โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6,773 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. 1. -โครงการ IS3- ชื่อโครงการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่รับผิดชอบ นายทศพล ถาวรวงษ์ นางสาวภัทรานี สืบสอน นางสาวณัฎฐา อ้ายชุม นายจีรพัฒน์ กุลธนวิวัฒน์ ๑. หลักการและเหตุผล “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะ แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โครงการนี้จัดทาขึ้น เพื่อการศึกษาและนาไปเผยแพร่ให้กับประชากรในพื้นที่และอาจรวมไปถึงทั่วโลก ปัญหาประเทศ ไทย ณ ปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยย้าแย่ลงไปทุกที และขึ้นเงินแรงงานขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท ทาให้มีการจ้างงานน้อยลง ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต้องชี้ แนวทางให้กับประชาชนทุกๆคน และเกษตรกร เพื่อจะได้จัดสรรการทามาหากินอย่างถูกวิธี ไม่ ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น และยังมีเงินเก็บเพียงพอ เศรษฐกิจพอเพียง จึ่งนับได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีคุณค่า อย่างน้อย 2 นัย ด้วยกัน ประการที่หนึ่ง เป็นเครื่องเตือนสติให้แก่ชีวิตปวงชนชาวไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง รูปแบบการดาเนินชีวิตในกระแสการพัฒนาและยังเป็นการเสนอแนะแนวทางออกจากวิกฤตที่กาลัง เผชิญอยู่ โดยประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาของประชาชนอย่างลงตัว ประการที่สอง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะนามา ประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นแนวคิดทฤษฎี และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงใน กลุ่มเกษตรกรเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน หรือ ประชาชนในส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้ แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฎีใหม่ ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่เป็น สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คอยเตือนและแนะนาเสมอมา พระองค์เชื่อมั่นว่าการที่ ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้นั้น เป็นทางออกหนึ่งที่จะทาให้ประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตนี้ ได้
  2. 2. ๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยและผู้คนที่สนใจ ได้รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงของเรามีที่มา อย่างไร มีหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหลักการทรงงานอย่างไร มีหลัก ปฏิบัติในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ว่าเราควรพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่ ๓. เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้หาเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่เดือดร้อนผู้อื่น และซื่อสัตย์ในการทางาน ดั่งคาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดารัสไว้ว่า เศรษฐกิจ พอเพียงหมายถึงความพอเพียงในทุกๆด้าน ไม่ใช่ความพอเพียงในด้านใดด้านหนึ่งความพอเพียง ไม่ใช่ทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเท่านั้น ยังรวมถึงความพอเพียงในด้านอื่นๆ เช่น รัฐศาสตร์ และการปกครองก็ต้องมีความพอเพียงด้วย ๔. วิธีดาเนินการ ๑.จัดทาโมเดลจาลองแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒. ลงพื้นที่ศึกษา และปฏิบัติจริง ตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ๓. นาเสนอข้อมูลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในชุมชน ๔. จัดทาเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วโลก ๕. นาเสนอโครงการให้กับเพื่อนๆในห้องเรียน ๕. ระยะเวลาดาเนินงาน มิถุนายน – กันยายน ๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายทศพล ถาวรวงษ์ นางสาวภัทรานี สืบสอน นางสาวณัฎฐา อ้ายชุม นายจีรพัฒน์ กุลธนวิวัฒน์ ชาวบ้านในชุมชนห้วยกระเจา ๗. งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 500 บาท
  3. 3. ๘. หน่วยที่รับผิดชอบ นายทศพล ถาวรวงษ์ นางสาวภัทรานี สืบสอน นางสาวณัฎฐา อ้ายชุม นายจีรพัฒน์ กุลธนวิวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ๙. การประเมินโครงการ โครงการนี้มีประโยชน์มากกับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการจะนาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง คือเกษตรทฤษฎีใหม่ ๓o:๓o:๓o:๑o คือแบ่งเป็น นา ๓o% บ่อน้าเลี้ยงปลา ๓o% ปลูกไม้ยืนต้น ๓o% และที่อยู่อาศัยและพืชผักสวนครัว ๑o% ให้ประชาชนได้พออยู่พอกิน พอเพียงในสิ่งที่ตนมี ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ หวังว่าจะประชาชนและผู้สนใจจะได้รับประโยชน์และความรู้อย่างเต็มที่ รวมถึงพวกเราที่ได้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมว่ามีหลักการอะไรเพิ่มเติม และผู้ที่เข้าร่วมกับเราจะได้รับรู้เรื่องเกษตรทฤษฎี ใหม่ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทรงรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทั้ง ๒๓ หลักการ เพื่อให้ผู้ที่เรียนรู้ไปเผยแพร่ต่อชุมชน ให้ชุมชนนั้นมีความพอประมาณ มี เหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความรู้ที่คู้กับคุณธรรม ……………………………..ผู้เสนอโครงการ (…………………………) ตาแหน่ง ……………………………..ผู้อนุมัติโครงการ (………………………….) ตาแหน่ง

×