SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Izvori financiranja 
Osijek, 13.12.2014. Nina Marković
Centar za poduzetništvo 
 Poduzetnička potporna institucija 
 Udruga građana osnovana 1997. godine 
 Osnovne usluge – informiranje i savjetovanje 
(0800 345 345; info@czposijek.hr); edukacije; 
izrade poslovnih planova i investicijskih 
studija; pisanje i provedba EU projekata 
 Financiranje – po projektima
Izvori financiranja 
• Vlastita novčana sredstva (bootstraping) 
• 3 F (family, friends and fools) 
• Krediti 
• Državne potpore i poticaji 
• Poslovni anđeli
Vlastita novčana sredstva 
(bootstraping) 
• Pokretanje poslovanja s malo kapitala – vlastiti kapital + 
ulaganje ostvarene dobiti 
• Bootstrap tvrtke – faze: 
- Seed money – ušteđevina; plaća ako ste u radnom odnosu 
- Customer funded money – zarada se ulaže u tvrtku 
- Kredit – mali, kratkoročni krediti; za financiranje pojedinih 
aktivnosti (kupovina opreme za nove zaposlenike); 
sekundarni iznos financiranja 
• Može biti barijera za rast – strah od rizika 
propuštanje prilike za rast (npr. nemogućnost novog 
zapošljavanja)
3 F – familiy, friends and fools 
• Osobe koje vas znaju, vole, žele pomoći (Love money) 
• Osobni/emocionalni problemi 
• Neformalno investiranje; tretirati ih kao strance – formalizirati 
dogovor (ugovor) 
• Kamata/udio u vlasništvu 
• Fools – nisu obitelj i prijatelji; nisu prof. investitori; nemaju 
pojma o start-upu, povjeruju vašoj priči i odluče se investirati
Krediti - HBOR 
• HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak 
• razvojna i izvozna banka osnovana sa svrhom kreditiranja 
obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva 
• Subvencionirane kamatne stope – 2 % - 4 % 
• Programi kreditiranja: 
– Izvoz 
– Turizam 
– Poljoprivreda 
– Veliki gospodarski projekti 
– Zaštita okoliša i održivi razvitak
Krediti HBOR 
• Žene poduzetnice 
• Poduzetništvo mladih 
• Poduzetnici početnici 
• Obrtna sredstva 
• Mogućnost direktnog kreditiranja ili preko poslovnih banaka 
• U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik 
dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.
Kreditna linija – poduzetnici početnici 
• Krajnji korisnici kredita 
Poduzetnici koji: 
– po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo, 
– nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu 
ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom 
radnom mjestu, 
– su mlađi od 55 godina, 
– nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta, 
– nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s 
udjelom većim od 30%, 
– Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici 
koji posluju kraće od dvije godine.
Kreditna linija – poduzetnici početnici 
Krediti su namijenjeni za ulaganja u: 
Osnovna sredstva: Materijalna imovina 
•osnivačka ulaganja, 
•zemljište, građevinski objekti, 
•oprema i uređaji, 
•osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada. 
Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, 
patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) 
Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita)
Kreditna linija – poduzetnici početnici 
Iznos kredita • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 
Iznos kredita • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 
1.800.000,00 1.800.000,00 kuna 
kuna 
• • krediti krediti se se ugovaraju ugovaraju u u kunama kunama ili ili u 
u 
kunama uz valutnu klauzulu 
HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. 
Za Za kredite kredite do do 700.000,00 700.000,00 kuna kuna moguće moguće je je kreditiranje kreditiranje do do 100% 100% predračunske 
predračunske 
vrijednosti investicije bez PDV-a. 
Rok korištenja do 12 mjeseci 
Poček •do 3 godine 
Poček •do 3 godine 
•do 5 godina za podizanje i/ili 
