คอม 1

773 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คอม 1

 1. 1. โปรแกรมย่อยโปรแกรมย่อย และฟังก์ชันและฟังก์ชัน มาตรฐานมาตรฐาน
 2. 2. ประเภทของโปรแกรมย่อย ประเภทของโปรแกรมย่อย (Procedure) เป็น ส่วนหนึ่งของโปรแกรม มีหน้าที่เฉพาะตัวโดย แยกการทำางานออกจาก โปรแกรมอย่างอิสระ การเขียนโปรแกรมที่มีการทำางานแบบโปรแกรม ย่อยจะช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรม ซึ่ง จะทำาให้สามารถแก้ไขและเพิ่มเติม การทำางาน ของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ในบางครั้งโปรแกรม หลักจะมีการส่งข้อมูลไปทำางานในโปรแกรม ย่อยด้วย โดยข้อมูลนั้นจะเก็บอยู่ในรูป ตัวแปร พิเศษเรียกว่า พารามิเตอร์ (Parameter) สา มารแบ่งโปรแกรมย่อยได้ 2 ประเภท คือ การเขียนโปรแกรมแบบการเขียนโปรแกรมแบบ โปรแกรมย่อยโปรแกรมย่อย
 3. 3. โปรแกรมย่อยชนิดโปรแกรมย่อยชนิด SubSub Sub เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อการ ทำางานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ไม่มีการรับ พารามิเตอร์หรืออาจจะมีการรับพารามิเตอร์มา ทำางานก็ได้ แต่ไม่มีการส่งผลการทำางานกลับไปยัง โปรแกรมที่เรียกซับรูทีนนี้ใช้งาน มีรูปแบบการ เขียน Sub ดังนี้
 4. 4. โปรแกรมย่อยชนิดโปรแกรมย่อยชนิด FunctionFunction Function เป็นโปรแกรมย่อยที่เขียนขึ้นมาเพื่อ การทำางานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ไม่มีการรับ พารามิเตอร์หรืออาจจะมีการรับพารามิเตอร์มา ทำางานก็ได้ เมื่อทำางานเสร็จแล้วจะมีการส่งผลการ ทำางานกลับมายังโปรแกรมที่เรียกฟังก์ชันนั้นใช้ งาน มีรูปในการเขียนฟังก์ชัน ดังนี้
 5. 5. รูปแบบของฟังก์ชันรูปแบบของฟังก์ชัน   รูปแบบของฟังก์ชันของภาษา ซี มีอยู่ 4 รูป แบบ  แบบที่ 1 ฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งค่ากลับ และ ไม่มีพารามิเตอร์  เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากลับไปให้กับ ฟังก์ชันที่เรียกมา และไม่มีการส่งค่าจากฟังก์ชันที่ เรียกมาให้ด้วย  แบบที่ 2 ฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งค่ากลับ และ พารามิเตอร์  เป็นฟังก์ชันที่จะไม่มีการส่งค่ากลับไปให้
 6. 6. แบบที่ 3 ฟังก์ชันแบบมีการส่งค่ากลับ และ ไม่มีพารามิเตอร์  เป็นฟังก์ชันที่จะมีการส่งค่ากลับไปให้ ฟังก์ชันที่เรียกมา แต่ไม่มีการส่งค่าจากฟังก์ชัน ที่เรียกมาให้ด้วย  แบบที่ 4 ฟังก์ชันแบบมีการส่งค่ากลับ และมี พารามิเตอร์  เป็นฟังก์ชันที่จะมีการส่งค่ากลับไปให้กับ ฟังก์ชันที่เรียกมา แต่มีการส่งค่าจากฟังก์ชันที่ เรียกมาให้ด้วย
 7. 7. ฟังก์ชั่นมาตรฐานฟังก์ชั่นมาตรฐาน ฟังก์ชันมาตรฐาน (standard functions)    เป็นฟังก์ชันที่บริษัทที่ผลิตภาษา C ได้เขียนขึ้นและเก็บ ไว้ใน header file ภาษา C คือเก็บไว้ในแฟ้มที่มี นามสกุล *.h ต่าง ๆ เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันใด  จะต้องรู้ ว่าฟังก์ชันนั้นอยู่ใน header file ใดจากนั้นจึงค่อยใช้ คำาสั่ง #include<header file.h> เข้ามาในส่วนตอน ต้นของโปรแกรม จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันที่ต้องการ ได้ ซึ่งฟังก์ชันมาตรฐานเป็นฟังก์ชันที่บริษัทผู้ ผลิต C compiler เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้นำาไปช่วยใน การเขียนโปรแกรมทำาให้การเขียนโปรแกรมสะดวกและ ง่ายขึ้น บางครั้งเราอาจจะเรียกฟังก์ชันมาตรฐานว่า library functions
