Boletín de información ambiental Outubro 2012

1,002 views

Published on

O boletín de Información Ambiental é unha publicación electrónica mensual da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Este boletín nace co obxectivo de ser unha fonte de información fluida, dinámica e estructurada que posibilite o acceso de todos os cidadáns ás cuestións medioambientais.Por medio deste boletín inténtase achegar aos usuarios información sobre normativa (local, autonómica e europea), convocatorias (cursos, congresos, axudas, premios, etc.), así como as últimas novidades bibliográficas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Pódese consultar visitanto a páxina electrónica ou ben recibilo por correo electrónico. Para este último caso existe un formulario de inscrición que permite recibir automáticamente, no seu enderezo electrónico, o boletín. Tamén existe a opción de recibir un correo diario con convocatorias de axudas, subvencións,cursos e actividades, sempre que se actualizase con contidos novos.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Boletín de información ambiental Outubro 2012

 1. 1. OUTUBRO 2012CONTIDONormativa 1Convocatorias Axudas e subvencións 9 Bolsas 16 Premios 17 Concursos públicos 18 Emprego público 19 Cursos 19 Seminarios 20 Xornadas 21 Congresos 22 Outras actividades 24Novidades bibliográficas Monografía 27 Recursos electrónicos 27
 2. 2. Normativa Galicia DECRETO 200/2012, DO 4 DE OUTUBRO, POLOCAZA, PESCA E MARISQUEO QUE SE REGULA O REXISTRO DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DE GALICIA. (DOG,Galicia LUNS, 15 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 196, PÁX. 39214)RESOLUCIÓN DO 1 DE OUTUBRO DE 2012, DA http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnDIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA =8461NATUREZA, POLA QUE SE MODIFICA A DATA ÁMBITO: Comunidade autónomaDE NICIO DO PERÍODO HÁBIL PARA O ORGANISMO: Consellería do Medio Rural e do MarEXERCICIO DA CAZA, VÁLIDO CON ALCANCEXERAL, NA TEMPADA HÁBIL DE CAZA 2012/13.(DOG, XOVES, 4 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 190, ORDE DO 28 DE SETEMBRO DE 2012 POLA QUEPÁX. 38179) SE CLASIFICA DE INTERESE CULTURAL,http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn CÍVICO, ASISTENCIAL, EDUCATIVO,=8440 CIENTÍFICO, DE FOMENTO DA ECONOMÍAÁMBITO: Comunidade autónoma SOCIAL, E DE DEFENSA DO MEDIO NATURALORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, DE GALICIA A FUNDACIÓNTerritorio e Infraestruturas NOVACAIXAGALICIA. (DOG, LUNS, 15 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 196, PÁX. 39235) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnOutras comunidades =8462 ÁMBITO: Comunidade autónomaORDE FYM/855/2012, DO 3 DE OUTUBRO, POLA ORGANISMO: Consellería de Presidencia,QUE SE FIXAN AS NORMAS QUE REXEN O Administracións Públicas e XustizaACCESO AO SORTEO, ADXUDICACIÓN EEXPEDICIÓN DE PERMISOS EN COUTOS DEPESCA DE SALMÓNIDOS E CIPRÍNIDOS DE Unión europeaCASTILLA Y LEÓN PARA A TEMPADA 2013. (BOC Y L., VENRES, 19 DE OUTUBRO DO 2012, DECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE NºNº 202, PÁX. 62474) 115/2012 DO 15 DE XUÑO DE 2012 POLA QUE SEhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn MODIFICA O ANEXO XX (MEDIO AMBIENTE) DO=8476 ACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 4 DE OUTUBROÁMBITO: Comunidade autónoma DO 2012, Nº 270, PÁX. 38)ORGANISMO: Outras administracións http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8444 ÁMBITO: Unión europeaDECRETO 216/2012, DO 16 DE OUTUBRO, POLO ORGANISMO: Outras administraciónsQUE SE ESTABLECE O LISTADO DE ESPECIESCINEXÉTICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMADO PAÍS VASCO. (BOPV, VENRES, 26 DE DECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE NºOUTUBRO DO 2012, Nº 208, PÁX. 4735) 106/2012 DO 15 DE XUÑO 2012 POLA QUE SEhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn MODIFICAN O ANEXO II (REGULAMENTACIÓNS=8493 TÉCNICAS, NORMAS, ENSAIOS EÁMBITO: Comunidade autónoma CERTIFICACIÓN) E O ANEXO XX (MEDIOORGANISMO: Outras administracións AMBIENTE) DO ACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 4 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 270, PÁX. 6) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnMEDIO AMBIENTE XERAL =8443 OUTUBRO 2012 1
 3. 3. ÁMBITO: Unión europea PRODUCIÓN AGRÍCOLA E GANDEIRA E DAORGANISMO: Outras administracións DIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN DO MEDIO NATURAL, POLA QUE SE ACTUALIZAN OS ANEXOS I, II, III, V E VI DA ORDE CONXUNTADECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº DAS CONSELLERÍAS DE AGRICULTURA E116/2012 DO 15 DE XUÑO DE 2012 POLA QUE SE PESCA E MEDIO AMBIENTE POLA QUE SEMODIFICA O ANEXO XX (MEDIO AMBIENTE) DO DESENVOLVEN AS NORMAS DE CONTROL DEACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 4 DE OUTUBRO SUBPRODUTOS ANIMAIS NON DESTINADOS AODO 2012, Nº 270, PÁX. 39) CONSUMO HUMANO E DE SANIDADE ANIMAL,http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn NA PRÁCTICA CINEXÉTICA DE CAZA MAIOR DE ANDALUCÍA. (BOJA, XOVES, 25 DE OUTUBRO=8445 DO 2012, Nº 210, PÁX. 7)ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administracións http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8487 ÁMBITO: Comunidade autónomaDECISIÓN DO COMITÉ MIXTO DO EEE Nº ORGANISMO: Outras administracións117/2012 DO 15 DE XUÑO DE 2012 POLA QUE SEMODIFICA O ANEXO XX (MEDIO AMBIENTE) DOACORDO EEE. (DOUE, XOVES, 4 DE OUTUBRO CORRECCIÓN DE ERROS DA ORDE DE 2 DEDO 2012, Nº 270, PÁX. 40) MAIO DE 2012, CONXUNTA DAShttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn CONSELLERÍAS DE AGRICULTURA E PESCA E MEDIO AMBIENTE, POLA QUE SE=8446 DESENVOLVEN AS NORMAS DE CONTROL DEÁMBITO: Unión europea SUBPRODUTOS ANIMAIS NON DESTINADOS AOORGANISMO: Outras administracións CONSUMO HUMANO E DE SANIDADE ANIMAL, NA PRÁCTICA CINEXÉTICA DE CAZA MAIOR DE ANDALUCÍA (BOJA NÚM. 98, DE 21.5.2012).PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS (BOJA, XOVES, 25 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 210, PÁX. 15)Outras comunidades http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnDECRETO 183/2012, DO 25 DE SETEMBRO, =8488POLO QUE SE REGULA A UTILIZACIÓN DOS ÁMBITO: Comunidade autónomaSERVIZOS ELECTRÓNICOS NOS ORGANISMO: Outras administraciónsPROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOSAMBIENTAIS, ASÍ COMO A CREACIÓN EREGULACIÓN DO REXISTRO DE ACTIVIDADES SOLOCON INCIDENCIA AMBIENTAL DA COMUNIDADEAUTÓNOMA DO PAÍS VASCO. (BOPV, GaliciaMÉRCORES, 3 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 193,PÁX. 4374) CORRECCIÓN DE ERROS. DECRETO 125/2012,http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn DO 10 DE MAIO, POLO QUE SE REGULA A UTILIZACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA NO=8437 ÁMBITO DO SECTOR AGRARIO NAÁMBITO: Comunidade autónoma COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. (DOG,ORGANISMO: Outras administracións XOVES, 4 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 190, PÁX. 38169)RESIDUOS http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8438Outras comunidades ÁMBITO: Comunidade autónoma ORGANISMO: Consellería de Presidencia,RESOLUCIÓN DO 19 DE OUTUBRO DE 2012, Administracións Públicas e XustizaCONXUNTA DA DIRECCIÓN XENERAL DA 2 OUTUBRO 2012
 4. 4. AUGAS GaliciaGalicia ORDE DO 5 DE OUTUBRO DE 2012 POLA QUE SE CLASIFICA DE INTERESE PARA ODECRETO 203/2012, DO 11 DE OUTUBRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA A2012, POLO QUE SE APROBA A CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN DESARROLLO PRODUCTODO CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS. ECOLÓGICO DE GALICIA. (DOG, VENRES, 19 DE(DOG, MÉRCORES, 24 DE OUTUBRO DO 2012, OUTUBRO DO 2012, Nº 200, PÁX. 39692)Nº 203, PÁX. 40070) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8471=8483 ÁMBITO: Comunidade autónomaÁMBITO: Comunidade autónoma ORGANISMO: Consellería de Presidencia,ORGANISMO: Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e XustizaAdministracións Públicas e Xustiza AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO,Outras comunidades INCIDENCIA AMBIENTALDECRETO 214/2012, DO 16 DE OUTUBRO, POLO GaliciaQUE SE DECLARAN AS ZONAS SENSIBLES NASCONCAS INTRACOMUNITARIAS E NAS AUGAS RESOLUCIÓN DO 19 DE SETEMBRO DE 2012MARÍTIMAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DO POLA QUE SE FAI PÚBLICA A DECLARACIÓNPAÍS VASCO. (BOPV, MARTES, 23 DE OUTUBRO DE IMPACTO AMBIENTAL, FORMULADA POLADO 2012, Nº 206) SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE Ehttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn AVALIACIÓN AMBIENTAL O 20 DE XULLO DE 2012, RELATIVA AO PROXECTO DE TRAZADO E=8482 IMPACTO AMBIENTAL DA OBRA VARIANTE DEÁMBITO: Comunidade autónoma