Successfully reported this slideshow.

Presentatie studiedag Columbus1juni2017

2

Share

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 104
1 of 104

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Presentatie studiedag Columbus1juni2017

 1. 1. COLUMBUS UIT DE STARTBLOKKEN 1 JUNI 2017 - BRUSSEL
 2. 2. (N)iets nieuws onder de zon! - Coens (1990)
 3. 3. Tegelijkertijd brandend actueel (2017)
 4. 4. | | | | | | AGENDA: Inleiding door Mevrouw Hilde Crevits, vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs. Visie en beleidskader – M. Lacante Wat valt er te ontdekken in de Columbusroute? L. Demulder – W. Duyck Koffiepauze Onderzoekslijnen & feedback – V. Donche Columbus binnen het onderwijsloopbaanbeleid op school – P. Op ‘T Eynde; S. Vispoel; Vlaamse Scholierenkoepel; VIPschool Gent 9U 9U15 9U45 10U30 11U 12U15 Columbus binnen het Vlaamse onderwijsbeleid (panelgesprek) + Slotbeschouwing 11U30
 5. 5. 2. INLEIDING MINISTER CREVITS
 6. 6. 2. VISIE EN BELEIDSKADER
 7. 7. BELEIDSKADER Opdrachtgever: Minister H. Crevits >> uitvoering regeerakkoord Opdrachthouder: Vluhr >> samenstelling expertenteam Marlies Lacante, Lieve De Wachter, Lien Demulder, Jordi Heeren (KU Leuven) Wouter Duyck, Elisabeth Roels (UGent) Vincent Donche, Lien Demulder (UAntwerpen) Sofie Vispoel (Arteveldehogeschool)
 8. 8. DOEL Selecteren, toelaten, ijken Positioneren, exploreren, remediëren VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT Deterministisch model : zo goed mogelijk voorspellen Inhoud: beste voorspellers Vergelijkend dan wel absoluut Al dan niet numerus fixus Naast predictieve waarde, ook andere criteria Inhoud: niet alleen voorspellende waarde, ook remediëren, informeren…..
 9. 9. VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT Technisch intermezzo m.b.t. predictiviteit Studievoortgang Uitslag SO
 10. 10. VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT Technisch intermezzo m.b.t. predictiviteit 2 StudievoortgangCognitie
 11. 11. VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT Technisch intermezzo m.b.t. predictiviteit Studievoortgang Keuzeproces
 12. 12. VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT Technisch intermezzo m.b.t. predictiviteit Studievoortgang Uitslag SO Cognitie Keuzeproces
 13. 13. VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT Technisch intermezzo m.b.t. predictiviteit Uitslag SO Cognitie Keuzeproces Studievoortgang PROCES CONTEXT
 14. 14. DOEL Selecteren, toelaten, ijken Positioneren, exploreren, remediëren VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT Deterministisch model : zo goed mogelijk voorspellen Inhoud: beste voorspellers Vergelijkend dan wel absoluut Al dan niet numerus fixus Naast predictieve waarde, ook andere criteria Inhoud: niet alleen voorspellende waarde, ook remediëren, informeren…..
