โครงการปันน้ำใจให้น้องชายแดน

1,966 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการปันน้ำใจให้น้องชายแดน

  1. 1. ชื่อโครงการ ปันน้าใจให้น้องชายแดน คณะผู้ดาเนินการ นาย ณัฐพร คามะนาง เลขที่.15 นาย นัฐพงษ์ คิ้ววงศ์งาม เลขที่.16 นาย ภานรินทร์ จิตรธรรม เลขที่.18 นาย วรากร วงษ์รุ่ง เลขที่.19 นางสาว ธนัชชา ธระสวัสดิ์ เลขที่.30 นางสาว ปภัสสร ลาดวล เลขที่.31 นางสาว นันทิยา เรือนใจมั่น เลขที่.35 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 หลักการและเหตุผล การที่กลุ่มของพวกเราเลือกทาโครงการนี้ เพราะเห็นว่าโรงเรียนที่อยู่ตามพื้นที่ ตระเวนชายแดนนั้น ยังไม่ได้รับการพัฒนาได้อย่างดีแท้ยังต้องการความช่วยเหลือจาก ผู้ที่ใจบุญมาช่วยสนันสนุนในด้านต่างๆ จึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อย
  2. 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อนาสิ่งของไปช่วยเหลือน้องที่ยังขาดแคลน 2.เพื่อฝึกตนเองให้มีจิตสาธารณะ 3.เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 4.เพื่อสร้างมิตรภาพให้กับตนเองและน้องๆ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง วิธีดาเนินการ 1.ออกความคิดเห็น ปรึกษากันในเรื่องการบริจาคสิ่งของ 2.รวบรวมเงินที่ได้และนาไปซื้อสิ่งของบริจาคที่จาเป็น 3.ประชาสัมพันธ์และเปิดให้ร่วมกันบริจาคสาหรับผู้ที่ใจบุญ 4.ติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะนาสิ่งของไปบริจาคน้อง 5.บริจาคของให้กับน้อง 6.จัดทาเว็บไซต์ ระยะเวลาดาเนินงาน เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2557
  3. 3. งบประมาณโครงการ 3000 บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เด็กนักเรียนได้มีการกล้าแสดงออก 2.เด็กๆได้รับอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น 3.มีน้องๆให้ความร่วมมือ 4.เด็กทุกคนมีความสุข หัวหน้าโครงการ นางสาว ธนัชชา ธระสวัสดิ์ เลขที่.31 ม.6/3

×