ARADAS, NO CONCELLO DE SANTIAGO DEORGANISMO: Outras administracións COMPOSTELA (A CORUÑA). (DOG, MÉRCORES, 3 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 189, PÁX. 38110)Estatal http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8436CORRECCIÓN DE ERROS DO REAL DECRETO ÁMBITO: Comunidade autónoma1290/2012, DO 7 DE SETEMBRO, POLO QUE SE ORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente,MODIFICA O REGULAMENTO DO DOMINIO Territorio e InfraestruturasPÚBLICO HIDRÁULICO, APROBADO POLOREAL DECRETO 849/1986, DO 11 DE ABRIL, E OREAL DECRETO 509/1996, DO 15 DE MARZO, DE RESOLUCIÓN DO 29 DE AGOSTO DE 2012, DADESENVOLVEMENTO DO REAL DECRETO-LEI DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E11/1995, DO 28 DE DECEMBRO, POLO QUE SE MINAS, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE ÁESTABLECEN AS NORMAS APLICABLES AO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALTRATAMENTO DAS AUGAS RESIDUAIS FORMULADA POLA SECRETARÍA XERAL DEURBANAS. (BOE, XOVES, 18 DE OUTUBRO DO CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL NO 132012, Nº 251, PÁX. 74015) DE XULLO DE 2012, RELATIVA AO PROXECTOhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn DA LAT 132 KV PARQUE EÓLICO SERRA DO ORIBIO-SUBESTACIÓN DE TRIACASTELA, NOS=8467 CONCELLOS DE SAMOS E TRIACASTELAÁMBITO: Estatal (LUGO), PROMOVIDO POR FERGO GALICIAORGANISMO: Outras administracións VENTO, S.L. (DOG, MÉRCORES, 10 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 194, PÁX. 38875)AGRICULTURA ECOLÓXICA http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn OUTUBRO 2012 3
 5. 5. =8452 Unión europeaÁMBITO: Comunidade autónomaORGANISMO: Consellería de Economía e Industria REGULAMENTO (UE) Nº 932/2012 DA COMISIÓN DO 3 DE OUTUBRO DE 2012 POLO QUE SE APLICA A DIRECTIVA 2009/125/CE DORESOLUCIÓN DO 22 DE OUTUBRO DE 2012 PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO NOPOLO QUE SE FAI PÚBLICA A DECLARACIÓN RELATIVO AOS REQUISITOS DE DESEÑODE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DO ECOLÓXICO APLICABLES ÁS SECADORAS DEANTEPROXECTO DE CONSTRUCIÓN E TAMBOR DOMÉSTICAS. (DOUE, VENRES, 12 DEEXPLOTACIÓN DA ESTACIÓN DEPURADORA OUTUBRO DO 2012, Nº 278, PÁX. 1)DE AUGAS RESIDUAIS DE RIBEIRA. (DOG, http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnVENRES, 26 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 205, =8463PÁX. 40449) ÁMBITO: Unión europeahttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn ORGANISMO: Outras administracións=8491ÁMBITO: Comunidade autónomaORGANISMO: Augas de Galicia ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA/RÉXIME COMPETENCIALEstatal EstatalRESOLUCIÓN DE 5 DE OUTUBRO DE 2012, DA ORDE AAA/2200/2012, DO 8 DE OUTUBRO,SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO POLA QUE SE CREA A COMISIÓN MINISTERIALAMBIENTE, POLA QUE SE FORMULA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DODECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓNPROXECTO DE ACONDICIONAMENTO DO E MEDIO AMBIENTE E SE REGULAN A SÚAVARADOIRO EN DOMAIO, TERMO MUNICIPAL COMPOSICIÓN E FUNCIÓNS. (BOE, MARTES, 16DE MOAÑA, PONTEVEDRA. (BOE, LUNS, 29 DE DE OUTUBRO DO 2012, Nº 249, PÁX. 73593)OUTUBRO DO 2012, Nº 260, PÁX. 76125) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8464=8494 ÁMBITO: EstatalÁMBITO: Comunidade autónoma ORGANISMO: Outras administraciónsORGANISMO: Outras administracións CONTAMINACIÓNRESOLUCIÓN DO 15 DE OUTUBRO DE 2012, DASECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO GaliciaAMBIENTE, SOBRE A AVALIACIÓN DE IMPACTOAMBIENTAL DO PROXECTO PROLONGACIÓN E RESOLUCIÓN DO 28 DE SETEMBRO DE 2012AUMENTO DO CALADO NO PEIRAO POLA QUE SE ORDENA A PUBLICACIÓN DOCOMERCIAL SUR DO PORTO DE MARÍN, ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DEPONTEVEDRA. (BOE, MÉRCORES, 31 DE GALICIA DO 27 DE SETEMBRO DE 2012 POLOOUTUBRO DO 2012, Nº 262, PÁX. 76941) QUE SE APROBA O PLAN TERRITORIAL DE CONTINXENCIAS POR CONTAMINACIÓNhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn MARIÑA ACCIDENTAL DA COMUNIDADE=8499 AUTÓNOMA DE GALICIA. (DOG, MARTES, 2 DEÁMBITO: Comunidade autónoma OUTUBRO DO 2012, Nº 188, PÁX. 37893)ORGANISMO: Outras administracións http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8427ECOAUDITORÍAS/ECOETIQUETADO ÁMBITO: Comunidade autónoma ORGANISMO: Consellería do Medio Rural e do Mar 4 OUTUBRO 2012
 6. 6. ORGANISMO: Outras administraciónsUnión europeaREGULAMENTO (UE) Nº 897/2012 DA COMISIÓN EDUCACIÓN E FORMACIÓN AMBIENTALDO 1 DE OUTUBRO DE 2012 POLO QUE SEMODIFICAN OS ANEXOS II E III DO GaliciaREGULAMENTO (CE) Nº 396/2005 DOPARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO CON DECRETO 193/2012, DO 27 DE SETEMBRO,RESPECTO AOS LÍMITES MÁXIMOS DE POLO QUE SE REGULA O OBSERVATORIORESIDUOS DE ACIBENZOLAR-S-METILO, GALEGO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. (DOG,AMISULBROM, IAZOFAMIDA, DIFLUFENICÁN, XOVES, 4 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 190, PÁX.DIMOXISTROBINA, METOXIFENOCIDA E 38170)NICOTINA EN DETERMINADOS PRODUTOS. http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn(DOUE, MARTES, 2 DE OUTUBRO DO 2012, Nº =8439266, PÁX. 1) ÁMBITO: Comunidade autónomahttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn ORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente,=8430 Territorio e InfraestruturasÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administracións AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICAREGULAMENTO (UE) Nº 899/2012 DA COMISIÓN GaliciaDE 21 DE SETEMBRO DE 2012 POLO QUE SEMODIFICAN OS ANEXOS II E III DO RESOLUCIÓN DO 13 DE SETEMBRO DE 2012,REGULAMENTO (CE) Nº 396/2005 DO DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE EPARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO NO AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLA QUE SE FAIQUE RESPECTA AOS LÍMITES MÁXIMOS DE PÚBLICA A MEMORIA AMBIENTALRESIDUOS DE ACEFATO, ALACLORO, ORRESPONDENTE AO PROCEDEMENTO DEANILAZINA, AZOCICLOTINA, BENFURACARB, AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DOBUTILATO, CAPTAFOL, CARBARIL, PROXECTO SECTORIAL DO PARQUECARBOFURANO, CARBOSULFÁN, EMPRESARIAL DE PONTE DO PORTO-TERRACLORFENAPIR, CLORTAL-DIMETILO, DE SONEIRA EN CAMARIÑAS. (DOG, MARTES, 2CLORTIAMIDA, CIHEXATINA, DIAZINÓN, DE OUTUBRO DO 2012, Nº 188, PÁX. 37913)DICLOBENIL, DICOFOL, DIMETIPINA, http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnDINICONAZOL, DISULFOTÓN, FENITROTIÓN, =8428FLUFENZINA, FURATIOCARB, HEXACONAZOL, ÁMBITO: Comunidade autónomaLACTOFÉN, MEPRONIL, METAMIDOFÓS, ORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente,METOPRENO, MONOCROTOFÓS, MONURÓN, Territorio e InfraestruturasOXICARBOXINA, OXIDEMETÓN-METILO,PARATIÓN-METILO, FORATO, FOSALÓN,PROCIMIDONA, PROFENOFÓS, PROPACLORO, ANUNCIO DO 18 DE SETEMBRO DE 2012, DAQUINCLORACO, QUINTOCENO, SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE ETOLILFLUANIDA, TRICLORFÓN, TRIDEMORFO E AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAITRIFLURALINA EN DETERMINADOS PÚBLICA A DECISIÓN DO 17 DE SETEMBRO DEPRODUTOS, E POLO QUE SE MODIFICA DITO 2012 DE NON SOMETER O PLAN DEREGULAMENTO ENGADINDO O ANEXO V, NO SECTORIZACIÓN NO SECTOR SAUI-5E,QUE FIGURAN OS VALORES POR DEFECTO. CONCELLO DE SADA, AO PROCEDEMENTO DE(DOUE, SÁBADO, 6 DE OUTUBRO DO 2012, Nº AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA273, PÁX. 1) ESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL,http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DE=8448 DETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NOÁMBITO: Unión europea AMBIENTE. (DOG, MÉRCORES, 3 DE OUTUBRO OUTUBRO 2012 5