restrukturiranje dugogodišnjih nasada. 
•do 5 godina za podizanje i/ili 
restrukturiranje dugogodišnjih nasada. 
Rok otplate do 14 godina uključujući i poček 
Rok otplate do 14 godina uključujući i poček
OSIGURANJE 
• mjenice i zadužnice, 
• zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu 
osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a. 
• bankarska jamstva, 
• jamstvo HAMAG-BICRO-a, 
• za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani Jamstvom HAMAG-BICRO- 
a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice 
korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika, 
• za kredite do visine 100.000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i 
• druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju. 
U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara 
instrumente osiguranja s poslovnom bankom.
Dokumentacija 
• Kreditni zahtjev 
• Investicijski program za ulaganja veća od 700.000,00 kn ili poslovni plan za 
ulaganja manja od 700.000,00 kn 
• Troškovnik 
• Tehnička dokumentacija s pripadajućim dozvolama 
• Karton deponiranih potpisa za raspolaganje sredstvima računa 
• Potvrda o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju (OIB) 
• Podaci o instrumentima osiguranja (ako se radi o hipoteci na 
nekretninama potrebno je dostaviti elaborat procjene vrijednosti 
nekretnina s fotografijom objekta izrađen od ovlaštenog sudskog vještaka, 
i to ne stariji od 3 godine za stambene građevine odnosno ne stariji od 1 
godine za poslovne građevine te zemljišnoknjižni izvadak ne stariji od 30 
dana) 
• Izjava o potporama 
• Potvrda nadležne Porezne uprave o stanju obveza prema Državi (ne starija 
od 30dana)
Dokumentacija 
• Obrtnica ili Rješenje o obrtu, sa prilozima 
• Preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta s vidljivim OIB-om 
• Podaci o solventnosti (BON 2/SOL 2) ne stariji od 30 dana ne 
stariji od 30 dana (ukoliko poduzetnik već posluje) 
• Prijava poreza na dohodak (rješenje) za posljednje dvije 
godine ili financijski izvještaji ukoliko je poduzetnik obveznik 
poreza na dobit (Bilanca – obrazac POD-BIL, Račun dobiti i 
gubitka – obrazac POD-RDG, bilješke uz financijske izvještaje) 
• Knjiga primitaka i izdataka – obrazac KPI 
• Popis dugotrajne imovine – obrazac DI 
• Evidencija o tražbinama i obvezama – obrazac TO
PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA 
• do 700.000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja 
1. PODACI O PODUZETNIKU 
1.1. O OSOBI PODUZETNIKA 
1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI 
1. POLAZIŠTE 
2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE 
2.2. RAZLOZI OSNIVANJA 
2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA 
3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE) 
4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST 
4.1. TRŽIŠTE NABAVE 
4.2. TRŽIŠTE PRODAJE
5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA 
5.1. OPIS TEHNOLOGIJE 
5.2. STRUKTURA TROŠKOVA 
5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH 
6. LOKACIJA 
7. ZAŠTITA OKOLINE 
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA 
8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA 
8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE 
8.3. KALKULACIJA CIJENA 
8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA 
8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA 
8.6. IZVORI FINANCIRANJA 
8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA) 
8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI 
8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI) 
9. ZAKLJUČAK
HAMAG BICRO – jamstva i mikrokrediti 
• izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima 
malog gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca 
• Jamstva 10 – 80 % glavnice kredita 
