SlideShare a Scribd company logo

โครงงานยาเสพติด

1 of 30
Download to read offline
โครงงานสารวจ
เรื่อง ยาเสพติด
เสนอ
คุณครูทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม
จัดทำโดย
1.นำงสำวณัฐณิชำ จันทร์สนอง เลขที่ 14
2.นำงสำวธนพร หนูเกตุ เลขที่ 15
3.นำงสำวเนตรนรินทร์ สืบกลัด เลขที่ 16
4.นำงสำวกัญญกมนต์ วณิชพัฒนกุล เลขที่ 17
5.นำงสำวพิมพ์นิภำ วิศิษฏ์รัฐพงศ์ เลขที่ 23
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2
รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชำ IS2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำญจนบุรี
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 255
ก
คานา
โครงงำนฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชำIS 2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ
กำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดซึ่งยำเสพติดโดยได้นำโพลผลสำรวจจำกเว็บไซต์มำวิเครำะห์ผล
โครงงำนนี้มีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรู้จำกยำเสพติด ผลกระทบ สำเหตุและวิธีป้ องกันผู้คนในสังคมมำ
เผยแพร่ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในกำรทำรำยงำนเนื่องมำจำกเป็นเรื่องที่น่ำสนใจ รวมถึงเป็นกำร
ช่วยป้ องกันรณรงค์ให้แก้ผู้คนในสังคมทั่วไปได้ศึกษำผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณครูทรงศักดิ์โพธิ์
เอี่ยม ผู้ให้ควำมรู้และแนวทำงกำรศึกษำเพื่อนๆทุกคนที่ให้ควำมช่วยเหลือมำโดยตลอดผู้จัดทำหวัง
ว่ำรำยงำนฉบับนี้จะให้ควำมรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำนทุกๆ ท่ำน
คณะผู้จัดทา
ข
กิตติกรรมประกาศ
โครงงำน IS2 เรื่อง ยำเสพติดสำเร็จลุล่วงได้ด้วยควำมกรุณำและควำมช่วยเหลืออย่ำงสูง
ยิ่งจำก คุณครูทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ที่ปรึกษำโครงงำนและคุณครูประจำวิชำที่ได้กรุณำให้คำปรึกษำ
แนะนำ ตรวจสอบแก้ไข ข้อพกพร่องทุกขั้นตอนของกำรจัดทำโครงงำน คณะผู้จัดทำโครงงำน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง
ขอขอบพระคุณ บิดำ มำรดำ เพื่อนนักเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ไม่ได้กล่ำวนำม
ไว้ณ ที่นี้ ที่ได้ให้กำลังใจและมีส่วนช่วยเหลือให้โครงงำนฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
คณะผู้จัดทา
ค
สารบัญ
คำนำ.................................................................................................................................................ก
กิตติกรรมประกำศ............................................................................................................................ข
สำรบัญ.............................................................................................................................................ค
สำรบัญภำพ…………………………………………………………………………………..…….ง
สำรบัญตำรำง ................................................................................................................................... จ
บทที่ 1บทนำ .....................................................................................................................................1
1.1ที่มำและควำมสำคัญ.................................................................................................................2
1.2 กำรบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง…………………………………………………..…2
1.3 วัตถุประสงค์............................................................................................................................3
1.3.1 เพื่อให้รู้จักและหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเสพติด...................................................................3
1.3.2 เพื่อให้รู้โทษของยำเสพติด............................................................................................3
1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ.................................................................................................................3
1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ.............................................................................................................3
1.6 คำนิยำมศัพท์...........................................................................................................................4
บทที่ 2เอกสำรที่เกี่ยวข้อง..................................................................................................................5
บทที่ 3วัสดุอุปกรณ์/วิธีดำเนินงำน...................................................................................................12
บทที่ 4 อภิปรำยผลกำรทดลอง........................................................................................................19
บทที่ 5สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ.......................................................................................22
บรรณำนุกรม...................................................................................................................................23
ภำคผนวก……………………………………………………………………………………..…. 24
ง
สารบัญภาพ
เรื่อง หน้า
ภำพที่ 2.1 รูปภำพกำรต่อต้ำนยำเสพติด............................................................................................8
ภำพที่ 2.2 รูปภำพสำรเสพติด...........................................................................................................8
ภำพที่ 2.3 รูปภำพป้ ำยรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด.................................................................................8
สารบัญตาราง
เรื่อง หน้า
ตำรำง 3.1 กำรปฏิบัติงำน..............................................................................................................................13
ตำรำง 3.2 ในปัจจุบันมองว่ำปัญหำยำเสพติดกับวัยรุ่นรุนแรงอยู่ในระดับใด...............................................14
ตำรำง 3.3 กำรแก้ปัญำยำเสพติดนั้นรัฐบำลควรใช้มำตรกำรใดในกำรแก้ไขปัญหำ......................................15
ตำรำง 3.4 เชื่อว่ำจะมีกำรวิสำมัญฆำตกรรมโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐแต่อ้ำงว่ำเป็นกำรฆ่ำตัดตอนในหมู่ผู้ค้ำ
ยำเสพติดกันเองหรือไม่................................................................................................................................16
ตำรำง 3.5 ควำมเชื่อมั่นในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ใน
ระดับใด........................................................................................................................................................17
ตำรำง 3.6 ค่ำคะแนนควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดภำพรวมของรัฐบำลเปรียบเทียบ
ระหว่ำงสำมรัฐบำล.......................................................................................................................................18

Recommended

เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงBoomCNC
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5kessara61977
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...ssuser858855
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
 
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดพัน พัน
 

More Related Content

What's hot

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในamixdouble
 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องKittichai Pinlert
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
 
โครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กPloy Siriwanna
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานPhongsak Kongkham
 
โครงงานกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
โครงงานกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกโครงงานกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
โครงงานกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกพัน พัน
 
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทAekapoj Poosathan
 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดพัน พัน
 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้thanapisit marakul na ayudhya
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
 
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้กจานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้กBenz Paengpipat
 
แบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆNaphachol Aon
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2LeoBlack1017
 
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องkrupornpana55
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1Chok Ke
 

What's hot (20)

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
โครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้ก
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
 
โครงงานกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
โครงงานกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกโครงงานกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
โครงงานกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
 
