โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน

840 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน

 1. 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โครงการปันน้าใจ ห่วงใยโรงเรียน
 2. 2. 1.ชื่อโครงการ  ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน  2.หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดาเนินการ  หัวหน้าโครงการ  นำย ทีปกร แสนดี  คณะผู้ดาเนินการ  นำย นพพร ศรีทองดี  นำย จำรุวิทย์ คุ้มทองดี  นำย อภิสิทธิ์ จันมั่นคง  นำย กันตพงศ์ ทัพใจหำญ  นำย พรหมชำติ มิระสิงห์
 3. 3. 3.หลักการและเหตุผล เหตุที่เลือกทาโครงการช่วยเหลือและซ่อมแซมโรงเรียน เนื่องจากกลุ่ม ของข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าโรงเรียนบ้านหลุงกัง ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทร โยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความด้อยพัฒนาและอาคารเรียนต่างๆใน โรงเรียนล้วนแล้วแต่ทรุดโทรมเป็นส่วนมาก ไม่ค่อยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีใน การทาเพื่อส่วนรวมและเพื่อการพัฒนาจิตอาสาที่มีต่อผู้อื่นอีกด้วย
 4. 4.  4.การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ  4.1 ความพอประมาณ คือ การบริจาคความช่วยเหลือให้โรงเรียนบ้านหลุงกัง โดยคานึงถึง ศักยภาพและตามอัตภาพของตนเอง ว่าสามารถจะช่วยเหลือได้สักเท่าไร และคานึงถึงการไม่ทา ให้ผู้อื่นเดือดร้อน  4.2 ความมีเหตุผล คือ การบริจาคในที่นี้ไม่ได้เป็นการบริจาคสิ่งของเพียงอย่างเดียวทาง กลุ่มของข้าพเจ้าได้ร่วมมือกันซ่อมแซมอาคารเรียน โดยคิดกันถ้วนถี่แล้วว่าหากเราให้สิ่งของ เพียงอย่างเดียว เช่น ดินสอสี ปากกา กล่องดินสอ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มาคิดโดยรวมๆกันแล้วว่า มันมีประโยชน์น้อยกว่าการที่เราซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนเป็นสิ่งจาเป็นมากกว่า  4.3 ความมีภูมิคุ้มกัน คือ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่จะไปบริจาคหรือช่วยเหลือ ก่อนที่จะลงมือทาโครงการนี้ เป็นสิ่งที่ดีในการเตรียมความพร้อมไว้ว่าทางโรงเรียนต้องการให้ เราช่วยเหลืออย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้รับมือได้   4.4 เงื่อนไขความรู้ คือ สอนให้เด็กนักเรียนรู้จักการดูแลรักษาอาคารเรียนให้สะอาด และสอน ให้เด็กนักเรียนใช้งานอาคารเรียนอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  4.5 เงื่อนไขคุณธรรม คือ ผู้ที่บริจาคและรับบริจาคสามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจใฝ่ธรรมะและมีจิตสาธารณะ คือสานึกต่อ ส่วนรวม เช่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ
 5. 5. 5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆที่ทรุดโทรมในโรงเรียน 2.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 3.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน 4.เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันทาบุญและสนับสนุนการทา โครงการช่วยเหลือโรงเรียน 5.เพื่อพัฒนาตนเองในด้านจิตสาธารณะ
 6. 6. 6.สถานที่จัดทา  โรงเรียนบ้านหลุงกัง ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  7.วิธีดาเนินการ  1.ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดในการลงมือทาโครงการ  2.ติดต่อ-สอบถามกับทางโรงเรียนบ้านหลุงกัง  3.จัดหาพาหนะในการเดินทาง ไปทาโครงการ  4.จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารเรียน (สีตกแต่งบ้านแปรงทาสี ฯลฯ)  5.ประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเรื่องการรับบริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ ซ่อมแซมอาคาร  6.จัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่โครงการ
 7. 7. 8.ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 9.รายละเอียดงบประมาณของโครงการ ประมาณ 2000-3000 บาท
 8. 8. 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและคุณธรรมที่ดี 2.โรงเรียนบ้านหลุงกังมีสภาพอาคารเรียนดีขึ้นหลังจากซ่อมแซมแล้ว 3.มีความเป็นผู้นาและกล้าแสดงออกมากขึ้น 4.มีผู้สนใจร่วมบริจาคสิ่งของในการดาเนินโครงการนี้ ประมาณ 50% 5.ทุกคนมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น
 9. 9. สมาชิกกลุ่ม นาย ทีปกร แสนดี เลขที่ 3 นาย นพพร ศรีทองดี เลขที่ 4 นาย จารุวิทย์ คุ้มทองดี เลขที่ 9 นาย อภิสิทธิ์ จันมั่นคง เลขที่ 13 นาย กันตพงศ์ ทัพใจหาญ เลขที่ 14 นาย พรหมชาติ มิระสิงห์ เลขที่ 17

×