El paper i laimportància de lainvestigacióBeatriz Sora MianaPID_00169989
© FUOC • PID_00169989                                       El paper i la importànci...
© FUOC • PID_00169989                                                  E...
© FUOC • PID_00169989                        5                El paper i la importà...
© FUOC • PID_00169989                      6                El paper i la importància...
© FUOC • PID_00169989                   7              El paper i la importància de la inve...
© FUOC • PID_00169989                   8             El paper i la importància de la invest...
© FUOC • PID_00169989                          9                 El paper i la ...
© FUOC • PID_00169989                   10            El paper i la importància de la investi...
© FUOC • PID_00169989                  11             El paper i la importància de la invest...
© FUOC • PID_00169989                  12             El paper i la importància de la invest...
© FUOC • PID_00169989                      13               El paper i la importància...
© FUOC • PID_00169989                       14              El paper i la importància...
© FUOC • PID_00169989                        15                El paper i la impor...
Mòdul 1. Protecció del copy rigth electrònico
Mòdul 1. Protecció del copy rigth electrònico
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mòdul 1. Protecció del copy rigth electrònico

323 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mòdul 1. Protecció del copy rigth electrònico

 1. 1. El paper i laimportància de lainvestigacióBeatriz Sora MianaPID_00169989
 2. 2. © FUOC • PID_00169989 El paper i la importància de la investigacióCap part daquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada,reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric comquímic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense lautoritzacióprèvia per escrit dels titulars del copyright.
 3. 3. © FUOC • PID_00169989 El paper i la importància de la investigacióÍndex1. Què és la investigació?...................................................................... 52. Procés dinvestigació......................................................................... 83. Pràcticum dinvestigació a la UOC................................................ 10Resum............................................................................................................ 12Exercicis dautoavaluació........................................................................ 13Solucionari.................................................................................................. 14Bibliografia................................................................................................. 15
 4. 4. © FUOC • PID_00169989 5 El paper i la importància de la investigació1. Què és la investigació?Letimologia del terme investigació pot servir de primera aproximació per a ex-plicar en què consisteix. La paraula investigació prové del llatí in (en) i ves-tigare (trobar, inquirir, indagar, seguir vestigis). Daquí que lús més elemen-tal daquest terme sigui indagar o descriure alguna cosa. De fet, lInstitutdEstudis Catalans defineix el terme investigació com lacció dinvestigar;lefecte, entenent el terme investigar com "cercar de descobrir o conèixer (al-guna cosa) indagant i examinant atentament tot vestigi, tot indici, etc".Des del moment en què lhome es va enfrontar amb problemes va començara interrogar-se sobre el perquè, el com i el per a què. Amb aquesta indagaciósobre les coses, duna manera embrionària, va començar el que avui anome-nem investigació. Aplicat al camp de lactivitat científica, la investigació és un procedi- ment sistemàtic, controlat i crític que té per finalitat descobrir o inter- pretar els fets o fenòmens, relacions o lleis dun àmbit determinat de la realitat.Des daquesta perspectiva, shan elaborat moltes definicions per a descriure enquè consisteix la investigació. Alguns exemples són els següents: "La investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos" (Arias, 1974, p. 53). "[...] el procés més formal, sistemàtic, i intensiu de dur a terme un mètode danàlisi cientí- fic [...] és una activitat més sistemàtica adreçada al descobriment del desenvolupament dun cos de coneixements organitzats. Es basa en lanàlisi crítica de proposicions hipotè- tiques per tal destablir relacions causa-efecte, que han de ser provades davant la realitat objectiva. Aquest propòsit pot ser ja la formulació-teoria o laplicació-teoria, i condueix a la predicció i, últimament, al control de fets que són conseqüència daccions o de causes específiques" (Best, 1982, pp. 25-26). "La investigación científica es una investigación crítica, controlada y empírica de fenó- menos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos" (Kerlinger, 1993, p. 11). "Cuando hablamos de investigación científica hacemos referencia a la búsqueda planifi- cada y sistemática de conocimientos o confirmaciones dentro del campo de la ciencia, o que reviste importancia para todos quienes hacen o utilizan la ciencia en cuyo campo se realiza la citada investigación" (Salkind i Escalona, 1999).