 15. 15. VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT >> Emancipatorische visie op loopbaanbegeleiding: geen terugkeer naar expertenmodellen geen terugkeer naar de klassieke matchingsmodellen geen ‘bindende adviezen’ spiegel voorhouden informeren over mogelijke risico’s tips ter remediëring Maakt integraal deel uit van een ruimer OLB-beleid (zie later: draaiboek VLOR)
 16. 16. Geen toelatingsproef/selectieproef (bindend) Geen ijkingstoets Plan je de stap van secundair onderwijs naar universitair wetenschappelijk en technologisch onderwijs en wil je een inschatting maken van je voorkennis? Neem dan deel aan de ijkingstoets. Kennis wiskunde en wetenschappelijke vaardigheden (alleen cognitie) voor welbepaalde studierichtingen (opleidingspecifiek) Geen instapproef (opleidingspecifiek – bij instap – na de keuze) Meet startcompetenties: voorkennis en specifieke vaardigheden voor een welbepaalde opleiding VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT Columbus = Oriëntatieproef Beter nog: exploratie-instrument (3de graad SO)
 17. 17. Instrumenten = psychometrische kwaliteit betrouwbaar valide gestandaardiseerd genormeerd ‘tools’ die je op internet vindt Luci, Lemo, Simon, Klaar voor HO Onderzoeksopdracht Mogelijke gevoeligheid voor kenmerken zoals culturele en socio- economische achtergrond, geslacht, e.d. à ‘in kaart brengen’ = instellingsneutraal Onderwijskiezer.be VISIE EXPLORATIE-INSTRUMENT
 18. 18. WERK IN VOLLE ONTWIKKELING… Misvatting: ‘Testfase van Columbus is achter de rug’ Validering, wetenschappelijke onderbouwing, verfijnen instrumenten, optimaliseren feedback (inhoud als gebruik)… Sessie ‘Columbus: Onderzoekslijnen & feedback Randvoorwaarden van praktische aard toestemming leerlingen koppeling databanken overheid – privacy wetgeving – tijdspad ICT-implementatie
 19. 19. WERK IN VOLLE ONTWIKKELING… • Oorspronkelijk: overgang Secundair Onderwijs (3de graad SO) à Hoger Onderwijs • Hoger Onderwijs: academisch – professioneel – HBO5 • Overgang naar beroepenwereld (aantal BSO & TSO-richtingen) • Met respect voor eigenheid van elke opleidingsvorm
 20. 20. Niet : ‘zoveel mogelijk’ naar academisch onderwijs Wel: iedereen maakt werk van zijn keuze iedereen maakt een weloverwogen keuze (base camp) zodat die aansluit bij ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’ Niet wat men kiest, maar hoe men kiest AMBITIEUS PROJECT!
 21. 21. 3. OP ONTDEKKING LANGS DE COLUMBUSROUTE
 22. 22. DE COLUMBUSROUTE…
 23. 23. • Kwalitatief studiekeuzeproces • Sterk studiekeuzeproces • Dynamisch • Beïnvloedbaar • Relatie studiesucces • 360° evaluatie à keuzebekwaam! BASECAMP >> STUDIEKEUZEPROCES
 24. 24. Hoe meer een leerling zichzelf en keuzealternatieven exploreert… Gekozen alternatieven …passen beter bij de leerlingkenmerken >> RELATIE KEUZEPROCES - STUDIESUCCES
 25. 25. Hoe beter de gekozen alternatieven passen bij leerlingkenmerken… Meer tevredenheid en zekerheid over de keuze… (Voor de poort) Meer tevredenheid en betere academische integratie (Na de poort) Hoger welbevinden & tevredenheid met de opleiding >> minder studie-uitval RELATIE KEUZEPROCES - STUDIESUCCES
 26. 26. STUDIEKEUZEPROCES oriëntatie op de keuze exploratie van zichzelf brede exploratie keuzealternatieven exploratie van de keuzealternatieven in de diepte beslissingsstatus binding aan de keuze .
 27. 27. HET KEUZEPROCES LEVERT EEN UNIEKE BIJDRAGE AAN DE VERKLARING VAN HET LATERE STUDIESUCCES.
 28. 28. CHECKPOINT COGNITIEVE VAARDIGHEDEN (VERWERKEN) REGULATIEVE VAARDIGHEDEN (ORGANISEREN) MOTIVATIE & ATTITUDE ZELFBEELD (FAALANGST & ZELF- EFFECTIVITEIT) HOEVEEL LEREN? HOE LEREN? WAAROM LEREN? WIE BEN IK ?
 29. 29. • Leerstrategieën en studievaardigheden verklaren schoolse prestaties bovenop andere factoren >> Ook verband prestaties SO – latere studieprestaties • Leerstrategieën en studievaardigheden kunnen getraind worden CHECKPOINT Verwerkings- strategieën Studiemotivatie Regulatie- strategieën Zelfbeeld Studie resultaten WIE BEN IK ?
 30. 30. • zijn uiterst belangrijk voor de verdere studieloopbaan belang van kennis van eigen sterktes en zwakten • zijn ontwikkelbaar belang van feedback • hangen onderling samen zijn ook elk op zich belangrijk Leerstrategieën en studievaardigheden CHECKPOINT WIE BEN IK ?
