Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traballo. Do_esplendor_medieval_a_decadencia_dos_ss_ee

852 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Traballo. Do_esplendor_medieval_a_decadencia_dos_ss_ee

  1. 1. TRABALLO 2ª AVAL 1ºBACH (2012-2013) A situación da lingua na Idade Media. O esplendor e as causas da decadencia.GUIÓN: I. BUSCA E SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 1. Busca de información no material entregado pola profesora, no Libro de Apoio e nas seguintes páxinas web:  http://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_da_lingua_galega#Esplendor_medieval_do_galego- portugu.C3.A9s  http://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_da_lingua_galega#Os_S.C3.A9culos_escuros  http://www.xunta.es/linguagalega/a_idade_media 2. Redacción dun tema (partindo dos resumos das fontes anteriores) que non pase de 50 liñas, no que se recolla a información fundamenteal. II-a. ELABORACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN COA AXUDA DAS TICs 1. Crea diapositivas en “power point” que recollan o tema escrito 2. Engade ás diapositivas anteriores as imaxes que foran seleccionadas nas distintas páxinas web relacionadas no primeiro apartado deste guión. Modelos de presentacións:  Román Landín: http://www.slideshare.net/landin/a-lingua-na-idade-media  Sofia Rama: http://marlou-literaturagalega.blogspot.com/p/inicio.html III. EXPOSICIÓN DO TRABALLO NA AULA 1. Exposición oral dos contidos do traballo diante dos compañeir@s, na aula, co apoio da proxección da presentación en “Power point”.ÍNDICE (para reflectir no traballo): PORTADA 1. ÍNDICE 2. INTRODUCIÓN 3. A situación da lingua durante a Idade Media. 4. O esplendor medieval. As cantigas. 5. A decadencia. Causas. 6. Os Séculos Escuros. 7. CONCLUSIÓN 8. FONTESCRITERIOS DE AVALIACIÓN:  Lectura comprensiva, análise e comentario de textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade adaptado aos obxectivos propios da etapa postobrigatoria.  Produción de textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan a comunicación lingüística.  Elaboración de exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito documentado e cun vocabulario rigoroso que lle proporcionen ao alumnado os rudimentos do discurso científico.  Aplicación e respecto polas normas básicas que rexen o intercambio e a interacción comunicativa.  Busca, obtención, selección e integración de información procedente de fontes bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas e polas tecnoloxías da información.  Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e consideración positiva do esforzo e o compromiso individual a prol da normalización lingüística.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: O traballo suporá, como se recolle na programación, o 10% da nota total do trimestre.DATA DE ENTREGA E EXPOSICIÓN: Último día de entrega: 26 de Febreiro. Exposición: Primeira-segunda semana de Marzo.

×