สรุปIs1 is2

350 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สรุปIs1 is2

  1. 1. วิชา IS3
  2. 2. IS 1 วิชาIS1 กลุ่มของผมได้ทาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตและได้เชิญให้วิทยากรมาให้ คาแนะนาธุรกิจที่แต่ละกลุ่มให้มาเล่าเกี่ยวกับกิจการนั้นๆว่ามีความยากลาบาก เพียงใด การที่นาวิทยากรมาให้คาแนะนาเรื่องธุรกิจนั้นมีประโยชน์มากเพราะทาให้ เห็นแนวทางในการดาเนินชีวิตต่อว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
  3. 3. วิชา IS2
  4. 4. IS 2 ในวิชานี้ได้จัดทาโครงงานขึ้นมาเพื่อนาเสนออาจารย์โดยยึดหลักการใช้เหตุผล วิธีการดาเนินงาน ระยะเวลา และสามารถที่จะนาผลงานมาใช้ประโยชน์ได้จริง นามาอธิบายให้เพื่อนฟังว่าโครงงานเรานั้นใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด
  5. 5. สมาชิก 1.นาย ปานเทพ บุญมนภัทร เลขที่.22 2.นาย กิตติพงศ์ มโนธรรมมั่นคง เลขที่.20 3. นาย ทีปกร แสนดี เลขที่3 4.นาย กษิดิ์เดช เปรมธนรุ่งเรือง เลขที่2 5.นางสาว อภิสรา ชานาญกาหนด เลขที่26 6.นางสาว พรพิชชา ชมภู่ เลขที่36 ม.6/3 .

×