• Maksimalni iznos jamstva 160.000,00 kn (mikrokreditiranje) 
• Mikrokreditiranje – natječaj 
• 10.000,00 – 120.000,00 kn 
• Kamatna stopa 0,99 % 
• Rok otplate 5 godina 
• Poček 6 mjeseci
Fondovi rizičnog kapitala 
(Venture Capital) 
• Spremi investirati u tvrtku s potencijalom rasta, koji ima 
iskusan i ambiciozan tim sposoban realizirati posl. plan u 
razdoblju od oko 5 godina 
• Poduzetnik dobiva kapital, ali i partnera 
• Odriče se dijela vlasništva – zajedničko donošenje odluka 
• VC – preuzimaju rizik i očekuju visoki povrat na ulaganje 
(20 – 25 % godišnje)
• Ima li moje društvo proizvod ili pruža uslugu s nekom 
konkurentnom prednošću ili nekom drugom jedinstvenom 
prodajnom karakteristikom koji će osigurati rast? 
• Imamo li ja ili moj upravljački tim relevantno iskustvo u 
predmetnom sektoru industrije kako bismo realizirali zacrtane 
poslovne ciljeve? 
• Imamo li jasnog vođu tima i tim s komplementarnim poljima 
ekspertize, kao što su management, marketing, financije itd.? 
• Jesam li sam spreman dio vlasništva u društvu prepustiti 
fondu? 
• Jesam li sam spreman određene strateške odluke donositi 
zajedno s nekim izvan “mojeg kruga” kao što je fond? 
• Postoji li realna strategija izlaza iz društva za sve vlasnike pa 
tako i fond?
Poslovni anđeli - CRANE 
• CRANE je hrvatska mreža poslovnih anđela, odnosno privatnih 
investitora zainteresiranih za ulaganja u proizvodne i 
inovativne tvrtke u vrlo ranom stadiju razvoja 
• Poslovni anđeli (eng. business angels) - uspješni poduzetnici 
te uspješni lideri tvrtki/korporacija koji financiraju start-up 
projekte visokog rizika na način da ulaze u vlasnički udio i 
pružaju pomoć u daljnjem razvoju i komercijalizaciji projekata 
• neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim 
iskustvom savjetuju mlade tvrtke i poduzetnike i pomažu 
njihovom budućem rastu
Poslovni anđeli - CRANE 
• “pametno financiranje” — pružanje ekspertize, vještina i poslovnih 
kontakata 
• razlozi zašto poslovni anđeli investiraju - profit, poticanje 
poduzetništva, poslovna aktivnost, ali i zabava u stvaranju nove 
vrijednosti 
• Iznos investicije – 25.000,00 – 250.000,00 EUR 
• Prezentacija ideja – svaka 2 mjeseca (5 ideja) 
• 10 min. prezentacija – 20 min. Q&A 
• Do sada: 
– 390 registriranih projekata 
– 47 prezentiranih 
– 11 investicija
Poslovni anđeli - investicije 
XEE Tech – razvoj web i mob. Aplikacija 
MYRIO – multimedijalno rješenje za unapređenje procesa 
kupovine 
Naklikaj - servis za potpuno jednostavnu, bezbolnu i uvjerljivo 
najjeftiniju izradu prezentacijskih web stranica 
Once football - softwer za analizu nogometnih utakmica 
Entrio - platforma za online prodaju ulaznica 
ViaNovus - razvoj i produkcija vjerskih i turističkih umjetničkih 
suvenira u višoj, premium klasi ponude 
Aronia distribucija d.o.o. - uzgoj, prerada i distribucija bobičastog 
voća aronije na najvećoj ekološkoj plantaži u RH 
EkoVal - Tehnologija pranja vozila bez vode tzv. “suho pranje 
vozila”
HZZ potpora samozapošljavanje 
• Prijavljeni na HZZ (nekoliko dana) 
• Potpora – 25.000,00 kn 
• Max. 4 osobe se mogu udružiti 
• Izrada poslovnog plana 
• Potpora se mora potrošiti u roku od 90 dana 
• Prihvatljivi troškovi – trošak doprinosa, poslovnog prostora, 
kupovina opreme, trošak knjig. servisa, trošak osnivanja 
poslovnog subjekta, režijski troškovi 
• Poslovni subjekt mora postojati najmanje 1 godinu 
• Osiguranje – zadužnica na 50.000,00 
• Nikako ne otvarati poslovni subjekt prije odobrenja HZZ-a!
HZZ – potpora zapošljavanje 
Dugotrajno nezaposlene osobe (do 29 g. 6 mjeseci; stariji od 29 
godina 12 mjeseci) 
• SSS – 28.000,00 kn 
• VSS – 35.000,00 kn 
Osobe bez radnog iskustva 
• SSS – 22.800,00 kn 
• VSS – 28.800,00 kn 
• Obveza radnog odnosa – 12 mjeseci

