SlideShare a Scribd company logo
1 of 85
Download to read offline
Анализ                                               Сурагчдыг волейболын
                                           1                2               3


                                   танай гэрт
                                                танай багш нар
                                   волейбол
                                         чи волейбол хичээл дээрээ
                                  тоголж чаддан
                                         сонирходог уу?  волейбол
                                   хүн байгаа
                                                 заадаг уу?
                                    юу?
                       Бүлэг                              Хүйс
                   Анги
№   Овог:        Нэр           Нас
                                                               d/маш сайн
                                                      b/хааяа
                                      b/ үгүй
                                 a/тийм
                                                                      a/тийм
                                                           c/сайн
                                                 a/үгүй
                                               d/
                                           c/
 1 дамдинсүрэн    оюунчилэг     8    б   24  эм    1     0     0  0   0    1     0     0     0
 2        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
 3        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
 4        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
 5        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
 6        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
 7        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
 8        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
 9        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
10        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
11        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
12        0        0  0    0   0   0    1     0     0  0   0    1     0     0     0
                    Хуудас 1
Анализдыг волейболын талаар хэр мэдлэгтэй эсэхийг судлах судалгаа
         3                    4                   5           6               7          8        9


   танай багш нар                                  Волейболын        Чи долоо  онолоор үзсэн
                   Чи волейбол
   хичээл дээрээ                                  техникүүдээс      хоногт хэдэн  техникээ
                   тоглоход хэр                                                             0        0
     волейбол                                   хэдийг сайн      удаа тоглодог  бататгаж
                    хэцүү вэ?
    заадаг уу?                                   мэдэх вэ?         вэ?   тоголдог уу?
                                   d/маш амархан
                      b/дунд зэрэг

                             c/амархан
         c/ хааяа                 a/хэцүү
                                                                  a/тийм
                                                    20
                                              10
                                                15
    b/үгүй
                                                                       b/үгүй
                                           5
                                                       2
                                                                3
                                                         1
                                                            0
              D/
                                           A/
                                                    D/
                                                       A/
                                                                D/
                                              B/
                                                C/
                                                         B/
                                                            C/
                                                                               d/
                                                                           c/                                                                                  0

                                                                                    0

                                                                                        0

                                                                                          0

                                                                                            0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
      1     0   0    1       0      0        0    1  0    0  0  1  0    0  0   0    1     0  0  0  0    0  0  0
                                                       Хуудас 2
Анализ
  9          10          11           12
  0          0          0            0
        0

          0

              0

                 0
0

    0

      0
                   0

                     0

                       0

                           0

                             0

                                0

                                   0

                                       0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0   0    0  0
                           Хуудас 3
Анализ
Хуудас 4
график


                   Судалгааны нэгтгэл , график
Асуулт1.
      судалгаанд оролцсон нийт   тийм гэж хариулсан  үгүй гэж хариулсан
           12            12          0

Асуулт2.
      судалгаанд оролцсон нийт       a/үгүй      хааяа
           12              0        12

Асуулт3.
      судалгаанд оролцсон нийт   тийм гэж хариулсан  үгүй гэж хариулсан
           12             0          12

Асуулт4.
      судалгаанд оролцсон нийт       хэцүү      дунд зэрэг
           12              12        0

Асуулт5.
      судалгаанд оролцсон нийт        5         10
           12             12         0

Асуулт6.
      судалгаанд оролцсон нийт        2         1
           12             12         0

Асуулт7.

      судалгаанд оролцсон нийт   тийм гэж хариулсан  үгүй гэж хариулсан
           12             0          12
                   Хуудас 5
график


Асуулт 1.

танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?
   12
                     судалгаанд
   10                 оролцсон
                     нийт
   8                 тийм гэж
                     хариулсан
   6                 үгүй гэж
                     хариулсан
   4

   2

   0

Асуулт 2.
              чи волейбол сонирходог уу?
      12

      10
                              a/үгүй
       8                       хааяа
                              сайн
       6
                              маш сайн
       4

       2

       0
              12


Асуулт 3.
              танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?
         12
         10
                             тийм гэж
         8                    хариулсан
                             үгүй гэж
         6                    хариулсан
         4
         2
         0
                12
Асуулт 4.


