Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1

รายงาน
เรื่ อง kingsoft office
จัดทำโดย

1. นาย อภิเษก ทองสวัสดิ ์ เลขที่ 1
2. นาย กษิดิ ์เดช เปรมธนรุงเรื่อง เลขที่ 2
...
2

คานา
รำยงำนนี ้เป็ นส่วนหนึงของวิชำคอมพิวเตอร์ ชันมัธยมศึกษำปี ที่ 5 รำยงำนนี ้เป็ นส่วนหนึงใน
่
้
่
กำรเรี ยนกำรสอนของ...
3

สารบัญ
คุณสมบัตของแอพพลิเคชัน ............................................................................................
4

ข้ อมูลการใช้ โปรแกรม
Kingsoft Office Suite Free (โปรแกรมออฟฟิ ศฟรี เหมือน Microsoft Office) :
โปรแกรม Kingsoft Office ...
5










ในโปรแกรม Spreadsheet สันบสนุนจำนวนแถว (Row) มำกกว่ำ 1 ล้ ำนแถว และ
สนับสนุนคอลัมน์ (Column) มำกกว่ำ 1.6 ...
6

ใช้ โปรแกรมในการทางาน
Component :โปรแกรม Office ในชุด Kingsoft Office มีด้วยกัน 3 โปรแกรมหลักๆ ที่คณต้ อง
ุ
ใช้ งำนในออ...
7

6. โปรแกรม Spreadsheets สำมำรถเชื่อมต่อข้ อมูลผ่ำน API ของ ODBC และ ADO เพื่อ
นำไปใช้ วิเครำะห์ หรื อ ประยุกต์ ใช้ ในสถ...
8
9

คุณสมบัติของแอพพลิเคชัน
่










รองรับกำรสร้ ำงและแก้ ไขไฟล์เอกสำร DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX,
PDF ...
10

วิธีเชื่อมต่ อ




สิ่งที่เรำต้ องทำก็เพียงลงทะเบียนเข้ ำไปในระบบบนเครื่ องแอนดรอยด์ของเรำก่อนครับ
เพื่อรับเลขรหัสหน...
11

วิธีการติดตัง
้

เลือก Next >ครับ
12

ติ ้กถูกในช่อง แล้ วกด Next >ครับ

เลือกโฟลเดอร์ ที่ต้องกำรจะเก็บ แล้ วกด Next >ครับ
ไม่ มีแหล่ งข้ อมูลในเอกสารปั จจุ...
13

กด Install ครับ

รอซักครู่ ครับ
14

กด Next >ครับ

กด Close ครับ เป็ นอันเสร็จสมบูรณ์ ครับ
15

แล้ วเรำก็สำมำรถสร้ ำงหรื อแก้ ไขไฟล์เอกสำรต่ำงๆได้ ครับ
ขอบคุณครับ...
16

อ้ างอิง
ปี ที่สืบค้ น : 2557
ชื่อเรื่ อง(ออนไลน์) : Kingsoft Office
แหล่งที่มำ : -ชื่อ URL : http://software.thaiware...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือการใช้งาน Kingsoft Office

