Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Գոհար 11 3

1,548 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Գոհար 11 3

 1. 1. Թիվ 198 ավագ դպրոցի11³ դասարանի աշակերտուհի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐ
 2. 2. Եñ Ï ñ ³ ã³ ÷ Ï ³ ÝÑ ³ ë ³ ó áÃÛõ Ýñ ³ Ï õ áÝ»• Ð ³ ñ ÃáÃÛ õ - Çë õ áÝÝ ï · ³· ³Ã• àւÕ ÇÕ-Ï á Õ• Î »- · ³ · ³ à ï Ý ï Çë · ³· ³Ã
 3. 3. ´³ ½Ù³ Ý ï» Çë ñ• ø³ é³ Ý ï Çë• ¼á· ³ Ñ » Ý ï õ é³ Çë
 4. 4. ºñ Ï ñ ³ ã³ ÷ Ï ³ ÝåÝ õ » ³ ¹áÙÝñ• ºÃ»ÙÇ áÕÕ Ç » Ï á » ñ · ïÝ õ » Ñ ³ ñ ÃáÃÛ Ýíñ ³ , ³ å³ õ ñ õÏ ï» íáÙ Ý õ ³ ³Û¹ ³ÙµáÕç áõÕÇ ÕÁ å³ïÏ ³Ý áõÙ ¿ ³Û¹ ѳñÃáõÃÛ³Ý Á:
 5. 5. ºñÏñ³ã³÷³Ï³Ý åݹáõÙ• ºÃ»» Ï á ½á· ³ Ñ » áÕ Õ Ýñ Ñ ³ ïáÙ » ñ õ õ é õÇ » õ Ý » ñ á ¹á,³ å³ ñ ñ í Ý ñ³Ý ó ѳïÙ³Ý ·Í» ñÁ ½áõ· ³Ñ» é » Ý :
 6. 6. Հատույթներ1
 7. 7. 2
 8. 8. 3
 9. 9. 4
 10. 10. 5
 11. 11. ÊݹÇñÝ»ñ I II1 1 2 2 3
 12. 12. ÊݹÇñ 11
 13. 13. ÊݹÇñ 1 (լուծում)1
 14. 14. ÊݹÇñ 22
 15. 15. ÊݹÇñ 2 (լուծում)2
 16. 16. Տրված կետերով կառուցել հատույթներ
 17. 17. Ստացված հատույթները
 18. 18. Տրված կետերով կառուցել հատույթներ
 19. 19. Ստացված հատույթները
 20. 20. Խորանարդի վրա կառուցել հատույթ
 21. 21. Ստացված հատույթը
 22. 22. Կառուցումներ պատկերների վրա Խնդիր 1 Կառուցենք ABCD բուրգի հատույթը K, L, M կետերով անցնող հարթությամբ:Լուծում : ABD հարթությունում տանենք KL ուղիղը: Նշանակենք P-ով KL և BD ուղիղների հատման կետը: Այնուհետև տանում ենք PM ուղիղը, ստանում ենք N կետը և ավարտում ենք հատույթի կառուցումը:
 23. 23. êî²òì²Ì ä²îκðÀ B B K M M KA C A C L L D B D K A C L N D
 24. 24. ÊܸÆð 2Դիտարկենք BMK օժանդակ հարթությունը: Այդ հարթությունում կառուցենքMK ուղիղը: Նշանակենք P-ով MK և EF ուղիղների հատման կետը: Այդ կետնընկած է և′ հատույթի, և′ ADC հարթություններում: Վերջին հարթությունում էգտնվում L կետը: Տանելով LP ուղիղը` հատույթի ‹‹հետքը›› ADCհարթությունում` ստանում ենք N կետը և ավարտում հատույթի կառուցումը:
 25. 25. êî²òì²Ì ä²îκðÀ B B K K M MA L C A C L E F E F P D D B F A M C E F N P D
 26. 26. ԽՆԴԻՐ 3Կառուցման հաջորդականությ ունը.1 Կառուցենք BLC օժանդակ հարթությունը և նրանում `` LM հատվածը (այդհատվածը պատկանում է հատույթի հարթությանը ):5. Տանենք ևս մի ` DSK օժանդակ հարթություն և կառուցենք BL և DKուղիղների E հատման կետը :7. Գտնենք LM և EC հատվածների F հատման կետը (այդ հատվածներնընկած են BLC հարթությունում ): Այդ կետն ընկած է հատույթի DSKհարթությունում :10. Տանենք KF ուղիղը և գտնենք նրա N հատման կետը DS ուղղի հետ (Nկետը պատկանում է հատույթին ). KLMN քառանկյունը փնտրվող հատույթը :
 27. 27. B B K K M MA C A E F C Y L L D D
 28. 28. êî²òì²Ì ä²îκðÀ B K MA E F C N L D
 29. 29. ԽՆԴԻՐ 4 ՏՎՅԱԼABCD բուրգի AD, DC և BC կողմերի վրա վերցված են K, L, M կետերը : ՊԱՀԱՆՋՊետք է կառուցել M կետով անցնող BK և AL ուղիղները հատող ուղղիպատկերը:
 30. 30. Դիտարկենք ավելի ընդհանուր դեպք: Դիցուք ունենք երկու` L1 և L2 խաչվողուղիղներ և M կետով անցնող L1 և L2 ուղիղները հատող ուղիղը կլինի երկուհարթությունների հատման գիծը, որոնցից մեկն անցնում է L1 ուղղով և Mկետով, իսկ մյուսը` L2 ուղղով և M-ով: ԼՈՒԾՈՒՄԱյսպիսով` պետք է կառուցել BMK և AML հարթությունների հատման ուղիղը:Դրա համար բավական է կառուցել M-ից տարբեր ևս մի կետ, որը պատկանիայդ հարթությունների հատմանը: Այդպիսին է, օրինակ, KC և AL ուղիղներիհատման P կետը: ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆԵթե պարզվի, որ PM և BK ուղիղները զուգահեռ են , ապա խնդիրը լուծում չունի :
 31. 31. ՍՏԱՑՎԱԾ ՊԱՏԿԵՐԸ B B K K L LA C A C M M D D

×