 5. 5. © FUOC • PID_00169989 6 El paper i la importància de la investigació "La investigación es el proceso fundamental a través del cual una disciplina científica desarrolla el conocimiento sobre su objeto de estudio. La investigación permite la vali- dación de las teorías, contribuye a su construcción y, en ocasiones, permite un primer acercamiento a fenómenos nuevos o poco explorados sobre los que tan sólo se dispone de modelos intuitivos o muy próximos al conocimiento común. Igualmente, en el ám- bito aplicado la investigación cumple funciones de evaluación y, con frecuencia, permite buscar soluciones a problemas o demandas concretas" (Martínez i Rodríguez, 2003).Basant-nos en les definicions anteriors, podem enunciar alguns atributs essen- Bibliografiacials de la investigació (Salkind i Escalona, 1999): complementària Podeu ampliar la informa-1)Lainvestigacióésunaactivitatbasadaenlafeinadaltresinvestigadors. ció sobre aquests atributs es- sencials de la investigació enAixò no significa que shagi de copiar la feina daltres investigadors (això seria aquest llibre:plagi), sinó que shan de revisar els treballs precedents per a tenir una base N. J. Salkind i R. L. Escalona (1999). Métodos de investiga-de coneixement per a assentar-hi el nostre treball. Per exemple, si hi hagués ción. Mèxic: Prentice Hall.300 treballs sobre el fenomen del treball emocional i les seves conseqüències,els hem de tenir en compte, com també els seus resultats. És probable que novulguem replicar els resultats que han obtingut, però hem de tenir en compteles seves metodologies, teories i resultats com una base prèvia.2)Lainvestigacióésunaactivitatqueespotrepetir. Sense deixar lexempleanterior, un estudi que analitzi la relació entre el treball emocional i les sevesconseqüències sha de poder replicar en estudis posteriors. Això és així per duesraons:a) Un dels trets de qualsevol troballa científica plausible és que es pot repetir.Daquesta manera, es poden desenvolupar programes dintervenció primeren-ca que produeixen resultats similars quan es repeteixen.b) Si els resultats duna investigació es repeteixen, això significa que poden seruna base per a investigacions addicionals en la mateixa àrea.3)Unainvestigaciódequalitatespotgeneralitzaraaltressituacions. Aixòsignifica que si el treball emocional porta associat una sèrie de conseqüènciesnegatives en un context determinat, aquests resultats probablement seran và-lids en un context diferent encara que relacionat amb lanterior. No obstantaixò, cal no oblidar que la generalització dalgunes investigacions és limitada,ja que resulta difícil duplicar les condicions exactes en les quals va dur a ter-me la investigació inicial. Tanmateix, els resultats de totes les investigacionspoden aportar alguna cosa a altres situacions.4)Lainvestigacióesbasaenalgunraonamentlògiciestàvinculataunateoria. Lactivitat investigadora proporciona resposta a una sèrie de preguntesque no resulten autosuficients, sinó que ajuden a omplir els buits dun tren-caclosques gran i complicat. No és possible pretendre que amb un macropro-jecte sobre treball emocional es puguin conèixer tots els processos involucrats
 6. 6. © FUOC • PID_00169989 7 El paper i la importància de la investigacióen aquest fenomen. Les àrees dinvestigació shan de desglossar en àrees méspetites, de manera que arribin a lligar-se, molts cops mitjançant una teoriasubjacent que guiï la investigació.5) La investigació sha de poder dur a terme. Un alt nivell dambigüitaten lobjectiu dinvestigació i la falta de marc conceptual fa que una propostadinvestigació no sigui factible. La investigació de qualitat planteja una qües-tió que es pugui contestar i ho fa de manera adequada.6)Lainvestigaciógenerapreguntesnovesiésdenaturalesacíclica. Les res-postes de la investigació davui seran la base per a les preguntes dinvestigacióde demà.7)Lainvestigacióésincremental,ésadir,vacreixentpartintdelquejaesté. Les contribucions habitualment són petites, fàcils de definir. Així, totsels estudis en una àrea sajunten per a produir un cos de coneixement quediferents investigadors comparteixen i que suposa la base per a investigacionsfutures.8)Lainvestigacióésunaactivitatqueshademprendreafidemillorarla Exemplesocietat. La investigació ha de tenir com a meta final la millora de la societat. No seria lícit exposar els sub-Per això, la finalitat no justifica les pràctiques poc ètiques que representen un jectes a una persecució cons-perjudici per a la societat. Sha de trobar la manera de respondre a les preguntes tant en làmbit laboral amb lobjectiu destudiar el tre-dinvestigació sense recórrer a pràctiques possiblement perjudicials. ball emocional i les seves con- seqüències. Aquests atributs caracteritzen la bona investigació, de manera que un enfocament oposat definiria una mala investigació. Així doncs, una mala investigació es caracteritzaria, per exemple, perquè plagia el treball daltres persones, falsifica dades per a demostrar alguna cosa, falseja la informació i enganya els participants.