 7. 7. DO 2012, Nº 189, PÁX. 38086) PÚBLICA A DECISIÓN DO 31 DE AGOSTO DEhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn 2012 DE NON SOMETER O PROXECTO SECTORIAL DO PARQUE EÓLICO SINGULAR DE=8434 MONDOÑEDO, PROMOVIDO POLA DIRECCIÓNÁMBITO: Comunidade autónoma XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS, AOORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTALTerritorio e Infraestruturas ESTRATÉXICA ESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL, SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANS EANUNCIO DO 18 DE SETEMBRO DE 2012, DA PROGRAMAS NO AMBIENTE. (DOG, XOVES, 4SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E DE OUTUBRO DO 2012, Nº 190, PÁX. 38203)AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAIPÚBLICA A DECISIÓN DO 17 DE SETEMBRO DE http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn2012 DE NON SOMETER O PLAN ESPECIAL DE =8442REFORMA INTERIOR NO SUNC-2, CONCELLO ÁMBITO: Comunidade autónomaDE PARADELA, AO PROCEDEMENTO DE ORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente,AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA Territorio e InfraestruturasESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL,SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DEDETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NO RESOLUCIÓN DO 11 DE SETEMBRO DE 2012,AMBIENTE. (DOG, LUNS, 3 DE OCTUBRO DO DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E2012, Nº 189, PÁX. 38085) AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLA QUE SE FAIhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn PÚBLICA A MEMORIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO PROCEDEMENTO DE=8433 AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DOÁMBITO: Comunidade autónoma PLAN DE SECTORIZACIÓN DO SOLOORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, URBANIZABLE NON DELIMITADO 1, CONCELLOTerritorio e Infraestruturas DE VILARMAIOR. (DOG, XOVES, 4 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 190, PÁX. 38199)ANUNCIO DO 18 DE SETEMBRO DE 2012, DA http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnSECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E =8441AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAI ÁMBITO: Comunidade autónomaPÚBLICA A DECISIÓN DO 17 DE SETEMBRO DE ORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente,2012 DE NON SOMETER A MODIFICACIÓN Territorio e InfraestruturasPUNTUAL NÚMERO 5 DAS NORMASSUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO NA U.A.-8,CONCELLO DA RÚA, AO PROCEDEMENTO DE ANUNCIO DO 28 DE SETEMBRO DE 2012, DAAVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE EESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL, AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAISOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DE PÚBLICA A DECISIÓN DO 27 DE SETEMBRO DEDETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NO 2012 DE NON SOMETER A MODIFICACIÓNAMBIENTE. (DOG, MÉRCORES, 3 DE OUTUBRO PUNTUAL NÚMERO 1 DO PLAN XERAL DEDO 2012, Nº 189, PÁX. 38087) ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DAhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn CAPELA AO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA ESTABLECIDO NA=8435 LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL, SOBREÁMBITO: Comunidade autónoma AVALIACIÓN DOS EFECTOS DEORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, DETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NOTerritorio e Infraestruturas AMBIENTE. (DOG, VENRES, 19 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 200, PÁX. 39728)ANUNCIO DO 3 DE SETEMBRO DE 2012, DA http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnSECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E =8473AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAI ÁMBITO: Comunidade autónoma 6 OUTUBRO 2012
 8. 8. ORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, PLANEAMENTO PARA ADECUAR PARTE DATerritorio e Infraestruturas NORMATIVA Á LEXISLACIÓN VIXENTE, DO CONCELLO DE SARRIA, AO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICAANUNCIO DO 28 DE SETEMBRO DE 2012, DA ESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL,SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DEAVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAI DETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NOPÚBLICA A DECISIÓN DO 27 DE SETEMBRO DE AMBIENTE. (DOG, MÉRCORES, 31 DE OUTUBRO2012 DE NON SOMETER A MODIFICACIÓN DO 2012, Nº 208, PÁX. 41044)PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnMUNICIPAL PARA A REDELIMITACIÓN DO =8498EQUIPAMENTO DE SISTEMA LOCAL RCL-11 DO ÁMBITO: Comunidade autónomaCONCELLO DA BAÑA AO PROCEDEMENTO DE ORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente,AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA Territorio e InfraestruturasESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL,SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DEDETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NO ANUNCIO DO 4 DE OUTUBRO DE 2012, DAAMBIENTE. (DOG, VENRES, 19 DE OUTUBRO SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE EDO 2012, Nº 200, PÁX. 39729) AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAIhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn PÚBLICA A DECISIÓN DO 3 DE OUTUBRO DE=8474 2012 DE NON SOMETER O PLAN ESPECIALÁMBITO: Comunidade autónoma PARA A AMPLIACIÓN DE DOUSORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, DO CONCELLOTerritorio e Infraestruturas DA LARACHA, AO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA ESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO 28 DE ABRIL,ANUNCIO DO 4 DE OUTUBRO DE 2012, DA SOBRE AVALIACIÓN DOS EFECTOS DESECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E DETERMINADOS PLANS E PROGRAMAS NOAVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAI AMBIENTE. (DOG, MÉRCORES, 31 DE OUTUBROPÚBLICA A DECISIÓN DO 3 DE OUTUBRO DE DO 2012, Nº 208, PÁX. 41041)2012 DE NON SOMETER O PLAN ESPECIAL DE http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnPROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO =8497COUTO, CONCELLO DE VIGO, AO ÁMBITO: Comunidade autónomaPROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente,ESTRATÉXICA ESTABLECIDO NA LEI 9/2006, DO Territorio e Infraestruturas28 DE ABRIL, SOBRE AVALIACIÓN DOSEFECTOS DE DETERMINADOS PLANS EPROGRAMAS NO AMBIENTE. (DOG, MARTES, ESPAZOS NATURAIS E PATRIMONIO30 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 207, PÁX. 40901) FORESTALhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8496 GaliciaÁMBITO: Comunidade autónomaORGANISMO: Consellería de Medio Ambiente, RESOLUCIÓN DO 4 DE OUTUBRO DE 2012, DOTerritorio e Infraestruturas SECRETARIO XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES, POLA QUE SE ESTABLECE A DATA DE INICIO DAS AUTORIZACIÓNS DE CORTASANUNCIO DO 15 DE OUTUBRO DE 2012, DA DE ESPECIES SENSIBLES AO NEMATODO DOSECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E PIÑEIRO (BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS)AVALIACIÓN AMBIENTAL, POLO QUE SE FAI NA ZONA DEMARCADA DAS NEVES. (DOG,PÚBLICA A DECISIÓN DO 11 DE OUTUBRO DE XOVES, 11 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 195, PÁX.2012 DE NON SOMETER A MODIFICACIÓN 39121)PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn OUTUBRO 2012 7
 9. 9. =8457 http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnÁMBITO: Comunidade autónoma =8470ORGANISMO: Consellería do Medio Rural e do Mar ÁMBITO: Unión europea ORGANISMO: Outras administraciónsOutras comunidades DECISIÓN Nº 994/2012/UE DO PARLAMENTODECRETO 493/2012, DO 25 DE SETEMBRO, EUROPEO E DO CONSELLO DE 25 DEPOLO QUE SE DECLARAN DETERMINADOS OUTUBRO DE 2012 POLA QUE SE ESTABLECELUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA UN MECANISMO DE INTERCAMBIO DECOMO ZONAS ESPECIAIS DE CONSERVACIÓN INFORMACIÓN CON RESPECTO AOS ACORDOSDA REDE ECOLÓXICA EUROPEA NATURA 2000 INTERGUBERNAMENTAIS ENTRE OS ESTADOSNA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. MEMBROS E TERCEIROS PAÍSES NO SECTOR(BOJA, XOVES, 11 DE OUTUBRO DO 2012, Nº DA ENERXÍA. (DOUE, SÁBADO, 27 DE200, PÁX. 7) OUTUBRO DO 2012, Nº 299, PÁX. 13)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8458 =8495ÁMBITO: Comunidade autónoma ÁMBITO: Unión europeaORGANISMO: Outras administracións ORGANISMO: Outras administraciónsENERXÍAS RENOVABLES E EFICIENCIA SAÚDE AMBIENTALENERXÉTICA Unión europeaOutras comunidades DECISIÓN DE EXECUCIÓN DA COMISIÓN DO 18ACORDO GOV/97/2012, DO 9 DE OUTUBRO, DE DE OUTUBRO DE 2012 POLA QUE SE AUTORIZAAPROBACIÓN DO PLAN DA ENERXÍA E CAMBIO A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS QUECLIMÁTICO DE CATALUÑA 2012-2020. (DOGC, CONTEÑAN, COMPÓÑANSE DE OUXOVES, 11 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 6231, PÁX. PRODUCÍSENSE A PARTIR DE MILLO47493) MODIFICADO XENETICAMENTE MIR162 (SYN-http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn IR162-4) CONFORME AO REGULAMENTO (CE)=8459 Nº 1829/2003 DO PARLAMENTO EUROPEO E DOÁMBITO: Comunidade autónoma CONSELLO. (DOUE, SÁBADO, 20 DE OUTUBROORGANISMO: Outras administracións DO 2012, Nº 290, PÁX. 14) http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn =8477Unión europea ÁMBITO: Unión europea ORGANISMO: Outras administraciónsCORRECCIÓN DE ERROS DO REGULAMENTODELEGADO (UE) Nº 244/2012 DA COMISIÓN, DO16 DE XANEIRO DE 2012, QUE COMPLEMENTAA DIRECTIVA 2010/31/UE DO PARLAMENTOEUROPEO E DO CONSELLO, RELATIVA ÁEFICIENCIA ENERXÉTICA DOS EDIFICIOS,ESTABLECENDO UN MARCO METODOLÓXICOCOMPARATIVO PARA CALCULAR OS NIVEISÓPTIMOS DE RENDIBILIDADE DOS REQUISITOSMÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DOSEDIFICIOS E DOS SEUS ELEMENTOS. (DOUE,SÁBADO, 15 DE SETEMBRO DO 2012, Nº 250,PÁX. 20) 8 OUTUBRO 2012