 8. 8. ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์  (mathematic   functions) เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำาหรับการคำานวณทาง คณิตศาสตร์ และก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันประเภทนี้ จะ ต้องใช้คำาสั่ง #include <math.h>แทรกอยู่ ตอนต้นของโปรแกรม และตัวแปรที่จะใช้ฟังก์ชัน ประเภทนี้จะต้องมีชนิด (type)  เป็น double เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชัน ประเภทนี้จะได้ค่าส่งกลับของข้อมูล เป็น double เช่นกัน
 9. 9. ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ควรทราบฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ควรทราบ    1).ฟังก์ชัน acos(x)   เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำานวณหา ค่า arc cosine ของ x โดยที่ x เป็นค่ามุมใน หน่วยเรเดียน (radian) 2).ฟังก์ชัน asin(x)  เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำานวณหาค่า arc sine  ของ x โดยที่ x เป็นค่ามุมในหน่วยเรเดียน 3).ฟังก์ชัน atan(x)   เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำานวณหา ค่า arc tan ของ x โดยที่ x เป็นค่ามุมในหน่วย เรเดียน      
 10. 10. 4).ฟังก์ชัน sin(x)   เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำานวณหา ค่า sine ของ x โดยที่ x เป็นค่ามุมในหน่วย เรเดียน 5).ฟังก์ชัน cos(x)    เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำานวณหา ค่า cosine ของ x โดยที่ x เป็นค่ามุมในหน่วย เรเดียน 6).ฟังก์ชัน tan(x)   เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำานวณหา ค่า tan ของ x โดยที่ x เป็นค่ามุมในหน่วย เรเดียน
 11. 11. 7).ฟังก์ชัน sqrt(x)      เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่ารากที่ 2 (square  root) ของค่าคงที่หรือตัวแปร x โดยที่ x จะต้อง เป็นค่าคงที่ชนิดตัวเลขหรือตัวแปรที่มีค่าไม่ติดลบ 8).ฟังก์ชัน exp(x)     เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่า ex โดยที่ x เป็นค่าคงที่ หรือตัวแปรที่จะใช้เป็นค่ายกกำาลังของ e  โดยที่ e มีค่าประมาณ 2.718282 9).ฟังก์ชัน pow(x,y)       เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่า xy โดยที่  x เป็นค่าคงที่หรือตัวแปรที่ใช้เป็นตัวฐานซึ่งจะต้อง มีค่ามากกว่าศูนย์ y เป็นค่าคงที่หรือตัวแปรที่ใช้เป็นค่ายกกำาลัง
 12. 12. 10).ฟังก์ชัน log(x)     เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่า log ฐาน n (natural  logarithm) ของค่าคงที่หรือ ตัวแปร x โดยที่ x เป็นค่าคงที่หรือตัวแปรที่มีค่า เป็นลบไม่ได้ 11).ฟังก์ชัน log10(x)     เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่า log ฐาน 10 ของค่าคงที่ หรือตัวแปร x โดยที่ x เป็นค่าคงที่หรือตัวแปรที่มี ค่าเป็นลบไม่ได้ 12).ฟังก์ชัน ceil(x)     เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการปัดเศษทศนิยมขึ้นของ ตัวแปร x ถ้า x เป็นตัวเลขจำานวนทศนิยม แต่ ถ้า x เป็นเลขจำานวนเต็มจะไม่มีการปัดเศษทศนิยม