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
 
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้กจานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก
 
แบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆ
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
 
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
 
โครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิโครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิ
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
 

Viewers also liked

โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดPear Pimnipa
 
โครงการปลูกป่ารักษาโลก
โครงการปลูกป่ารักษาโลกโครงการปลูกป่ารักษาโลก
โครงการปลูกป่ารักษาโลกพัน พัน
 
1คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล
1คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล1คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล
1คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผลฉลาม แดนนาวิน
 
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
เรื่อง ภาวะโลกร้อนเรื่อง ภาวะโลกร้อน
เรื่อง ภาวะโลกร้อนBangk Thitisak
 
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...Prawwe Papasson
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม IsSasiyada Promsuban
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศmaerimwittayakom school
 

Viewers also liked (9)

โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
 
โครงการปลูกป่ารักษาโลก
โครงการปลูกป่ารักษาโลกโครงการปลูกป่ารักษาโลก
โครงการปลูกป่ารักษาโลก
 
1คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล
1คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล1คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล
1คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล
 
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
เรื่อง ภาวะโลกร้อนเรื่อง ภาวะโลกร้อน
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
 
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 

Similar to โครงงานยาเสพติด

โครงงานเสพติด (ใหม่)
โครงงานเสพติด (ใหม่)โครงงานเสพติด (ใหม่)
โครงงานเสพติด (ใหม่)Pear Pimnipa
 
โครงงานเสพติด
โครงงานเสพติดโครงงานเสพติด
โครงงานเสพติดPear Pimnipa
 
โครงงานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โครงงานภูมิปัญญาพื้นบ้านโครงงานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โครงงานภูมิปัญญาพื้นบ้านMo Taengmo
 
การวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา
การวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาการวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา
การวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา Wachirawit Sanookker
 
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์เรื่องด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่Thunrada Sukkaseam
 
โครงงานน้ำยาล้างมือ
โครงงานน้ำยาล้างมือโครงงานน้ำยาล้างมือ
โครงงานน้ำยาล้างมือkitkit1974
 
รายชื่อ
รายชื่อรายชื่อ
รายชื่อamixdouble
 
โครงงานเสพติด
โครงงานเสพติดโครงงานเสพติด
โครงงานเสพติดPz'Peem Kanyakamon
 
แนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนแนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนchanpen
 
รูปเล่มคอมพิวเตอร์
รูปเล่มคอมพิวเตอร์รูปเล่มคอมพิวเตอร์
รูปเล่มคอมพิวเตอร์poe15562
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong14
 
บทที่ 1 บุหรี่
บทที่ 1 บุหรี่บทที่ 1 บุหรี่
บทที่ 1 บุหรี่Ice Ice
 

Similar to โครงงานยาเสพติด (18)

โครงงานเสพติด (ใหม่)
โครงงานเสพติด (ใหม่)โครงงานเสพติด (ใหม่)
โครงงานเสพติด (ใหม่)
 
โครงงานเสพติด
โครงงานเสพติดโครงงานเสพติด
โครงงานเสพติด
 
โครงงานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โครงงานภูมิปัญญาพื้นบ้านโครงงานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โครงงานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 
การวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา
การวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาการวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา
การวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา
 
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์เรื่องด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องด้านคอมพิวเตอร์
 
คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่
 
โครงงานน้ำยาล้างมือ
โครงงานน้ำยาล้างมือโครงงานน้ำยาล้างมือ
โครงงานน้ำยาล้างมือ
 
โครงงานการงานอาชีพ
โครงงานการงานอาชีพโครงงานการงานอาชีพ
โครงงานการงานอาชีพ
 
รายชื่อ
รายชื่อรายชื่อ
รายชื่อ
 
โครงงานเสพติด
โครงงานเสพติดโครงงานเสพติด
โครงงานเสพติด
 
แนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียนแนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน
 
รูปเล่มคอมพิวเตอร์
รูปเล่มคอมพิวเตอร์รูปเล่มคอมพิวเตอร์
รูปเล่มคอมพิวเตอร์
 
รายงานคอม
รายงานคอมรายงานคอม
รายงานคอม
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
บทที่ 1 บุหรี่
บทที่ 1 บุหรี่บทที่ 1 บุหรี่
บทที่ 1 บุหรี่
 
Tessabal3
Tessabal3Tessabal3
Tessabal3
 

More from พัน พัน

เรื่องระบบปฏิบัติการ
เรื่องระบบปฏิบัติการเรื่องระบบปฏิบัติการ
เรื่องระบบปฏิบัติการพัน พัน
 
เรื่องภาษาซี
เรื่องภาษาซีเรื่องภาษาซี
เรื่องภาษาซีพัน พัน
 
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษรการเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษรพัน พัน
 
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
การทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์การทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัยระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัยพัน พัน
 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศพัน พัน
 
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพัน พัน
 
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นพัน พัน
 
เรื่องคอมพิวเตอร์
เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเตอร์
เรื่องคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้พัน พัน
 

More from พัน พัน (20)

เรื่องระบบปฏิบัติการ
เรื่องระบบปฏิบัติการเรื่องระบบปฏิบัติการ
เรื่องระบบปฏิบัติการ
 
เรื่องภาษาซี
เรื่องภาษาซีเรื่องภาษาซี
เรื่องภาษาซี
 
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
 
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษรการเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
 
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงาน บทบาทและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
 
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
 
การทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์การทำงานของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์
 
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัยระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย
ระบบคอมพิวเตอร์และยุคสมัย
 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์ประเภทของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
เรื่องคอมพิวเตอร์
เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเตอร์
เรื่องคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
การปริ้น
การปริ้นการปริ้น
การปริ้น
 