 7. 7. © FUOC • PID_00169989 8 El paper i la importància de la investigació2. Procés dinvestigacióLa investigació es guia per una sèrie de pautes, organitzades en una sèrie defases o etapes amb lobjectiu de desenvolupar un coneixement sistemàtic iordenat. Això és el que sha anomenat mètode científic.Hi ha diferents models que contenen els diferents passos del mètode científic,encara que tots contenen una mateixa essència en comú. A continuació, enprimer lloc, es planteja el model plantejat per Salkind i Escalona (1999), i des-prés el model una mica més elaborat desenvolupat per Sackett i Larson (1990).Figura 1. Passos del procés dinvestigacióFont: Salkind i Escalona (1999).Figura 2. Fases del procés dinvestigacióFont: Sackett i Larson (1990).
 8. 8. © FUOC • PID_00169989 9 El paper i la importància de la investigacióLa primera fase consisteix en general a plantejar una pregunta dinvestigaciósegons el cos de coneixement previ i mancances existents. Aquesta pregunta oobjectiu que es vol investigar resulta el punt de partida per a les fases següentsdel mètode científic, i les condiciona. La taula 1 resumeix a grans trets els tipusdinvestigació que cal fer segons el plantejament dels objectius i la hipòtesique es vol estudiar:Taula 1. Tipus dinvestigació Tipus Objectiu Exemple de problemaDescriptiva Recull informació sobre diferents as- Quin tipus de treball emocional predo- pectes del fenomen que es vol estudi- mina en lorganització? ar, però sense establir-hi relació.Exploratòria Pretén apropar-se a un fenomen nou Hi ha cap relació entre el treball emoci- o poc estudiat sobre el qual no hi ha onal i la justícia organitzacional? teories o hipòtesis fermes.Explicativa Pretén confirmar relacions causals, El treball emocional afecta la satisfacció derivades de models i/o investigaci- laboral dels treballadors? ons prèvies.Font: Martínez i Rodríguez (2003).Resulta necessari destacar, com ja van suggerir Martínez i Rodríguez (2003), Exemplesque la descripció presentada reflecteix un procés dinvestigació ideal. En Alguns dels exemples quelactivitat científica sorgeixen molts condicionants que poden alterar aquest poden alterar el procésprocés. El caràcter aplicat de la investigació i la limitació de recursos poden dinvestigació: la formació de linvestigador o les modes ci-fer que es descuidi lortodòxia científica en benefici duna aplicació immediata entífiques poden fer que les tècniques determinin les qües-i latenció dassumptes que han de ser resolts amb immediatesa. No obstant tions dinvestigació.això, malgrat les limitacions que es poden presentar, aquests models resultenútils com a guia i referent.El pràcticum dinvestigació sobre el treball emocional en les organitzacions de Vegeu tambéserveis està orientat per a dur a terme un procés dinvestigació complet dins del Els mòduls següents daquestsmarc del projecte dinvestigació Emotion Work in the Services Sector. Development materials aprofundiran enof an Empirical and Conceptual Model from a Positive and Multilevel Perspective. aquestes fases que conformen el mètode científic.Així doncs, en el Pràcticum I es plantejarà el desenvolupament de les primeresfases que componen el procés dinvestigació: plantejament de lobjectiu/pro-blema dinvestigació i determinació de la metodologia (tria del mètode, elecciói/o construcció de tècniques i instruments). En el Pràcticum II es duran a termeles últimes fases del procés dinvestigació, enteses com la selecció destratègiesdanàlisi de dades, execució de la investigació i la comunicació dels resultats.