 13. 13. 13).ฟังก์ชัน floor(x)       เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดเศษทศนิยมทิ้งของ ตัวแปร x ถ้า x เป็นตัวเลขจำานวนทศนิยม แต่ ถ้า x เป็นเลขจำานวนเต็มจะไม่มีการตัดเศษทศนิยม ทิ้ง 14).ฟังก์ชัน fabs(x)      เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่าสัมบูรณ์ (absolute  value)ของค่าคงที่หรือตัวแปร x โดยที่ x เป็นค่า คงที่หรือตัวแปรที่เก็บค่าตัวเลขจุดทศนิยมที่มีค่า บวกหรือลบก็ได้        
 14. 14. ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร (character   functions) เป็นฟังก์ชันที่ใช้กับข้อมูลที่มีชนิด เป็น single char (ใช้ เนื้อที่ 1 byte) เท่านั้น และก่อนที่จะใช้ฟังก์ชัน ประเภทนี้จะต้องใช้คำาสั่ง #include<ctype.h>  แทรกอยู่ตอนต้นของโปรแกรม จึงจะสามารถเรียก ใช้ฟังก์ชันประเภทนี้ได้
 15. 15.       ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวอักษรที่ควรฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวอักษรที่ควร ทราบทราบ   1) ฟังก์ชัน  isalnum(ch)   เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บไว้ใน ตัวแปร ch เป็นตัวอักษรหรือ ตัวเลข (letter or digit) ถ้าข้อมูลที่เก็บไว้เป็นตัว อักษรหรือตัวเลขก็จะส่งค่ากลับที่เป็นจำานวนเต็มที่มี ค่าไม่เท่ากับศูนย์มายังฟังก์ชัน และถ้าข้อมูลที่เก็บไว้ ในตัวแปร ch ไม่ได้เก็บตัวอักษรหรือตัวเลขก็จะส่ง ค่ากลับที่มีค่าเป็นศูนย์มายังฟังก์ชัน 2) ฟังก์ชัน isalpha(ch)         เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บไว้ใน ตัวแปร ch เป็นตัวอักษร(letter) หรือไม่ ถ้าใช่ ฟังก์ชันนี้จะให้ค่าส่งกลับเป็นเลขจำานวนเต็มที่ไม่
 16. 16. 3) ฟังก์ชัน isdigit(ch)     เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บไว้ใน ตัวแปร ch เป็นตัวเลข 0 ถึง 9 หรือไม่ ถ้าใช่ ฟังก์ชันนี้จะให้ค่าส่งกลับเป็นเลขจำานวนเต็มที่ไม่ เท่ากับศูนย์ ถ้าไม่ใช่ฟังก์ชันนี้จะไม่มีการส่งค่ากลับ 4) ฟังก์ชัน islower(ch)      เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บไว้ใน ตัวแปร ch เป็นตัวอักษรตัวเล็กหรือไม่ ถ้าใช่ให้ส่ง ค่ากลับเป็นเลขจำานวนเต็มที่ไม่เท่ากับศูนย์  ถ้า ไม่ใช่ฟังก์ชันนี้จะให้ค่าส่งกลับเป็นเลขศูนย์ (0) 5) ฟังก์ชัน isupper(ch)      เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บไว้ใน ตัวแปร ch เป็นตัวอักษรตัวใหญ่หรือไม่ ถ้าใช่ให้ ส่งค่ากลับเป็นเลขจำานวนเต็มที่ไม่เท่ากับศูนย์ ถ้า
 17. 17. 6) ฟังก์ชัน tolower(ch)      เป็นฟังก์ชันที่ใช้เปลี่ยนตัวอักษรตัวใหญ่ที่เก็บไว้ใน ตัวแปร ch ให้เป็นอักษรตัวเล็ก 7) ฟังก์ชัน toupper(ch)     เป็นฟังก์ชันที่ใช้เปลี่ยนตัวอักษรตัวเล็กที่เก็บไว้ใน ตัวแปร ch ให้เป็นอักษรตัวใหญ่ 8) ฟังก์ชัน  isspace(ch)     เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าค่าข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร ch มีค่าเป็น whitespace หรือไม่ถ้า เป็น whitespace เพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่ง ฟังก์ชันนี้จะ ให้ค่าส่งกลับที่เป็นเลขจำานวนเต็มที่ไม่เท่ากับศูนย์ถ้าไม่ เป็น whitespace ฟังก์ชันนี้จะให้ค่าส่งกลับเป็นเลข ศูนย์ (0)
