Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guión Traballo: A época Nós

527 views

Published on

Guión para o traballo sobre A situación da lingua no 1º terzo do séc. XX

Published in: Education
  • Be the first to comment

Guión Traballo: A época Nós

  1. 1. TRABALLO 1ª AVAL 4ºESOA situación da lingua no 1º terzo do s.XX O agrarismo. As Irmandades da Fala. A época Nós. As vangardas.GUIÓN: I. BUSCA E SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 1. Busca de información no Libro de Apoio ou nas seguintes páxinas web:  http://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_da_lingua_galega#O_galego_do_s.C3.A9culo_XX  http://gl.wikipedia.org/wiki/Agrarismo  http://www.xunta.es/linguagalega/o_seculo_xx 2. Elaboración dun tema (partindo dos resumos das fontes anteriores) que non pase de 50 liñas, no que se recolla a información fundamenteal. II. ELABORACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN COA AXUDA DAS TICs 1. Crear diapositivas en “power point” que recollan o tema escrito anteriormente 2. Engadir ás diapositivas anteriores as imaxes que foran seleccionadas nas distintas páxinas web relacionadas no primeiro apartado deste guión.  Modelo: http://www.slideshare.net/landin/literatura-galega-19001936 III. EXPOSICIÓN DO TRABALLO NA AULA 1. Exposición oral dos contidos do traballo diante dos compañeir@s, na aula, co apoio da proxección da presentación en “Power point”. 2. 2. Autoavaliación e coavaliación.CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Desenvolvemento adecuado da competencia comunicativa (expresión e comprensión oral e escrita) 2. Desenvolvemento adecuado da competencia dixital e da autonomía persoal ( a travén do uso das TICs e da busca de información na rede) 3. Desenvolvemento adecuado das habilidades sociais e da competencia para aprender a aprender ( a través da exposición oral do traballo na aula, sendo que de autocorrixirse para aprender dos propios erros)CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 1. O traballo suporá, como se recolle na programación o 35% da nota total do trimestre ( é dicir até un 3’5 sobre 10) 2. Cada un dos tres apartados anteriores, en que se organizaou o guión do traballo, suporá até un 1 sobre 3.DATA DE ENTREGA E EXPOSICIÓN: 1. Entrega: Até o 26 de Novembro. 2. Exposición: Primeira - segunda semana de Decembro.

×