Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte Fandema Solidança

1,069 views

Published on

Projecte Fandema, de cooperació a Gàmbia. Solidança.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte Fandema Solidança

 1. 1. FANDEMA
 2. 2. 2 Fandema és una paraula en mandinka que significa “ajuda’t a tu mateixa” Una sola paraula il·lustra l’activitat de mes de 100 dones compromeses en la millora de la seva qualitat de vida a través del seu apoderament. Un apoderament d’arrel mitjançant l’educació bàsica; un apoderament pel desenvolupament mitjançant l’educació transversal i un apoderament productiu, a través de la formació ocupacional. Treballar amb dones i desenvolupament comunitari a Àfrica és plantar una llavor de coneixement, motivació, independència i autoestima, de mares a filles. Els fruits seran els canvis que veuran les noves generacions si som capaços de respectar la seva cultura i ritmes.
 3. 3. 2.1 Què és Fandema?Fandema és un projecte de desenvolupament local icomunitari per dones amb l’objectiu de apoderar-les imillorar-ne la qualitat de vida enfortint la sevacapacitat productiva i habilitats mitjançant la formacióper l’emprenedoria a Tujereng, Gàmbia. El projecteestà promogut per l’Associació Solidança idesenvolupat per Mbolo Association.
 4. 4. 2.2 Objectius i beneficiàriesFandema treballa amb dones entre 18 i 65 anys, especialment amb aquelles dones que mai han anat al’escola o la van deixar molt aviat i no estan alfabetitzades i amb aquelles que volen millorar la seva qualitatde vida. D’aquesta manera es fa formació en competències bàsiques, tècniques i transversals per tald’ajudar en el desenvolupament econòmic de la comunitat.La formació ocupacional crea llocs de treball i produeix materials per generar un altre ingrés per laautosostenibilitat del projecte. El projecte està orientat a la consecució de tres resultats: 1. Millorar l’educació 2.Crear vacants, noves oportunitats 3. Apoderar a les dones bàsica de les dones de negoci i ajudar a les dintre de la comunitat emprenedores a entrar al mercat formal de treball
 5. 5. 2.3 MetodologiaEs treballa a través del disseny d’un itinerari personalitzat que defineix les fases de formació, adaptat acada beneficiària, la seva educació prèvia, la seva experiència laboral i les seves expectativesprofessionals.Quan l’itinerari està dissenyat se signa un conveni entre Mbolo, la beneficiària, un testimoni del seu entorn ila treballadora social de Fandema on queden explicites les obligacions i deures de cada part. El conveni ésuna eina molt útil per fer conèixer a la família i la comunitat, el projecte de Fandema.Durant tota la formació hi ha un seguiment per part dels mestres i la treballadora social, ajudant-les aadquirir la responsabilitat i les habilitats necessàries; també es forma a algunes de les beneficiaries quehan d’esdevenir les noves formadores.
 6. 6. 2.4 Un projecte autosostenible iambientalment sostenibleFandema és un projecte autogestionat i autosostenible através de la venda de roba. La venda de roba de segona màcrea llocs de feina directes i llocs de pràctiques en gestió depetits negocis.De fet, des de els tallers ocupacionals de costura,manualitats i artesania i tie-dye, s’està creant una líneapròpia de productes i materials que estan destinats a ser elfutur en la sostenibilitat del projecte i una font d’ingressos idesenvolupament per a les beneficiàries.Un altra via de sostenibilitat pel projecte és la formaciód’algunes de les alumnes actuals per esdevenir les futuresmestres del projecte.D’altra banda, Fandema vol tenir un impacte positiu en elmedi ambient i esdevenir un projecte pilot demostratiu enl’àrea d’ecoconstrucció (fent servir materials tradicionals),energies renovables (fent servir energia solar i eòlica coma font d’electricitat i extracció d’aigua) i gestió de residus(reutilitzant materials, gestionant els residus i compostant lafracció orgànica) i fent accions de sensibilització iconscienciació ambiental.
