1)ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ บุคคลหลายท่านซึ่งคนแรกคือคุณครู ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ที่ได้ให้คาแนะนาและความรู้ในการทารายงาน ฉบับนี้และได้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน เพื่อให้รายงานเล่มนี้มีความ สมบูรณ์ที่สุดและท่านที่สองคือคุณครู มารินทร์ จานแก้ว ที่ช่วยตรวจสอบเล่มรายงาน บอกถึงจุดที่ต้องแก้ไข และบอกเทคนิคในการนาเสนอเล่มรายงาน นอกจากนี้ยังมีนายโอภาส เจริญเชื้อ ผู้อานวยการของโรงเรียนที่ เอื้ออานวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูล วชิรภูมิ เลิศอรุณวัฒนา ศรัณยา พรหมมา กรณ์นิชา วงษ์ไล กาญจนา สิลพันธ์ ประทานพร กุมภาพันธ์
 6. 6. 1 บทที่1 ท้องวัยเรียนในปัจจุบัน 1.1ท้องในวัยเรียนคืออะไร ? ท้องไม่พร้อม ปัญหาหนักใจของวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรสังคมไทยในปัจจุบันนี้ เรื่องปัญหาเด็กที่ท้องไม่พร้อม หรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีสูงมาก เพราะการคบ เพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องที่ปกติของวัยรุ่น เด็กบางคนมี อิสระในการใช้ชีวิต สามารถทาอะไรได้ตามใจตัวเอง มากขึ้น และเรื่องเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าไปมากทาให้ การติดต่อสื่อสารกันระหว่างเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องที่ ง่ายมาก รูปที่1.1 วัยรุ่นชายและหญิง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคือการตั้งครรภ์ที่ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายยังไม่พร้อมในช่วงวัยรุ่นการเจริญเติบโตและ ความสมบูรณ์ทางร่างกายทาให้เกิดความพร้อมทางภาวการณ์เจริญพันธุ์สูงมากและส่วนมากยังเป็นนักเรียนอยู่เมื่อเกิด การตั้งครรภ์อาจจะต้องออกจากโรงเรียนบางคนตัดสินใจด้วยการทาแท้งซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดทางศีลธรรมอย่างมากการ ทาแท้งจะส่งผลกระทบจิตใจต่อผู้ทาและยังส่งผลเสียต่อด้านร่างกายอีกด้วย 1.2สถิติการท้องในปัจจุบัน รูปที่1.2 แสดงสถิติท้องในวัยเรียน ตามสถิติที่สารวจจากเว็บไซต์news.voicetv.comพบว่าในแต่ละปีมีการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนถึง 41% ทั่วโลก และมีการตั้งครรภ์แบบทั่วไป 59% โดยสาเหตุส่วนใหญ่ได้สรุปไว้ว่ามาจากรักก่อนวัยอันควร การถูกข่มขืน ปัญหาสุขภาพ และขาดความรู้ในการคุมกาเนิด
 7. 7. 2 1.3 ชีวิตประจาวันของผู้ที่ท้องในวัยเรียน ในปัจจุบันมีผู้ที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนหรือก่อนวัยอันควรที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมายและนี่เป็นความคิดเห็นและ ประสบการณ์ตรงของผู้ที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 1.3.1 ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน “ อนาคตที่กาลังจะสดใส กับพังทลายลงในพริบตา ” “ ความรู้สึกตอนนั้นมันทั้งดีใจและเสียใจปะปนกันไปหมด ฉันไม่รู้จะ ทายังไงดี ไม่รู้จะเริ่มบอกพ่อกับแม่ยังไง จะบอกเพื่อนหรือคนรอบข้างว่า อะไรดี มันกลัวไปหมด เรียนก็ยังไม่จบ แถมมาท้องซะก่อน กลัวคนจะดู ถูก กลัวคนจะซ้าเติม หลากหลายความรู้สึกและความคิดในตอนนั้นมัน รูปที่1.3 การตรวจว่าท้องหรือไม่ ประเดประดังกันเข้ามาหมดแต่มีหนึ่งความคิดที่ไม่เคยมีในหัวของฉันเลยคือฉันไม่คิดที่จะเอาเขาออกเด็ดขาด!! ถึงแม้ฉันจะท้องในวัยเรียนจะได้ชื่อว่าเป็นคุณแม่วัยใสท้องแบบไม่พร้อมแต่ยังไงเขาก็คือเลือดเนื้อที่เกิดมาจาก ความรักของฉันกับแฟนฉันทาร้ายเขาไม่ได้ ฉันรู้ว่าฉันคงจะลาบากที่จะต้องเลี้ยงดูเขาเพราะหนทางข้างหน้ามันคงไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบแต่มันคงโรย