Office
OfficeOffice
Office
 
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้
 
ยาเสพติด
ยาเสพติดยาเสพติด
ยาเสพติด
 
การลักขโมย
การลักขโมยการลักขโมย
การลักขโมย
 

โครงงานยาเสพติด

 • 1. โครงงานสารวจ เรื่อง ยาเสพติด เสนอ คุณครูทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม จัดทำโดย 1.นำงสำวณัฐณิชำ จันทร์สนอง เลขที่ 14 2.นำงสำวธนพร หนูเกตุ เลขที่ 15 3.นำงสำวเนตรนรินทร์ สืบกลัด เลขที่ 16 4.นำงสำวกัญญกมนต์ วณิชพัฒนกุล เลขที่ 17 5.นำงสำวพิมพ์นิภำ วิศิษฏ์รัฐพงศ์ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2 รำยงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชำ IS2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำญจนบุรี ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 255
 • 2. ก คานา โครงงำนฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชำIS 2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ กำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดซึ่งยำเสพติดโดยได้นำโพลผลสำรวจจำกเว็บไซต์มำวิเครำะห์ผล โครงงำนนี้มีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรู้จำกยำเสพติด ผลกระทบ สำเหตุและวิธีป้ องกันผู้คนในสังคมมำ เผยแพร่ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในกำรทำรำยงำนเนื่องมำจำกเป็นเรื่องที่น่ำสนใจ รวมถึงเป็นกำร ช่วยป้ องกันรณรงค์ให้แก้ผู้คนในสังคมทั่วไปได้ศึกษำผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณครูทรงศักดิ์โพธิ์ เอี่ยม ผู้ให้ควำมรู้และแนวทำงกำรศึกษำเพื่อนๆทุกคนที่ให้ควำมช่วยเหลือมำโดยตลอดผู้จัดทำหวัง ว่ำรำยงำนฉบับนี้จะให้ควำมรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำนทุกๆ ท่ำน คณะผู้จัดทา
 • 3. ข กิตติกรรมประกาศ โครงงำน IS2 เรื่อง ยำเสพติดสำเร็จลุล่วงได้ด้วยควำมกรุณำและควำมช่วยเหลืออย่ำงสูง ยิ่งจำก คุณครูทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ที่ปรึกษำโครงงำนและคุณครูประจำวิชำที่ได้กรุณำให้คำปรึกษำ แนะนำ ตรวจสอบแก้ไข ข้อพกพร่องทุกขั้นตอนของกำรจัดทำโครงงำน คณะผู้จัดทำโครงงำน ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง ขอขอบพระคุณ บิดำ มำรดำ เพื่อนนักเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ไม่ได้กล่ำวนำม ไว้ณ ที่นี้ ที่ได้ให้กำลังใจและมีส่วนช่วยเหลือให้โครงงำนฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี คณะผู้จัดทา
 • 4. ค สารบัญ คำนำ.................................................................................................................................................ก กิตติกรรมประกำศ............................................................................................................................ข สำรบัญ.............................................................................................................................................ค สำรบัญภำพ…………………………………………………………………………………..…….ง สำรบัญตำรำง ................................................................................................................................... จ บทที่ 1บทนำ .....................................................................................................................................1 1.1ที่มำและควำมสำคัญ.................................................................................................................2 1.2 กำรบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง…………………………………………………..…2 1.3 วัตถุประสงค์............................................................................................................................3 1.3.1 เพื่อให้รู้จักและหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเสพติด...................................................................3 1.3.2 เพื่อให้รู้โทษของยำเสพติด............................................................................................3 1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ.................................................................................................................3 1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ.............................................................................................................3 1.6 คำนิยำมศัพท์...........................................................................................................................4 บทที่ 2เอกสำรที่เกี่ยวข้อง..................................................................................................................5 บทที่ 3วัสดุอุปกรณ์/วิธีดำเนินงำน...................................................................................................12 บทที่ 4 อภิปรำยผลกำรทดลอง........................................................................................................19 บทที่ 5สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ.......................................................................................22 บรรณำนุกรม...................................................................................................................................23 ภำคผนวก……………………………………………………………………………………..…. 24