 7. 7. 2.5 Educació bàsicaEl primer pas en l’itinerari formatiu és l’educació bàsica,dissenyada especialment per aquelles no alfabetitzades.Mentre atenen l’educació bàsica, atenen també la formacióocupacional i transversal.El procés d’educació bàsica de les dones està orientat aencoratjar el desenvolupament i millora de les seves pròpiescapacitat mitjançant una formació integral i activa en tresàrees:•Alfabetització: classes d’alfabetització bàsica i intermitjaper a aquelles dones que no saben llegir ni escriure.•Anglès: classes d’anglès bàsic i intermedi orientades aampliar les seves habilitats comunicatives en l’idioma oficialde Gàmbia.•Alfabetització informàtica: introduint les noves tecnologiesd’informació i comunicació mitjançant l’alfabetització digital.
 8. 8. 2.6 Formació ocupacionalL’objectiu de la formació ocupacional és proveir les donesamb diferents habilitats per tal de aconseguir feina oemprendre el seu propi negoci en el futur proper. D’aquestamanera aconseguiran un major grau d’autonomia, tanteconòmica com personal.En aquests moments, Fandema està formant a les dones,basant-se en les demandes del mercat, les de les pròpiesbeneficiàries i els recursos disponibles, en:•Costura•Tye&die&batik (tint i estampació de teles africanes)•Manualitats i artesania•Cosmètica•Horticultura•Formació de formadores
 9. 9. 2.7 Educació transversalPer tal de facilitar la millora de qualitat de vida i reduir lapobresa, totes les beneficiàries atenen:•Interculturalitat i desenvolupament: per millorar el seuconeixement sobre qüestions generals, respectar lamulticulturalitat, aprendre sobre autodesenvolupamenttractant diferents temes (gènere, medi ambient, etc.) ioferint-les diferents perspectives per millorar les sevesvides, valorar-se a si mateixes, fomentar l’autoestima, elseu temps, esforç i feina.•Salut i desenvolupament: sensibilitzar a les dones avalorar la seva salut com a prioritat per millorar la qualitatde vida, treballant en prevenció, desenvolupamentd’hàbits de vida saludables i erradicant algunspensaments, mites i tabús perjudicials per a la seva salut,mitjançant tallers de salut i de treball corporal. Elsdoctors fan també la historia clínica i el seguiment de lesbeneficiaries.•Gestió de negocis: ajudar a adreçar les limitacions queafecten el desenvolupament de les dones en l’àmbit delsnegocis, per tal d’incrementar la seva productivitat,rendibilitat i sostenibilitat.
 10. 10. 2.8 Emprenedoria empresarial i FonsSolidari RotatoriMentre reben la formació ocupacional, les beneficiaries hande seguir un curs d’un any de formació empresarial perassolir una educació financera i de gestió de negocis bàsica.Gairebé al final del seu itinerari, es dissenya un pla denegoci per a les beneficiaries. Aquest pla de negoci,dissenyat conjuntament amb el tècnic de negocis, latreballadora social i el professor de l’àrea és imprescindibleabans de començar el seu negoci.Un Fons Solidari Rotatori (FSR) es posa a disposició perdonar suport a tots els plans de negocis aprovats sota elscriteris del FSR.Es fa també un seguiment proper per part del departamentsocioeconòmic (treballadora social i tècnic de negocis) quanel negoci està establert.
 11. 11. Desenvolupat perCol·laboradors Fanta Tinting
 12. 12. ALFABETITZACIÓ
 13. 13. ALFABETITZACIÓ
 14. 14. ANGLÈS 1
 15. 15. ANGLÈS 3
 16. 16. ANGLÈS 3
 17. 17. INFORMÀTICA
 18. 18. INFORMÀTICA
 19. 19. COSTURA
 20. 20. COSTURA
 21. 21. TIE-DYE
 22. 22. TIE-DYE
 23. 23. MANUALITATS
 24. 24. MANUALITATS
 25. 25. HORTICULTURA
 26. 26. HORTICULTURA
 27. 27. IOGA
 28. 28. COSMÈTICA
 29. 29. COSMÈTICA

×