Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Propiedades textuais

528 views

Published on

Características que debe cumprir un texto ben elaborado

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Propiedades textuais

  1. 1. PROPIEDADES TEXTUAIS ADECUACIÓN (rexistro axeitado dun texto)  Rexistro adaptado ao destinatario (formal ou coloquial) o Rexistro formal:  Léxico variado e preciso  Oracións coidadas, completas e conectadas  Discurso fluído e correcto o Rexistro coloquial:  Imprecisión léxica e repeticións  Oracións curtas ou inacabadas  Redución de palabras, onomatopeas…  Obxectividade adaptada á intención (informativa, apelativa, descritiva, expositiva…)  Estrutura determinada polo tipo de texto (narrativo, expositivo, poético…)  Características adaptadas ao soporte usado (móbil, correo electrónico, papel, presentación informática, audiovisual...) COHERENCIA (claridade e orde das ideas dun texto)  Información xusta, sen repetir ideas  Exposición do contido con claridade  Organización da información de xeito progresivo e ordenado  Exposición das ideas sen contradicións COHESIÓN (relación axeitada entre os elementos dun texto)  Uso de conectores texturais adecuados, para enlazar palabras, frases, oracións ou parágrafos.  Se falta a chesión (a conexión entre as partes) o texto convértese nunha lista, nunha enumeración, de elementos. CORRECCIÓN (respecto polas normas gramaticais e ortográficas) PRESENTACIÓN (elaboración e deseño limpo e con intención estética, gardando marxes, separando títulos, apartados e parágrafos, utilizando sangrías…) PARA SABER MÁIS: pincha AQUÍ

×