              Хуудас 6
график
              Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?
                                    судалгаанд
                                    оролцсон нийт
                                    хэцүү
                                    дунд зэрэг
                                    амархан
                                    маш амархан
Асуулт 5.
              Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?
                             5
         12                    10
         10                    15
                          20   20
         8
         6             15
         4
                   10
         2
         0      5
           12


Асуулт 6.
              Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?
      12


      10
                                   судалгаанд
                                   оролцсон нийт
       8                            2
                                   1
                                   0
       6                            3


       4


       2


       0
              Хуудас 7
график
 сайн   маш сайн
  0     0
амархан  маш амархан
  0      0


 15     20
  0     0


  0      3
  0      0
           Хуудас 8
график


      Асуулт 7.
            онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?
                  12
                                    судалгаанд
                  10                 оролцсон
                                    нийт
                   8                 тийм гэж
                                    хариулсан
                   6                 үгүй гэж
                                    хариулсан
                   4

                   2

                   0


      Асуулт 8.
            10
             9
             8
             7
             6
             5
             4
             3
             2
             1
             0
      Асуулт 9.
л заадаг уу?
      Асуулт 10.


                     Хуудас 9
график
              10
               9
               8

 судалгаанд         7
 оролцсон нийт
               6
 хэцүү
 дунд зэрэг         5        Row 42
 амархан          4
 маш амархан
               3
               2
               1
               0

     Асуулт 11.
            10
            9
            8
            7
            6
            5
            4
            3
            2
            1
            0

     Асуулт 12.
судалгаанд
оролцсон нийт
2
1
0
3
                 Хуудас 10
график
Хуудас 11
график
Хуудас 12
график
Хуудас 13
1
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:    дамдинсүрэн               Нас
      Нэр     оюунчилэг                Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 14
1
Хуудас 15
1
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

        24         Анги   8
        эм         Бүлэг   б
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 16
1
Хуудас 17
1
Хуудас 18
1
Хуудас 19
2
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 20
2
Хуудас 21
2
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 22
2
Хуудас 23
2
Хуудас 24
2
Хуудас 25
3
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 26
3
Хуудас 27
3
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 28
3
Хуудас 29
3
Хуудас 30
3
Хуудас 31
4
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 32
4
Хуудас 33
4
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 34
4
Хуудас 35
4
Хуудас 36
4
Хуудас 37
5
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 38
5
Хуудас 39
5
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 40
5
Хуудас 41
5
Хуудас 42
5
Хуудас 43
6
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 44
6
Хуудас 45
6
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 46
6
Хуудас 47
6
Хуудас 48
6
Хуудас 49
7
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 50
7
Хуудас 51
7
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 52
7
Хуудас 53
7
Хуудас 54
7
Хуудас 55
8
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 56
8
Хуудас 57
8
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 58
8
Хуудас 59
8
Хуудас 60
8
Хуудас 61
9
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 62
9
Хуудас 63
9
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 64
9
Хуудас 65
9
Хуудас 66
9
Хуудас 67
10
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 68
10
Хуудас 69
10
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 70
10
Хуудас 71
10
Хуудас 72
10
Хуудас 73
11
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 74
11
Хуудас 75
11
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 76
11
Хуудас 77
11
Хуудас 78
11
Хуудас 79
12
                     Цахим судалгаа
      Санамж:   Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би

      Овог:                        Нас
      Нэр                         Хүйс

Асуулт1.
      танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу?

      a/тийм   b/ үгүй     c/     d/

Асуулт 2.
      чи волейбол сонирходог уу?

      a/үгүй   b/хааяа     c/сайн   d/маш сайн
Асуулт 3.
      танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/ хааяа  D/
Асуулт 4.
      Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ?

      a/хэцүү   b/дунд зэрэг        c/амархан
Асуулт 5.
      Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ?

      A/  5   B/  10     C/  15  D/  20
Асуулт 6.
      Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ?

      A/  2   B/  1      C/  0   D/  3
Асуулт 7.
      онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу?

      a/тийм   b/үгүй      c/     d/
                 Хуудас 80
12
Хуудас 81
12
гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

                  Анги
                  Бүлэг
                  хариулт  a
                  хариулт  b                  хариулт  b      d/маш амархан      хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  a                  хариулт  b
                       Хуудас 82
12
Хуудас 83
12
Хуудас 84
12
Хуудас 85

More Related Content

What's hot (17)

судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
цахим судалгаа оюунбилэг
 цахим судалгаа оюунбилэг цахим судалгаа оюунбилэг
цахим судалгаа оюунбилэг
 
Altanzulsud
AltanzulsudAltanzulsud
Altanzulsud
 
тест алтаа
тест алтаатест алтаа
тест алтаа
 
тест 1, 2
тест 1, 2тест 1, 2
тест 1, 2
 
тест 1, 2
тест 1, 2тест 1, 2
тест 1, 2
 
Altantuyasud
AltantuyasudAltantuyasud
Altantuyasud
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Bzd 55th school sudalgaa
Bzd 55th school sudalgaaBzd 55th school sudalgaa
Bzd 55th school sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa1
Tsahim sudalgaa1Tsahim sudalgaa1
Tsahim sudalgaa1
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
цахим судалгаа
 цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
 цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
 цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 

Viewers also liked

ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวOomAmm Oom
 
Presentation 1 between the wars
Presentation 1 between the warsPresentation 1 between the wars
Presentation 1 between the warskentcofc
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวOomAmm Oom
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวOomAmm Oom
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวOomAmm Oom
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวOomAmm Oom
 
болроо
болрооболроо
болрооSoko5-3
 
9 р анги уран зохиол пунсаа
9 р анги уран зохиол пунсаа9 р анги уран зохиол пунсаа
9 р анги уран зохиол пунсааBPunsal1019
 

Viewers also liked (15)

แพรว
แพรวแพรว
แพรว
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 
Pdhpe
PdhpePdhpe
Pdhpe
 
Presentation 1 between the wars
Presentation 1 between the warsPresentation 1 between the wars
Presentation 1 between the wars
 
Pdhpe rationale 1
Pdhpe rationale 1Pdhpe rationale 1
Pdhpe rationale 1
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 
болроо
болрооболроо
болроо
 
PDHPE rationale
PDHPE rationalePDHPE rationale
PDHPE rationale
 
1+2
1+21+2
1+2
 
Hereglegdehvvn
HereglegdehvvnHereglegdehvvn
Hereglegdehvvn
 
9 р анги уран зохиол пунсаа
9 р анги уран зохиол пунсаа9 р анги уран зохиол пунсаа
9 р анги уран зохиол пунсаа
 
Charles Dickens
Charles Dickens Charles Dickens
Charles Dickens
 

Similar to цахим судалгаа

Bolormaa 3d angi sudalgaa
Bolormaa 3d angi sudalgaaBolormaa 3d angi sudalgaa
Bolormaa 3d angi sudalgaabolor55
 
Munkhsoyol 55 4d angi sudalgaa
Munkhsoyol 55 4d angi sudalgaaMunkhsoyol 55 4d angi sudalgaa
Munkhsoyol 55 4d angi sudalgaamunkhsoyol55
 
Otgontseren bagsh school sudalgaa
Otgontseren bagsh school sudalgaaOtgontseren bagsh school sudalgaa
Otgontseren bagsh school sudalgaaBud Ochirbat
 
Naraa 102 sudalgaa
Naraa 102 sudalgaaNaraa 102 sudalgaa
Naraa 102 sudalgaaoyuka102
 