 • 5. ง สารบัญภาพ เรื่อง หน้า ภำพที่ 2.1 รูปภำพกำรต่อต้ำนยำเสพติด............................................................................................8 ภำพที่ 2.2 รูปภำพสำรเสพติด...........................................................................................................8 ภำพที่ 2.3 รูปภำพป้ ำยรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด.................................................................................8
 • 6. สารบัญตาราง เรื่อง หน้า ตำรำง 3.1 กำรปฏิบัติงำน..............................................................................................................................13 ตำรำง 3.2 ในปัจจุบันมองว่ำปัญหำยำเสพติดกับวัยรุ่นรุนแรงอยู่ในระดับใด...............................................14 ตำรำง 3.3 กำรแก้ปัญำยำเสพติดนั้นรัฐบำลควรใช้มำตรกำรใดในกำรแก้ไขปัญหำ......................................15 ตำรำง 3.4 เชื่อว่ำจะมีกำรวิสำมัญฆำตกรรมโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐแต่อ้ำงว่ำเป็นกำรฆ่ำตัดตอนในหมู่ผู้ค้ำ ยำเสพติดกันเองหรือไม่................................................................................................................................16 ตำรำง 3.5 ควำมเชื่อมั่นในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ใน ระดับใด........................................................................................................................................................17 ตำรำง 3.6 ค่ำคะแนนควำมพึงพอใจในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดภำพรวมของรัฐบำลเปรียบเทียบ ระหว่ำงสำมรัฐบำล.......................................................................................................................................18
 • 7. 2 บทที่ 1 บทนา 1.1ที่มาและความสาคัญ ปัจจุบันในประเทศของเรำได้มีกำรใช้สำรเสพติดอย่ำงแพร่หลำยมำกด้วยควำมอยำกรู้อยำก ลองของวัยรุ่นในสมัยนี้ทำให้ซึ่งทำลำยควำมมั่นคงของชำติและสังคมอย่ำงมำก เด็กเสียอนำคตสำร เสพติดเป็นสำรที่สังเครำะห์ขึ้นเมี่อนำเข้ำสู่ร่ำงกำย ไม่ว่ำจะโดยวิธีรับประทำน ดม สูบ ฉีด หรือด้วย วิธีกำรใดๆแล้วทำให้เกิดผลต่อร่ำงกำยและจิตใจนอกจำกนี้ยังจะทำให้เกิดกำรเสพติดได้หำกใช้สำร นั้นเป็นประจำทุกวันหรือวันละหลำย ๆ ครั้งปัญหำยำเสพติดมิได้เกิดแต่เฉพำะประชำกรในวัย แรงงำนเท่ำนั้นปัญหำนี้ยังเกิดขึ้นกับบุคคลในวัยเรียนด้วยเช่นกัน ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพ ติด ของเยำวชนในสถำนศึกษำมีแนวโน้มสูงขึ้นรวมทั้งนิดของยำเสพติดก็มีควำมร้ำยแรงเพิ่มขึ้น ตำมลำดับ จำกสถิตินักเรียนนักศึกษำทีเข้ำรับกำรบำบัดรักษำยำเสพติดทั่วประเทศในระยะเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำมีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้นทุกปี จะเห็นได้จำกช่วงปี พ.ศ.2535-2539 นักเรียนนักศึกษำเข้ำรับกำรบำบัดรักษำยำเสพติดเพิ่มขึ้นทุกปี คือ 447 คน, 747 คน, 1,401 คน, 3,090 คนและ 4,261 คน ตำมลำดับ (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำ เสพติด 2538:1)จำกสถิติกำรติดตำมแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำของฝ่ำยสำรเสพติด กอง สำรวัตรนักเรียน กรมพลศึกษำ ในปี งบประมำณ พ.ศ.2540 พบว่ำ ระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตอนต้นและตอนปลำยจนถึงระดับอำชีวศึกษำ ส่วนมำกกำรเริ่มใช้สำรเสพติดจะเริ่มจำกบุหรี่กัญชำ สำรระเหยมอร์ฟิ่น กลุ่มของข้ำพเจ้ำจึงคิดค้นที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหำนับว่ำเป็นกำรสูญเสียทั้งทำงด้ำน เศรษฐกิจ สังคม และกำรปกครองเพรำะนอกจำกผู้เสพยำเสพติดทั้งหลำย จะได้สำมำรถประกอบ อำชีพทำกำรงำนต่ำงๆไม่ได้แล้วยังก่ออำชญำกรรม ทำให้เกิดปัญหำต่อสังคม กระทบกระเทือนต่อ ประชำชนผู้ไม่ได้เสพยำเสพติดอีกด้วย
 • 8. 3 1.2 การบูรณการการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด 1. ความพอประมาณ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยใช้ควำมต้องกำรของตัวเองเป็นหลัก ไม่เบียดเบียน และทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 2. ความมีเหตุผล ตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลคิดอย่ำงมีสติตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผลคิดให้ รอบคอบ และคิดถึงผลกระทบที่จะตำมมำ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต เงื่อนไข 1.เงื่อนไขความรู้ เพื่อให้รู้จักและหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเสพติด และป้ องกันตัวเองได้ใน สถำนกำรณ์ที่ฉุกเฉินเพื่อให้รู้โทษของยำเสพติดโดยกำรนำควำมรู้มำเชื่อมโยงวำงแผนในกำรใช้ ชีวิต 2. เงื่อนไขคุณธรรม มีควำมตระหนักใน คุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีควำมอดทน มี ควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรดำเนินชีวิต 1.3 วัตถุประสงค์ 1.3.1เพื่อให้รู้จักและหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเสพติด 1.3.2เพื่อให้รู้โทษของยำเสพติด 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.4.1 รู้จักกำรป้ องกันตนเองเกี่ยวกับยำเสพติด 1.4.2 ได้ทรำบถึงข้อมูลและโทษของกำรยำเสพติดผลอันตรำยต่ำงๆที่ตำมมำที่เกิดจำกกำรติดยำ 1.5 ขอบเขตของการศึกษา สำรวจ ภำยใน “กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำญจนบุรี”
