Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exercici 1 (tema 3)

218 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exercici 1 (tema 3)

 1. 1. Exercici 1 Sofía Belén Bonina Sílva Institut Martí Franqués 4 ESO D
 2. 2. Índex: Creació d’un usuari. Modificar un compte d’usuari. Canviar el tipus de compte d’usuari. Canviar d’un usuari a un altre. Canviar la vista d’inici d’usuaris. Activar o desactivar el compte. Esborrar un usuari. Accedir a la informació de les carpetes d’usuaris. Convertir la informació de l’usuari en privada. Instal·lar programes amb usuaris del grup administrador des d’un compte limitat. Gestionar usuaris des d’eines d’administració. 
 3. 3. Creació d’un usuari1.Seleccionem del Tauler de control.2.Se’ns obrirà una finestra en la qual seleccionarem l’opció3.Escriurem el nom del compte d’usuari, en el nostre cas <<alumne>>, i premerem el botó4.Elegirem el tipus de comte, en el nostre cas limitat, i clicarem al botó .5.Un cop creat, podem comprovar a la llista d’usuaris de l’equip com apareix el compte nou i, a més el tipus de compte de què es tracta.
 4. 4. Modificar un compte d’usuari1.Accedirem a la llista de comptes d’usuaris i hi seleccionarem el compte <<Alumne>>2.Farem clic sobre el compte i, en la finestra que apareix, hi seleccionarem l’opció botó Cambiar mi nombre .3.Hi escriurem el nom: Alumne ESO.4.Premerem el botó Canvia el nom.5.Premerem el botó6.Introduirem la contrasenya <<CaSaRoSa>>En la casella Escriviu una contrasenya nova. La teclejarem de nou en la casella Torneu a escriure la contrasenya per tal de confirmar-la i opcionalment emplearem la casella Escriviu la paraula o frase que fareu servir de suggeriment de contrasenya. D’aquesta manera, en iniciar la sessió de Windows, el programa ens podrà ajudar si oblidem la contrasenya.7.Farem clic en el botó per acabar.8.Premerem al botó . Hi apareixerà una finestra i hi podrem seleccionar la imatge que volem per al nostre usuari.9.Per acabar farem clic en el botó
 5. 5. Canviar el tipus de compted’usuari1.Seleccionarem, en la pantalla d’inici de comptes d’usuari, el compte<<Alumne ESO>> i hi farem clic.2.Seleccionem l’opció Canvia el tipus de compte.3.Seleccionarem <<Administrador d’equip>>.4.Premerem el botó Canvia el tipus de compte.
 6. 6. Canviar d’un usuari a un altre 1.Premerem la combinació de tecles [Windows+I]. Apareixerà la pantalla d’inici de sessió amb tots els usuaris disponibles, com mostra la figura. 2.Hi seleccionarem l’usuari amb el qual volem tornar a iniciar sessió. 3.Si allò que volem és tancar una sessió d’usuari, iniciarem sessió a l’ordinador amb aquest usuari, premerem el botó Inicia i seleccionarem l’opció Tanca la sessió.
 7. 7. Canviar la vista d’inici d’usuaris1.Podem iniciar sessió amb l’usuari Administrador.2.No mostrar la llista d’usuaris que podem iniciar sessió a l’ordinador, amb la qual cosa es manté carta privacitat.1.Seleccionarem del Tauler de control.2.Hi seleccionarem l’opció3.Desmarcarem la casella Utilitza la pantalla de benvinguda i premerem el botó Aplica les opcions.4.Reiniciarem l’ordinador o canviarem d’usuari, després de la qual cosa se’ns mostrarà una finestra d’introducció de dades en què haurem d’escriure, a més de la contrasenya, el nom d’usuari.
 8. 8. Activar o desactivar el compte1.Seleccionarem del Tauler de control.2.Farem clic sobre el compte d’invitat.3.Se’ns obrirà una finestra. Hi premerem el botó Activa el compte d’invitat.4.Premerem la combinació de tecles [Windows+I]. Ja tindrem actiu l’usuari invitat, que apareixerà disponible a la llista d’usuaris.