 10. 10. CONVOCATORIAS ORDE DO 28 DE SETEMBRO DE 2012 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 27 DE DECEMBRO DE 2011 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA OAXUDAS E SUBVENCIÓNS FOMENTO DA SILVICULTURA EN BOSQUES NO MEDIO RURAL, EN CONCORRENCIAGalicia COMPETITIVA, COFINANCIADAS CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTOORDE DO 28 DE SETEMBRO DE 2012 POLA QUE RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DESE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS GALICIA 2007-2013, E SE CONVOCAN PARA OPARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A ANO 2012. (DOG, XOVES, 11 DE OUTUBRO DOACTIVIDADES, ACTUACIÓNS OU MEDIDAS DE 2012, Nº 195, PÁX. 39090)CONCELLOS INCLUÍDOS NA REDE NATURA http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn2000 E A SÚA CONVOCATORIA PARA OS ANOS =84542012, 2013 E 2014. (DOG, VENRES, 5 DE DESTINATARIOS: Consultar a Orde do 27 deOUTUBRO DO 2012, Nº 191, PÁX. 38302) decembro de 2011 (DOG, Xoves, 5 de Xaneiro dohttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn 2012, Nº 4, páx. 869). Ver ligazón.=8447 OBXECTO: Consultar a Orde do 27 de decembro deDESTINATARIOS: Poderanse acoller ás axudas 2011 (DOG, Xoves, 5 de Xaneiro do 2012, Nº 4, páx.desta orde os concellos que teñan toda ou parte da 869). Ver ligazónsúa superficie na Rede Natura 2000, na súa CONVOCA: Conselleira do Medio Rural e do Mar.condición de entidades xestoras destas superficies. PRAZO: Consultar a Orde do 27 de decembro deAs ditas entidades locais deberán concorrer 2011 (DOG, Xoves, 5 de Xaneiro do 2012, Nº 4, páx.individualmente e admitirase unha única solicitude e 869). Ver ligazónproxecto por concello, na cal se debe indicarexpresamente a acción que se vai desenvolver e oinvestimento que se vai realizar correspondente áacción para a cal se solicita. ORDE DO 8 DE OUTUBRO DE 2012 POLA QUEEn ningún caso poderán ter a condición de SE ESTABLECE A CONVOCATORIA PARA Obeneficiarios as entidades en que concorra algunha ANO 2012 E SE DETERMINA O SEU IMPORTEdas circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da GLOBAL MÁXIMO PARA A CONCESIÓN, ENLei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DEGalicia. AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS DEOBXECTO: Regular as bases do réxime de axudas XESTIÓN DE ZONAS DE PRODUCIÓN,para a execución de accións que permitan a mellora CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Eda paisaxe, o mantemento das condicións SUSTENTABILIDADE DA EXPLOTACIÓN DOSambientais ou a recuperación de especies RECURSOS MARIÑOS, QUE PERMITANhistoricamente relacionadas coa actividade agraria MELLORAR AS CONDICIÓNS DE VIDA Een zonas da Rede Natura 2000, así como a TRABALLO DAS PERSOAS QUE SE DEDICAN Aconservación e/ou restauración de elementos ESTA ACTIVIDADE E QUE CONTRIBÚAN Áhistóricos patrimoniais ou culturais representativos CONSERVACIÓN DO MEDIO MARIÑO E ASda paisaxe agraria tradicional coa finalidade de SÚAS ESPECIES (GASTO COFINANCIADO POLOincrementar nas explotacións agrícolas, o valor de FONDO EUROPEO DE PESCA-FEP NUN 61 PORrecreo público das zonas Natura 2000. CENTO E POLO ESTADO MEMBRO NUN 39 PORAsí mesmo, procédese á súa convocatoria, CENTO). (DOG, XOVES, 11 DE OUTUBRO DOcorrespondente aos exercicios orzamentarios dos 2012, Nº 195, PÁX. 391129anos 2012, 2013 e 2014. http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnCONVOCA: Consellería de Medio Ambiente, =8456Territorio e Infraestruturas. DESTINATARIOS: As bases reguladoras destaPRAZO: Un mes, contado a partir do día seguinte ao convocatoria serán as fixadas pola Orde dada publicación desta orde. Consellería do Mar do 9 de xaneiro de 2011 (Diario OUTUBRO 2012 9
 11. 11. Oficial de Galicia n° 13, do 20 de xaneiro). Ver http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnligazón. =8472OBXECTO: Esta orde ten por obxecto fixar o DESTINATARIOS: Consultar a Orde do 28 deimporte máximo, para o ano 2012, da convocatoria, setembro de 2012 (DOG, Xoves, 11 de Outubro doen réxime de concorrencia competitiva, de axudas a 2012, Nº 195 páx. 39090). Ver ligazón adxunta.proxectos colectivos de xestión de zonas de OBXECTO: Consultar a Orde do 28 de setembro deprodución, conservación, protección e 2012 (DOG, Xoves, 11 de Outubro do 2012, Nº 195sustentabilidade da explotación dos recursos páx. 39090). Ver ligazón adxunta.mariños, que permitan mellorar as condicións de CONVOCA: Consellería do Medio Rural e do Mar.vida e traballo das persoas que se dedican a esta Xunta de Galicia.actividade e que contribúan á conservación do PRAZO: Consultar a Orde do 28 de setembro demedio mariño e as súas especies. 2012 (DOG, Xoves, 11 de Outubro do 2012, Nº 195CONVOCA: Conselleira do Medio Rural e do Mar. páx. 39090). Ver ligazón adxunta.PRAZO: Un mes contado desde o día seguinte aoda publicación desta orde. ORDE DO 17 DE OUTUBRO DE 2012 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES PARA ACORRECCIÓN DE ERROS. ORDE DO 28 DE CONCESIÓN, EN RÉXIME DE CONCORRENCIASETEMBRO DE 2012 POLA QUE SE COMPETITIVA, DAS AXUDAS DE APOIO ÁESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS ETAPA INICIAL DE FORMACIÓN POSDOUTORALAXUDAS A ACTIVIDADES, ACTUACIÓNS OU DO PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN,MEDIDAS DE CONCELLOS INCLUÍDOS NA REDE INNOVACIÓN E CRECEMENTO 2011-2015 (PLANNATURA 2000 E A SÚA CONVOCATORIA PARA I2C) PARA O ANO 2012, E SE PROCEDE Á SÚAOS ANOS 2012, 2013 E 2014. (DOG, MÉRCORES, CONVOCATORIA. (DOG, VENRES, 26 DE17 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 198, PÁX. 39436) OUTUBRO DO 2012, Nº 205, PÁX. 40345)http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8466 =8490DESTINATARIOS: Consultar a Orde do 28 de DESTINATARIOS: Poderán ser beneficiarias dassetembro de 2012 (DOG, Venres, 5 de Outubro do axudas de calquera das modalidades desta2012, Nº 191 páx. 38302). Ver ligazón adxunta. convocatoria as universidades do SUG queOBXECTO: Consultar a Orde do 28 de setembro de contraten as persoas seleccionadas a través dun2012 (DOG, Venres, 5 de Outubro do 2012, Nº 191 contrato laboral a tempo completo, de acordo copáx. 38302). Ver ligazón adxunta. marco lexislativo actual, en virtude do cal a persoaCONVOCA: Consellería de Medio Ambiente, seleccionada quedará vinculada á dita universidade.Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia. Poderán acceder a estas axudas as universidadesPRAZO: Consultar a Orde do 28 de setembro de do SUG que presenten, como candidatas a ser2012 (DOG, Venres, 5 de Outubro do 2012, Nº 191 destinatarias delas, persoas co grao de doutor quepáx. 38302). Ver ligazón adxunta. cumpran na data de peche da convocatoria as condicións que se indican para cada tipo de axuda nos anexos I e II segundo a modalidade a queCORRECCIÓN DE ERROS. ORDE DO 28 DE opten.SETEMBRO DE 2012 POLA QUE SE MODIFICA A OBXECTO: Establece as bases polas que se rexeráORDE DO 27 DE DECEMBRO DE 2011 POLA a concesión das axudas, en réxime de publicidade,QUE SE ESTABLECEN AS BASES obxectividade e concorrencia competitiva, daREGULADORAS DAS AXUDAS PARA O Secretaría Xeral de Universidades da Consellería deFOMENTO DA SILVICULTURA EN BOSQUES NO Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, deMEDIO RURAL, EN CONCORRENCIA apoio á etapa inicial de formación posdoutoral doCOMPETITIVA, COFINANCIADAS CO FONDO Plan galego de investigación, innovación eEUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO crecemento 2011-2015 (Plan I2C), para o ano 2012RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE e procede á súa convocatoria.GALICIA 2007-2013 E SE CONVOCAN PARA O CONVOCA: Consellería de Cultura, Educación eANO 2012. (DOG, VENRES, 19 DE OUTUBRO DO Ordenación Universitaria.2012, Nº 200, PÁX. 39703) 10 OUTUBRO 2012