More Related Content

Viewers also liked

237427913 gramatica-iv-1986
237427913 gramatica-iv-1986237427913 gramatica-iv-1986
237427913 gramatica-iv-1986lcosteiu2005
 
Poslovna komunikacija HAC NCS
Poslovna komunikacija HAC NCSPoslovna komunikacija HAC NCS
Poslovna komunikacija HAC NCSAndreja Marcetić
 
Sredozemno primorje spanije
Sredozemno primorje spanijeSredozemno primorje spanije
Sredozemno primorje spanijeljubicbilja
 
Geografija - Geografski pogled na Popovaču
Geografija - Geografski pogled na PopovačuGeografija - Geografski pogled na Popovaču
Geografija - Geografski pogled na PopovačuDarko Rakić
 
II. la didattica della grammatica
II. la didattica della grammaticaII. la didattica della grammatica
II. la didattica della grammaticaIIS Falcone-Righi
 
Present simple – to be (biti)
Present simple – to be (biti)Present simple – to be (biti)
Present simple – to be (biti)Draženka Šeović
 
Osnovi gramatike italijanskog jezika
Osnovi gramatike italijanskog jezikaOsnovi gramatike italijanskog jezika
Osnovi gramatike italijanskog jezikaIvana Djodjic
 
Engleski jezik sandra bane vasa
Engleski jezik sandra bane vasaEngleski jezik sandra bane vasa
Engleski jezik sandra bane vasaboraradic
 

Viewers also liked (19)

237427913 gramatica-iv-1986
237427913 gramatica-iv-1986237427913 gramatica-iv-1986
237427913 gramatica-iv-1986
 
Poslovna komunikacija HAC NCS
Poslovna komunikacija HAC NCSPoslovna komunikacija HAC NCS
Poslovna komunikacija HAC NCS
 
Sredozemno primorje spanije
Sredozemno primorje spanijeSredozemno primorje spanije
Sredozemno primorje spanije
 
Cultura italiana
Cultura italianaCultura italiana
Cultura italiana
 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJERDÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER
 
Hello friends! how are you
Hello friends! how are youHello friends! how are you
Hello friends! how are you
 
Geografija - Geografski pogled na Popovaču
Geografija - Geografski pogled na PopovačuGeografija - Geografski pogled na Popovaču
Geografija - Geografski pogled na Popovaču
 
Sapere E Saper Fare
Sapere E Saper FareSapere E Saper Fare
Sapere E Saper Fare
 
Projeto Malala
Projeto MalalaProjeto Malala
Projeto Malala
 
II. la didattica della grammatica
II. la didattica della grammaticaII. la didattica della grammatica
II. la didattica della grammatica
 
Notes itl01
Notes itl01Notes itl01
Notes itl01
 
Holiday4All - Sanja Jankelić Vučinić - Presentation
Holiday4All - Sanja Jankelić Vučinić - PresentationHoliday4All - Sanja Jankelić Vučinić - Presentation
Holiday4All - Sanja Jankelić Vučinić - Presentation
 
Holiday4All - Vera Jovanović - Fokus grupe i zaključci
Holiday4All - Vera Jovanović - Fokus grupe i zaključciHoliday4All - Vera Jovanović - Fokus grupe i zaključci
Holiday4All - Vera Jovanović - Fokus grupe i zaključci
 
ENG 411B Day 5 - Module 3 Overview
ENG 411B Day 5 - Module 3 OverviewENG 411B Day 5 - Module 3 Overview
ENG 411B Day 5 - Module 3 Overview
 
Present simple – to be (biti)
Present simple – to be (biti)Present simple – to be (biti)
Present simple – to be (biti)
 
Italian IV tutorial
Italian IV tutorialItalian IV tutorial
Italian IV tutorial
 
Osnovi gramatike italijanskog jezika
Osnovi gramatike italijanskog jezikaOsnovi gramatike italijanskog jezika
Osnovi gramatike italijanskog jezika
 
Italian II tutorial
Italian II tutorialItalian II tutorial
Italian II tutorial
 
Engleski jezik sandra bane vasa
Engleski jezik sandra bane vasaEngleski jezik sandra bane vasa
Engleski jezik sandra bane vasa
 

Similar to Izvori financiranja - Nina Marković

Berislav Lopac - Startapi i investicije
Berislav Lopac - Startapi i investicijeBerislav Lopac - Startapi i investicije
Berislav Lopac - Startapi i investicijeStartap Akademija
 
Poduzetnički impuls 2013
Poduzetnički impuls 2013Poduzetnički impuls 2013
Poduzetnički impuls 2013zebricaEU
 
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječaja
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječajaInternacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječaja
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječajaBijeli zec
 
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremuBespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremuposlovni_planovi
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataEkonomski portal
 
Model Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog SavjetovanjaModel Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog SavjetovanjaLejlaSoftic
 