 18. 18. 9) ฟังก์ชัน  isxdigit(ch)        เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลตัวเลขที่อยู่ ในตัวแปร ch เป็นตัวเลขฐานสิบหก (0-9, A-F,  หรือ a-f)หรือไม่ ถ้าใช่ฟังก์ชันนี้จะมีการส่งค่ากลับ ตัวเลขที่ไม่เท่ากับศูนย์มายังฟังก์ชัน ถ้าไม่ใช่ ฟังก์ชันนี้จะส่งค่าเป็นตัวเลขศูนย์กลับมายังฟังก์ชัน
 19. 19. ฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริง  (string functions)        เป็นฟังก์ชันที่ใช้กับข้อมูลชนิด สตริง(string)โดยก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันประเภท นี้จะต้องใช้คำาสั่ง#include<string.h>  แทรกอยู่ตอนต้นของโปรแกรมเสียก่อน จึงจะ เรียกใช้ฟังก์ชันประเภทนี้ได้
 20. 20. ฟังก์ชันทั่วไปที่ใช้งานบ่อย ๆฟังก์ชันทั่วไปที่ใช้งานบ่อย ๆ   1) ฟังก์ชัน clrscr( )       เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการลบข้อมูลออกจากจอภาพ แบบ text mode 2) ฟังก์ชันgotoxy(x,y)       เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำาสั่งให้ตัวชี้ ตำาแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ไปยังตำาแหน่งที่ระบุไว้บน จอภาพโดยที่  x คือ ตำาแหน่ง column บนจอมีค่า ตั้งแต่ 1 ถึง 79 ส่วนcolumn ที่ 80 สงวนไว้ y คือ ตำาแหน่ง row บนจอภาพมีค่า ตั้งแต่ 1 ถึง 24 ส่วน row ที่ 25 สงวนไว้
 21. 21. 3) ฟังก์ชัน clreol( )        เป็นฟังก์ชันที่ใช้ลบข้อความในบรรทัดที่ ตัว cursor อยู่โดยลบข้อความถัดจากตำาแหน่ง ของ  cursor  ไปจนกระทั่งจบบรรทัด 4) ฟังก์ชัน deline( )       เป็นฟังก์ชันที่ใช้ลบข้อความทั้งบรรทัดที่มี ตัว cursor อยู่จากนั้นก็เลื่อนข้อความในบรรทัดที่ อยู่ข้างล่างขึ้นมาแทนที่ 5) ฟังก์ชัน  insline( )     เป็นฟังก์ชันที่ใช้แทรกบรรทัด
 22. 22. 6) ฟังก์ชัน  sizeof(x)       เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบขนาดของตัวแปร x ว่ามี ขนาดกี่ Byte โดยที่ x เป็นชื่อตัวแปรที่ต้องการตรวจสอบ ขนาดtype เป็นชนิดของตัวแปร เช่น int,float,char,double เป็นต้น 7) ฟังก์ชัน  system( )      เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถเรียกใช้คำาสั่งที่อยู่ใน  MS-DOS  มาใช้งานได้โดยที่ dos-command คือ คำาสั่ง dos ที่ต้องการใช้ เช่น cls,dir,  date,time,etc. เป็นต้น 8) ฟังก์ชัน abort( )  
 23. 23. 9) ฟังก์ชัน abs(x)        เป็นฟังก์ชันที่ใช้ค่าสัมบูรณ์ ของ x โดยที่ x เป็นตัวแปรที่เก็บตัวเลข จำานวนเต็มเท่านั้น 10) ฟังก์ชัน labs(x)        เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่าสมบูรณ์ ของ x โดยที่ x เป็นตัวแปรที่เก็บตัวเลข ชนิด long integer 11) ฟังก์ชัน atoi(s)         เป็นฟังก์ชันที่เปลี่ยนค่า string ให้เป็น
 24. 24. 12) ฟังก์ชัน atof(s)             เป็นฟังก์ชันที่ใช้เปลี่ยนค่า string ให้ เป็นตัวเลขจำานวนทศนิยม (floating  point) ที่สามารถนำาไปคำานวณได้ 13) ฟังก์ชัน atol(s)          เป็นฟังก์ชันที่ใช้เปลี่ยนค่า string ให้ เป็นตัวเลขจำานวนเต็มชนิด long integer ที่ สามารถนำาไปใช้คำานวณได้
 25. 25. จัดทำาโดยจัดทำาโดย นายธนวัฒน์ คำาอินทร์ เลขที่ 1 นายธนพล ทองรวย เลขที่ 5 นายวันชัย เหมือนแววเพ็ ชร เลขที่ 8 นางสาวชนางค์ สุพล เลขที่ 23 นางสาวนฤมล แสงแก้ว

×