 31. 31. • Cognitieve vaardigheden o Taal o Wiskunde o Redeneren • Generieke basisvaardigheden voor HO • Vaardigheden ipv (Kennis ~ voortraject) • Voorspellende waarde tav studieprestaties in wetenschappelijke literatuur academic achievement Fonteyne, Duyck, & De Fruyt, 2017; (de Koning et al., 2012; Dollinger et al., 2008; Kitsantas et al., 2009; Olani, 2009; Ridgell & Lounsbury, 2004) CHECKPOINT WAT KAN IK? UITGANGSPUNTEN
 32. 32. CHECKPOINT WAT KAN IK? RedenerenTaal Wiskunde
 33. 33. Niet-frequente woordenschat Complexe grammaticale structuren Onpersoonlijke taal Impliciete relatie tussen tekstdelen “…a set of metacognitive components […] which can be thought of as higher order executive processes that provide a cognitive management function in language use, as well as in other cognitive activities” (Bachman & Palmer, 1996, p. 70) kennis strategieën CHECKPOINT WAT KAN IK? ACADEMISCHE STRATEGISCHE TAALVAARDIGHEID
 34. 34. TALIGE STRATEGIEËN Vorm: Computertest 15 minuten 14 items 2 types items Woorden Lezen Doel: Mix talige kennis en strategieën Woorden in contexten plaatsen Woordbetekenis uit contexten halen Lezen op tekststructuren van complexe teksten Lezen op betekenis van complexe teksten Tekstdelen in volgorde slepen CHECKPOINT WAT KAN IK?
 35. 35. TALIGE STRATEGIEËN • Studie (De Wachter et al. 2013): samenhang met gemiddeld examenresultaat in januari 2660 eerstejaarsstudenten Uitgebreide versie van de test (25 items) • Correlatie is significant: Talige strategieën zijn niet de sterkste voorspeller Selecteert wel duidelijke een risicogroep met een lagere kans op slagen >> Talige strategieën zijn niet voldoende, maar wel noodzakelijk voor studiesucces. CHECKPOINT WAT KAN IK?
 36. 36. WOORDENSCHAT • 63 opgaven • ‘Is deze letterreeks een bestaand woord?’ J/N • Maat voor Nederlandse taalvaardigheid • Betrouwbare voorspeller studiesucces Vlaams hoger onderwijs (Fonteyne, Duyck, & De Fruyt, 2017) www.lextale.com (Lemhöfer & Broersma, 2012) CHECKPOINT WAT KAN IK?
 37. 37. REDENEREN – CHC-MODEL CHECKPOINT WAT KAN IK? • g-factorà cognitieve vaardigheid, geen kennis (~ voortraject) • Beste voorspeller studiesucces (Ackerman & Heggestad, 1997; Busato, Prins, Elshout, & Hamaker, 2000; Farsides & Woodfield, 2003; Kuncel, Hezlett, & Ones, 2004) • Gf omvat 3 nauwe cognitieve vaardigheden (NCV): Inductie, deductie, kwantitatief redeneren • Non-verbaal: zo vrij mogelijk van taal(achtergrond) • Normen 17-18j (stabiel vanaf 16j)
 38. 38. • Inductie • Regel afleiden • 15 MC items (1 oefentrial) • MC, 4 opties • Geen tijdsdruk (20 min) Voorbeeld Exclusie CHECKPOINT WAT KAN IK? REDENEERVAARDIGHEDEN
 39. 39. Voorbeeld Deductie CHECKPOINT WAT KAN IK? REDENEERVAARDIGHEDEN • Deductie • 15 MC items (1 oefentrial) • MC, 4 opties • Geen tijdsdruk (20 min)
 40. 40. Wiskunde CHECKPOINT WAT KAN IK? BASISVAARDIGHEDEN WISKUNDE >> Voorspellende waarde 20 items eindtermen 2de grad SO + 15 items 3de graad Voorbeeld Een stoomtrein verbruikt 600kg kolen en 2400 liter water voor een traject van 20km. Hoeveel kilogram kolen gebruikt de stoomtrein om 50km te rijden?