Mađunarodna ekonomija: Investicije
Mađunarodna ekonomija: InvesticijeMađunarodna ekonomija: Investicije
Mađunarodna ekonomija: InvesticijeMarko Božac
 
HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod
HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski BrodHAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod
HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski BrodEkonomski portal
 
Folije osnove računovodstva
Folije osnove računovodstvaFolije osnove računovodstva
Folije osnove računovodstvaromina2709
 
1 projekt inovacijom do konkurentnosti 2011
1 projekt inovacijom do konkurentnosti 20111 projekt inovacijom do konkurentnosti 2011
1 projekt inovacijom do konkurentnosti 2011aureliozg1
 
Porezna uprava - Fiskalizacija
Porezna uprava - FiskalizacijaPorezna uprava - Fiskalizacija
Porezna uprava - FiskalizacijaEkonomski portal
 
Razvoj poslovne ideje prvi dio
Razvoj poslovne ideje prvi dioRazvoj poslovne ideje prvi dio
Razvoj poslovne ideje prvi dioElvis Pivic
 
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxCircular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxAine42
 
Izvorifinanciranja predavanja
Izvorifinanciranja predavanjaIzvorifinanciranja predavanja
Izvorifinanciranja predavanjaspartak88
 

Similar to Izvori financiranja - Nina Marković (20)

Berislav Lopac - Startapi i investicije
Berislav Lopac - Startapi i investicijeBerislav Lopac - Startapi i investicije
Berislav Lopac - Startapi i investicije
 
Poduzetnički impuls 2013
Poduzetnički impuls 2013Poduzetnički impuls 2013
Poduzetnički impuls 2013
 
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječaja
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječajaInternacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječaja
Internacionalizacija poslovanja MSP- ova_ pregled natječaja
 
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremuBespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
Bespovratna sredstva - Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
 
Poduzetnicki impuls 2013
Poduzetnicki impuls 2013Poduzetnicki impuls 2013
Poduzetnicki impuls 2013
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
 
Model Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog SavjetovanjaModel Poslovnog Savjetovanja
Model Poslovnog Savjetovanja
 
Mađunarodna ekonomija: Investicije
Mađunarodna ekonomija: InvesticijeMađunarodna ekonomija: Investicije
Mađunarodna ekonomija: Investicije
 
HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod
HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski BrodHAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod
HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod
 
Folije osnove računovodstva
Folije osnove računovodstvaFolije osnove računovodstva
Folije osnove računovodstva
 
Projekti udruge Ladonja
Projekti udruge LadonjaProjekti udruge Ladonja
Projekti udruge Ladonja
 
1 projekt inovacijom do konkurentnosti 2011
1 projekt inovacijom do konkurentnosti 20111 projekt inovacijom do konkurentnosti 2011
1 projekt inovacijom do konkurentnosti 2011
 
Dan štednje
Dan štednjeDan štednje
Dan štednje
 
Brosura LA 2015
Brosura LA 2015Brosura LA 2015
Brosura LA 2015
 
Porezna uprava - Fiskalizacija
Porezna uprava - FiskalizacijaPorezna uprava - Fiskalizacija
Porezna uprava - Fiskalizacija
 
Razvoj poslovne ideje prvi dio
Razvoj poslovne ideje prvi dioRazvoj poslovne ideje prvi dio
Razvoj poslovne ideje prvi dio
 
studija slucaja
studija slucajastudija slucaja
studija slucaja
 
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxCircular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
 
Poslovni plan - Sunčica Oberman Peterka
Poslovni plan - Sunčica Oberman PeterkaPoslovni plan - Sunčica Oberman Peterka
Poslovni plan - Sunčica Oberman Peterka
 
Izvorifinanciranja predavanja
Izvorifinanciranja predavanjaIzvorifinanciranja predavanja
Izvorifinanciranja predavanja
 

More from Software StartUp Academy Osijek (13)

ASP.NET - Ivan Marković
ASP.NET - Ivan MarkovićASP.NET - Ivan Marković
ASP.NET - Ivan Marković
 
XAML and WPF - Dinko Jakovljević
XAML and WPF - Dinko JakovljevićXAML and WPF - Dinko Jakovljević
XAML and WPF - Dinko Jakovljević
 