 12. 12. PRAZO: Un mes contado a partir do día seguinte ao implantación de puntos limpos para a recollidada publicación desta orde. selectiva de residuos domésticos no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Extremadura.Outras comunidades OBXECTO: Establecer a convocatoria de subvencións correspondentes ao ano 2012, enORDE AAM/299/2012, DO 3 DE OUTUBRO, POLA réxime de concorrencia competitiva, para aQUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS execución polas Entidades Locais da ComunidadeDAS AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE Autónoma de Extremadura de obrasPROXECTOS PILOTO INNOVADORES PARA O correspondentes á instalación de puntos limpos paraDESENVOLVEMENTO DE NOVAS a recollida selectiva de residuos domésticos.TECNOLOXÍAS, PRODUTOS E PROCESOS PARA CONVOCA: Comunidade Autónoma deFACER FRONTE AO CAMBIO CLIMÁTICO E Extremadura.APOIAR AS ENERXÍAS RENOVABLES, A PRAZO: Un mes, a contar desde o día seguinte aoXESTIÓN DA AUGA E A BIODIVERSIDADE, E da publicación desta orde.CONVÓCANSE AS CORRESPONDENTES AOANO 2012. (DOGC, XOVES, 11 DE OUTUBRO DO2012, Nº 6231, PÁX. 47730) DECRETO 62/2012, DO 18 DE OUTUBRO, POLOhttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn QUE SE MODIFICA O DECRETO 40/2012, DO 28 DE XULLO, POLO QUE SE REGULA A=8460 CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS DODESTINATARIOS: As empresas agrarias e "PLAN RENOVA CANTABRIA", DE APOIO A Aagroalimentarias e forestais, as súas agrupacións RENOVACIÓN DO PARQUE DE VEHÍCULOS ENe/ou asociacións e/ou cooperativas e as CANTABRIA. (BOCANT, VENRES, 19 DEcomunidades de regadores. No caso de empresas OUTUBRO DO 2012, Nº 38)agroalimentarias e forestais, deben estar inscritas noRexistro de industrias agrarias e alimenticias de http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnCataluña (RIAAC). =8475OBXECTO: Aprobar as bases reguladoras das DESTINATARIOS: Consultar o Decreto 40/2012, doaxudas destinadas á realización de proxectos piloto 28 de xullo (BOC, Martes, 31 de Xullo do 2012, Nºinnovadores para o desenvolvemento de novas 28 páx. 288). Ver ligazón adxunta.tecnoloxías, produtos e procesos para facer fronte OBXECTO: Consultar o Decreto 40/2012, do 28 deao cambio climático e apoiar as enerxías xullo (BOC, Martes, 31 de Xullo do 2012, Nº 28 páx.renovables, a xestión da auga e a biodiversidade, 288). Ver ligazón adxunta.que se publican, no anexo desta Orde. CONVOCA: Consello do Goberno. Cantabria.CONVOCA: Generalitat de Catalunya. PRAZO: Consultar o Decreto 40/2012, do 28 dePRAZO: Un mes a contar dende o día seguinte o da xullo (BOC, Martes, 31 de Xullo do 2012, Nº 28 páx.publicación desta Orde. 288). Ver ligazón adxunta.ORDE DE 3 DE OUTUBRO DE 2012 POLA QUE RESOLUCIÓN DO 8 DE OUTUBRO DE 2012,SE ESTABLECE A CONVOCATORIA DE AXUDAS POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DEDESTINADAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A EXECUCIÓN E DE XUSTIFICACIÓN DASINSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPOS PARA A SUBVENCIÓNS DESTINADAS A INSTALACIÓNSRECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE ENERXÍA SOLAR TÉRMICA, PARA ODOMÉSTICOS NO ÁMBITO DA COMUNIDADE EXERCICIO 2011. (BOC, MARTES, 23 DEAUTÓNOMA DE EXTREMADURA. (DOE, OUTUBRO DO 2012, Nº 208, PÁX. 21558)MARTES, 16 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 200, http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnPÁX. 21879) =8481http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn DESTINATARIOS: Consultar a Orde do 29 de=8465 novembro de 2010 (BOC, Venres, 10 de DecembroDESTINATARIOS: Entidades Locais que pretendan do 2010, Nº 242 páx. 31603). Ver ligazón adxunta.executar as obras necesarias para a dotación e OBXECTO: Consultar a Orde do 29 de novembro de OUTUBRO 2012 11
 13. 13. 2010 (BOC, Venres, 10 de Decembro do 2010, Nº as solicite nas oficinas do Ente Vasco da Enerxía242 páx. 31603). Ver ligazón adxunta. (Edificio Praza Bizkaia - Alameda de Urquijo, 36 -1ªCONVOCA: Consellería de Emprego, Industria e planta -48011 Bilbao) e na súa páxina webComercio. Canarias. (www.eve.es).PRAZO: Finaliza o 10 de novembro de 2012. Para información xeral do programa de axudas: o teléfono 94 403 56 00. CONVOCA: Ente Vasco da Enerxía.ORDE DE 11 DE OUTUBRO DE 2012, POLA QUE PRAZO: Finaliza o 30 de novembro 2012.SE INCREMENTAN OS CRÉDITOS ÁSSUBVENCIÓNS DESTINADAS Á ADOPCIÓN DEMEDIDAS AGROAMBIENTAIS REITERANTES, RESOLUCIÓN DO 25 DE SETEMBRO DE 2012,ESTABLECIDAS NA SECCIÓN 8ª DO CAPÍTULO DO PRESIDENTE DA AXENCIA VALENCIANA DAII DAS BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN ENERXÍA (AVEN), POLA QUE SE MODIFICA ADE DETERMINADAS SUBVENCIÓNS PREVISTAS RESOLUCIÓN DO 26 DE XUÑO DE 2012, DONO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO PRESIDENTE DA AVEN, POLA QUE SERURAL DE CANARIAS FEADER PARA O CONVOCAN AXUDAS NO MARCO DO PLAN DEPERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013, ACCIÓN DA ESTRATEXIA DE AFORRO ECONVOCADAS POR ORDE DE 28 DE EFICIENCIA ENERXÉTICA 2008-2012 (PAE4+)NOVEMBRO DE 2011. (BOC, MARTES, 23 DE NAS EMPRESAS, SECTOR EDIFICACIÓN,OUTUBRO DO 2012, Nº 208, PÁX. 21556) SERVIZOS PÚBLICOS, COXERACIÓN Ehttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn DIVERSIFICACIÓN ENERXÉTICA PARA O EXERCICIO 2012. (DOGV, XOVES, 25 DE=8480 OUTUBRO DO 2012, Nº 6889, PÁX. 29566)DESTINATARIOS: Consultar a ORDE de 28 denovembro de 2011 (BOC, Venres, 9 de Decembro http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idndo 2011, Nº 241 páx. 29194). Ver ligazón adxunta. =8489OBXECTO: Consultar a ORDE de 28 de novembro DESTINATARIOS: Consultar a Resolución do 26 dede 2011 (BOC, Venres, 9 de Decembro do 2011, Nº xuño de 2012 (DOGV, Venres, 6 de Xullo do 2012,241 páx. 29194). Ver ligazón adxunta. Nº 6812 páx. 20257). Ver ligazón adxunta.CONVOCA: Consellería de Agricultura, Gandaría, OBXECTO: Consultar a Resolución do 26 de xuñoPesca e Augas. Canarias. de 2012 (DOGV, Venres, 6 de Xullo do 2012, NºPRAZO: Consultar a ORDE de 28 de novembro de 6812 páx. 20257). Ver ligazón adxunta.2011 (BOC, Venres, 9 de Decembro do 2011, Nº CONVOCA: Axencia Valenciana da Enerxía (AVEN).241 páx. 29194). Ver ligazón adxunta. PRAZO: Consultar a Resolución do 26 de xuño de 2012 (DOGV, Venres, 6 de Xullo do 2012, Nº 6812 páx. 20257). Ver ligazón adxunta.ANUNCIO DUN PROGRAMA DE AXUDAS AINVESTIMENTOS NA ÁREA DA ENERXÍA.PROGRAMA DE AXUDAS A INVESTIMENTOS EN CORRECCIÓN DE ERROS DA ORDE DE 3 DERENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS OUTUBRO DE 2012 POLA QUE SE ESTABLECEEN EDIFICIOS RESIDENCIAIS. (BOPV, LUNS, 24 A CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS ADE SETEMBRO DO 2012, Nº 186) ENTIDADES LOCAIS PARA A INSTALACIÓN DEhttp://www.euskadi.net/cgi- PUNTOS LIMPOS PARA A RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS NObin_k54/bopv_20?c&f=20120924&a=201204268 ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DEDESTINATARIOS: Ver Anuncio. EXTREMADURA. (DOE, VENRES, 26 DEOBXECTO: Anuncia a posta en marcha dun OUTUBRO DO 2012, Nº 208, PÁX. 22737)programa de axudas a investimentos en renovacióndas instalacións eléctricas en vivendas e http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idncomunidades de propietarios. =8492Estas axudas están encamiñadas a incentivar DESTINATARIOS: Consultar a Orde de 3 deinvestimentos en edificios de vivendas situados en Outubro de 2012 (DOE, Martes, 16 de Outubro doa Comunidade Autónoma Vasca. 2012, Nº 200 páx. 21879). Ver ligazón.As bases do programa están a disposición de quen OBXECTO: Consultar a Orde de 3 de Outubro de 12 OUTUBRO 2012
 14. 14. 2012 (DOE, Martes, 16 de Outubro do 2012, Nº 200 naquelas Comunidades Autónomas que resultasenpáx. 21879). Ver ligazón. afectadas por estes.CONVOCA: Comunidade Autónoma de Igualmente, serán de aplicación as referidasExtremadura. medidas ás consecuencias das fortes tormentas dePRAZO: Consultar a Orde de 3 de Outubro de 2012 pedrisco que se sucederon en determinadas(DOE, Martes, 16 de Outubro do 2012, Nº 200 páx. Comunidades Autónomas dende o pasado mes de21879). Ver ligazón. maio. OBXECTO: -Axudas por danos persoais e por danos materiais en vivendas e aparellos destinadas aEstatal establecementos industriais, mercantís, agrarios, turísticos e doutros servizos.CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN DO -Réxime aplicable ás axudas a persoas físicas ou28 DE SETEMBRO DE 2012, DA SECRETARÍA DE xurídicas que realizasen prestacións persoais e deESTADO DE ENERXÍA, POLA QUE SE PUBLICA bens, e réxime de axudas a corporacións locais.A DO 24 DE SETEMBRO DE 2012, DO -Subvencións por danos en infraestruturasCONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DO municipais e rede viaria das deputacións provinciaisINSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E e cabidos.AFORRO DA ENERXÍA, POLA QUE SE -Axudas por danos causados en produciónsESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA agrícolas e gandeiras.A CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMA -Actuacións de restauración forestal e ambiental nasDE INCENTIVOS AO VEHÍCULO EFICIENTE. Comunidades Autónomas afectadas.(BOE, MARTES, 2 DE OUTUBRO DO 2012, Nº CONVOCA: Xefatura do Estado.237, PÁX. 70029) PRAZO: Presentaranse no prazo de dous meses,http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn contados a partir da entrada en vigor deste real decreto-lei.