 41. 41. • Welke opleidingen passen bij mijn interesses? • Oriënterende vragenlijst • zonder voorafgaande keuze ® informeren • beperkte omvang « rijkdom onderwijslandschap • Kies ik voor (HBO5, hogeschool of universiteit? CHECKPOINT WAT WIL IK? INTERESSEVRAGENLIJST
 42. 42. • PAKSOC (RIASEC - Holland) • empirisch gevalideerd (100en studies) • ∞ combinaties met 6 dimensies: o Praktisch o Analytisch o Kunstzinnig o Sociaal o Ondernemend o Conventioneel • Ja/nee items • activiteiten en beroepen • Academische schaal CHECKPOINT WAT WIL IK? INTERESSEVRAGENLIJST
 43. 43. CHECKPOINT WAT WIL IK? INTERESSEVRAGENLIJST
 44. 44. Omgeving Individueel interesseprofiel algoritme Studiegebieden en/of lijst van opleidingen CHECKPOINT WAT WIL IK? KOPELLING PERSOONLIJKE INTERESSES
 45. 45. 4. COLUMBUS ONDERZOEK & FEEDBACK
 46. 46. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR ONDERZOEK • Beogen consistent te meten (betrouwbaarheid) • Beogen te meten wat we willen weten (validiteit) • Verbanden vaststellen met instroom en doorstroom hoger onderwijs (predictieve validiteit) >> Psychometrische kwaliteit van het instrument >> Columbus als bruikbaar instrument voor onderzoek & praktijk • Spaarzaam meetinstrument • Transparant voor diversiteit van leerlingpopulatie • Informatief (feedback)
 47. 47. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR ONDERZOEK • In welke mate is Columbus een betrouwbaar en valide meetinstrument voor de diversiteit van jongeren? • Welke samenhang treedt op tussen de cognitieve en niet- cognitieve concepten? • In welke mate heeft Columbus een verklarende waarde ten aanzien van de instroom en doorstroom naar het hoger onderwijs? • In welke mate ervaren leerlingen Columbus als een belangrijk informatief instrument in de overgang SO-HO? >> Belangrijke onderzoeksvragen
 48. 48. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR ONDERZOEK • Analyses inzake betrouwbaarheid en constructvaliditeit - Kwaliteit van meetschalen - Reductie/uitbreiding van meetvragen • Analyses op het niveau van (sub)groepen • Analyses ten aanzien van predictieve validiteit - Samenhang van niet-cognitieve en cognitieve variabelen binnen (sub)groepen met uitkomstvariabelen - Diversiteit van uitkomstvariabelen (studieresultaten, rendement, uitval) • Analyses van percepties van gebruikers: focusgroepen en surveys >> Focus van analyses
 49. 49. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR ONDERZOEK • 2015-2016 : ontwikkelingsfase - Op basis van bestaande en gevalideerde meetinstrumenten SO-HO - Pilootonderzoek : afname Columbus cohorte 2016 – N= 2200 - Gebruikersonderzoek: focusgroepen in 4 scholen (32 lln) • 2016-2017 : valideringsfase (deel 1) - Afname Columbus cohorte 2017 – N= 16.000 TABEL - Data cohorte 2016 en 2017 (betrouwbaarheid/constructvaliditeit) - Mogelijke revisies >> Procedure van onderzoek
 50. 50. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR ONDERZOEK • 2017-2018: valideringsfase (deel 2) - Afname Columbus cohort 2018 - Cohorte 2016 – 2017: datakoppeling SO/HO en predictieve validiteit - Gebruikersonderzoek (survey onderzoek via feedbackmodule) - Mogelijke revisies • 2018-2019 : valideringsfase (deel 3) - Cohorte 2016, 2017, 2018 : betrouwbaarheid, validiteit, predictieve validiteit - Gebruikersonderzoek (focusgroepen) - Vervolgonderzoek Columbus >> Procedure van onderzoek
 51. 51. • Samenwerking en efficiëntie - Continue interactie IT-platform en expertengroep inzake ontwikkeling van meet- en feedbackinstrument - Tijdig en accuraat aanleveren van te koppelen externe data (SO-HO) • Kwaliteitsvolle dataverzamelingen - Bereidwilligheid van scholen, netwerken, leerkrachten, en andere diensten - Condities op het vlak van netwerk en PC-infrastructuur in scholen - Motivatie van leerlingen >> Noodzakelijke randvoorwaarden COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR ONDERZOEK
