Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traballo 2ºeso. 2ªaval. o reino_de_galiza

435 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Traballo 2ºeso. 2ªaval. o reino_de_galiza

  1. 1. TRABALLO 2ª AVAL 2ºESO (2010-2011) O reino de Galiza PASOS PARA A ELABORACIÓN DO TRABALLO: I. BUSCA DE INFORMACIÓN 1. Busca de información nas seguintes páxinas web:  Territorio, historia e cronoloxía do Reino de Galicia: http://gl.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Galicia  O Reino de Galiza nos antigos mapas medievais: http://www.youtube.com/watch?v=xfcBE8iEYkc  Marcha do Antigo Reino de Galiza: http://www.youtube.com/watch?v=6_roSUHWlaU  Bandeira do Reino Galego: http://www.bandeiragalega.com/reino.htm II. SELECCIÓN DA INFORMACIÓN 1. Resumo dos distintos artigos. 2. Elaboración dun tema (partindo dos resumos anteriores) que non pase de vintecinco liñas, no que se recolla a información fundamenteal. III. ELABORACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN COA AXUDA DAS TICs 1. Creación de diapositivas en “power point” que recollan o tema escrito anteriormente. 2. Engadir ás diapositivas anteriores as imaxes que foran seleccionadas nas distintas páxinas web relacionadas no primeiro apartado deste guión. IV. EXPOSICIÓN DO TRABALLO NA AULA 1. Exposición oral dos contidos do traballo diante dos compañeiros, na aula, co apoio da proxección da presentación en “Power point”. ÍNDICE (que debe ser recollido no traballo): 1. O territorio e a cronoloxía. 2. As monarquías (sueva, visigoda, galaica e cristiá). 3. O nacemento do Reino de Portugal. 4. A resistencia dos nobres galegos aos Reis Católicos. 5. Conclusións. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Desenvolvemento adecuado da competencia comunicativa (expresión e comprensión oral e escrita) 2. Desenvolvemento adecuado da competencia dixital e da autonomía persoal ( a travén do uso das TICs e da busca de información na rede) 3. Desenvolvemento adecuado das habilidades sociais e da competencia para aprender a aprender ( a través da exposición oral do traballo na aula, sendo que de autocorrixirse para aprender dos propios erros) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 1. O traballo suporá, como se recolle na programación, 1/5 da nota total do trimestre (até un 2 sobre 10) 2. Cada un dos catro apartados anteriores suporá até un 0’5 sobre 2.

×