 • 10. 5 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 ยาเสพติดให้โทษ คือ ยำเสพติดให้โทษตำมควำมหมำยของ พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษพ.ศ.2552 หมำยถึง สำรเคมีหรือ วัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่ว่ำจะโดยรับประทำน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประกำรใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่ำงกำยและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนำดกำรเสพเรื่อยๆมีอำกำร ถอนยำเมื่อขำดยำ มีควำมต้องกำรเสพทั้งร่ำงกำยและจิตใจอย่ำงรุนแรงอยู่ตลอดเวลำ และสุขภำพ โดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงจนถึงขั้นเสียชีวิต 2.2การใช้ยาเสพติดมีอันตราย การใช้ยาเสพติดมีอันตรายต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 2.2.1ทำลำยสุขภำพให้ทรุดโทรม น้ำหนักลด ผิวคล้ำ ร่ำงกำยซูบผอม 2.2.2เป็นบุคคลไร้สมรรถภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ อำรมณ์ไม่ปกติ เฉี่อยชำเกียจคร้ำน 2.2.3เสียบุคลิกภำพ ขำดควำมสนใจในตัวเองมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 2.2.4อำจประสบอุบัติเหตุได้ง่ำยเพรำะกำรควบคุมทำงกล้ำมเนื้อและระบบประสำทบกพร่อง 2.2.5เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ำยเพรำะควำมต้ำนทำนโรคน้อย ติดเชื้อง่ำย 2.3 จะสังเกตอาการผู้ติดยาเสพติด ยำเสพติดเมื่อเกิดกำรเสพติดแล้ว จะมีผลกระทบต่อร่ำงกำยและจิตใจซึ่งทำให้ลักษณะและ ควำมประพฤติของผู้เสพเปลี่ยนไปจำกเดิมที่อำจสังเกตพบได้คือ 2.3.1ร่ำงกำยทรุดโทรม ซูบผอม 2.3.2อำรมณ์ฉุนเฉียว หรือเงียบขรึมผิดปกติจึงมักพบผู้เสพติดชอบทะเลำะวิวำทหรือทำร้ำย ผู้อื่นหรือในทำงกลับกันบำงคนอำจชอบแยกตัวอยู่คนเดียวและหนีออกจำกพรรคพวกเพื่อนฝูง
 • 11. 6 2.3.3ถ้ำผู้เสพเป็นนักเรียน มักพบว่ำผลกำรเรียนแย่ลงถ้ำเป็นคนทำงำน มักพบว่ำประสิทธิภำพ ในกำรทำงำนลดลงหรือไม่ยอมทำงำนเลย 2.3.4ใส่เสื้อแขนยำวตลอดเวลำ เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยำตรงท้องแขนด้ำนในหรือรอยกรีด ตรงต้นแขนด้ำนใน 2.2.5ติดต่อกับเพื่อนแปลกๆ ใหม่ๆซึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติ 2.2.6ขอเงินจำกผู้ปกครองเพิ่ม หรือยืมเงินจำกเพื่อนฝูงเสมอเพื่อนำไปซื้อยำเสพติด 2.3.7 ขโมย ฉกชิง วิ่งรำว เพื่อหำเงินไปซื้อยำเสพติด 2.3.8ผู้ติดยำเสพติดบำงชนิด เช่น เฮโรอีน จะมีอำกำรอยำกยำบำงคนจะมีอำกำรรุนแรงถึงขั้น ลงแดง 2.4 จะสังเกตุอาการคนเมายาบ้า ผู้ที่เสพยำบ้ำเป็นประจำ จะส่งผลให้ผู้เสพมีระบบประสำทผิดปกติเมื่อถึงจุดหนึ่งจะเกิด อำกำรหูแว่ว ประสำทหลอน หวำดระแวง จนเกิดควำมเครียดคิดว่ำจะมีคนมำฆ่ำ หรือทำร้ำย บำง รำยกลัวมำกต้องหำอำวุธไว้ป้ องกันตัวหรือคลุ้มคลั่งจับตัวประกัน ซึ่งอำจสังเกตอำกำรของคนเมำ ยำบ้ำ ได้ดังนี้ 2.4.1อยู่ไม่สุข ลุกลี้ลุกลน กระสับกระส่ำย 2.4.2หวำดกลัว และระแวงอยู่ตลอดเวลำ 2.4.3สีหน้ำเลื่อนลอยเหมือนคนไม่ได้นอนหลับพักผ่อน 2.3.4เนื้อตัวสกปรก มอมแมม
 • 12. 7 2.5 ถ้าบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวของท่านติดยาเสพติด โดยหลักกำรตำม พ.ร.บ.ฟื้ นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.2545 แล้วผู้เสพยำเสพติดมี สภำพเป็นผู้ป่วยอย่ำงหนึ่งมิใช่อำชญำกรปกติกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพของผู้ติดยำเสพติดจึงสมควร กระทำให้กว้ำงขวำง ถ้ำบุตรหลำนหรือบุคคลในครอบครัวของท่ำนติดยำเสพติดท่ำนสำมำรถช่วยเหลือบุคคล เหล่ำนั้นได้ก่อนถูกจับกุมดำเนินคดีโดยขอรับคำปรึกษำจำกสถำนที่ให้คำปรึกษำ และบำบัดรักษำผู้ ติดยำเสพติดได้แก่โรงพยำบำลของรัฐ เช่น รพ.ธัญญำรักษ์, รพ.พระมงกุฏเกล้ำ, รพ.ตำรวจ, รพ. จุฬำลงกรณ์, รพ.รำชวิถี, รพ.ตำกสิน, รพ.ทหำรผ่ำนศึก , รพ.นพรัตน์รำชธำนี เป็นต้นโรงพยำบำล ประจำจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์บำบัดรักษำยำเสพติดต่ำงๆ ฯลฯ 2.6 หากผู้ปกครองปล่อยปละละเลยให้บุตรหลานเสพยาเสพติดให้โทษผู้ปกครองมี ความผิด ผู้ปกครองมีหน้ำที่ต้องอุปกำระเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนดูแลเอำใจใส่เด็กในควำมปกครองให้ ประพฤติตนให้เหมำะสมหำกผู้ปกครองรำยใดไม่ดูแลเอำใจใส่ เป็นเหตุให้เด็กประพฤติ ตนไม่ สมควรมีควำมประพฤติเสี่ยงต่อกำรกระทำควำมผิด เช่น เสพยำเสพติดให้โทษ เป็นต้นผู้ปกครอง อำจจะมีควำมผิดถึงรับโทษจำคุกไม่เกิน 3เดือน หรือปรับไม่เกิน สำมหมื่นบำทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มำตรำ 4,26,78 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อกำร กระทำผิด พ.ศ.2549 ลงวันที่ 8 ส.ค.49 ผู้ปกครองจึงไม่ควรสนับสนุนหรือยินยอมให้บุตรหลำนของท่ำนเที่ยวเตร่ในสถำนที่ที่ไม่ เหมำะสมเช่น สถำนบริกำรกลำงคืน สถำนที่เสี่ยงภัยต่ำงๆ