=8429DESTINATARIOS: Consultar a Resolución do 28 desetembro de 2012 (BOE, Sábado, 29 de Setembro ORDE AAA/2219/2012, DO 17 DE OUTUBRO,do 2012, Nº 235 páx. 69490). Ver ligazón adxunta. POLA QUE SE MODIFICA A ORDEOBXECTO: Consultar a Resolución do 28 de ARM/1593/2009, DO 5 DE XUÑO, POLA QUE SEsetembro de 2012 (BOE, Sábado, 29 de Setembro ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARAdo 2012, Nº 235 páx. 69490). Ver ligazón adxunta. A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, ACONVOCA: Ministerio de Industria, Enerxía e ASOCIACIÓNS DECLARADAS DE UTILIDADETurismo. PÚBLICA E FUNDACIÓNS ADSCRITAS AOPRAZO: Consultar a Resolución do 28 de setembro PROTECTORADO DO MINISTERIO DE MEDIOde 2012 (BOE, Sábado, 29 de Setembro do 2012, AMBIENTE, E MEDIO RURAL E MARIÑO, PARANº 235 páx. 69490). Ver ligazón adxunta. FINS DE INTERESE SOCIAL DE CARÁCTER AMBIENTAL. (BOE, XOVES, 18 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 251, PÁX. 74080)REAL DECRETO-LEI 25/2012, DO 7 DESETEMBRO, POLO QUE SE APROBAN MEDIDAS http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnURXENTES PARA PALIAR OS DANOS =8468PRODUCIDOS POLOS INCENDIOS FORESTAIS E DESTINATARIOS: Consultar a OrdeOUTRAS CATÁSTROFES NATURAIS ARM/1593/2009, do 5 de xuño (BOE, Luns, 15 deACONTECIDOS EN VARIAS COMUNIDADES Xuño do 2009, Nº 144 páx. 50464). Ver ligazónAUTÓNOMAS. (BOE, SÁBADO, 8 DE SETEMBRO adxunta.DO 2012, Nº 217, PÁX. 63227) OBXECTO: Consultar a Orde ARM/1593/2009, do 5http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn de xuño (BOE, Luns, 15 de Xuño do 2009, Nº 144 páx. 50464). Ver ligazón adxunta.=8365 CONVOCA: Ministerio de Agricultura, Alimentación eDESTINATARIOS: As medidas establecidas neste Medio Ambiente.real decreto-lei aplicaranse ás persoas e bens PRAZO: Consultar a Orde ARM/1593/2009, do 5 deafectados polos incendios forestais acaecidos dende xuño (BOE, Luns, 15 de Xuño do 2009, Nº 144 páx.primeiros do mes de xuño ata a súa entrada en vigor 50464). Ver ligazón adxunta. OUTUBRO 2012 13
 15. 15. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS DOS SUBPROGRAMAS RAMÓN E CAJAL, JUANORDE AAA/2258/2012, DO 16 DE OUTUBRO, DE LA CIERVA, PERSOAL TÉCNICO DE APOIO EPOLA QUE SE CONVOCA PARA O ANO 2012 A TORRES QUEVEDO, NO MARCO DO PLANCONCESIÓN DE AXUDAS A SINDICATOS DE NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA,TRABALLADORES DOS SECTORES DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓNAGROALIMENTARIO E AMBIENTAL PARA O TECNOLÓXICA 2008-2011, PRORROGADO PORDESENVOLVEMENTO DAS SÚAS ACTIVIDADES ACORDO DO CONSELLO DE MINISTROS DE 7DE COLABORACIÓN E REPRESENTACIÓN DE OUTUBRO DE 2011. (BOE, MÉRCORES, 24ANTE A ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO, DE OUTUBRO DO 2012, Nº 256, PÁX. 75232)A UNIÓN EUROPEA E INSTITUCIÓNS http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnINTERNACIONAIS E PARA A REALIZACIÓN DE =8484PROXECTOS DE ESPECIAL INTERESE PARA O DESTINATARIOS: Consultar as disposiciónsDESENVOLVEMENTO E MELLORA DOS específicas contidas para cada subprograma nosTRABALLADORES DOS CITADOS SECTORES. capítulos II a V.(BOE, MARTES, 23 DE OUTUBRO DO 2012, Nº OBXECTO: Aprobar a convocatoria correspondente255, PÁX. 74918) ao ano 2012 do procedemento de concesión dehttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn axudas para a contratación de recursos humanos,=8479 en réxime de concorrencia competitiva, a través dosDESTINATARIOS: Poderán ser beneficiarios das seguintes subprogramas, que se rexen polo dispostoaxudas os sindicatos de traballadores máis neste capítulo e polas disposicións específicasrepresentativos no ámbito estatal dos sectores contidas para cada un deles nos respectivosagroalimentario e ambiental. capítulos:As devanditas entidades deberán cumprir os a) Subprograma Ramón e Cajal (Subprogramarequisitos establecidos no artigo 2.2 da Orde de RYC).bases reguladoras das axudas. b) Subprograma Juan de la Cierva (SubprogramaOBXECTO: Convócase para o exercicio 2012, en JDC).réxime de concorrencia competitiva, a concesión de c) Subprograma de Persoal Técnico de Apoioaxudas dirixidas a sindicatos de traballadores dos (Subprograma PTA).sectores agroalimentario e ambiental, para o d) Subprograma Torres Quevedo (Subprogramafomento das actuacións previstas nos apartados a) e PTQ).b) do artigo 1.1 da Orde AAA/1579/2012, do 2 de CONVOCA: Ministerio de Economía exullo, pola que se establecen as bases reguladoras Competitividade.para a concesión de axudas a sindicatos de PRAZO: Consultar os prazos para cadatraballadores dos sectores agroalimentario e subprograma na ligazón.ambiental, para o desenvolvemento das súasactividades de colaboración ante a AdministraciónXeral do Estado, a Unión Europea e institucións ORDE AAA/2286/2012, DO 22 DE OUTUBRO,internacionais, e para a realización de proxectos de POLA QUE SE CONVOCA PARA O ANO 2012 Aespecial interese para o desenvolvemento e mellora CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS Ados traballadores dos citados sectores. ASOCIACIÓNS DECLARADAS DE UTILIDADECONVOCA: Ministerio de Agricultura, Alimentación e PÚBLICA E FUNDACIÓNS ADSCRITAS AOMedio Ambiente. PROTECTORADO DO MINISTERIO DEPRAZO: Vinte días naturais, contados a partir do día AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIOseguinte á data de publicación da presente orde no AMBIENTE, PARA FINS DE INTERESE SOCIALBOE. DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL. (BOE, XOVES, 25 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 257 PÁX. 75555)RESOLUCIÓN DO 22 DE OUTUBRO DE 2012, DA http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnSECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, =8486DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN, POLA DESTINATARIOS: Terán a consideración deQUE SE APROBA A CONVOCATORIA beneficiarios as entidades previstas no artigo 2.1 daCORRESPONDENTE AO ANO 2012 DO 14 OUTUBRO 2012
 16. 16. Orde ARM/1593/2009, do 5 de xuño de 2009, pola RESOLUCIÓN DO 28 DE SETEMBRO DE 2012,que se establecen as bases reguladoras para a DA SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERXÍA,concesión de subvencións a asociacións declaradas POLA QUE SE PUBLICA A DO 24 DE SETEMBROde utilidade pública e fundacións adscritas ao DE 2012, DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓNProtectorado do Ministerio de Medio Ambiente, e DO INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN EMedio Rural e Mariño, para fins de interese social de AFORRO DA ENERXÍA, POLA QUE SEcarácter ambiental, modificada pola Orde ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARAAAA/2219/2012, do 17 de outubro. A CONVOCATORIA DE AXUDAS DO PROGRAMAAs devanditas entidades deberán cumprir os DE INCENTIVOS AO VEHÍCULO EFICIENTE.requisitos establecidos no artigo 2.2 da citada orde (BOE, SÁBADO, 29 DE SETEMBRO DO 2012, Nºde bases. 235, PÁX. 69490)OBXECTO: O obxecto desta orde é convocar, en http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idnréxime de concorrencia competitiva, as axudas =8422destinadas a asociacións declaradas de utilidade DESTINATARIOS: As persoas físicas. No caso dospública e fundacións adscritas ao Protectorado do profesionais autónomos haberán de estar dados deMinisterio de Agricultura, Alimentación e Medio alta no Imposto de Actividades Económicas.Ambiente que desenvolvan programas en máis As microempresas, entendendo por tales aquelasdunha Comunidade Autónoma, que pola súa empresas que ocupan a menos de 10 persoas enatureza non sexan susceptibles de cuxo importe neto da cifra anual de negocios ou totalterritorialización, en relación coa defensa do medio das partidas do activo non supera os 2 millóns denatural e a biodiversidade, a utilización sostible dos euros, computándose os límites de acordo co anexorecursos naturais e a prevención da contaminación e I do Regulamento (CE) Nº 800/2008 da Comisión,o cambio climático. do 6 de agosto de 2008, polo que se declaranCONVOCA: Ministerio de Agricultura, Alimentación e determinadas categorías de axudas compatibles coMedio Ambiente. mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 doPRAZO: Un mes contado a partir da entrada en Tratado (Regulamento xeral de exención porvigor da presente orde. categorías). As pequenas e medianas empresas (PEME) definidas de acordo co establecido no mencionadoORDE INT/2269/2012, DO 23 DE OUTUBRO, anexo I do Regulamento (CE) Nº 800/2008 daPOLA QUE SE DETERMINAN OS MUNICIPIOS Comisión e que cumpran os requisitos indicados nasAOS QUE SON DE APLICACIÓN AS MEDIDAS bases.PREVISTAS NO REAL DECRETO-LEI 25/2012, DO OBXECTO: O obxecto da presente convocatoria do7 DE SETEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES «Programa de Incentivos ao Vehículo EficientePARA PALIAR OS DANOS PRODUCIDOS POLOS (PIVE)» consiste en potenciar unha diminución doINCENDIOS FORESTAIS E OUTRAS consumo enerxético nacional mediante aCATÁSTROFES NATURAIS ACONTECIDOS EN incentivación da modernización do parque deVARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (BOE, vehículos turismo (M1) e comerciais (N1) conXOVES, 25 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 257, PÁX. modelos de alta eficiencia enerxética, con menor75344) consumo de combustibles e emisións de CO2, todohttp://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn iso no marco do Plan de Acción 2008-2012 da=8485 Estratexia de Aforro e Eficiencia Enerxética enDESTINATARIOS: Varias Comunidades España 2004-2012 (E4) (en diante, Plan de AcciónAutónomas. 2008-2012 da E4).OBXECTO: Consultar o Real Decreto-lei 25/2012, CONVOCA: Instituto para a Diversificación e Aforrodo 7 de setembro (BOE, Sábado, 8 de Setembro do da Enerxía (IDAE).2012, Nº 217 páx. 63227). Ver ligazón adxunta. PRAZO: Finalizará o 31 de marzo de 2013, ou, seCONVOCA: Ministerio do Interior. acontecese antes, cando se esgote o presupostoPRAZO: Consultar o Real Decreto-lei 25/2012, do 7 dispoñible.de setembro (BOE, Sábado, 8 de Setembro do2012, Nº 217 páx. 63227). Ver ligazón adxunta. Unión Europea OUTUBRO 2012 15
