SEO

509 views

Published on

կայքի հաջողության մի քանի քայլեր

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SEO

 1. 1. Կայքիհաջողությանմիքանիքայլեր<br />Ինտերնետմարքեթինգ<br />ԱսրյանՍոնա<br />
 2. 2. Քայլ 1.Օպտիմալ<title>… </title><br />Հարկավոր է ընտրելկայքիէջերինհամապատասղանվերնագրեր, այսինքն` <title>… </title> տեգերիպարունակությունը.<br />Վերնագիրըպետք է հստակհամապատասխանիէջիբովանդակությանը,<br />Յուրաքանչյուրէջիվերնագիրպետք է լինիունիկալ, խորհուրդչիտրվումմիևնույնվերնագիրնընտրելձերկայքիբոլորէջերիհամար,<br />Վերնագրերըպետք է լինենհնարավորինսկարճ, պարզ և տիպիկբնութագրենէջը, խորհուրդչիտրվումվերնագրայինմասըլցնելիրարհետառնչությունչունեցող, բայցէջըբնութագրողբանալիբառերով:<br />
 3. 3. Քայլ 2. <description> մետատեգը<br />Այնտալիս է փնտրողհամակարգինէջիպարունակությանհակիրճնկարագրությունը, եթե <title>… </title>ումգրումէինքկարճվերնագիրը, ապաայստեղարդենկարելի է և նույնիսկցանկալի է միքանինախադասությամբբնութագրելտվյալէջը:<br />
 4. 4. Կարճ և հստակ նկարագրեք էջի պարունակությունը, սակայն խորհուրդ չի տրվում այս տեգում գրել էջի իրական բովանդակությանը ոչ համապատասխան նկարագրություն, ինչպես նաև նկարագրելիս օգտագործել ընդհանրական բառեր, օրինակ ` իմ էջը կամ իմ հաշիվը, պետք չէ տեգիպարունակությունըլցնելբանալիբառերովկամէջիամբողջպարունակությանպատճենով:<br />Յուրաքանչյուրէջիհամարտվեքդրաունիկալբնութագրությունը, քանիորդաօգտակար է ինչպեսփնտրողհամակարգերումհաջողությանհասնելուհամար, այնպեսէլավելիհարմար է դարձնումէջնօգտվողներիտեսանկյունից:<br />
 5. 5. Քայլ 3.Կայքի URL-ներիկառուցվածքը<br />Դիրեկտորիաների և կայքիէջերիբնութագրողանվանումներիկիրառումըկօգնիոչմիայնճիշտ և հարմարկազմակերպելկայքիկառուցվածքը, այլևկնպաստիփնտրմանհամակարգերիկողմիցձերկայքիճիշտսկանավորմանը: URL-ներիավելի “ընկերական”, այսպեսկոչված friendly կառուցվածքըլավ է դիտվումնաևայլկայքերիցդեպիձերկայքհղումներկատարելիս:<br />
 6. 6. Խորհուրդ է տրվումկազմելընկերական URL-ներըայնպես, որդրանքպարունակենկայքիբովանդակությանըհամապատասխանբառեր և արտահայտությունների, առավելհարմար է օգտագործելէջերիանուններինհամապատասխան URL-ներ, քանիորդրանքավելիենհեշտացնումկայքովնավիգացիան:<br />Սակայնխորհուրդչիտրվումօգտագործել URL-ներումերկարարտահայտություններ, կամդրանքհագեցնելբանալիբառերով, կամընդհանրականուանիմաստարտահայտություններուվ:<br />Կազմեքկայքիհստակստրուկտուրան, որինհամապատասխանէլկարողեքկազմել URL-ները: Դեպիորևէփաստաթուղթկամէջտանողմշակեքմիակ և հստակ URL:<br />
 7. 7. Կայքովնավիգացիակատարելըպետք է հարմարլինի, և սաանչափկարևորխնդիր է կայքիհամար, քանիորսրանից է կախված, թեորքանհեշտությամբօգտվողըկգտնիիրենանհրաժեշտինֆորմացիան: Նավիգացիոնգործիքներիկամառհասարակկայքինավիգացիայիհամարհարմարկառուցվածքով web-master-ը կարող է հեշտությամբավելիկարևորելայսկամայննյութըկայքում: Հարմարնավիգացիոնհնարավորություններըհեշտացնումեննաևփնտրմանհամակարգերիգործը:<br />Քայլ4.ՆավիգացիանԿայքովդարձնելորքանհնարավոր է հարմար<br />
 8. 8. Օգտագործեքհիմնականումնավիգացիոնշղթաները<br />Սահիմնականումհարմար է տեղդրելկայքիվերինմասում, որպեսզիօգտվողիգործըհեշտացվի:<br /> URL-ներըհիմնականումկազմեք ` ելնելովէջերիհիերարխիկկառուցվածքից: <br />Ինքնուրույնկազմեք 404 սխալիդեպքումբացվողէջը և այնտեղնախատեսեքվերադարձդեպիձերկայքիգլխավորէջ:<br />Կազմեքկայքիքարտեզը և այնկայքումգեղեցիկձևովներկայացրեքօգտվողներիհամար, իսկփնտրողհամակարգերիհամարնախատեսեքայդֆայլն XML ֆորմատով: Սաշատհզորգործիք է , թեփնտրողհամակարգերումհաջողությանհասնելուհամար, թեօգտվողներիգործըհեշտացնելուհամար:<br />