 • 13. 8 ภาพที่ 2 .1 รูปภาพการต่อต้านยาเสพติด ภาพที่ 2.2รูปภาพสารเสพติด ภาพที่ 2.3รูปภาพป้ ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • 14. 9 2.7 ท่านหรือบุตรหลานของท่านไม่ยินยอมให้ตรวจปัสสาวะได้หรือไม่และมีโทษหรือไม่ บุคคลใดมีพฤติกำรณ์น่ำสงสัยว่ำเสพยำเสพติดเจ้ำพนักงำนมีอำนำจตรวจหรือทดสอบหรือสั่ง ให้บุคคลใดรับกำรตรวจหรือทดสอบหำสำรเสพติดจำกปัสสำวะได้ตำม พ.ร.บ.ป้ องกันและ ปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.2519 มำตรำ 14 ทวิประกอบประกำศคณะกรรมกำรป้ องกันและ ปรำบปรำมยำเสพติด ลง 11 ก.ค.43 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรตรวจหรือ ทดสอบว่ำบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสำรเสพติดอยู่ในร่ำงกำยหรือไม่ บุคคลใดไม่ยินยอมให้ตรวจหรือทดสอบหำสำรเสพติดจำกปัสสำวะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำทตำมพ.ร.บ.ป้ องกันและปรำบปรำม ยำเสพติด พ.ศ.2519 มำตรำ 16 ดังนั้นจึงควรระมัดระวังมิให้บุตรหลำนของท่ำนเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดตำมสถำนบริกำร ต่ำงๆโดยเด็ดขำด 2.8 สถานประกอบการประเภทใดที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย มีสถำนประกอบกำร 6 ประเภทที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดตำม พ.ร.บ. ป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติดพ.ศ.2519 มำตรำ 13 ทวิ ประกอบ ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี (พ.ศ.2543) ณ วันที่ 16 ส.ค.43 เรื่องกำหนดประเภทสถำนประกอบกำรที่อยู่ภำยใต้บังคับของ มำตรกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในสถำนประกอบกำร ได้แก่ 2.8.1ปั๊มน้ำมัน 2.8.2ปั๊มก๊ำซ 2.8.3สถำนบริกำรต่ำงๆ
 • 15. 10 2.8.4ที่พักอำศัยในเชิงพำณิชย์ประเภท หอพัก อำคำรชุด หรือเกสเฮ้ำส์ ที่ให้ผู้อื่นเช่ำ 2.8.5โต๊ะบิลเลียตหรือสนุกเกอร์ ที่เก็บค่ำบริกำรจำกผู้เล่น 2.8.6โรงงำน เจ้ำของสถำนประกอบกำรทั้ง 6 ประเภท มีหน้ำที่ควบคุม สอดส่อง ดูแลไม่ให้พนักงำนหรือ บุคคลภำยนอกมำมั่วสุมกันกระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในหรือบริเวณสถำนประกอบกำร และ ต้องจัดให้มีป้ ำยหรือประกำศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของยำเสพติดหรืออัตรำโทษตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ ยำเสพติด ตำม พ.ร.บ.ป้ องกันและปรำบปรำม ยำเสพติดพ.ศ.2519 มำตรำ 13 ทวิ ประกอบประกำศ สำนักนำยกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543ณวันที่ 16 ส.ค.43 เรื่องกำหนดมำตรกำรป้ องกันและ ปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในสถำนประกอบกำร หำกปล่อยปละละเลยหรือละเว้นไม่ติดป้ ำยหรือประกำศเตือนดังกล่ำว อำจถูกปรับเป็นเงิน หนึ่งหมื่นบำทหรือสำมหมื่นบำท หรือห้ำหมื่นบำท แล้วแต่กรณี ตำม พ.ร.บ. ป้ องกันและปรำบรำม ยำเสพติดพ.ศ.2519 มำตรำ 13 ตรีประกอบระเบียบคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ว่ำด้วยกำรตักเตือนกำรเปรียบเทียบปรับ และกำรปิดชั่วครำวสถำนประกอบกำรหรือกำรพักใช้ ใบอนุญำตประกอบกำรพ.ศ.2545 ณ วันที่ 12 ธ.ค.45 ข้อ 17 2.9 หากพบการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการเจ้าของสถาน ประกอบการมีความรับผิดตามกฎหมายยาเสพติด ถ้ำมีกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในสถำนประกอบกำรทั้ง 6 ประเภท โดยเจ้ำของ สถำนประกอบกำรไม่สำมำรถชี้แจงหรือพิสูจน์กำรใช้ควำมระมัดระวังได้สถำนประกอบกำรนั้น อำจถูกสั่งปิดชั่วครำวหรือพักใช้ใบอนุญำต มีกำหนด 7 วันตำม พ.ร.บ.ป้ องกันและปรำบปรำมยำ เสพติด พ.ศ.2519 มำตรำ 13 ตรีประกอบระเบียบคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติดว่ำ ด้วยกำรตักเตือนกำรเปรียบเทียบปรับและกำรปิ ดชั่วครำวสถำนประกอบกำรหรือกำรพักใช้ ใบอนุญำต ประกอบกำร พ.ศ.2545 ณ วันที่ 12 ธ.ค.45 ข้อ 18
 • 16. 11 2.10 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ถ้ำพบแหล่งจำหน่ำย พักยำ มั่วสุม หรือเสพยำเสพติดหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีพฤติกำรณ์ เกี่ยวข้องกับยำเสพติดท่ำนมีส่วนช่วยเหลือสังคมในกำรป้ องกันและปรำบปรำมได้โดยแจ้งให้หน่วย รำชกำรต่อไปนี้ทรำบ
 • 17. 12 บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์/วิธีดาเนินงาน 3.1วัสดุอุปกรณ์ 3.1.1ลิคขวิด 3.1.2ดินสอ 3.2 วิธีดาเนินงาน 3.2.1เขียนโครงเรื่องที่ศึกษำออกแบบวำงแผน 3.2.2สำรวจค้นคว้ำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆและจำกนิด้ำโพล 3.2.3นำข้อมูลที่ได้จำกกกำรสำรวจค้นคว้ำมำทำโครงงำนตำมที่ได้วำงโครงเรื่องไว้ 3.2.4นำข้อมูลที่ได้บันทึก และจัดทำรูปเล่ม
 • 18. 13 ตาราง 1การปฏิบัติงาน ตารางการปฏิบัติงาน : 30 พ.ย. 57– 20 มี.ค. 58 วันปฏิบัติ รำยกำรปฏิบัติ 30 พ.ย. 57 - 3 ธ.ค. 57 คิดชื่อเรื่องและวำงแผน 3 ธ.ค. 57-21 ม.ค.58 ค้นคว้ำข้อมูลทั้งหมดจำกสถำนที่ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กำญจนบุรี 21 ม.ค.-5 มี.ค. 58 จัดเรียบเรียงข้อมูล และจัดทำรูปเล่ม ตรวจสอบข้อมูลและรูปเล่ม นำเสนอ ตาราง 3.1 การปฏิบัติงาน ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เรื่อง “ปัญยาเสพติดกับวัยรุ่น” โดยสำรวจจำกประชำชนทั่วทุก ภูมิภำคของประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ในช่วงอำยุ 15 - 27 ปี จำนวน 1,104 หน่วยตัวอย่ำง โดยมี ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 3.64 ผลกำรสำรวจสรุปได้ดังนี้