 17. 17. CONVOCATORIA DE PROPOSTAS: REFORZAR http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-A CONTRATACIÓN DA ECOINNOVACIÓN: REDE ambiental/congresos/10-ayudas-investigacion-becasDE COMPRADORES ECOLÓXICOS PÚBLICOS EPRIVADOS. (ENT/CIP/11/C/N02C00) -mapfre.aspx DESTINATARIOS: As axudas á investigación estánhttp://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm dirixidas a investigadores ou equipos deDESTINATARIOS: Consultar a guía do candidato na investigación, do ámbito académico e doligazón. profesional, que desexen desenvolver programas deOBXECTO: O obxectivo desta convocatoria é investigación nas áreas mencionadas, de formareforzar a contratación pública da eco-innovación independente ou no marco de universidades,mediante a creación de redes transnacionais de hospitais, empresas ou centros de investigación aoscompradores públicos e privados ecolóxicos co fin que estean adscritos.de superar a fragmentación da demanda para OBXECTO: As áreas e liñas temáticas (Prevenciónsolucións de innovación ecolóxica en Europa e, e Medio Ambiente) sobre as que deberán versar oscompartir os riscos e custos adicionais da compra e proxectos de investigación son as seguintes:uso de solucións eco-innovadoras. -Prevención Riscos persoais (domésticos,Esta convocatoria céntrase nos seguintes sectores: deportivos, laborais):Transportes. Prevención contra incendios.Tratamento de augas residuais. Riscos naturais.Reutilización e a reciclaxe de residuos. -Medio Ambiente:Compoñentes químicos. Conservación dos recursos naturais.Produtos biolóxicos. Aforro de enerxía.Produtos de coidados sanitarios. Prevención da contaminación ambiental.Compoñentes enerxeticamente eficientes. Educación ambiental.CONVOCA: Comisión Europea. CONVOCA: Fundación MAPFRE.PRAZO: 20/10/2012 PRAZO: Finaliza o 11 de outubro de 2012.CONVOCATORIA DE PROPOSTAS - LIFE+ -ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS QUE BOLSASACTÚAN EN PROTECCIÓN DO MEDIOAMBIENTE - LIFE+ 2012 - NGOS Galiciahttp://ec.europa.eu/environment/ngos/finansup_12.ht BOLSAS DE INICIACIÓN PROFESIONALm NOVACAIXAGALICIADESTINATARIOS: Aberto para entidades http://www.obrasocialncg.com/ga/noticias/mostrar/belegalmente constituídas.OBXECTO: A Comisión Europea invita as cas_de_iniciacion_profesional_novacaixagaliciaorganizacións non dedicadas principalmente á DESTINATARIOS: -Empresas interesadas en pór enprotección do medio ambiente, a presentar marcha e/ou dinamizar proxectos innovadores e/oupropostas con vistas á obtención dunha contribución medio ambientais. Estas deberán facer chegar afinanceira para o seu funcionamento. O Novacaixagalicia o proxecto a desenvolver para afinanciamento desta convocatoria faise mediante o súa aprobación e difusión. Unha vez aprobado,Instrumento Financeiro para o Medio (Regulamento activarase o proceso de selección de candidatosLife+). convocado especificamente para cada proxecto.CONVOCA: Comisión Europea. -Novos titulados galegos ou no último ano dePRAZO: 5 de decembro de 2012, data límite de estudos, con idades comprendidas entre 20 e 29presentación de propostas. anos, especializados en tecnoloxía e medio ambiente. OBXECTO: Axudar os novos titulados galegos aInternacional aplicar os seus coñecementos, adquirir experiencia e ampliar as súas relacións profesionais; e favorecerAXUDAS Á INVESTIGACIÓN 2012 DA o desenvolvemento de proxectos de carácterFUNDACIÓN MAPFRE innovador e/ou medio ambiental en empresas galegas, que contribúan ao impulso da innovación e 16 OUTUBRO 2012
 18. 18. a sustentabilidade en Galicia. CONVOCA: Consellería de Emprego,Industria eCONVOCA: Novacaixagalicia Obra Social. Comercio de Canarias.PRAZO: Non se especifica. PRAZO: Entre o 10 de outubro e o 5 de decembro de 2012.PREMIOS EstatalGalicia QUINTA EDICIÓN DO PREMIO CONAMA ÁIII CONCURSO DE REDACCIÓN AMBIENTAL SOSTIBILIDADE DE PEQUENOS E MEDIANOS MUNICIPIOShttp://galiciaambiental.net/concurso_foto.phpDESTINATARIOS: Poderán participar nenas e http://www.premioconama.org/premios12/nenos de ata 15 anos de idade, cumpridos en 2012, DESTINATARIOS: Poderán optar a este premiomatriculados en centros de ensino galegos. todas as entidades locais de España (concellos,OBXECTO: É obxectivo deste concurso valorar os entidades supramunicipais e asociacións) queautores de textos que axuden a coñecer e divulgar conten con número de identificación fiscal e queespecies e/ou espazos naturais. Trátase de teñan un censo de 30.000 habitantes como máximo.fomentar entre os máis novos o interese pola Aquelas entidades cuxos proxectos senatureza e de espertar conciencias críticas no desenvolvesen en máis dun municipio poderánrelacionado con comportamentos que prexudican o presentar a súa candidatura sempre e cando onoso medio. conxunto do territorio non supere a cifraOs textos serán inéditos e autorízase ós editores, o anteriormente citada.portal e os espazos producidos por Galicia As distintas concorrencias deberán ser presentadasAmbiental para a súa publicación. polo alcalde, o presidente da entidade ou o cargoA temática será libre, pero o xurado considerará público responsable da área correspondente.positivamente a súa vinculación con temas OBXECTO: Recoñece aqueles proxectos, postos enabordados nas materias e/ou actividades marcha ou finalizados completamente, que estánrelacionadas co medio natural desenvolvidas no seu relacionados co medio ambiente e ocentro. desenvolvemento sostible que consideren algunhaCONVOCA: Galicia Ambiental. das seguintes temáticas:PRAZO: Prazo para enviar os seus textos ata o 30 Auga e calidade ambiental.de decembro de 2012. Conservación e xestión forestal. Economía e emprego. Enerxía e cambio climático.Outras comunidades Infraestruturas e mobilidade. Sociedade, igualdade e participación.CONCURSO ESCOLAR 2012/2013: CONVOCA: Fundación CONAMA.CONSUMÓPOLIS 8, SOBRE CONSUMO PRAZO: Ata o 5 de novembro de 2012.RESPONSABLE, "ADÉSTRATE BEN PARA OCONSUMO RESPONSABLE", NA COMUNIDADEAUTÓNOMA DE CANARIAS. XIV PREMIOS Á INVESTIGACIÓN E DEFENSA EN PRODUCIÓN ECOLÓXICAhttp://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/194/00 http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-2.htmlDESTINATARIOS: Escolares que estean ambiental/congresos/10-xiv-premios-investigacion-matriculados nalgún dos tres niveis sinalados, de produccion-ecologica.aspxcalquera centro público, concertado ou privado do DESTINATARIOS: Persoas, empresas ou entidadesterritorio de Canarias. públicas ou privadas que traballen en temasOBXECTO: Regular a participación, a convocatoria relacionados coa Agricultura e a Ganderíae concesión dos premios que se outorgan aos Ecolóxica.gañadores, no concurso escolar sobre Consumo OBXECTO: A Asociación CAAE co fin de outorgarResponsable "Entrénate ben para o Consumo público testemuño de recoñecemento ao labor deresponsable", na súa fase autonómica. persoas, empresas ou entidades públicas ou OUTUBRO 2012 17