Internet marketing - Damir Podhorski
Internet marketing - Damir PodhorskiInternet marketing - Damir Podhorski
Internet marketing - Damir Podhorski
 
Team management - Tomislav Bilić
Team management - Tomislav BilićTeam management - Tomislav Bilić
Team management - Tomislav Bilić
 
ORM - Ivan Marković
ORM - Ivan MarkovićORM - Ivan Marković
ORM - Ivan Marković
 
Baze podataka i SQL - Vlatko Vlahek
Baze podataka i SQL - Vlatko VlahekBaze podataka i SQL - Vlatko Vlahek
Baze podataka i SQL - Vlatko Vlahek
 
Services - Leo Tot
Services - Leo TotServices - Leo Tot
Services - Leo Tot
 
Wireframing & UI design - Andrej Mlinarevic
Wireframing & UI design - Andrej MlinarevicWireframing & UI design - Andrej Mlinarevic
Wireframing & UI design - Andrej Mlinarevic
 
Financijski plan - Ana Marija Delic
Financijski plan - Ana Marija DelicFinancijski plan - Ana Marija Delic
Financijski plan - Ana Marija Delic
 
Software Product Development - Denis Susac
Software Product Development - Denis SusacSoftware Product Development - Denis Susac
Software Product Development - Denis Susac
 
C# - Igor Ralić
C# - Igor RalićC# - Igor Ralić
C# - Igor Ralić
 
PM, Scrum and TFS - Ivan Marković
PM, Scrum and TFS - Ivan MarkovićPM, Scrum and TFS - Ivan Marković
PM, Scrum and TFS - Ivan Marković
 
Uvod u aplikacije - Luka Mandić
Uvod u aplikacije - Luka MandićUvod u aplikacije - Luka Mandić
Uvod u aplikacije - Luka Mandić
 