 • 19. 14 ตาราง 2ในปัจจุบันมองว่าปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่นรุนแรงอยู่ในระดับใด ระดับความรุนแรงของ ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น ภูมิภาค รวม กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ 1. มากที่สุด 21.3 22.6 16.8 23.0 16.3 53.26 2. ค่อนข้างมาก 21.0 17.8 23.7 17.8 19.8 37.14 3. ปานกลาง 23.3 23.3 19.8 17.4 16.3 7.79 4. ค่อนข้างน้อย 0.0 33.3 0.0 50.0 16.7 0.54 5. น้อย 6. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 0.0 0.0 28.6 28.6 28.6 28.6 14.3 14.3 28.6 28.6 0.63 0.63 รวม 20.9 21.2 19.5 20.7 17.7 100.0 ตาราง 3.2 ในปัจจุบันมองว่าปัญหายาเสพติดกับวัยรุ่นรุนแรงอยู่ในระดับใด
 • 20. 15 ตาราง 3 การแก้ปัญายาเสพติดนั้นรัฐบาลควรใช้มาตรการใดในการแก้ไขปัญหา มาตรการที่รัฐบาลควรใช้ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูมิภาค กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนื อ รวม 1. เพิ่มบทลงโทษ 2. การรณรงค์ให้ความรู้/ ประชาสัมพันธ์ 20.20 28.40 18.90 14.80 19.80 16.20 19.60 24.10 21.50 16.50 59.96 31.88 3. กระจายอานาจการจับกุม (ตารวจบ้าน) 28.10 18.30 26.50 6.90 20.30 27.72 4. วิสามัญฆาตกรรมโดย เจ้าหน้าที่รัฐ 5.50 42.70 16.40 6.40 29.10 9.96 5. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 0.00 37.50 12.50 50.00 0.00 0.72 รวม 20.9 21.2 19.5 20.7 17.7 100.0 ตาราง 3.3 การแก้ปัญายาเสพติดนั้นรัฐบาลควรใช้มาตรการใดในการแก้ไขปัญหา
 • 21. 16 ตาราง 4เชื่อว่าจะมีการวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐแต่อ้างว่าเป็นการฆ่าตัดตอนในหมู่ผู้ค้ายา เสพติดกันเองหรือไม่ ตาราง 3.4 เชื่อว่าจะมีการวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐแต่อ้างว่าเป็นการฆ่าตัดตอนในหมูผู้ค้า ยาเสพติดกันเองหรือไม่ ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่ระดับ ใด ภูมิภาค กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ภาค กลาง ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนื อ รวม 1. ปานกลาง 25.20 17.70 19.30 19.70 18.10 45.56 2. ค่อนข้างมาก 11.90 20.90 25.90 21.20 20.10 25.18 3. มากที่สุด 9.80 23.90 18.40 30.70 17.20 14.76 4. ค่อนข้างน้อย 33.80 22.10 13.00 20.80 10.40 6.97 5. น้อย 40.60 36.20 7.20 1.40 14.50 6.25 6. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 7.10 42.90 7.10 28.60 14.30 1.27 รวม 20.9 21.2 19.5 20.7 17.7 100
 • 22. 17 ตาราง 5ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ในระดับ ใด ตาราง 3.5 ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ใน ระดับใด การวิสามัญฆาตกรรมโดย เจ้าหน้าที่รัฐแต่อ้างว่าเป็นการฆ่า ตัดตอนในหมู่ผู้ค้ายาเสพติดกันเอง ภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ รวม 1. มี ยอมรับไม่ได้ 2. มี ยอมรับได้ 18.90 25.80 19.30 26.70 27.00 19.10 18.40 9.10 16.40 19.10 43.21 29.80 3. ไม่มี 25.40 14.90 4.50 41.00 14.20 12.14 4. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 13.40 20.70 10.40 34.10 21.30 0.02 รวม 20.9 21.2 19.5 20.7 17.7 100.0 0
 • 23. 18 ตาราง 6ค่าคะแนนความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาพรวมของรัฐบาลเปรียบเทียบ ระหว่างสามรัฐบาล ความพึงพอใจ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาพรวม ของรัฐบาล ค่าเฉลี่ย S.E รัฐบาลพ.ต.ท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7.70 1.87 รัฐบาลนายกนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 6.62 1.68 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 6.08 1.71 ตาราง 3.6 ค่าคะแนนความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาพรวมของรัฐบาลเปรียบเทียบ ระหว่างสามรัฐบาล
 • 24. 19 บทที่ 4 อภิปรายผลการทดลอง จำกผลกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดทุกยุคทุกสมัยมีลักษณะกำรแก้ไขปัญหำที่ ปลำยเหตุ กำรติดยำเสพติดเกิดจำกกำรที่เด็กอยำกลอง อยำกรู้ ตำมเพื่อน และรวมไปถึงกำรดูแลให้ ควำมรักกับคนในครอบครัว สภำวะสิ่งแวดล้อมล้วนมีผลทั้งหมดเมื่อเด็กอยำกลองอยำกรู้จึงทำให้ เด็กติดสำรเสพติด เพรำะฉะนั้นเรำจึงให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำรเสพติดว่ำมีโทษและไม่ดีอย่ำงไรและ ช่วยกันแก้ไข 4.1 ประเภทของยาเสพติด จาแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น 4 ประเภท 4.1.1ประเภทกดประสำท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยำนอนหลับ ยำระงับประสำท ยำ กล่อมประสำท เครื่องดื่มมึนเมำ บำร์บิทูเรต ทุกชนิด รวมทั้ง สำรระเหย เช่น ทินเนอร์แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กำวเป็นต้น มักพบว่ำผู้เสพติดมี ร่ำงกำยซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้ งซ่ำน อำรมณ์เปลี่ยนแปลงง่ำย 4.1.2ประเภทกระตุ้นประสำท ได้แก่ยำบ้ำ ยำไอซ์ ยำอี กระท่อม โคเคน เครื่องดื่มคำเฟอีน มักพบว่ำผู้เสพติด จะมีอำกำร หงุดหงิด กระวนกระวำย จิตสับสน หวำดระแวง บำงครั้งมีอำกำร คลุ้มคลั่ง หรือทำในสิ่งที่คนปกติ ไม่กล้ำทำ เช่น ทำร้ำยตนเอง หรือฆ่ำผู้อื่น เป็นต้น 4.1.3ประเภทหลอนประสำท ได้แก่ แอลเอสดี เห็ดขี้ควำย ดี.