ไปด้วยกรวดหินดินทรายที่มีแต่ทางลูกรังให้ฉันได้ก้าวเดินไปฉันอาจจะต้องเจ็บเท้าในขณะที่ก้าวเดินไป แต่ฉันก็ พร้อมที่จะยอมรับมันเพราะมันเกิดจากการกระทาของฉันเองฉันจึงจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทา ของตัวฉัน เองตอนนั้นฉันรู้สึกขอบคุณแฟนที่เขาไม่เคยขอให้ฉันไปทาแท้งเขากลับยินดีที่จะให้ลูกได้เกิดมา และรับผิดชอบ ในตัวฉันกับลูกในวันนั้นฉันคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเขาบอกให้ฉันไปทาแท้งฉันจะมีสภาพเป็นยัง ไงมันคงบอบช้า น่าดูสาหรับพ่อแม่ฉันอาจจะกลายเป็นลูกที่แย่ไปแล้วแต่สาหรับลูกฉันจะเป็นแม่ที่ดีของเขา ให้ได้ฉันไม่รู้ว่า อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ฉันจะดูแลเขาให้ดีที่สุดทุกๆวินาทีที่เขาดิ้นอยู่ในท้องมันเป็นความรู้สึกวิเศษมากๆ ฉันเฝ้ารอคอยวันที่ลูกจะออกมาลืมตาดูโลกบทเรียนชีวิตของฉันครั้งนี้มันช่างมีคุณค่า และมีราคามากเสียยิ่งกว่า เงินทอง ฉันขอเป็นกาลังใจให้กับคุณแม่วัยใสทุกคนและคุณแม่ท่านอื่นที่อาจจะท้องแบบไม่พร้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใด ก็ตามช่วงแรกๆ มันอาจจะยากที่จะก้าวผ่านปัญหานั้นมาได้แต่ขอให้เชื่อว่า ทุกๆ ปัญหาย่อมมีทางแก้เสมอ และ ใช้สติให้มากๆและมันจะผ่านไปได้”
 8. 8. 3 1.3.2 ประสบการณ์จากผู้ที่พบเห็น นักเรียนคิดว่าการที่ท้องก่อนวัยเรียนนั้นสร้างผลกระทบให้กับเรามากมาย ทั้งเสียอนาคต และทาให้พ่อแม่ผิดหวัง และต้องคอยมาเลี้ยงดูลูกในเวลาที่ไม่ สมควร สาระสาคัญ รูปที่1.4การพูดคุยและแชร์เรื่องต่างๆ ท้องในวัยเรียนคือ ท้องไม่พร้อม ปัญหาหนักใจของวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรสถิติการท้องในปัจจุบันในแต่ละปีมี การตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนถึง 41% ทั่วโลก และมีการตั้งครรภ์แบบทั่วไป 59%โดยสาเหตุส่วนใหญ่ได้สรุปไว้ ว่ามาจากรักก่อนวัยอันควร การถูกข่มขืน ปัญหาสุขภาพ และขาดความรู้ในการคุมกาเนิด
 9. 9. 4 บทที่2 สาเหตุท้องในวัยเรียน 2.1สาเหตุที่ทาให้วัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อม หรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีหลายสาเหตุดังนี้ •ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและขาดการเอาใจใส่จากพ่อและแม่ •ขาดการชี้แนะเรื่องเพศสัมพันธ์จากพ่อแม่หรือคนเลี้ยงดู ทาให้เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปิด •เด็กใช้เวลาส่วนมากหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไป เช่น การใช้งานอินเตอร์เน็ต การดูหนังสือที่ไม่เหมาะสม •การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น •ไม่มีความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง •สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เช่น การอยู่หอพักคนเดียว หรือ การเลียนแบบ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม •สื่อต่างๆที่ในปัจจุบันเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น เช่น สื่อลามก หนังสือ ซีดี •การอยู่กันสองต่อสองในที่ลับตาคน •การใช้สารเสพติด หรือ พวกเครื่องดื่มมึนเมาจนทาให้ขาดสติ รูปที่2.1วัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด •การเลียนแบบวัฒนธรรมที่ผิดๆจากต่างประเทศ เช่น การอยู่กินกันก่อน การมีเพศสัมพันธ์แบบเก็บแต้ม หรือการ ลองมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน •คลั่งวัตถุนิยมจนต้องเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้สิ่งของตามที่ต้องการ เช่น ยอมนอนกับผู้ชายเพื่อจะได้เงิน
