Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lit. medieval 4. c d amigo

530 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lit. medieval 4. c d amigo

  1. 1. CANTIGA DE AMIGO ELEMENTOS PARA O COMENTARIO 1. Tema: -ausencia do amigo -éstados de ánimo da moza -descrición de ambientes -relacións familiares da moza 2. Protagonists: EU-poético -doncela, dona virgo -interpela: nai, irmá/s, amiga/s, natureza 3. Espazo: ambiente -interlocutor do EU -expresa as emocións do EU -posúe erotismo simbólico 4. Estrutura interna: (Talho, coblas, palavras) -Introdución: localización espacial e lamento do EU -Desenvolvemento: repetitivo con lixeiras variacións 5. Estrutura formal: Paralelística -Paralelismo -Refrán -Leixaprén 6. Tipos de cantigas segundo a forma: -lírica: expresa os sentimentos do EU -dramática: dialogada 7. Tipos de cantigas segundo o contido: -Alba ou alborada -Bailada -de Romaría ou santuario -Mariña ou barcarola Cantigas: de refrán / de mestría Talho: corpo da cantiga Coblas: (estrofas): -segundo a rima: Unisonans / Doblas / Alternas / Singulars -segundo o paralelismo: Capdenals / Capcaudadas / Capfinidas (comezo) (final-comezo) (final) Palavra: (versos): Macho (agudo) / Femia (grave) / Palavra perduda (sen rima)Nota: A métrica realiza o cómputo só até a última sílaba acentuada.

×