Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
โครงการปันน้าใจ ห่วงใยโรงเรียน
1.ชื่อโครงการ
ปันน้าใจ ห่วงใยโรงเรียน...
เข้าไปช่วยเหลือ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการทาเพื่อส่วนรวมและเพื่อการ
พัฒนาจิตอาสาที่มีต่อผู้อื่นอีกด้...
5.วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆที่ทรุดโทรมในโรงเรียน
2.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
3.เพื่อสร...
6.จัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่โครงการ
8.ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม – กันยายน
9.รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
ประมาณ 2000-3000 บ...
หัวหน้าโครงการ
ทีปกร แสนดี
(นาย ทีปกร แสนดี)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน

692 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน

  1. 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โครงการปันน้าใจ ห่วงใยโรงเรียน 1.ชื่อโครงการ ปันน้าใจ ห่วงใยโรงเรียน 2.หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดาเนินการ หัวหน้าโครงการ นาย ทีปกร แสนดี คณะผู้ดาเนินการ นาย นพพร ศรีทองดี นาย จารุวิทย์ คุ้มทองดี นาย อภิสิทธิ์ จันมั่นคง นาย กันตพงศ์ ทัพใจหาญ นาย พรหมชาติ มิระสิงห์ 3.หลักการและเหตุผล เหตุที่เลือกทาโครงการช่วยเหลือและซ่อมแซมโรงเรียน เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าเล็งเห็นว่า โรงเรียนบ้านหลุงกัง ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความด้อยพัฒนาและ อาคารเรียนต่างๆในโรงเรียนล้วนแล้วแต่ทรุดโทรมเป็นส่วนมาก ไม่ค่อยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. 2. เข้าไปช่วยเหลือ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการทาเพื่อส่วนรวมและเพื่อการ พัฒนาจิตอาสาที่มีต่อผู้อื่นอีกด้วย 4.การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ 4.1 ความพอประมาณ คือ การบริจาคความช่วยเหลือให้โรงเรียนบ้านหลุงกัง โดยคานึงถึง ศักยภาพและตามอัตภาพของตนเอง ว่าสามารถจะช่วยเหลือได้สักเท่าไร และคานึงถึงการไม่ทา ให้ผู้อื่นเดือดร้อน 4.2 ความมีเหตุผล คือ การบริจาคในที่นี้ไม่ได้เป็นการบริจาคสิ่งของเพียงอย่างเดียวทางกลุ่ม ของข้าพเจ้าได้ร่วมมือกันซ่อมแซมอาคารเรียน โดยคิดกันถ้วนถี่แล้วว่าหากเราให้สิ่งของเพียง อย่างเดียว เช่น ดินสอสี ปากกา กล่องดินสอ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มาคิดโดยรวมๆกันแล้วว่ามันมี ประโยชน์น้อยกว่าการที่เราซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งอาคารเรียนเป็นสิ่งจาเป็นมากกว่า 4.3 ความมีภูมิคุ้มกัน คือ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่จะไปบริจาคหรือช่วยเหลือก่อนที่ จะลงมือทาโครงการนี้ เป็นสิ่งที่ดีในการเตรียมความพร้อมไว้ว่าทางโรงเรียนต้องการให้เรา ช่วยเหลืออย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้รับมือได้ 4.4 เงื่อนไขความรู้ คือ สอนให้เด็กนักเรียนรู้จักการดูแลรักษาอาคารเรียนให้สะอาด และสอนให้ เด็กนักเรียนใช้งานอาคารเรียนอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4.5 เงื่อนไขคุณธรรม คือ ผู้ที่บริจาคและรับบริจาคสามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจใฝ่ธรรมะและมีจิตสาธารณะ คือสานึกต่อ ส่วนรวม เช่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ
  3. 3. 5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆที่ทรุดโทรมในโรงเรียน 2.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 3.เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน 4.เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันทาบุญและสนับสนุนการทาโครงการช่วยเหลือโรงเรียน 5.เพื่อพัฒนาตนเองในด้านจิตสาธารณะ 6.สถานที่จัดทา โรงเรียนบ้านหลุงกัง ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7.วิธีดาเนินการ 1.ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดในการลงมือทาโครงการ 2.ติดต่อ-สอบถามกับทางโรงเรียนบ้านหลุงกัง 3.จัดหาพาหนะในการเดินทาง ไปทาโครงการ 4.จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารเรียน (สีตกแต่งบ้านแปรงทาสี ฯลฯ) 5.ประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเรื่องการรับบริจาคอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคาร
  4. 4. 6.จัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่โครงการ 8.ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 9.รายละเอียดงบประมาณของโครงการ ประมาณ 2000-3000 บาท 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและคุณธรรมที่ดี 2.โรงเรียนบ้านหลุงกังมีสภาพอาคารเรียนดีขึ้นหลังจากซ่อมแซมแล้ว 3.มีความเป็นผู้นาและกล้าแสดงออกมากขึ้น 4.มีผู้สนใจร่วมบริจาคสิ่งของในการดาเนินโครงการนี้ ประมาณ 50% 5.ทุกคนมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น
  5. 5. หัวหน้าโครงการ ทีปกร แสนดี (นาย ทีปกร แสนดี)

×