 10. 10. 5 2.2 สภาพความเป็นอยู่ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ 2.2.1ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ความเสื่อมของ สภาพแวดล้อมในชุมชน อิทธิพลจากเพื่อนที่มีค่านิยมผิดๆอิทธิพล ของสื่อที่ไม่เหมาะสมเช่นในโรงเรียนที่อาจจะมีที่ๆลับตาคนหรือ การเล่นโซเชียลใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในทางที่ผิดในเวลาว่างของคาบ เรียน 2.2ตัวอย่างของวัยรุ่นที่ไปรวมตัวบ้านของเพื่อน 2.2.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่สภาพครอบครัวแตกแยก ปัญหาด้าน เศรษฐกิจในครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมการถูกล่วงละเมิด จากบุคคลในครอบครัว 2.3ครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น 2.3สภาวะทางครอบครัว ครอบครัว ปัจจัยด้านครอบครัวที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย มี 2 ด้านคือ ลักษณะโครงสร้างทางครอบครัว และการทาหน้าที่ของครอบครัว ลักษณะโครงสร้างครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว การหย่าร้างของพ่อแม่ ระดับการศึกษาต่า ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต่า เป็นต้น ด้านการทาหน้าที่ของครอบครัวนั้น ครอบครัวที่ลูกวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงน้อย ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ต้องมีการติดตามพฤติกรรมของลูก วัยรุ่นอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกดีและมีการสื่อสาร ที่ดีที่ทาให้พ่อแม่สามารถถ่ายทอดค่านิยมด้านพฤติกรรมทางเพศต่อวัยรุ่นได้ รูปที่2.4พ่อและแม่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
 11. 11. 6 สาระสาคัญ ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและขาดการเอาใจใส่จากพ่อและแม่ •ขาดการชี้แนะเรื่องเพศสัมพันธ์จากพ่อแม่หรือคนเลี้ยงดู ทาให้เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปิด •เด็กใช้เวลาส่วนมากหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไป เช่น การใช้งานอินเตอร์เน็ต การดูหนังสือที่ไม่เหมาะสม •การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น •ไม่มีความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง •สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เช่น การอยู่หอพักคนเดียว หรือ การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม •สื่อต่างๆที่ในปัจจุบันเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น เช่น สื่อลามก หนังสือ ซีดี •การอยู่กันสองต่อสองในที่ลับตาคน •การใช้สารเสพติด หรือ พวกเครื่องดื่มมึนเมาจนทาให้ขาดสติ รูปที่2.5ความรักของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น รูปที่2.6 อินเตอร์เน็ตมีผลกับตัวผู้ใช้
 12. 12. 7 บทที่3 การยอมรับในสังคมและครอบครัว ปัจจุบันการท้องในวัยเรียนเป็นปัญหาที่ใหญ่ปัญหาหนึ่งสาหรับสังคมไทยส่วนใหญ่เกิดมาจากเหตุผลที่เกิดจาก การคบเพื่อนต่างเพศในสมัยนี้ที่เป็นเรื่องปกติของวัยรุ่น วัยรุ่นบางคนมีอิสระในการใช้ชีวิต สามารถทาอะไรได้ ตามใจตัวเองมากขึ้นและเพราะเทคโนโลยีก้าวไกลขึ้นมามากทาให้ช่องทางการติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ง่ายขึ้น กว่าเดิม 3.1การยอมรับในสังคม สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน การมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบน เหินห่างศาสนามีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย การทะเลาะวิวาท ติดยา เสพติด การเสพสื่อลามกอนาจารติดเกมฯลฯซึ่งปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและขาดความรู้ความเข้าใจในการ คุมกาเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนไทยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มรุนแรงและ หนักหน่วงจนน่าตกใจซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของ สื่อที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารผ่านทางสื่อแต่ละประเภท จนทาให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุ้มในการบริโภคสื่อมี รูปที่3.1ครอบครัวเป็นที่ปรึกษาให้กับวัยรุ่น การเลียนแบบพฤติกรรมและนาไปสู่ปัญหาดังกล่าว 3.1.1 ความเห็นต่างๆในสังคม เนื่องด้วยในปัจจุบันเป็นยุคที่สื่ออินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้รวดเร็วหากเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะสามารถแพร่กระจายไปได้ อย่างรวดเร็วเฉกเช่นการท้องในวัยเรียนสามารถเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรวดเร็วมีหลายความคิดเห็นมีทั้งในแง่ บวกและแง่ลบ ต่างความรู้สึก ต่างความคิดเห็น และถ้าหากมีการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตก็จะมีความคิดเห็นที่มากมาย กว่าเดิมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 3.2การยอมรับในครอบครัว
 13. 13. 8 ครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคมดังนั้นปัญหาทุกปัญหาส่วนมากแล้วก็จะมีจุดกาเนิดที่ตรงนี้โดยเฉพาะการ ขาดความอบอุ่นภายในครอบครัว การขาดความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้นานั้นก็คือผู้ที่ เป็นพ่อ เป็น แม่ บทบาทสาคัญที่ครอบครัวควรให้ความใส่ใจ ถ้าหากเกิดขาดความใส่ใจหรือขาดการดูแลลูกที่อยู่ ในช่วงในวัยรุ่นก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้อย่างเช่นการท้องในวัย เรียน วัยรุ่นที่ท้องในวัยเรียนนั้นหลายสาเหตุมีหลายประการเช่น เพราะรักแฟนของตน จนเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเมื่อครอบครัวรู้ ก็จะมีความคิดที่มากมายที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่คือ ความเสียใจ แล้วต่อมาพ่อแม่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความ พลาดพลั้งของวัยรุ่นเพราะพ่อแม่ไม่เคยทิ้งลูก รูปที่3.2ครอบครัวคือสิ่งสาคัญของวัยรุ่น สาระสาคัญ การยอมรับในสังคม สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบนเหินห่างศาสนามีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือยการทะเลาะติดยา เสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม ฯลฯ ซึ่งปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ ขาดความรู้ความ เข้าใจในการคุมกาเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน กลุ่มเด็กและเยาวชนไทย การยอมรับในครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคม ดังนั้นปัญหาทุกปัญหา ส่วนมากแล้วก็จะมีจุดกาเนิดที่ตรงนี้ โดยเฉพาะการขาดความ อบอุ่นภายในครอบครัว การขาดความรับผิดชอบของสมาชิก รูปที่3.3 ความรักในครอบครัว ในครอบครัวโดยเฉพาะผู้นา นั้นก็คือผู้ที่เป็นพ่อ เป็นแม่ บทบาทสาคัญที่ครอบครัวควรให้ความใส่ใจ ถ้าหากเกิด ขาดความใส่ใจหรือขาดการดูแลลูกที่อยู่ในช่วงในวัยรุ่นก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้