4,612 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

คู่มือการใช้งาน Kingsoft Office

 1. 1. 1 รายงาน เรื่ อง kingsoft office จัดทำโดย 1. นาย อภิเษก ทองสวัสดิ ์ เลขที่ 1 2. นาย กษิดิ ์เดช เปรมธนรุงเรื่อง เลขที่ 2 ่ 3. นาย นันทกร จิตจาเริญ เลขที่ 5 4. นาย ลัทธวิทย์ เดชอุดม เลขที่ 6 5. นางสาว รินรดา นาคะศิริ เลขที่ 23 6. นางสาว ปรียาวัจน์ ชนประเสริฐ เลขที่ 24 7. นางสาว พรพิชา ชมพู่ เลขที่ 36 ชันมัธยมศึกษำปี ที่ 5/3 ้ เสนอ อำจำรย์ ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม รำยงำนนี ้เป็ นส่วนหนึงของวิชำ คอมพิวเตอร์ ่ โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ กำญจนบุรี
 2. 2. 2 คานา รำยงำนนี ้เป็ นส่วนหนึงของวิชำคอมพิวเตอร์ ชันมัธยมศึกษำปี ที่ 5 รำยงำนนี ้เป็ นส่วนหนึงใน ่ ้ ่ กำรเรี ยนกำรสอนของห้ อง 5/3 เพื่อจะได้ มีควำมก้ ำวหน้ ำทำงกำรใช้ เทคนิคทำงคอมพิวเตอร์ มำกขึ ้น ถ้ ำหำกรำยงำนฉับบนี ้มีจดพกพ่องหรื อข้ อผิดพลำดต้ องขออภัยไว้ ณ ที่นี ้ด้ วย ุ ผู้จดทำโดย ั กลุ่ม 3
 3. 3. 3 สารบัญ คุณสมบัตของแอพพลิเคชัน .................................................................................................................................. 9 ิ ่ วิธเี ชื่อมต่อ......................................................................................................................................................... 10
 4. 4. 4 ข้ อมูลการใช้ โปรแกรม Kingsoft Office Suite Free (โปรแกรมออฟฟิ ศฟรี เหมือน Microsoft Office) : โปรแกรม Kingsoft Office เป็ นเหมือนโปรแกรม Microsoft Office ที่ปล่อยให้ ดำวน์โหลดฟรี แถมประสิทธิภำพในกำรทำงำนก็ยงเหมือนกันกับ โปรแกรม Office ชื่อดังจำกฝั่ งไมโครซอฟท์ ั อย่ำง Microsoft Office เลย มีทง้ั โปรแกรม Word หรื อแม้ แต่ โปรแกรม Excel หรื อจะเป็ น โปรแกรมที่ใช้ ทำพรี เซ็นเทชัน อย่ำง โปรแกรม Powerpoint เลย แต่ถกเรี ยกในชื่อที่แตกต่ำงกัน ่ ู ออกไป ซึงถือได้ ว่ำเป็ นชุดโปรแกรม (Software Suite) ที่มีขนำดเล็ก และกินทรัพยำกรเครื่ อง ่ น้ อย และต่ำมำกโดยถ้ ำคอมพิวเตอร์ ของคุณสเปคไม่แรง ก็สำมำรถใช้ Kingsoft Office โปรแกรม Office นี ้ได้ อย่ำงแน่นอน และหำกกำรเงินคุณไม่แรง โปรแกรมนี ้ก็เป็ นอีกหนึง ่ ตัวเลือกที่น่ำสนใจมำกๆ เพรำะมันแจกฟรี 100% ไม่ต้องกลัวเรื่ องปั ญหำของแท้ ของเถื่อน และ ต้ องระแวงกำรโดนบุกจับจำกเจ้ ำหน้ ำที่ตำรวจอีกต่อไป เพรำะมันแจกฟรี และถูกลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ Features (คุณสมบัติและควำมสำมำรถของ โปรแกรม Kingsoft Office แบบครบครัน เรื่ อง เอกสำร เหมือน โปรแกรม Microsoft Office) :      สำมำรถแปลงไฟล์เอกสำรต่ำงๆ เป็ น PDF ได้ จำกตัวโปรแกรมนี ้เลย ซึงคุณสมบัติแบบ ่ นี ้แทบจะหำไม่ได้ ใน โปรแกรม Office ค่ำยอื่นๆ เลย มีเครื่ องมือ "Advanced Paragraph Adjustment" ที่ช่วยจัดกำรกับเอกสำรของคุณได้ ง่ำยขึ ้น ด้ วยวิธี Drag & Drop หรื อกำรลำกแล้ ววำงเช่น จัดย่อหน้ ำ หรื อตำรำงที่ย่งเหยิง ุ ทังหลำยให้ สะดวกรวดเร็ว ้ ภำยใน โปรแกรม Office (Kingsoft Office) มีฟีเจอร์ Humanized Table ให้ คณได้ เพิม ุ ่ แถว หรื อคอลัมน์ได้ ง่ำย โดยใช้ วิธี Drag & Drop เช่นเดียวกับฟี เจอร์ ด้ำนบน โหมด Multiple Tabs ให้ คณได้ สลับกำรทำงำนได้ หลำยเอกสำร ภำยในหน้ ำต่ำง ุ เดียวกัน โดยใช้ หลักกำรแท็บ เหมือนโปรแกรมเว็บเบรำว์เซอร์ ชนนำทัวไป ั้ ่ ระบบตรวจคำสะกดอัตโนมัติ (Auto Correction / Spelling Checker) และฟี เจอร์ ควำมสำมำรถอื่นๆ อีกมำกมำย
 5. 5. 5      ในโปรแกรม Spreadsheet สันบสนุนจำนวนแถว (Row) มำกกว่ำ 1 ล้ ำนแถว และ สนับสนุนคอลัมน์ (Column) มำกกว่ำ 1.6 หมื่นแถว ซึงเพียงพอต่อกำรใช้ งำนทัวไป ่ ่ อย่ำงแน่นอน แจกฟรี 100% ไม่มีค่ำใช้ จ่ำยแอบแฝง และโฆษณำแฝง คุณสมบัติบำงประกำรที่ใช้ บน Microsoft Office ยกตัวอย่ำงเช่นกำรใช่ฟังก์ชนมำโคร ั่ (Macro) อำจใช้ ได้ ไม่เทียบเท่ำกับ โปรแกรม Excel แต่ถ้ำหำกใช้ แค่ควำมสำมำรถ พื ้นฐำนเบสิคๆ จะสำมำรถใช้ ไฟล์ร่วมกันได้ หมด โปรแกรม Kingsoft Office เป็ นโปรแกรม Office ขนำดไฟล์เล็กมำกๆ (ไม่ถึง 50 MB.) ทำให้ พกพำไปไหนมำไหนสะดวก สนับสนุนกำรทำงำนได้ ดีบน Windows 8 ใช้ ได้ ไม่มีปัญหำใดๆ
 6. 6. 6 ใช้ โปรแกรมในการทางาน Component :โปรแกรม Office ในชุด Kingsoft Office มีด้วยกัน 3 โปรแกรมหลักๆ ที่คณต้ อง ุ ใช้ งำนในออฟฟิ ศ ดังต่อไปนี ้ 1. โปรแกรม Writer เป็ นโปรแกรมประมวลผลคำ ที่มีควำมสำมำรถเหมือนกับ โปรแกรม Microsoft Word 2. โปรแกรม Spreadsheets เป็ นโปรแกรมตำรำงคำนวณ ที่มีควำมสำมำรถเหมือนกับ {โปรแกรม Microsoft Excel} 3. โปรแกรม Presentation เป็ นโปรแกรมนำเสนองำน ควำมสำมำรถเหมือนกับ {โปรแกรม Microsoft Power Point} Version History (รำยละเอียด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน โปรแกรม Kingsoft Office ในแต่ละเวอร์ ชัน) ่ Kingsoft Office ล่ าสุด เวอร์ ช่ ัน9.1.0.4480 1. สนับสนุนกำรส่งออกไฟล์ (Export) ในไฟล์ตระกูล .DOCX และ .XLSX เพื่อใช้ งำนกับ โปรแกรม Word และ Excel ในเวอร์ ชนใหม่ๆ ั่ 2. เพิมกำรสนับสนุนไฟล์สเปรดชีตให้ มำกขึ ้นเป็ นทังหมด 1,048,576 แถว (Rows) และ ่ ้ 16,384 คอมลัมน์ (Columns) 3. โปรแกรม Writer สนับสนุนกำรค้ นหำ และ แทนคำ ของรูปแบบฟอแมต ต่ำงๆ 4. โปรแกรม Spreadsheets สนับสนุนกำรกรองข้ อมูล โดยใช้ สีของเซลล์ 5. โปรแกรม Spreadsheets เพิมส่วนของ GetPivotData Formula ่