 9. 9. © FUOC • PID_00169989 10 El paper i la importància de la investigació3. Pràcticum dinvestigació a la UOCEl pràcticum dinvestigació es desglossa en dues assignatures troncals de segoncicle, de sis crèdits cada una, mitjançant les quals lalumnat pot desenvoluparels seus coneixements i competències investigadores. Pràcticum I és la primerapart de les assignatures de pràcticum, que es completa amb Pràcticum II, quetindrà les mateixes característiques i tindrà continuïtat en termes de contin-guts, encara que cal tenir en compte que són assignatures independents.En aquest pràcticum dinvestigació es tractarà el tema del treball emocional,el qual constitueix una de les fonts destrès principals per als treballadors, iconsisteix en la regulació de les seves emocions a la feina. Això és especial-ment destacable en el cas dels treballadors del sector serveis, en què la regu-lació emocional té un paper fonamental. Els empleats han de gestionar lesemocions en la interacció amb els clients com a part de la feina. De fet, moltesdaquestes organitzacions de serveis estableixen formalment quines emocionssón desitjables i avaluen els treballadors segons això.En contrast, els treballadors no sempre poden mostrar les emocions desitja-bles per lorganització de manera natural, especialment en el cas de situacionsdesagradables. És en aquesta dissonància on ha sorgit el concepte de treball emocional entès com el procés psicològic responsable de la regulació de les emoci- ons en la direcció que vol lorganització.Així doncs, aquest pràcticum es planteja amb lobjectiu destudiar el treballemocional en les organitzacions del sector serveis. Més específicament, esplanteja analitzar els factors que intervenen en el procés de regulació emoci-onal (treball emocional).Per a això, es faran una sèrie dactivitats investigadores durant el Pràcticum Ii II que tindran una continuïtat. En el Pràcticum I es crearà una base de conei-xement, sidentificaran les mancances dinvestigació i es plantejaran els objec-tius dinvestigació. Aquestes activitats es recolliran en un primer informe ci-entífic. A més, segons aquests objectius dinvestigació, com a segona activitatdel pràcticum I es dissenyarà una metodologia dinvestigació, i especialmentun mètode de recollida de dades de naturalesa quantitativa i/o qualitativa.Aquesta segona activitat també es recollirà en un segon informe.
 10. 10. © FUOC • PID_00169989 11 El paper i la importància de la investigacióLexecució pràctica de les activitats del Pràcticum I es portaran a terme en elPràcticum II. En aquest pràcticum, la primera activitat consistirà a aplicar lametodologia dinvestigació, i en concret, les eines de recollida de dades per acrear una base de dades conjunta. La segona activitat consistirà a fer un tre-ball científic que senviarà a una revista científica dàmbit nacional o interna-cional perquè sigui publicat. Aquest treball respondrà a algun dels objectiusdinvestigació plantejats en el Pràcticum I.Totes dues assignatures del pràcticum pretenen que lestudiant entengui queels conceptes de les diferents assignatures conflueixen en situacions realsdinvestigació. De fet, és important que lestudiant comprengui que les activi-tats que es faran en el marc daquest pràcticum dinvestigació formaran partdun projecte dinvestigació real que actualment és vigent i està constituït perdiversos investigadors de moltes universitats europees. Per això, ja en la intro-ducció i al començament daquest pràcticum es fa una crida a una pràcticabasada en lètica professional. Digues-mho i ho oblido, ensenya-mho i ho recordo, involucra-mhi i ho aprenc (Confuci).
 11. 11. © FUOC • PID_00169989 12 El paper i la importància de la investigacióResumEn aquest mòdul fem una breu introducció sobre què és la investigació i elsseus processos implícits. Això proporciona un marc conceptual per a aquestaassignatura de pràcticum orientada a fer una investigació en làrea de la psico-logia de les organitzacions i del treball. En concret es descriuen algunes de lesdefinicions principals dinvestigació.Així mateix, sexplica el procés de la investigació: plantejament duna preguntadinvestigació, formulació de les hipòtesis, recopilació de la informació, elec-ció del mètode, construcció/elecció de la metodologia, execució de la investi-gació i comunicació dels resultats. Finalment, es descriu més detalladamenten què consistiran els pràcticums dinvestigació que constitueixen aquesta as-signatura, aplicant el marc conceptual proporcionat.