пүүжээ судалгаа бтамир
пүүжээ судалгаа бтамирпүүжээ судалгаа бтамир
пүүжээ судалгаа бтамирpurevsuren85
 
цахим судалгаа1
цахим судалгаа1цахим судалгаа1
цахим судалгаа1Nlhagvaa81
 
оюунжаргал 2в angi sudalgaa
оюунжаргал 2в angi sudalgaaоюунжаргал 2в angi sudalgaa
оюунжаргал 2в angi sudalgaaOyunjargal-0705
 
Nyamtaivan sudalgaa
Nyamtaivan sudalgaaNyamtaivan sudalgaa
Nyamtaivan sudalgaanyamtaivan
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааUuganaa_9x9
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааBurneeB
 

Similar to цахим судалгаа (18)

Bolormaa 3d angi sudalgaa
Bolormaa 3d angi sudalgaaBolormaa 3d angi sudalgaa
Bolormaa 3d angi sudalgaa
 
Munkhsoyol 55 4d angi sudalgaa
Munkhsoyol 55 4d angi sudalgaaMunkhsoyol 55 4d angi sudalgaa
Munkhsoyol 55 4d angi sudalgaa
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Otgontseren bagsh school sudalgaa
Otgontseren bagsh school sudalgaaOtgontseren bagsh school sudalgaa
Otgontseren bagsh school sudalgaa
 
Naraa 102 sudalgaa
Naraa 102 sudalgaaNaraa 102 sudalgaa
Naraa 102 sudalgaa
 
Sudalgaa
SudalgaaSudalgaa
Sudalgaa
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
пүүжээ судалгаа бтамир
пүүжээ судалгаа бтамирпүүжээ судалгаа бтамир
пүүжээ судалгаа бтамир
 
цахим судалгаа1
цахим судалгаа1цахим судалгаа1
цахим судалгаа1
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
оюунжаргал 2в angi sudalgaa
оюунжаргал 2в angi sudalgaaоюунжаргал 2в angi sudalgaa
оюунжаргал 2в angi sudalgaa
 
Nyamtaivan sudalgaa
Nyamtaivan sudalgaaNyamtaivan sudalgaa
Nyamtaivan sudalgaa
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 