 7. 7. 7 6. โปรแกรม Spreadsheets สำมำรถเชื่อมต่อข้ อมูลผ่ำน API ของ ODBC และ ADO เพื่อ นำไปใช้ วิเครำะห์ หรื อ ประยุกต์ ใช้ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ อีก มำกมำย 7. แก้ ไขข้ อผิดพลำดที่เกิดขึ ้นในเวอร์ ชนก่อนๆ ที่ผ่ำนมำ ั่ เวอร์ ช่ ัน 9.1.0.4056 1. โปรแกรม Office มีหลำยธีมให้ เลือกใช้ เช่น Elegant และ Water Blue เป็ นต้ น 2. เพิมเส้ นขอบสำหรับเลขหน้ ำของ โปรแกรม Writer ่ 3. เพิมกำรคำนวณเกี่ยวกับสถิติ, กำรเงิน และคณิตศำสตร์ 37 ฟั งก์ชนในส่วนของ ่ ั่ โปรแกรม Spreadsheets 4. รองรับกำรคำนวณด้ วยกำรใช้ หลำยเกณฑ์ ซึงทำให้ กำรทำงำนของคุณรวดเร็วขึ ้นอย่ำง ่ เห็นได้ ชด ั
 8. 8. 8
 9. 9. 9 คุณสมบัติของแอพพลิเคชัน ่       รองรับกำรสร้ ำงและแก้ ไขไฟล์เอกสำร DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF และอื่นๆ รวม 23 ชนิดไฟล์เอกสำร พร้ อมใช้ งำนในภำษำไทย สำมำรถใช้ งำนร่วมกับ Cloud storages เช่น Dropbox, Google drive, Box.net สำมำรถแปลงไฟล์เอกสำรต่ำงๆ ให้ อยู่ในรูปของ PDF ภำยในแอพKingsoft office มีควำมสำมำรถของกำรทำงำนแบบ File manager สำมำรถ ย้ ำย, คัดลอก, เปลี่ยนชื่อและค้ นหำไฟล์เอกสำรจัดเก็บอยู่ภำยในเครื่ องได้ ทกที่ ุ อ่ำนภำษำไทยได้ สมบูรณ์ เข้ ำถึงแหล่งจัดเก็บไฟล์ออนไลน์หลำยประเภท
 10. 10. 10 วิธีเชื่อมต่ อ   สิ่งที่เรำต้ องทำก็เพียงลงทะเบียนเข้ ำไปในระบบบนเครื่ องแอนดรอยด์ของเรำก่อนครับ เพื่อรับเลขรหัสหนึงชุดที่จะส่งมำทำงอีเมล์ของเรำครับ แล้ วทำกำรติดตังโปรแกรม ่ ้ PrinterShareสำหรับเครื่ อง PC ในเครื่ องที่เรำเชื่อมต่อกับปรินเตอร์ เอำไว้ แล้ ว นำเลข รหัสชุดที่ได้ มำใส่ที่โปรแกรมบนเครื่ อง PC ก็จะสำมำรถเข้ ำไประบุเครื่ องปรินเตอร์ ที่เรำ ้ เชื่อมต่อกับ PC เรำได้ ครับ ถ้ ำเชื่อมต่อไว้ หลำยเครื่ อง ก็เพียงเลือกระบุเครื่ องที่เรำจะใช่ และแต่ละเครื่ องก็จะมีหมำยเลข Owner ระบุอยู่ หมำยเลขนันเอำไว้ ใช้ ไปใส่ในแอพ ้ PrinterShareบนเครื่ องแอนดรอยด์เพื่อระบุเครื่ องปรินเตอร์ ที่ต้องกำรสังงำนทำงไกล ้ ่ ครับ หมายเหตุ: ในกรณี มีปริ้ นเตอร์ เชื ่อมต่อกับ PC ไว้หลายเครื ่อง ให้เลื อก Share เครื ่องที ่ เราต้องการจะใช้ไว้ครับ
 11. 11. 11 วิธีการติดตัง ้ เลือก Next >ครับ
 12. 12. 12 ติ ้กถูกในช่อง แล้ วกด Next >ครับ เลือกโฟลเดอร์ ที่ต้องกำรจะเก็บ แล้ วกด Next >ครับ ไม่ มีแหล่ งข้ อมูลในเอกสารปั จจุบัน
 13. 13. 13 กด Install ครับ รอซักครู่ ครับ
 14. 14. 14 กด Next >ครับ กด Close ครับ เป็ นอันเสร็จสมบูรณ์ ครับ
 15. 15. 15 แล้ วเรำก็สำมำรถสร้ ำงหรื อแก้ ไขไฟล์เอกสำรต่ำงๆได้ ครับ ขอบคุณครับ...
 16. 16. 16 อ้ างอิง ปี ที่สืบค้ น : 2557 ชื่อเรื่ อง(ออนไลน์) : Kingsoft Office แหล่งที่มำ : -ชื่อ URL : http://software.thaiware.com/9090-Kingsoft-Office-Suite-Free.html วัน/เดือน/ปี ที่สืบค้ น : 15/01/57

×