Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
 การตกแต่งตารางให้มีรูปแบบ และสีสันสวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บ้างที่เราไม่มีเวลาหรือไม่รูปว่าจะ
ตกแต่งแบบไหนดี "การใช้รูปแบบ...
 2. ลากเมาท์คลุมพื้นที่ตารางที่เราต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ แล้วไปที่เมนู "รูปแบบ" > "จัดการรูแแบบ
อัตโนมัติ"
 2. จะมีรูปแบบสาเร็จรูปมาให้เราเลือกให้ได้
 3. แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้รูปแบบตามนั้นทั้งหมด ให้คลิกที่ "ตัวเืืลือ" จะมี "รูปแบบที่จะ
นาไปใช้" ปรากฏที่้ด้านล่าง ถ้าส...
 4. แต่ถ้าเราเลือกทั้งหมด รูปแบบทุกส่วนจะออกมาเหมือนรูปแบบที่เราเลือกไว้
อ้างอิง
 http://www.webthaidd.com/excel/webthaidd_article_94
7_.html
จัดทาโดย
นาย จารุวิทย์ คุ้มทองดี ม.5-3
เลขที่ 9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ2

255 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ2

  1. 1. การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
  2. 2.  การตกแต่งตารางให้มีรูปแบบ และสีสันสวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บ้างที่เราไม่มีเวลาหรือไม่รูปว่าจะ ตกแต่งแบบไหนดี "การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ" ก็สามารถช่วยเราได้ 1. พิมพ์ตารางและข้อมูลที่เราต้องการให้เสร็จ
  3. 3.  2. ลากเมาท์คลุมพื้นที่ตารางที่เราต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ แล้วไปที่เมนู "รูปแบบ" > "จัดการรูแแบบ อัตโนมัติ"
  4. 4.  2. จะมีรูปแบบสาเร็จรูปมาให้เราเลือกให้ได้
  5. 5.  3. แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้รูปแบบตามนั้นทั้งหมด ให้คลิกที่ "ตัวเืืลือ" จะมี "รูปแบบที่จะ นาไปใช้" ปรากฏที่้ด้านล่าง ถ้าส่วนไหนที่เราไม่ต้องการจะเปลี่ยนให้คงเดิมไว้ให้เลือกออก
  6. 6.  4. แต่ถ้าเราเลือกทั้งหมด รูปแบบทุกส่วนจะออกมาเหมือนรูปแบบที่เราเลือกไว้
  7. 7. อ้างอิง  http://www.webthaidd.com/excel/webthaidd_article_94 7_.html
  8. 8. จัดทาโดย นาย จารุวิทย์ คุ้มทองดี ม.5-3 เลขที่ 9

×