 14. 14. 9 บทที่4 ผลที่ตามมา ผลที่เกิดขึ้นจากการท้องไม่พร้อมมีดังนี้ 1.เสียการเรียน เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจิตใจของฝ่ายหญิงที่ยังไม่พร้อมจะมีลูก ก็จะไม่มีความต้องการเรียนรู้สิ่งใดๆเลย จนใน ที่สุดจะเป็นปัญหาของการขาดเรียน โดดเรียน บางคนต้องลาออกจากทางโรงเรียน ปัญหาตรงนี้จะกระทบกับฝ่าย หญิงเป็นส่วนมาก ฝ่ายชายอาจจะยังเรียนต่อได้ตามปกติ 2.อาจเกิดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นส่วนมากมักจะไม่ค่อยรู้จักการป้องกันเมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคจากอีกฝ่ายจึงเป็น เรื่องง่าย เช่น โรคเอดส์ ในส่วนของโรคเอดส์เป็นโรคที่ร้ายแรงมากเพราะยังไม่มีการรักษาที่หายขาดได้ไม่มี วัคซีนป้องกัน และถ้าหากฝ่ายหญิงตั้งท้องยังส่งผลให้เด็กในครรภ์เป็นโรคไปด้วย 3.สร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อแม่ เพราะคนเป็นพ่อแม่ย่อมต้องการเห็นอนาคตที่สดใสของลูก แต่เมื่อลูกท้องไม่พร้อมหรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงเป็นเรื่องที่ทาให้ท่านทุกข์ใจอย่างมาก รูปที่4.1การตรวจครรภ์ในวัยรุ่น รูปที่4.2การตั้งครรภ์
 15. 15. 10 4.เกิดความขัดแย้งในครอบครัว เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูเด็กและเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเด็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะถ้าหากท้อง ไม่พร้อม สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่พร้อมเช่นกัน 5.เกิดปัญหาหย่าร้าง เพราะเด็กที่ท้องไม่พร้อม ส่วนมากยังอยู่ในช่วงวัยเรียนหนังสือยังขาดความรับผิดชอบอยู่และบางคู่ก็ไม่ได้ ตั้งครรภ์เพราะความรัก แต่เป็นเพียงการอยากลองหรือความพลาดจึงทาให้ยังไม่พร้อมในการมีครอบครัวจะ เห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากกว่านี้อีกมากมายทั้งนี้ มีผลกระทบทั้งทางกายและทางจิตใจฉะนั้นเราควรที่จะ ป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแก่ตัวเรา 4.3 ตัวอย่างของวัยรุ่นที่ท้องในวัยเรียน สาระสาคัญ ผลกระทบคือ เสียการเรียน อาจติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อแม่ เกิดความขัดแย้งใน ครอบครัว เกิดปัญหาหย่าร้าง
 16. 16. 11 บทที่5 วิธีแก้ไขปัญหา 5.1 วิธีแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหานั้นจะต้องทาให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยกับการคุมกาเนิดและไม่อาย ที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆในการคุมกาเนิดที่สาคัญคือโรงเรียนต้องเป็นแหล่งสาคัญ ที่จะช่วยให้ความรู้นักเรียนในเรื่องนี้โดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่เป็นผู้ตั้งครรภ์ หรือท้องในวัยเรียนโรงเรียนควรรับเด็กที่ท้องให้มาเข้าเรียนหนังสือต่อไป ร่วมกับเด็กอื่นๆและให้เด็กที่ไม่ได้ตั้งครรภ์มาช่วยดูแลเพื่อนที่ท้องด้วยช่วยกัน เสริมสร้างความเข้าใจว่าเขาไม่ได้เลวแต่แค่พลาดไปเด็กจะเข้าใจกันและกันมาก ขึ้นและได้ช่วยดูแลกันด้วย 5.1.1 แก้ปัญหาที่ตนเอง รูปที่5.1การห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ต้องเรียนรู้จักการดูแลและควบคุมตัวเองให้มีความเกิดการยับยั้ง ชั่งใจ และป้องกันไม่ให้ตัวเองอยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสองเพื่อลด การเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ รู้จักอดทนรอคอย รักนวลสงวนตัว สร้างความภาคภูมิใจในตนเองสร้างทักษะชีวิตใช้เทคนิคการปฏิเสธ เมื่อยามจาเป็นและตระหนักรู้ที่จะป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์และเรียนรู้วิธีการสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง รูปที่5.2ถุงยางอนามัย 5.1.2 แก้ปัญหาที่ครอบครัว ครอบครัวจะต้องมีการพูดคุย สนทนาให้ความรู้ ให้ความรักความเอาใจใส่และรับ ฟังอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจอย่างจริงจัง ผู้ปกครอง พ่อแม่ ต้อง ไม่สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนระยะเวลาอัน ควร ซึ่งต้องเน้นให้ตระหนักในปัญหาที่ตามมาและเรียนรู้จักการ ดูแล และควบคุมตัวเองผู้ปก ครองต้องทาตัว เสมือนเพื่อน ดูแลใกล้ชิด ไม่ให้ห่าง ให้อยู่ในสายตาเรา หรือให้รู้ว่าทาอะไร อยู่ที่ไหน และ คอยสังเกตพฤติกรรม หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทาและการคบเพื่อนต่างเพศ เป็นใครมาจากไหน มีกิจกรรมทาอะไรกันบ้าง ควรรู้จักเพื่อนต่างเพศของลูก รูปที่5.3คุณแม่วัยใส