 52. 52. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR FEEDBACK • Studiekiezers informeren over hun kennis, vaardigheden, attitudes • In de transitie (SO-HO): voorbereidingsfase • Uitdaging: niet iedereen maakt deze overstap (!) >> Feedback verstrekken is doel bij uitstek >> Feedback als hefboom voor leren over zichzelf • Een spiegel voorhouden: het ‘klaar’ zijn voor hoger onderwijs • Wekt belangrijke vragen op over zichzelf en de toekomst • Niet iedereen wil een puntenrapport, maar ook duiding en tips • Niet iedereen heeft baat bij enkel schriftelijk feedback
 53. 53. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR FEEDBACK • Fase 1: Piloot (2016-2017) - Niet-cognitieve componenten - Tekstuele feedback en tips, minimum aan cijfergegevens • Fase 2: Relatieve feedback (2017-2018) - Cognitieve & niet-cognitieve componenten - Feedback gekoppeld aan succesvolle vergelijkingsgroep HO - Tekstuele feedback en tips, met cijfergegevens >> Feedbackontwikkeling (3 fasen)
 54. 54. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR FEEDBACK • Fase 3: Integratieve feedback (2018-2019) - Cognitieve & niet-cognitieve voorspellers (direct en indirect) - Feedback gekoppeld aan succesvolle vergelijkingsgroep HO - Tekstuele feedback en tips, met cijfergegevens >> Feedbackontwikkeling (3 fasen)
 55. 55. COLUMBUS ALS INSTRUMENT VOOR FEEDBACK • Aandachtspunten - Columbus lanceert een nieuw ‘jargon’ > leerproces - Individuele kenmerken hebben invloed op zinvolheid en begrip - Begeleiden van studiekiezers start best voor het laatste jaar - Initiatieven inzake academische integratie blijven belangrijk • Columbus als hefboom voor begeleiding transitie SO & HO (zie later draaiboek VLOR) >> Implementatie van feedback Columbus
 56. 56. 5. COLUMBUS BINNEN HET ONDERWIJSLOOPBAANBELEID OP SCHOOL
 57. 57. OOG VOOR DE SCHOOL- EN KLASPRAKTIJK Samenstelling • Vertegenwoordigers uit het onderwijsveld: Leerlingen, studenten, leerkrachten, ouders, onderwijsverstrekkers, CLB, hoger onderwijs • samen met vertegenwoordigers van kabinet en departement. Opdracht • Klankbord voor de experten bij de ontwikkeling van Columbus • Ondersteunen van de implementatie op scholen Het Vlor-SOHO platform
 58. 58. AANDACHTSPUNTEN • Een positief keuzeproces voor elke leerling • Weloverwogen plaats binnen de onderwijsloopbaanbegeleiding op school • Een ondersteunend instrument naast en met andere (bv. het advies van de klassenraad) • een grondige implementatie is een complex proces • Een draaiboek als ondersteuning Columbus is middel, geen doel!
 59. 59. • Infofiches • Technische handleiding • Draaiboek WWW.ONDERWIJSKIEZER.BE/COLUMBUS
 60. 60. DRAAIBOEK IN 3 SPRINTS
 61. 61. DE SCHOOLEIGEN VISIE OP OLB ALS VERTREKPUNT • Vanuit bestaande initiatieven op school • Columbus als deel van het proces • Vanuit eigen schoolcultuur en traditie (OLB- coachingstraject) - Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Bornem - VIP-school Gent - Sint-Jozefsinstituut-College Torhout
 62. 62. BOUWSTENEN VOOR EEN SCHOOLEIGEN VISIE OP OLB Continu Geïntegreerd Procesgericht Dynamisch Actieve betrokkenheid van alle actoren
 63. 63. HOE GEBRUIK JE COLUMBUS ALS HEFBOOM? • Onderbouwd gesprek – dialoog • Kadering binnen breder OLB-beleid • Rol van de begeleidende klassenraad • Professionaliseringsnoden
 64. 64. Scholen en leerlingen aan het woord…
 65. 65. Columbus Coachingstraject VIP-school, Gent Conchita Belaey, Caroline De Doncker, Karlien De Prijck, Elke Geirnaert
 66. 66. VIP-school – wie zijn we? • Onderwijs Stad Gent • Technisch en beroepsonderwijs • Studiegebied Handel, Publiciteit en Personenzorg • 451 leerlingen waarvan 94 % SES-leerlingen • Zorgzame school
 67. 67. Pijlers visie Columbus in OLB 1.De leerling staat centraal • Verantwoordelijkheid • Zelfkritisch • Gelijke kansen met oog voor differentiatie 2.Nadruk op positieve ervaringen • Betrokkenheid • Constructieve feedback • Succeservaringen