 19. 19. privadas que traballen en temas relacionados coaAgricultura e a Gandería Ecolóxica, convoca os"PREMIOS ANDRÉS NÚÑEZ DE PRADO" nas súas Unión Europeadúas modalidades:-fomentar a investigación en temas relacionados coa CAPITAL VERDE EUROPEA 2015produción ecolóxica, http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapit-defensa e o fomento da produción ecolóxica. al/index_en.htmCONVOCA: Asociación CAAE. DESTINATARIOS: A participación está aberta aosPRAZO: Prazo límite 15/10/2012. Estados membros, aos países candidatos (Turquía, ARYM, Croacia, Montenegro, Serbia e Islandia) e os países do Espazo Económico Europeo.ORDE AAA/1932/2012, DO 3 DE SETEMBRO, OBXECTO: O premio Capital Verde Europea é unPOLA QUE SE CONVOCA O XI PREMIO recoñecemento aos esforzos locais por mellorar o«JACUMAR» DE INVESTIGACIÓN EN ámbito urbano e promover o crecemento sostible.ACUICULTURA. (BOE, XOVES, 13 DE CONVOCA: Comisión Europea.SETEMBRO DO 2012, Nº 221, PÁX. 64661) PRAZO: Ata o 15 de outubro de 2012.http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=8372DESTINATARIOS: As condicións, finalidade e CONCURSOS PÚBLICOSrequisitos da presente convocatoria do premioJACUMAR rexeranse polo disposto na Orde GaliciaARM/986/2011, do 8 de abril, pola que seestablecen as bases reguladoras dos Premios RESOLUCIÓN DO 9 DE OUTUBRO DE 2012Jacumar de investigación en acuicultura e de POLA QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN, POLOimplantación de sistemas de xestión ambiental polas TRÁMITE ORDINARIO E PROCEDEMENTOempresas de acuicultura. (BOE, Mércores, 20 de ABERTO CON VARIOS CRITERIOS DEAbril do 2011, Nº 94 páx. 40701). Ver ligazón. VALORACIÓN, PARA A ADXUDICACIÓN DOOBXECTO: A convocatoria, en réxime de CONTRATO NON SUXEITO A REGULACIÓNconcorrencia competitiva, da concesión do XI premio HARMONIZADA DE EXECUCIÓN DAS OBRASJACUMAR de Investigación en Acuicultura. PÚBLICAS HIDRÁULICAS DE ABASTECEMENTOCONVOCA: Ministerio de Agricultura, Alimentación e E SANEAMENTO DE CLAVE OH.332.744 E UNHAMedio Ambiente. MÁIS, COFINANCIADAS POLO MINISTERIO DEPRAZO: Dous meses dende o día seguinte ao da AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIOpublicación desta convocatoria. AMBIENTE, NUN 50 % A TRAVÉS DO CONVENIO ESPECÍFICO ASINADO O 7 DE MAIO DE 2012, PARA A EXECUCIÓN, SEGUIMENTO ECONCURSO DE FOTOGRAFÍA: O BOTÁNICO EN AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS INCLUÍDAS NOSOUTONO PLANS DE ZONA DAS SÚAS ZONAS RURAIS.http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php (DOG, LUNS, 15 DE OUTUBRO DO 2012, Nº 196,?Cab=11&len=es&Pag=78 PÁX. 39304)DESTINATARIOS: Poderán concursar todas as http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121015/persoas interesadas que o desexen. Cada AnuncioO143-091012-0001_gl.pdfconcursante poderá presentar ata un máximo de DESTINATARIOS: Consultar o prego de cláusulastres fotografías. As fotografías han de ser orixinais, administrativas particulares e o perfil do contratante.non premiadas nin publicadas con anterioridade. OBXECTO: -Fase 1-2 do proxecto colectores eTodo participante ha de ser o autor e propietario dos depuración en Refoxos e Cortegada 1ª fase.dereitos da fotografía que se presenta. Cortegada (Ourense).OBXECTO: O concurso premia as fotografías con -Mellora do abastecemento de auga no concello detemática: O Botánico en outono. Carballeda de Valdeorras. Carballeda de ValdeorrasCONVOCA: Sociedade de Amigos do Real Xardín (Ourense).Botánico. CONVOCA: Augas de Galicia.PRAZO: Prazo límite 30/11/2012. PRAZO: Data límite de presentación: 15 de 18 OUTUBRO 2012
 20. 20. novembro de 2012. A FUNDACIÓN PARA A CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E O SEU HÁBITAT (CBD-RESOLUCIÓN DO 16 DE OUTUBRO DE 2012 HÁBITAT) REQUIRE CUBRIR UN POSTO DEPOLA QUE SE ANUNCIA A LICITACIÓN, POLO EXPERTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA OTRÁMITE ORDINARIO E PROCEDEMENTO PROXECTO "ACTIONS DE CONSERVATIONABERTO CON VARIOS CRITERIOS DE DANS LLES ZONES SPÉCIALES DEVALORACIÓN, PARA A ADXUDICACIÓN DO CONSERVATION DU PHOQUE MOINE (SACMS) "CONTRATO NON SUXEITO A REGULACIÓN http://www.cbd-habitat.com/HARMONIZADA DE ELABORACIÓN DO DESTINATARIOS: -Ser Diplomado/a (Maxisterio) ouPROXECTO CONSTRUTIVO E EXECUCIÓN DA Licenciado universitario (preferentemente enOBRA PÚBLICA HIDRÁULICA DOS Pedagoxía, Psicoloxía, Bioloxía ou CienciasCOLECTORES XERAIS DE SANEAMENTO E DA Ambientais).ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS -Coñecementos de francés.RESIDUAIS EN GANDARÍO, BERGONDO (A - Dispoñibilidade para viaxar e permanecer noCORUÑA), DE CLAVE OH.315.992, estranxeiro durante determinados períodos doCOFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA A ano (polo menos 4 meses ao ano en variosTRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE períodos).DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NO - Coñecementos de informática a nivel de usuario.MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER OBXECTO: O traballo levarase a cabo enGALICIA 2007-2013. (DOG, VENRES, 19 DE Nouadhibou (Mauritania) durante 1 ano.OUTUBRO DO 2012, Nº 200, PÁX. 39757) Os labores do contratado serán:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121019/ - O deseño dun plan de educación ambiental para aAnuncioO143-161012-0001_gl.pdf Reserva Satélite de Cabo Branco (RSCB) sendo oDESTINATARIOS: Consultar ligazón adxunta. obxectivo principal as escolas das cidades deOBXECTO: Elaboración do proxecto construtivo e Nouadhibou e Canso (Mauritania). O Plan deexecución da obra dos colectores xerais de educación ambiental debe conter actividades nassaneamento e estación depuradora de augas escolas, actividades nas instalacións de informaciónresiduais en Gandarío, Bergondo (A Coruña). ambiental da Reserva Satélite de Cabo Branco eCONVOCA: Augas de Galicia. Xunta de Galicia. edición de materiais educativos para a poboaciónPRAZO: Data límite de presentación: 30 de escolar e o público en xeral.novembro de 2012. CONVOCA: CBD-Habitat. PRAZO: Antes do 10 de novembro de 2012. monachus@cbd-habitat.comEMPREGO PÚBLICOGalicia CURSOSPROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN GaliciaTEMPORAL DUN TÉCNICO SUPERIOR DEANÁLISE DO CICLO DA VIDA. CURSOS DE BLOGS PARA PROFESORES VOZ NATURAhttp://persoal.uvigo.es/persoal_gl/contenido/convoca http://www.voznatura.es/blogs/index.php?idseccion=torias/PAS/Outras/convocatoria_0004.htmlDESTINATARIOS: Consultar as bases na ligazón. 22OBXECTO: Contratación temporal dun técnico CONTIDO: Os docentes participantes no programasuperior de análise do ciclo da vida. (Proxecto Voz Natura poderán asistir a un seminario sobre aECORAEE, Programa Life+2011). integración dos blogs nos proxectos ambientais dosCONVOCA: Universidade de Vigo. centros educativos. Os profesores terán aPRAZO: Ata o 25 de outubro. posibilidade de coñecer de preto o manexo e as posibilidades didácticas de wordpress, a ferramenta que o programa da Fundación Santiago ReyInternacional Fernández-Latorre adaptou para que os 298 centros OUTUBRO 2012 19
 21. 21. involucrados na iniciativa poidan crear o seu propiocaderno dixital ecolóxico. FORUM 2012 DES AIRES MARINES PROTEGÉESLUGAR: Vigo e Santiago. EN MÉDITERRANÉEORGANIZADOR: Voz Natura. http://www.medmpaforum2012.org/DATA DE INSCRICIÓN: Ata o 31 de outubro en CONTIDO: O obxectivo é desenvolver unha visiónVigo e ata o 8 de novembro en Santiago. común e establecer unha nova folla de rutaDATA DE INICIO: 06/11/2012 estratéxica de aquí a 2020, co fin de conseguir unhaDATA DE FIN: 15/11/2012 rede de xestión ecoloxicamente representativa e eficiente das áreas mariñas protexidas no Mediterráneo.Estatal LUGAR: Antalya,Turquía. ORGANIZADOR: MedPANBIOCASTANEA 2012 DATA DE INSCRICIÓN: Consultar ligazón.http://www.castanea.es/ DATA DE INICIO: 25/11/2012CONTIDO: Coa organización de BioCastanea 2012, DATA DE FIN: 28/11/2012preténdese promover a revitalización do sector dacastañicultura, concienciar da importancia dasupervivencia desta especie para a Comunidade SEMINARIOSAutónoma e a bisbarra do Bierzo como elementocultural, paisaxístico, ambiental e económico e Estataltransferir o coñecemento alcanzado mediante osproxectos de investigación ao tecido social e A EFICIENCIA AMBIENTAL E ENERXÉTICA NAprodutivo. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOSLUGAR: Ponferrada, León. http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/es-ORGANIZADOR: Mesa do Castaño do Bierzo.DATA DE INSCRICIÓN: Consultar ligazón. ES/Global/Actividades/FichaSeminario/Paginas/defaDATA DE INICIO: 14/11/2012 ult.aspx?pais=&item=492&origen=/es-DATA DE FIN: 18/11/2012 ES/Paginas/default.aspx&utm_source=MailingList&u tm_medium=email&utm_campaign=Sem+Madrid%2E D U C A C I Ó N A M B I E N T A L E C+2012+11+07+FGNFDESENVOLVEMENTO SOSTIBLE CONTIDO: O Seminario analiza en profundidade as diferentes medidas de rehabilitación de edificioshttp://www.uned.es/catedraunesco-educam/ dende o punto de vista ambiental, entrando noCONTIDO: Programa de Postgrao: Educación detalle da xestión da "pel" do edificio, das súasAmbiental e Desenvolvemento Sostible (Especialista instalacións enerxéticas e da súa xestión diaria.e Máster) 2012 - 2013: Contribúe a entender mellor estas iniciativas de-Especialista Universitario en Educación Ambiental, redución das emisións "difusas" procedentes dosGlobalización e Sostibilidade. edificios.-Máster en Educación Ambiental e Sistemas LUGAR: Madrid.Complexos. ORGANIZADOR: Fundación Gas Natural Fenosa.-Especialista Universitario en Educación Ambiental, DATA DE INSCRICIÓN: Teléfono de informaciónGlobalización e Sostibilidade. 902 361 251.-Máster en Educación Ambiental e Sistemas DATA DE INICIO: 07/11/2012Complexos. DATA DE FIN: 07/11/2012LUGAR:ORGANIZADOR: UNED.DATA DE INSCRICIÓN: Finaliza o 15 de novembro Internacionalde 2012.DATA DE INICIO: 03/12/2012 PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBREDATA DE FIN: 30/09/2013 ENERXÍA E MEDIO AMBIENTE: PROXECTOS DE REDUCIÓN DE EMISIÓNS "DIFUSAS", EFICIENCIA ENERXÉTICA E CAMBIOInternacional 20 OUTUBRO 2012

×