 9. 9. Esborrar un usuari1. Seleccionarem del Tauler de control.2.Seleccionarem el compte d’usuari que volem esborrar.3. Farem clic sobre l’opció Suprimeix aquest compte.4.En aquest pas, decidirem si volem conservar els arxius personals de l’usuari, i posar tot el seu contingut en una carpeta que es dirà com el compte d’usuari en l’escriptori.
 10. 10. Accedir a la informació de lescarpetes d’usuaris1.Farem doble clic sobre2.Apareixeran totes les carpetes, una per usuari, en la secció Fitxers emmagatzemats en aquest ordinador.
 11. 11. Convertir la informació del’usuari en privada1.Seleccionarem el compte <<Alumne ESO>> i hi farem clic.2.Seleccionarem l’opció Canvia el tipus de compte.3.Seleccionarem<<Administrador d’equip>>4.Premerem el botó Canvia el tipus de compte.5.Premerem el botó i escriurem la contrasenya. Com que l’usuari és a més administrador d’equip, Windows XP ens permet que la nostra carpeta d’usuari tingui l’accés denegat a la resta d’usuaris. Aquesta opció només està disponible quan creem la contrasenya amb el mateix usuari amb el qual ens hem autenticat. Així, per establir con a element privat la carpeta d’usuari <<Alumnes ESO>> hem d’entrar a l’ordinador com a <<Alumnes ESO>> i no com a un altre administrador de l’equip.6.Premem el botó Establecer como elemento privado.7.En aquest últim pas, comprovarem que realment s’ha establert la carpeta d’usuari com a element privat. Per això, ens autenticarem com un altre usuari amb comte del tipus administrador i intentarem entrar en la seva carpeta. Però al final l’accés esta denegat.
 12. 12. Instal·lar programes ambusuaris del grup administradordes d’un compte limitat1.Premerém el botó dret del ratolí sobre el programa d’instal·lació descarregat i seleccionarem en el menú contextual que apareix l’opció Executar com a...2.Se’ns obrirà una finestra, el la qual seleccionarem l’usuari (de tipus administrador o, fins i tot, l’usuari Administrador) i n’introduirem la contrasenya.3.Premerem el botó D’acord i començarà la instal·lació del programa sense problemes, encara que iniciem sessió amb un compte limitat.
 13. 13. Gestionar usuaris des d’einesd’administració1.Seleccionarem des del Tauler de control.2.Seleccionarem en la finestra que apareix.3.Seleccionarem l’arbre Usuaris locals i grups,i dins d’aquest, premerem Usuaris per veure els usuaris de l’equip local.4.Farem clic amb el botó dret del ratolí sobre l’usuari i seleccionarem l’opció Propietats en el menú contextual que apareix.5.Se’ns obrirà una finestra nova en què se’ns mostraran les propietats de l’usuari i el grup al qual pertany.6.Premerem el botó Cancel·la per no fer cap canvi sobre les propietat de l’usuari.7.Farem clic sobre la carpeta Usuaris amb el botó dret del ratolí per crear un usuari nou. En el menú contextual que es desplega, seleccionarem l’opció Usuari nou...8.Emplenarem les dades , i deixarem en blan la contrasenya i forçarem que l’usuari, quan es connecti per primera vegada, hagi de canviar la contrasenya introduint-ne una de nova.9.Premerem el botó i desprès el botó . Ara, podem observar a la llista d’usuaris, l’usuari que acabem de crear.10.Canviem d’usuari prement les tecles [Windows+I] i veiem que apareix el nou usuari <<Alumne Batxillerat>>11.Fem clic sobre <<Alumne Batxillerat>>i, en haver marcat la casella perquè canviï la contrasenya en el primer inici de sessió, apareixerà un avís.12.Acceptarem l’avís i emplenarem les dades de l’antiga contrasenya ( com no n’existia cap, la deixem en blanc) i les dades de la nova contrasenya.13.Després de prémer el botó Acceptar, ens apareixerà un avis que s’ha canviat la contrasenya i podem iniciar sessió normalment.

×