Izvori financiranja - Nina Marković

 • 1. Izvori financiranja Osijek, 13.12.2014. Nina Marković
 • 2. Centar za poduzetništvo  Poduzetnička potporna institucija  Udruga građana osnovana 1997. godine  Osnovne usluge – informiranje i savjetovanje (0800 345 345; info@czposijek.hr); edukacije; izrade poslovnih planova i investicijskih studija; pisanje i provedba EU projekata  Financiranje – po projektima
 • 3. Izvori financiranja • Vlastita novčana sredstva (bootstraping) • 3 F (family, friends and fools) • Krediti • Državne potpore i poticaji • Poslovni anđeli
 • 4. Vlastita novčana sredstva (bootstraping) • Pokretanje poslovanja s malo kapitala – vlastiti kapital + ulaganje ostvarene dobiti • Bootstrap tvrtke – faze: - Seed money – ušteđevina; plaća ako ste u radnom odnosu - Customer funded money – zarada se ulaže u tvrtku - Kredit – mali, kratkoročni krediti; za financiranje pojedinih aktivnosti (kupovina opreme za nove zaposlenike); sekundarni iznos financiranja • Može biti barijera za rast – strah od rizika propuštanje prilike za rast (npr. nemogućnost novog zapošljavanja)
 • 5. 3 F – familiy, friends and fools • Osobe koje vas znaju, vole, žele pomoći (Love money) • Osobni/emocionalni problemi • Neformalno investiranje; tretirati ih kao strance – formalizirati dogovor (ugovor) • Kamata/udio u vlasništvu • Fools – nisu obitelj i prijatelji; nisu prof. investitori; nemaju pojma o start-upu, povjeruju vašoj priči i odluče se investirati
 • 6. Krediti - HBOR • HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak • razvojna i izvozna banka osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva • Subvencionirane kamatne stope – 2 % - 4 % • Programi kreditiranja: – Izvoz – Turizam – Poljoprivreda – Veliki gospodarski projekti – Zaštita okoliša i održivi razvitak
 • 7. Krediti HBOR • Žene poduzetnice • Poduzetništvo mladih • Poduzetnici početnici • Obrtna sredstva • Mogućnost direktnog kreditiranja ili preko poslovnih banaka • U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.
 • 8. Kreditna linija – poduzetnici početnici • Krajnji korisnici kredita Poduzetnici koji: – po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo, – nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu, – su mlađi od 55 godina, – nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta, – nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%, – Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.
 • 9. Kreditna linija – poduzetnici početnici Krediti su namijenjeni za ulaganja u: Osnovna sredstva: Materijalna imovina •osnivačka ulaganja, •zemljište, građevinski objekti, •oprema i uređaji, •osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada. Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita)
 • 10. Kreditna linija – poduzetnici početnici Iznos kredita • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši Iznos kredita • najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši 1.800.000,00 1.800.000,00 kuna kuna • • krediti krediti se se ugovaraju ugovaraju u u kunama kunama ili ili u u kunama uz valutnu klauzulu HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Za Za kredite kredite do do 700.000,00 700.000,00 kuna kuna moguće moguće je je kreditiranje kreditiranje do do 100% 100% predračunske predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Rok korištenja do 12 mjeseci Poček •do 3 godine Poček •do 3 godine •do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada. •do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada. Rok otplate do 14 godina uključujući i poček Rok otplate do 14 godina uključujući i poček
 • 11. OSIGURANJE • mjenice i zadužnice, • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a. • bankarska jamstva, • jamstvo HAMAG-BICRO-a, • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani Jamstvom HAMAG-BICRO- a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika, • za kredite do visine 100.000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju. U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.
 • 12. Dokumentacija • Kreditni zahtjev • Investicijski program za ulaganja veća od 700.000,00 kn ili poslovni plan za ulaganja manja od 700.000,00 kn • Troškovnik • Tehnička dokumentacija s pripadajućim dozvolama • Karton deponiranih potpisa za raspolaganje sredstvima računa • Potvrda o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju (OIB) • Podaci o instrumentima osiguranja (ako se radi o hipoteci na nekretninama potrebno je dostaviti elaborat procjene vrijednosti nekretnina s fotografijom objekta izrađen od ovlaštenog sudskog vještaka, i to ne stariji od 3 godine za stambene građevine odnosno ne stariji od 1 godine za poslovne građevine te zemljišnoknjižni izvadak ne stariji od 30 dana) • Izjava o potporama • Potvrda nadležne Porezne uprave o stanju obveza prema Državi (ne starija od 30dana)
 • 13. Dokumentacija • Obrtnica ili Rješenje o obrtu, sa prilozima • Preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta s vidljivim OIB-om • Podaci o solventnosti (BON 2/SOL 2) ne stariji od 30 dana ne stariji od 30 dana (ukoliko poduzetnik već posluje) • Prijava poreza na dohodak (rješenje) za posljednje dvije godine ili financijski izvještaji ukoliko je poduzetnik obveznik poreza na dobit (Bilanca – obrazac POD-BIL, Račun dobiti i gubitka – obrazac POD-RDG, bilješke uz financijske izvještaje) • Knjiga primitaka i izdataka – obrazac KPI • Popis dugotrajne imovine – obrazac DI • Evidencija o tražbinama i obvezama – obrazac TO