 17. 17. 12 5.1.3 ครอบครัวและสังคม เรื่องเพศเป็นเรื่องสาคัญของวัยรุ่นที่จะต้องมีการพูดคุยสนทนาให้ความรู้และต้องเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดง ความคิดเห็นวิจารณ์ข้อดีและข้อเสียโดยที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจ และให้ทางเลือก เสมอสาหรับวัยรุ่นหากเกิดความรู้สึกทางเพศควรจะทาอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สาระสาคัญ วิธีแก้ปัญหาท้องในวัยเรียนนั้นมีวิธีมากมายโดยเริ่มแรกเราควรที่จะเริ่มต้นจากตัวเราเองโดยการรักนวลสงวนตัว ป้องกันตัวเองทุกครั้ง หรือศึกษาในเรื่องนี้อย่างดีแล้วถัดมาครอบครัวจะเป็นคนสอนตัววัยรุ่นเองเพราะครอบครัว เป็นสถาบันแรกเริ่มของทุกคนจึงต้องได้รับการอบรม สั่งสอน และดูแล ขัดเกลาให้เป็นคนดี
 18. 18. 13 บรรณานุกรม เดอะเอเชียนพาเรนส์.(2551).ประสบการณ์ตรง : บทเรียนจากคุณแม่วัยใส เตือนใจวัยรุ่นท้องก่อนวัย อันควร.ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559.จาก https://th.theasianparent.com แม่รักลูก.(2556).ท้องไม่พร้อม ปัญหาหนักใจของวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร.ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559.จาก http://www.maerakluke.com/topics/1750 ผศ.ดร.ดลพัฒน์ ยศธร.(2555).สาเหตุที่ทาให้ “วัยรุ่น” ท้องไม่พร้อม!!!.ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559.จาก http://www.familynetwork.or.th/content พีเค.(2555).ปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย.ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2559.จาก http://www.pccl.ac.th/external_newsblog.php?links=486 พัฒนนารี.(2559).สาเหตุที่ท้องไม่พร้อม.ค้นเมื่อ 20 กันยายน 2559.จาก https://pattananaries.wordpress.com/ จริยา นามวิชิต.(2559).ทาไม? ถึงทาแท้ง.ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2559.จาก https://party1169shikeru.wordpress.com/ แม่รักลูก.(2555).ท้องไม่พร้อม ปัญหาหนักใจของวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร.ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559.จากhttp://www.maerakluke.com/topics/1750 เดอะเอเชียนพาเรนส์.(2551).แก้ปัญหาคุณแม่วัยใส ท้องในวัยเรียน.ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559.จาก https://th.theasianparent.com/ พนม เกตุมาน.(2550).พัฒนาการทางเพศ และปัญหาทางเพศในเด็กและวัยรุ่น.ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559.จาก http://www.psyclin.co.th/new_page_76.html
 19. 19. 14 ภาคผนวก – ภาพการประชุมกลุ่ม – – ภาพการนาเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
 20. 20. 15 – ภาพการทากิจกรรมต่างๆ – ภาพข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
 21. 21. 16 – Powerpoint
 22. 22. 17
 23. 23. 18 งานก#1
 24. 24. 19 งานย่อย 4 งานย่อย 8
 25. 25. 20 ผู้จัดทา นายวชิรภูมิ เลิศอรุณวัฒนา ชั้นม.5/4 เลขที่3 นางสาวศรัณยา พรหมมา ชั้นม.5/4 เลขที่18 นางสาวกรณ์นิชา วงษ์ไล ชั้นม.5/4 เลขที่19 นางสาวกาญจนา สิลพันธ์ ชั้นม.5/4 เลขที่20 นางสาวประทานพร กุมภาพันธ์ ชั้นม.5/4 เลขที่22

×