 68. 68. Pijlers visie Columbus in OLB 3. Voldoende bagage om doordachte keuzes te maken • Eigen talenten en mogelijkheden • Informatie over studiekeuzes • Link werkveld 4. Iedereen is betrokken, we zijn samen verantwoordelijk • Leerlingen • Ouders • School: leerkrachten en ondersteunend team • CLB + externen
 69. 69. Coachingstraject Columbus • Sessie 1: Visie op OLB: 4 pijlers • Sessie 2: Intervisie rond afname Columbus: feedback over testafname en ervaringsuitwisseling • Sessie 3: Leerlijn OLB: matrix met acties doorheen het schooljaar
 70. 70. Leerlijn OLB Maand Llg staat centraal en is verantwoordelijk voor OLB Opdoen positieve ervaringen Kennis en vaardigheden opdoen Betrokkenen (ouders, school, CLB, e.a.) September • Creadagen (7KZ, 7TBZ, 6OH, 5JGZ, 5GWW) • Bedrijfs- en studiebezoeken • Informatieavond voor ouders Oktober • Feedbackgesprek rapport • Stages November • Leren leren • Project talenten (2018) • Kennismaking werkveld • Onderwijscentrum: project vroegtijdig schoolverlaten December • Gesprek leerlingbegeleiding met leerling • Inzicht studierichtingen • Gesprek leerlingbegeleiding met ouders • Gesprek CLB Januari • Snuffelen in andere scholen / studierichtingen • SID-in beurs • Woensdagklas Februari • Feedbackgesprek rapport • Columbus Maart • Speeddate oriëntatie
 71. 71. Kwaliteitsborging • Continuïteit voor alle studiegebieden • Hiaten in matrix invullen door nieuwe acties op te starten • Opvolging via team en coördinator IKZ
 72. 72. Conclusie • Van een abstract idee naar een concreet instrument • Realisatie OLB < 6 maanden • Veel aandacht voor eigenheid van onze school • Aanrader voor alle scholen • Positief traject met goede begeleiding: op korte tijd schooleigen visie en leerlijn OLB opgebouwd Dank je wel, Lien!
 73. 73. Columbus @ VIP
 74. 74. Praktische aanpak afname Columbus • Sleutellkr aanduiden die test gaan afnemen • Hebben vertrouwensband met lln • Drempelverlagend om vragen te stellen • Lkr informeren over doel en nut Columbus • Info fiche van website gebruikt • Vragen doorgestuurd om te bekijken • Lln informeren over doel en nut Columbus • Lkr kaderen de test en wijzen op het belang van het project • Informatiebrief meegeven
 75. 75. Praktische aanpak afname Columbus • Afname zelf: • Alle leerlingen van het 7de jaar BSO • Alle leerlingen van het 6de jaar TSO • Leerlingen van het 6de jaar BSO en 5de jaar TSO: verkorte Columbustest • 1 testmoment per klas tussen februari en maart 2017 • Nabespreking vlak na testafname
 76. 76. Een getuigenis: Era en Yama
 77. 77. Feedback leerlingen na afname Taal: • Moeilijke woordenschat • Lange zinnen Vraagstelling: • Beroepsmogelijkheden te weinig afgestemd op onze leerlingen (vb. piloot, advocaat, …) Algemeen: • Leerlingen willen graag feedback • Nuttige test, maar te moeilijk voor onze doelgroep
 78. 78. Conclusie afname Columbus Leerlingen : • Zelfwaarde van leerlingen in vraag na afname test • Feedback zo snel mogelijk geven na het invullen van de test (testfase) • Nut van de test komt onvoldoende tot uiting want niet op maat van lln BSO • Keuzemogelijkheden voor BSO-lln te beperkt • Veel vragen niet van toepassing voor BSO-lln • Vooral focus doorstroomgerichte studierichtingen
 79. 79. Conclusie Columbus Leerlingen BSO hebben nood aan aangepaste tool • Zelfkennis is beperkt • Zelfbeeld is negatief • Sturing vanuit thuismilieu ontbreekt • Potentieel om verder te studeren aanspreken • Aangepaste subtests toevoegen • Studiekeuze in de lijn van hun mogelijkheden Ook voor deze leerlingen moet er ingezet worden op een sterke OLB-tool anders dreigen zij uit de boot te vallen…
 80. 80. Nijverheidsstraat 10 > 1000 Brussel T 02 894 74 70 > www.scholierenkoepel.be Columbus door de ogen van scholieren
 81. 81. Vlaamse Scholierenkoepel > VSK Leerlingen baas De stem van scholieren op school De stem van scholieren bij het beleid
 82. 82. Vlaamse Scholierenkoepel > Mijn verhaal: goed <> minder goed OnderwijsLoopbaanBegeleiding?