цахим судалгаа

 • 1. Анализ Сурагчдыг волейболын 1 2 3 танай гэрт танай багш нар волейбол чи волейбол хичээл дээрээ тоголж чаддан сонирходог уу? волейбол хүн байгаа заадаг уу? юу? Бүлэг Хүйс Анги № Овог: Нэр Нас d/маш сайн b/хааяа b/ үгүй a/тийм a/тийм c/сайн a/үгүй d/ c/ 1 дамдинсүрэн оюунчилэг 8 б 24 эм 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Хуудас 1
 • 2. Анализ дыг волейболын талаар хэр мэдлэгтэй эсэхийг судлах судалгаа 3 4 5 6 7 8 9 танай багш нар Волейболын Чи долоо онолоор үзсэн Чи волейбол хичээл дээрээ техникүүдээс хоногт хэдэн техникээ тоглоход хэр 0 0 волейбол хэдийг сайн удаа тоглодог бататгаж хэцүү вэ? заадаг уу? мэдэх вэ? вэ? тоголдог уу? d/маш амархан b/дунд зэрэг c/амархан c/ хааяа a/хэцүү a/тийм 20 10 15 b/үгүй b/үгүй 5 2 3 1 0 D/ A/ D/ A/ D/ B/ C/ B/ C/ d/ c/ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 2
 • 3. Анализ 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 3
 • 5. график Судалгааны нэгтгэл , график Асуулт1. судалгаанд оролцсон нийт тийм гэж хариулсан үгүй гэж хариулсан 12 12 0 Асуулт2. судалгаанд оролцсон нийт a/үгүй хааяа 12 0 12 Асуулт3. судалгаанд оролцсон нийт тийм гэж хариулсан үгүй гэж хариулсан 12 0 12 Асуулт4. судалгаанд оролцсон нийт хэцүү дунд зэрэг 12 12 0 Асуулт5. судалгаанд оролцсон нийт 5 10 12 12 0 Асуулт6. судалгаанд оролцсон нийт 2 1 12 12 0 Асуулт7. судалгаанд оролцсон нийт тийм гэж хариулсан үгүй гэж хариулсан 12 0 12 Хуудас 5
 • 6. график Асуулт 1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? 12 судалгаанд 10 оролцсон нийт 8 тийм гэж хариулсан 6 үгүй гэж хариулсан 4 2 0 Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? 12 10 a/үгүй 8 хааяа сайн 6 маш сайн 4 2 0 12 Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? 12 10 тийм гэж 8 хариулсан үгүй гэж 6 хариулсан 4 2 0 12 Асуулт 4. Хуудас 6
 • 7. график Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? судалгаанд оролцсон нийт хэцүү дунд зэрэг амархан маш амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? 5 12 10 10 15 20 20 8 6 15 4 10 2 0 5 12 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? 12 10 судалгаанд оролцсон нийт 8 2 1 0 6 3 4 2 0 Хуудас 7
 • 8. график сайн маш сайн 0 0 амархан маш амархан 0 0 15 20 0 0 0 3 0 0 Хуудас 8
 • 9. график Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? 12 судалгаанд 10 оролцсон нийт 8 тийм гэж хариулсан 6 үгүй гэж хариулсан 4 2 0 Асуулт 8. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Асуулт 9. л заадаг уу? Асуулт 10. Хуудас 9
 • 10. график 10 9 8 судалгаанд 7 оролцсон нийт 6 хэцүү дунд зэрэг 5 Row 42 амархан 4 маш амархан 3 2 1 0 Асуулт 11. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Асуулт 12. судалгаанд оролцсон нийт 2 1 0 3 Хуудас 10
 • 14. 1 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: дамдинсүрэн Нас Нэр оюунчилэг Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 14
 • 16. 1 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. 24 Анги 8 эм Бүлэг б хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 16
 • 20. 2 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 20
 • 22. 2 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 22
 • 26. 3 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 26
 • 28. 3 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 28
 • 32. 4 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 32
 • 34. 4 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 34
 • 38. 5 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 38
 • 40. 5 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 40
 • 44. 6 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 44
 • 46. 6 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 46
 • 50. 7 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 50
 • 52. 7 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 52
 • 56. 8 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 56
 • 58. 8 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 58
 • 62. 9 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 62
 • 64. 9 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 64
 • 68. 10 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 68
 • 70. 10 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 70
 • 74. 11 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 74
 • 76. 11 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 76
 • 80. 12 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны асуултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр би Овог: Нас Нэр Хүйс Асуулт1. танай гэрт волейбол тоголж чаддан хүн байгаа юу? a/тийм b/ үгүй c/ d/ Асуулт 2. чи волейбол сонирходог уу? a/үгүй b/хааяа c/сайн d/маш сайн Асуулт 3. танай багш нар хичээл дээрээ волейбол заадаг уу? a/тийм b/үгүй c/ хааяа D/ Асуулт 4. Чи волейбол тоглоход хэр хэцүү вэ? a/хэцүү b/дунд зэрэг c/амархан Асуулт 5. Волейболын техникүүдээс хэдийг сайн мэдэх вэ? A/ 5 B/ 10 C/ 15 D/ 20 Асуулт 6. Чи долоо хоногт хэдэн удаа тоглодог вэ? A/ 2 B/ 1 C/ 0 D/ 3 Асуулт 7. онолоор үзсэн техникээ бататгаж тоголдог уу? a/тийм b/үгүй c/ d/ Хуудас 80
 • 82. 12 гаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Анги Бүлэг хариулт a хариулт b хариулт b d/маш амархан хариулт a хариулт a хариулт a хариулт b Хуудас 82