โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา

1,125 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา

  1. 1. โครงการ ชื่อโครงการ ปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา หลักการและเหตุผล จากสภาพสังคมของเราในปัจจุบันนี้อากาศอุณหภูมิที่สูง จึงเกิดเปอร์เซ็นต์การใช้กระดาษมากล้น โลกประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เลยรณรงค์ร่วมมือกันป้ องกันภัยที่กาลังจะเกิดขึ้น โดยการปลูกป่ารักษาโลก เพื่อ ตัวเรา บวกกับสภาพของประเทศไทยบางพื้นที่มีพื้นที่แห้งแล้ง และ ภาวะฝนแล้ง แต่สาเหตุที่สาคัญที่สุดก็ มากจากพื้นที่บริเวณป่าไม้ในประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็เกิดจากการปลุก สร้างที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม การขยายพื้นที่อยู่อาศัย ขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มจานวน ประชากร ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เราจึงได้จัดทาโครงการ ปลูกป่าเพื่อตัวเรา ขึ้น เพื่อให้ ประชาชนและตัวเราเองเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไป วัตถุประสงค์และโครงการ 1.เป็นการแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสาคัญกับป่าไม้มาโดยตลอด 2.เพื่อลดภาวะโลกร้อน ภาวะแห้งแล้ง 3.เพื่อปลูกจิตใต้สานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้ให้ประชาชนและตัวเราเอง 4.เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของเราได้ศึกษาหาความรู้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบที่ แตกต่างออกไป เป้ าหมาย 1.เพื่อให้เยาวชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้ 2.เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะเยาวชน 3.เพื่อให้บุคคลหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
  2. 2. วิธีการดาเนินงาน 1.ปรึกษากันภายในกลุ่มเกี่ยวกับโครงงานที่จะทา 2.หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะดาเนินการ 3.ติดต่อสอบถามสถานที่ – เจ้าหน้าที่ 4.จัดหาต้นไม้สาหรับปลูก ดาเนินการปลูกต้นไม้ลงมือปฏิบัติ 5.ดูแลรักษาและติดตามผลงาน 6.สรุปโครงการ 7.จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 1.จับกลุ่ม หาสมาชิกกลุ่ม  2.ปรึกษาเรื่องที่จะทา  3.เขียนโรงงาน  4.ประชุมครูนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงงาน  5.จัดทาสื่อการเรียนรู้  6.ดาเนินกิจกรรมตามโครงงานที่วางแผนไว้  7.สรุปผลการดาเนินงาน  8.ประเมินผลและรายงานโครงงาน  ระยะเวลาดาเนินงาน เดือน พฤษภาคม –กรกฎาคม 2557
  3. 3. งบประมาณ 1.ค่าอาหาร 300 บาท 2.ค่าเดินทาง 600 บาท รวม 900 บาท การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ คือ ในพื้นที่ที่เรามีขีดจากัดที่เรามีไม้ยืนต้นแต่ระยะห่างของสองต้นไม้ที่ตรง กลางเราควรปลุกต้นไม้ใช้สอย คือมีพื้นที่แค่ไหนก็แค่นั้นเราสามารถปลูกได้หลายอย่าง นาไปทาเป็นยา รักษาโรคก็ได้หรือไม้ประดับนามาตกแต่งบ้าน 2. ความมีเหตุผล คือ การที่กลุ่มของเราไปเข้าร่วมโครงการปลูกป่ากับชุมชน กลุ่มของเราได้ลงความ คิดเห็นกันไว้แล้วว่าหากเราร่วมมือกันในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เราสามารถประสบความสาเร็จได้100 เปอร์เซ็นต์ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การที่เราได้ศึกษาหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะลงมือ ดาเนินการเตรียมความพร้อมจัดเตรียมสิ่งของหากมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถที่จะรับมือกับมันได้ เงื่อนไข 1. เงื่อนไขความรู้ คือ สอนให้คนในชุมนั้นรู้จักการขยายพันธุ์พืชต่อไปได้ในอนาคต เลยทาให้ ปริมาณป่าไม้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น เช่น สะเดา เราก็นาไปใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้ก็คือนาไปหมักทามาเป็นน้า ไปฉีดฆ่าแมลงเป็นหมัน หรือไม่ก็รังมดแดงที่อยู่บนสะเดาเราก็สามารถเก็บไข่มดแดงไปขายเป็นรายได้เสริม ได้อีกด้วย 2. เงื่อนไขคุณธรรม คือ การที่เราได้ทาโครงการปลูกป่าร่วมมือกับคนในชุมชนนั้นสามารถพัฒนา ให้สังคมไทยของเรานั้นดีขึ้นได้ด้วยการเป็นคนที่มีจิตสานึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม การเสียสละ
  4. 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ครองพล ปัจมนตรี เลขที่ 8 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นาย พิทยุตม์วรรณะ เลขที่ 10 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นาย วิชญพล กาญจนกาเนิด เลขที่ 11 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาว คุณัญญา หนุนภักดี เลขที่ 27 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาว ณัชชา นาเวช เลขที่ 28 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาว ณัฐนันท์ ภิญโญ เลขที่ 29 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ผู้ที่ให้การสนับสนุน อาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.ขยายพันธ์พืชรักษาพรรณไม้ 2.ทาให้ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษา ธรรมชาติป่าไม้ 3.ทาให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ 4.ทาให้สิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน

×