Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guión trab breogán

454 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guión trab breogán

  1. 1. TRABALLO 1ª AVAL <br />2ºESO (2010-2011)<br />A cultura celta e o mito de Breogán<br />GUIÓN:<br />I. BUSCA DE INFORMACIÓN<br />1. Busca de información nas seguintes páxinas web:<br />a) http://gl.wikipedia.org/wiki/Breog%C3%A1n<br />b) http://apontevella.com/a-lenda-de-breogan<br />c) http://gl.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3ns_celtas<br />d) http://gl.wikipedia.org/wiki/Celta<br />e) http://www.youtube.com/watch?v=EBgrCcrgl4k<br />f) imaxes<br />II. SELECCIÓN DA INFORMACIÓN<br />1. Resumo dos distintos artigos<br />2. Elaboración dun tema (partindo dos resumos anteriores) que non pase de 25 liñas, no que se recolla a información fundamenteal.<br />III. ELABORACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN COA AXUDA DAS TICs<br />1. Crear diapositivas en “power point” que recollan o tema escrito anteriormente <br />2. Engadir ás diapositivas anteriores as imaxes que foran seleccionadas nas distintas páxinas web relacionadas no primeiro apartado deste guión.<br />IV. EXPOSICIÓN DO TRABALLO NA AULA<br />1. Exposición oral dos contidos do traballo diante dos compañeiros, na aula, co apoio da proxección da presentación en “Power point”.<br />CRITERIOS DE AVALIACIÓN:<br />1. Desenvolvemento adecuado da competencia comunicativa (expresión e comprensión oral e escrita)<br />2. Desenvolvemento adecuado da competencia dixital e da autonomía persoal ( a travén do uso das TICs e da busca de información na rede)<br />3. Desenvolvemento adecuado das habilidades sociais e da competencia para aprender a aprender ( a través da exposición oral do traballo na aula, sendo que de autocorrixirse para aprender dos propios erros)<br />CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:<br />1. O traballo suporá, como se recolle na programación, 1/5 da nota total do trimestre ( é dicir até un 2 sobre 10)<br />2. Cada un dos catro apartados anteriores, em que se organizaou o guión do traballo, suporá até un 0’5 sobre 2.<br />DATAS ENTREGA E EXPOSICIÓN:<br />Entrega: último día de Novembro<br />Exposición: primeira semana de Decembro<br />

×