 • 14. PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA • do 700.000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja 1. PODACI O PODUZETNIKU 1.1. O OSOBI PODUZETNIKA 1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI 1. POLAZIŠTE 2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE 2.2. RAZLOZI OSNIVANJA 2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA 3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE) 4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST 4.1. TRŽIŠTE NABAVE 4.2. TRŽIŠTE PRODAJE
 • 15. 5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA 5.1. OPIS TEHNOLOGIJE 5.2. STRUKTURA TROŠKOVA 5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH 6. LOKACIJA 7. ZAŠTITA OKOLINE 8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA 8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA 8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE 8.3. KALKULACIJA CIJENA 8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA 8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA 8.6. IZVORI FINANCIRANJA 8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA) 8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI 8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI) 9. ZAKLJUČAK
 • 16. HAMAG BICRO – jamstva i mikrokrediti • izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca • Jamstva 10 – 80 % glavnice kredita • Maksimalni iznos jamstva 160.000,00 kn (mikrokreditiranje) • Mikrokreditiranje – natječaj • 10.000,00 – 120.000,00 kn • Kamatna stopa 0,99 % • Rok otplate 5 godina • Poček 6 mjeseci
 • 17. Fondovi rizičnog kapitala (Venture Capital) • Spremi investirati u tvrtku s potencijalom rasta, koji ima iskusan i ambiciozan tim sposoban realizirati posl. plan u razdoblju od oko 5 godina • Poduzetnik dobiva kapital, ali i partnera • Odriče se dijela vlasništva – zajedničko donošenje odluka • VC – preuzimaju rizik i očekuju visoki povrat na ulaganje (20 – 25 % godišnje)
 • 18. • Ima li moje društvo proizvod ili pruža uslugu s nekom konkurentnom prednošću ili nekom drugom jedinstvenom prodajnom karakteristikom koji će osigurati rast? • Imamo li ja ili moj upravljački tim relevantno iskustvo u predmetnom sektoru industrije kako bismo realizirali zacrtane poslovne ciljeve? • Imamo li jasnog vođu tima i tim s komplementarnim poljima ekspertize, kao što su management, marketing, financije itd.? • Jesam li sam spreman dio vlasništva u društvu prepustiti fondu? • Jesam li sam spreman određene strateške odluke donositi zajedno s nekim izvan “mojeg kruga” kao što je fond? • Postoji li realna strategija izlaza iz društva za sve vlasnike pa tako i fond?
 • 19. Poslovni anđeli - CRANE • CRANE je hrvatska mreža poslovnih anđela, odnosno privatnih investitora zainteresiranih za ulaganja u proizvodne i inovativne tvrtke u vrlo ranom stadiju razvoja • Poslovni anđeli (eng. business angels) - uspješni poduzetnici te uspješni lideri tvrtki/korporacija koji financiraju start-up projekte visokog rizika na način da ulaze u vlasnički udio i pružaju pomoć u daljnjem razvoju i komercijalizaciji projekata • neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom savjetuju mlade tvrtke i poduzetnike i pomažu njihovom budućem rastu
 • 20. Poslovni anđeli - CRANE • “pametno financiranje” — pružanje ekspertize, vještina i poslovnih kontakata • razlozi zašto poslovni anđeli investiraju - profit, poticanje poduzetništva, poslovna aktivnost, ali i zabava u stvaranju nove vrijednosti • Iznos investicije – 25.000,00 – 250.000,00 EUR • Prezentacija ideja – svaka 2 mjeseca (5 ideja) • 10 min. prezentacija – 20 min. Q&A • Do sada: – 390 registriranih projekata – 47 prezentiranih – 11 investicija
 • 21. Poslovni anđeli - investicije XEE Tech – razvoj web i mob. Aplikacija MYRIO – multimedijalno rješenje za unapređenje procesa kupovine Naklikaj - servis za potpuno jednostavnu, bezbolnu i uvjerljivo najjeftiniju izradu prezentacijskih web stranica Once football - softwer za analizu nogometnih utakmica Entrio - platforma za online prodaju ulaznica ViaNovus - razvoj i produkcija vjerskih i turističkih umjetničkih suvenira u višoj, premium klasi ponude Aronia distribucija d.o.o. - uzgoj, prerada i distribucija bobičastog voća aronije na najvećoj ekološkoj plantaži u RH EkoVal - Tehnologija pranja vozila bez vode tzv. “suho pranje vozila”
 • 22. HZZ potpora samozapošljavanje • Prijavljeni na HZZ (nekoliko dana) • Potpora – 25.000,00 kn • Max. 4 osobe se mogu udružiti • Izrada poslovnog plana • Potpora se mora potrošiti u roku od 90 dana • Prihvatljivi troškovi – trošak doprinosa, poslovnog prostora, kupovina opreme, trošak knjig. servisa, trošak osnivanja poslovnog subjekta, režijski troškovi • Poslovni subjekt mora postojati najmanje 1 godinu • Osiguranje – zadužnica na 50.000,00 • Nikako ne otvarati poslovni subjekt prije odobrenja HZZ-a!
 • 23. HZZ – potpora zapošljavanje Dugotrajno nezaposlene osobe (do 29 g. 6 mjeseci; stariji od 29 godina 12 mjeseci) • SSS – 28.000,00 kn • VSS – 35.000,00 kn Osobe bez radnog iskustva • SSS – 22.800,00 kn • VSS – 28.800,00 kn • Obveza radnog odnosa – 12 mjeseci