โครงงานโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่

3,823 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,823
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานโทษของแอลกอฮอล์และบุหรี่

 1. 1. ก ก ก !" # $# %ก % & "' #' " 26 %* #.5/3 / # " 27 %* #.5/3 1ก 2# " 28 %* #.5/3 & 4 " 35 %* #.5/3 $ # ก " 38 %* #.5/3 5 " 1 7ก ก 2556 " "8 # "ก &$#" 9' ก :'
 2. 2. ; ; " < ก ' ; * " < = > 1 # >ก $ ?'? " < ก &> ก / ? > <# ก > >1&> ก ก= > @ 4 ก &2 A "ก ' ก ก ก ; " ก $ # @"4 2= >' ?%> "& " 9&? ก "4 2" < % ก2 1= ก " <* ก " #"&# < =#2
 3. 3. ก&&ก # ก ก $; " 9' = > >1 1 # " ' ก &2 A / 4>' ; ก / ' ก !" # 4> ก / 4>' ; = >%21 " < ? > &2 A = >ก ; ? " < * 4>'ก ; ' / ก 2 = >ก %21 " < / 4>' ;
 4. 4. $ : " < > 2 ก ก&&ก # ก 1 ; # 1 #$; : 1 1&@ $ ก ' $ > 1 % 12 ' = > 1 2 ก ; " 1$ ก / 1! ; " ก ; " 1! ; " ' ; Google site ' " "$ > A /4>= >ก $ $ "19 =J& ' ; 3 $ ก ; " ก $ 4 ก ก
 5. 5. K:: ? ก ; > "$ / ก # 5 4 1ก 4>' ;
 6. 6. $ :5 ก 1. "& # ก / > 9 2.' ; Google site > 9 3. ' " > 10 4. ; = "$ > A > 11 5 /4>= >ก $ $ > 12
 7. 7. 1 " < >1 K'' # & ก " ## ก * ; ? > 4>' ; ก' ; "$ @ ก #4 "$ &2 2 ก ก #4 "$ &2 <# ; ? > $& "ก &2 A# ก# < ' ; # @ ก "$ %1& $:"$ $ $21 " O $ ก2 # " 9 &2 A # ก# 4>' ; " ; " < ก * # " < = > $ ?' < ก' ก " < ก $ " &$; : ; = > ก # 2# ก# # 2 < ก <# ก 2 # ก < $ 2 # ก =#2 @ # & ## ก =#2# = > 1 # >@ < 4 "$ & ## ก " 9ก 1 # 2 #2= > ; ก ; ก ก ? @ก ก ! 1. " < ก ; " ก $ > ก 2. " < = > 1 # >@ 5 ก 3. " < / = >ก <#" ก # " ก $ % & ' > 4. " < " 1% 2 ? #2 2 =ก ก # ก * !() * + 4>' ; 12 * '' " O % &2 4> $ ?'? " < 5 ก < 4> ก =#2# กก9 > %* *= > ก = > ; ก ' ก ' ก !" # 4>' ; " /=1> / * >1
 8. 8. 2 ก - ก ก . 1. # 1"& &2 "& " 9& 2. กก ก 3. Google site 4. youtube ก - 1. " < ก 1 > &> ก ' ก >1$ @ # ' 2. 2 ก $# %ก? ก 2# 3. ; & # &1" = > # # 4. $2 " < ก>= ก - 1 > "1 " < ก 1 > &> ก ' ก >1$ @ # ' 14 #ก # S 15 #ก # 2555 2 ก $# %ก? ก 2# 18 #ก # S 22 #ก # 2555 ; & # &1" = > # # 22 #ก # -21 ก#5 ! 2556 1 1# > # 21 ก#5 ! -21 ก 2556 $ > "19 =J& 21 ก#5 !S 21 กก 2556 $2 28 & #2556
 9. 9. 1!ก ; 1. "& # ก / 5 3.1 # 1"& 2.' ; Google site 5 3.2 "19 =J& ; "$
 10. 10. 5 3.3 "19 =J&; "$ 3. ' "
 11. 11. 4. ; = "$ > A 5 3.4 " U 1 = > > 5 3.5 ; "$ > A 4 /4>= >ก $ $
 12. 12. 5 3.6 5 1# / > A - / +0 12 http://maskalate3.wordpress.com/
 13. 13. 3 ก - ก 3 ก 41ก5 ' กก ; " < ก ; = > 12 ก # # ก# &2 2 ก # ก $2 4 &2 $ ก >? ก > ; = > <# $ * $ >=#2 ก2 = >"ก &" &= > 2 $2 4 # &2 ก $:"$ # ก# &2 1 $ # * ก ' # # กก12 % ' = > &2@> <# ก $ = > < =#2 <# $ " ก9' #4 ก &2 2 ก $ > < =#2#" * ก * ก9&> * 2ก &1 >1 12 ' <# ก $ # ก < > 1ก" ' 1 #ก ก2 ' <# ก $ " > = ' % 6 & ก ! 1 4 ก < 1 # > <# ก $ >1 $& " O ## ก"ก = 2 ก 1 4 =#2 &1 3 ; = > ก" =#2#? ก ; 4 =#2$ # @ = > - " 1. ? ก 2# 1 %21 ก ; =#2?%2= > 2. 1 ก # กก12
 14. 14. . ก ____ ก ( = ) 2 # http://www.classifiedthai.com/content.php?article=7635 (1 > 18 ก#5 ! 2556 ) ____ > ก" < ก ( = ) 2 # http://health.kapook.com/view13503.html (1 > 19 ก#5 ! 2556 ) ____ 1& google sites ( = ) 2 # https://sites.google.com/site/krunuttkks/prawati-khxng-google-site (1 > 1 # # 2556) ____กi # ก <# ก ( = ) 2 # http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973950&Ntype=19 (1 > 6 # # 2556) ____$; ก / ก #ก 1 #" < <# ก ( = ) 2 # http://www.thaiantialcohol.com/cms/home (1 > 6 # # 2556) ____ ( = ) 2 # http://www.dek-d.com/board/view/1205885/ (1 > 1 ก 2556) ____$ ก ( = ) 2 # http://www.dek-d.com/board/view/1180033/ (1 > 1 ก 2556) ____กi # > #$ #4 ?%> ( = ) 2 # http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=1458 (1 > 1 ก 2556)
 15. 15. 7 3 ก ก 1. "& # ก / 5 1 # 1"& 2.' ; Google site 5 2 Google site
 16. 16. 5 3 Google site - / +0 5 4 "19 =J& ' ;
 17. 17. 5 6 "19 =J& ' ; 5 7 "19 =J& ' ;
 18. 18. 5 8 "19 =J& ' ; 5 9 "& #
 19. 19. 5 10 "$ ก2 > A 5 11 / '
 20. 20. 5 12 5 5 ? > "
 21. 21. 5 13 ; " ก'ก # 5 14li6x ; " ก'ก #&2
 22. 22. 5 11 $ ก ;
 23. 23. 4>' ; / # %* #.6/3 " 3 % & "' #' " 2 %* #.6/3 1ก 2# " 4 %* #6/3
 24. 24. & 4 %* # 6/3 " 18 $ # ก " 24 %* #.6/3

×