เอ็ม.ที.และ ยำเค เป็นต้น ผู้เสพ ติดจะมีอำกำรประสำทหลอน ฝันเฟื่อง หูแว่ว ได้ยินเสียงประหลำดหรือเห็นภำพหลอนที่น่ำเกลียด น่ำกลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต 4.1.4ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสำน คือทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสำทร่วมกัน ผู้เสพติดมัก มี อำกำรหวำดระแวง ควำมคิดสับสน เห็นภำพลวงตำ หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้และป่วยเป็นโรค จิตได้แก่ กัญชำ 4.2 จาแนกตามแหล่งที่มา 4.2.1จำกธรรมชำติ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชำ ฯลฯ 4.2.2จำกกำรสังเครำะห์ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตำมีน ยำอี เอ็คตำซี ฯลฯ
 • 25. 20 การป้ องกันปัญหายาเสพติด สถำบันทำงสังคมควรต้องมีบทบำทหน้ำที่สำคัญในกำรป้ องกันปัญหำนี้พอจะแยกบทบำท หน้ำที่ในกำรป้ องกันปัญหำยำเสพติดของสถำบันทำงสังคมในระดับรำกหญ้ำได้ดังนี้ 4.3 บทบาทของสถาบันครอบครัว สถำบันครอบครัวถือเป็นสถำบันแรกที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรป้ องกันปัญหำยำเสพติด โดยตรงกำรอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนกำรที่ทำให้มนุษย์รู้กฎเกณฑ์ทำงสังคมโดยผ่ำนทำงผู้ให้กำร อบรมทำให้คนคนนั้นเกิดกำรเรียนรู้และเกิดกำรประพฤติปฏิบัติตำมกระบวนกำรอบรมเลี้ยงดูจะ อบรมกล่อมเกลำเด็กตั้งแต่เกิดดังนั้นสถำบันครอบครัว โดยเฉพำะพ่อ แม่เป็นผู้ที่มีบทบำทหน้ำที่ สำคัญในกำรอบรมเลี้ยงดูให้ควำมรู้สิ่งไหนดีไม่ดีสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำจะต้องปลูกฝังค่ำนิยมที่ดี ให้กับลูกรวมถึงกำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 4.4 บทบาทของสถาบันชุมชน คนในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชน ย่อมเจริญเติบโต และเรียนรู้แต่สิ่งดีๆ จำกชุมชนชุมชนจึงมีส่วนสำคัญในกำรป้ องกันปัญหำยำเสพ ติด โดยเฉพำะชุมชนที่มีขนำดเล็ก 4.5 บทบาทของโรงเรียน โรงเรียนเป็นอีกสถำบันหนึ่ง ที่จะต้องทำหน้ำที่เชื่อมต่อจำกสถำบันครอบครัวโรงเรียนเป็น สถำบันที่ทำหน้ำที่อบรมสั่งสอนที่กว้ำงกว่ำครอบครัว และเป็นสถำบันที่เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ใน โรงเรียนนำนมำก และอยู่ในช่วงวัยของกำรเรียนรู้ กำรเลียนแบบ กำรจดจำ ดังนั้นสถำบันโรงเรียนจึงจะต้องมีบทบำทและหน้ำที่มำกกว่ำในอดีต นอกจำกจะทำ หน้ำที่ถ่ำยทอดให้ควำมรู้แล้วสถำบันโรงเรียนจะต้องทำหน้ำที่เหมือนสถำบันครอบครัวแห่งที่ 2 ซึ่งจะต้องคอยทำหน้ำที่ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีให้ควำมอบอุ่น และคอยให้คำปรึกษำที่ถูกต้องแก่เด็กและ เยำวชนของชำติ
 • 26. 21 4.6 บทบาทของสถาบันศาสนา สถำบันศำสนำ เป็นสถำบันอีกสถำบันหนึ่งที่เป็นที่เคำรพนับถือของคนในชุมชน คน ในชุมชนจะให้ควำมเกรงใจเป็นพิเศษ และคนในชุมชนยังยึดถือแบบอย่ำงที่ดีงำมของสถำบันศำ สนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินวิถีชีวิตและทำหน้ำที่ถ่ำยทอดศำสนำยังเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับคนในชุมชน ผลการศึกษา 1. ได้รู้ถึงโทษและภัยของสำรเสพติด 2. รู้จักป้ องกันตัวเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสำรเสพติด 3. รู้ประเภทของยำเสพติด
 • 27. 22 บทที่ 5 5.1 สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ กลุ่มข้ำพเจ้ำได้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดซึ่งยำเสพติดนี้ได้สร้ำงปัญหำมำกมำยในสังคมไทย ทำให้สังคมไทยเสื่อมลงมำก กลุ่มข้ำพเจ้ำนำควำมรู้ที่ได้รับมำช่วยคนในสังคมไทย โดยกำรศึกษำ จำกโพลสำรวจต่ำงๆ เพื่อนำมำวิเครำะห์และพัฒนำโดยกำรรณรงค์สร้ำงสื่อต่ำงๆเพื่อลดสิ่งเสพติดที่ ทำให้สังคมไทยขำดกำรพัฒนำทำให้คนไม่มีประสิทธิภำพ 5.2 ข้อเสนอแนะ 1.จัดประชุมในเรื่องกำรติดสำรเสพติดเพื่อให้โรงเรียนและสถำนที่ใกล้เคียงให้ปลอดภัยจำก ยำเสพติด 2.ทำป้ ำยรณรงค์กำรต่อต้ำนยำเสพติดเพื่อให้สังคมไทยมีควำมเข้มแข็งในกำรต่อต้ำนยำเสพ ติด 3.สอดแทรกเนื้อหำให้มำกขึ้นเพื่อโครงงำนจะได้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม
 • 28. 23 บรรณานุกรม - อ.วีระวรรณวรรณโท. (พ.ศ.2555).การเขียนบรรณานุกรม สานักงานป้ องกันและบาบัดการ ติดยาเสพติดสานักอนามัย กรุงเทพมหานครวันที่ค้นข้อมูล วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2558 ,จำก http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/Knowledge/knowledge001.html - สภ.อรัญประเทศ สระแก้ว.(พ.ศ.2557).โทษและพิษภัย ของยาเสพติด ตอนที่ 1วันที่ค้น ข้อมูล วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2558,จำก https://www.youtube.com/watch?v=Xbbzgm7pUDk - พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว.(พ.ศ.2550)สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๙ / เรื่อง ที่ ๑๓ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท / สาเหตุของปัญหายาเสพติดวันที่ ค้นข้อมูล วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2558 ,จำก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=9&chap=13&page=chap13.htm
 • 30. 25