 9. 9. <?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?><br /><urlsetxmlns=“http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9”><br /><url><br /><loc>http://www.moyastranaotkrytok.ru/</loc><br /><changefreq>daily</changefreq><br /><priority>0.8</prior ty><br /></url><br /><url><br /><loc>http://www.moyastranaotkrytok.ru/novosti/</loc><br /></url><br /><url><br /><loc>http://www.moyastranaotkrytok.ru/novosti/2008/</loc><br /></url><br /><url><br /><loc>http://www.moyastranaotkrytok.ru/novosti/2009/</loc><br /></url><br /><url><br /><loc>http://www.moyastranaotkrytok.ru/novosti/2010/</loc><br /></url><br /></urlset><br />
 10. 10. Քայլ5. Ամենակարևորըմատուցեքորակյալբովանդակություն , կայքիթեմատիկայինհամապատասխան<br />Եթեկայքիբովանդակությունըկամմատուցածծառայությունըհետաքրքիր, ունիկալ , բովանդակալից և որակյալ է , ապակայքիհեղինաություննավտոմատաճում է :<br />Պետք է հաշվիառնելբավանդակությանմշակմանժամանակամենմիմանրուք,<br />Պետքէ հաշվիառնելկայքինպատակայինլսարանիհետաքրքրություններնուցանկությունները<br />Լավուսումնասիրելնմանատիպկայքերնուփորձելօգտվելնրանցբացահայտառավելություններից` խուսափելովթույլտվածսխալներից:<br />Կայքերիբովանդակության,հատկապեսբանալիբառերիուսումնասիրությանհամարմիշատօգտակարգործիք է առաջարկում Google-ը` KeyWordsGenerator:Սրաօգնությամբկարելիկատարելկայքիբանալիբառերի և բովանդակությանուղղվածությանճիշտ և օպտիմալընտրությունկատարել:<br />
 11. 11. Կայքիբովանդակությանհամարգրեքպարզ և հեշտընթեռնելիտեքստ, թեմայիցմիշեղվեք, աշխատեքստեղծելձերունիկալբովանդակությունը: Միշտհիշեք` բովանդակություննանհրաժեշտ է ստեղծելօգտվողների և ոչթեփնտրմանհամակարգերիհամար:<br />Օպտիմիզացրեքանպայմաննաևկայքումառկաբոլորնկարները: Անպայմանօգտագործեք “alt” բնութագրիչը: Site Map կազմեքնաևգրաֆիկականպատկերներիհամար:<br />Կարևորտեքստերնուվերնագրերըընդգծելուհամարօգտվեքվերնագրային <h1>ից <h6> տեգերը:<br />
 12. 12. Քայլ6. Կայքիսոցիալականառաջմղումը<br />
 13. 13. Բիզնեսիկամառհասարակկայքիզարգացմանուառաջմղմանհամարշատլայնհնարավորություններենընձեռում Facebook և Twitter սոցիալականկայքերը և YouTube-ը :<br />Ինչպեսնաևկարելի է օգտվելթմանտիկկատալոգներիընձեռածհնարավորություններից, օրինակ` Yahoo, Yandex, Rembler, Aportև այլն:<br />Իսկեթեդուքունեքլոկալբիզնես, ապակարողեքայնավելացնելԳուգլիհասցեներում, քարտեզիվրա և այդժամանակառավելհեշտկլինիգտնելմոտակայքումգտնվողգործընկերների:<br />
 14. 14. Դաաշխատում է հետևյալսխեմայով`<br />
 15. 15. Քայլ7. Կատարեքկայքիվերլուծություն և անընդհատկատարելագործեքայն ` ելնելովվերլուծությանարդյունքներից<br />Այդնպատակովգործիքների և ծառայություններիմիամբողջհամակարգ է առաջարկում Google-ը, որոնցից անգերազանցելի են Google Analytics-ը, Google AddWords-ը, Google AddSens-ը, Google Web-master Tools-ը, Google Website Optimizer-ը, նմանատիպ գործիքներ են առաջարկում նաև Yahoo!-ն (Yahoo! Site Explorer), Яндекс-ը (Яндекс Веб-мастер) և Microsoft-ը (Bing Toolbox):<br />Բիզնես կայքի զարգացման համար բավականին լավ գործիքների պաշար ունի Yahoo! Site Explorer-ը:<br />
 16. 16. ՇնորհակալությունուշադրությանհամարՆյութըներկայացրեց ` ՍոնաԱսրյանը<br />

×