 12. 12. © FUOC • PID_00169989 13 El paper i la importància de la investigacióExercicis dautoavaluacióAmb lobjectiu dampliar els coneixements inicials sobre la temàtica que ens ocupa, abans decomençar els exercicis dautoavaluació caldria revisar els treballs següents:Zapf, D. i Holz, M. (2006). On the Positive and Negative Effects of Emotion Work in Organi-zations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15, 1-28.Zapf, D., Seifert, C., Schmutte, B., Mertini, H., i Holz, M. (2001). Emotion work and jobstressors and their effects on burnout. Psychology Health, 16, 527-545.Zapf, D., Vogt, C., Seifert, C., Mertini, H., i Isic, A. (1999). Emotion work as a source ofstress: The concept and the development of an instrument. European Journal of Work andOrganizational Psychology, 8, 371-400.1. Definiu el concepte dinvestigació.2. Enumereu els diferents atributs de la investigació.3. Enumereu les diferents fases que configuren una investigació.4. Enumereu els tipus dinvestigació.5. Assenyaleu lopció correcta:a) Un tipus dinvestigació descriptiu estableix relacions entre els fenòmens que sestan estu-diant.b) Una investigació exploratòria sassenta en un marc teòric establert.c) Una investigació explicativa pretén confirmar relacions causals.
 13. 13. © FUOC • PID_00169989 14 El paper i la importància de la investigacióSolucionariExercicis dautoavaluació1. La investigación es el proceso fundamental a través del cual una disciplina científicadesarrolla el conocimiento sobre su objeto de estudio. La investigación permite la validaciónde las teorías, contribuye a su construcción y, en ocasiones, permite un primer acercamiento afenómenos nuevos o poco explorados sobre los que tan sólo se dispone de modelos intuitivoso muy próximos al conocimiento común. Igualmente., en el ámbito aplicado la investigacióncumple funciones de evaluación y, con frecuencia, permite buscar soluciones a problemas odemandas concretas (Martínez i Rodríguez, 2003).2.• La investigació és una activitat basada en el treball daltres investigadors.• La investigació és una activitat que es pot repetir.• Una investigació de qualitat es pot generalitzar a altres situacions.• La investigació es basa en algun raonament lògic i està vinculat a una teoria.• La investigació sha de poder dur a terme.• La investigació genera preguntes noves i és de naturalesa cíclica.• La investigació és incremental.• La investigació és una activitat que sha demprendre a fi de millorar la societat.3.• Especulació de teories.• Problemes pràctics.• Investigacions prèvies.• Casualitat, serendipitat (serendepity).• Identificació de lobjectiu.• Elecció del mètode.• Tria i/o construcció de tècniques i instruments.• Selecció destratègies danàlisi de dades.• Execució de la investigació.• Comunicació dels resultats.4.• Descriptiva.• Exploratòria.• Explicativa.5. c).
 14. 14. © FUOC • PID_00169989 15 El paper i la importància de la investigacióBibliografiaArias, F. (1974). Introducción a la técnica de investigación en ciencias de la administración y delcomportamiento (3a. ed.). Mèxic: Trillas.Institut dEstudis Catalans. http://dlc.iec.cat/Kerlinger, F. (1993). Investigación del comportamiento. Barcelona: Ed. Interamericana.Salkind, N. J. i Escalona, R. L. (1999). Métodos de investigación. Mèxic: Prentice Hall.Sackett, P. R. i Larson, J. R. (1990). Research strategies and tactics in industrial and organizati-onal psychology. A M. D. Dunnette i L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organiza-tional psychology (2a. ed., vol. 1, pp. 419-489). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.Martínez, D. i Rodríguez, F. (2003). Métodos de investigación en Psicología de las Organiza-ciones. A F. Gil i C. M. Alcover (Eds.), Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Madrid:Alianza Editorial.

×