 83. 83. Vlaamse Scholierenkoepel > • @ VSK Columbus & VSK
 84. 84. Vlaamse Scholierenkoepel > Veel persoonskenmerken Samenwerking hogescholen & universiteiten Mooie lay-out Heldere woordenschat/instructie
 85. 85. Vlaamse Scholierenkoepel > Woordenschat is niet voor iedereen helder Antwoordcategorieën zijn soms vaag Vragen soms (absurd) specifiek Wiskunde Vééééééél tijd nodig (enkel in testfase)
 86. 86. Vlaamse Scholierenkoepel > Huidige vorm van feedback: - Beperkt - (te) algemeen en daardoor soms minder relevant - Demotiverend (grote inspanning tijdens testfase)
 87. 87. Vlaamse Scholierenkoepel > Modulair + directe feedback Evolutie tonen door opnieuw invullen van sommige onderdelen Focus op interesse i.p.v. beroepen Feedback = Groei-denken (geen score) Thema ontdekkingsreis meer aanwezig
 88. 88. Vlaamse Scholierenkoepel > Columbus tegenover andere instrumenten Moment van afname Ondersteuning vanuit de school Columbus niet aangepast aan verschillende doelgroepen (ook binnen ASO of TSO)
 89. 89. Vlaamse Scholierenkoepel > Er zijn nog werkpunten: feedback, antwoordmogelijkheden,… Houd rekening met onze tips het is (nog) geen mirakeloplossing. Goed dat Columbus er is, maar…
 90. 90. Hartelijk dank! Nijverheidsstraat 10 > 1000 Brussel T 02 894 74 70 > www.scholierenkoepel.be
 91. 91. 6. PANELGESPREK
 92. 92. • Moderator: Brigitte Vermeersch • Kathleen Helsen (CD&V) • Ann Brusseel (Open VLD) • Koen Daniëls (NVA) • Tne Soens (Sp.a) SAMENSTELLING PANEL
 93. 93. 6. MENING VAN HET PUBLIEK
 94. 94. 0 10 20 30 40 Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Niet akkoord Columbus is voor mij een instrument dat voor elke leerling het slagen of mislukken in hoger onderwijs moet voorspellen.
 95. 95. 0 10 20 30 40 Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Niet akkoord Columbus is voor mij een instrument dat voor elke leerling een perspectief op verderstuderen moet bieden.
 96. 96. 0 10 20 30 40 Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Niet akkoord Columbus is voor mij een instrument dat ook arbeidsmarktoriëntatie moet bevatten.
 97. 97. 0 10 20 30 40 50 Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Niet akkoord Wiskundige vaardigheden zeggen niets over slaagkansen in een niet- wiskundige opleiding.
 98. 98. 0 10 20 30 40 50 Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Niet akkoord Studiekiezers weten welke opleidingen bij hen passen, daar helpt Columbus hen niet bij.
 99. 99. 0 10 20 30 40 50 60 Helemaal akkoord Akkoord Eerder niet akkoord Niet akkoord Een uitgebreide woordenschatkennis is essentieel om studies in het hoger onderwijs aan te vatten.
 100. 100. 7. SLOTBESCHOUWING
 101. 101. • …maakt leerlingen keuzebekwamer met aandacht voor autonomie en zelfsturing. • …bevat een evenwichtige samenstelling van zowel cognitieve als niet-cognitieve componenten. • …zal geen exacte voorspelling van slaagkans bepalen voor alle leerlingen. • …biedt in de toekomst voor elke leerling een perspectief op zijn verdere (onderwijs)loopbaan. • … is nog volop in ontwikkeling, we maken SAMEN WERK van dit ambitieus project! Columbus…
 102. 102. VRAGEN, OPMERKINGEN, SUGGESTIES? COLUMBUS@ONDERWIJSKIEZER.BE WWW.ONDERWIJSKIEZER.BE/COLUMBUS www.facebook.com/exploratietoolcolumbus

×